Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2020, Czwartek, 06:46


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.1000 do godz.1640.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Wiesław Wojtowicz Stara Bircza - usprawiedliwiony i Pan Ryszard Hajnold Kotów usprawiedliwiony.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Pan Tomasz Kropieniewicz, Dyrektorzy szkół oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Birczy oraz Komendanta Posterunku Straży Granicznej w Huwnikach w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bircza za rok 2007.

 7. Informacja Komendanta OSP w Birczy o stanie bezpieczeństwa pożarowego
  i powodziowego na terenie Gminy Bircza za rok 2007.

 8. Informacja o stanie ochrony środowiska na terenie Gminy Bircza za rok 2007.

 9. Sprawozdanie pełnomocnika Wójta Gminy z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2007.

 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Birczy za 2007 r.

 11. Dyskusja na temat punktów: 6, 7, 8, 9 i 10.

 12. Przedstawienie i zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Birczy na rok 2008.

 13. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie uchwalenia statutów sołectw,

-w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

-w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy,

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Bircza a Województwem Podkarpackim, dotyczącym wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim,

-w sprawie zezwolenia na zawarcie umów dzierżawy/najmu.

14.Informcja Prezesa Zarządu Bieszczadzkiej Energetyki Wiatrowej dot. budowy Parku Wiatrowego w Kuźminie.

15.Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

16.Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę bez uwag.

Ad.3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.4.

Informacja o działalności Wójta Gminy Bircza przedstawiona przez Pana Józefa Żydownika stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący niżej wymienionych komisji

przedstawili informację o działalności za okres międzysesyjny:

- przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny Pan Lucjan Mielnikiewicz,

 • przewodnicząca Komisji Oświaty Pani E. Chrobak,

 • przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego Pan A.Wilgucki,

 • przewodn. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan J.Lichota

wedlug protokołów znajdujących się do wglądu w biurze Rady Gminy.

Ad.6.

Jako pierwszy wystąpił Pan płk Straży Granicznej w Huwnikach. W swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie oraz przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki Straży Granicznej w Huwnikach za rok 2007. Objaśnił zgromadzonym, że na funkcjonowanie placówki Straży Granicznej miało wpływ wiele czynników zewnętrznych
i wewnętrznych. Do czynników zewnętrznych można zaliczyć:

 • niestabilna sytuacja polityczna w krajach azjatyckich, co powoduje duży napływ uchodźców,

 • wysoki stopień zubożenia społeczeństwa, czego wynikiem jest duża liczba imigrantów próbujących w sposób nielegalny dostać się do Polski,

 • konflikty narodowościowe, emigracyjne i polityczne,

 • stagnacja w reformowaniu sposobu żywienia na Ukrainie,

 • niedostosowanie do nowych wymogów,

 • słabość instytucji finansowych.

Do czynników wewnętrznych zaliczyć można:

 • brak perspektyw na zatrudnienie, wyższy stopień bezrobocia i niższy niż przeciętnie poziom dochodów,

 • wysoki podatek akcyzowy na terytorium RP co wpływa na nielegalne rozprowadzanie wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

Z wypowiedzi Pana płk wynika, że placówka Straży Granicznej w Huwnikach współpracuje z Policją w Przemyślu i Birczy. W jednostce w Huwnikach zatrudnionych jest 40 funkcjonariuszy, którzy realizują działania na miejscu oraz na linii granicy, która jest stale aktywna. W roku 2007 nałożono 25 mandatów karnych, zatrzymano 1 dowód rejestracyjny, zatrzymano 7 obywateli państw obcych (6 z Mołdawii i 1 z Ukrainy), którzy przebywali na tzw. przerobionym paszporcie. Pan płk zaapelował aby zgłaszać fakt, gdy obca osoba przebywa na terenie RP dłużej jak 3 miesiące. Przypomina zebranym, że po wejściu do strefy Schengen powstały utrudnienia dla Ukrainców. W tym momencie trwają prace, które zezwolą mieszkańcom w promieniu 30 km po obu stronach granicy na tzw. ruch bezwizowy. Na koniec swojego wystąpienia Pan płk przekazał wizytówki z numerem bezpłatnej linii telefonicznej na wypadek zaistnienia problemów.

W dalszej części Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego zadaje pytanie pułkownikowi czy są przyjęcia do Staży Granicznej, na co ten odpowiada, że w najbliższym roku planuje się przyjąć ok. 170 funkcjonariuszy. Wyjaśnia, że nabór do służby prowadzi Wydział Kadr i Szkolenia w Przemyślu (tel. 016 673 319 sekcja uzupełnień). Warunkiem koniecznym dla mężczyzn jest uregulowany stosunek do służby wojskowej, wiek od 18 do 35 lat.

Następnie Pan Radny Lucjan Mielnikiewicz pyta, czy liczebność załogi Straży Granicznej w Huwnikach jest wystarczająca czy przydałaby się większa liczba strażników. W odpowiedzi Pan pułkownik mówi, że w ostatnim czasie jednostka została dofinansowana w nowoczesny sprzęt, jednakże jest za mało pracowników, którzy potrafią obsługiwać nowoczesne urządzenia. Ponadto po wejściu do strefy Schengen do obowiązków Straży Granicznej
w Huwnikach doszła ochrona powiatu brzozowskiego a nie wsparto placówkę dodatkowymi funkcjonariuszami. Dodaje, że obecnie jest duże prawdopodobieństwo przemieszczania nielegalnych emigrantów, istnieje stosunkowo duże zagrożenie terrorystyczne, ludzie karani w kraju macierzystym uciekają za granicę, rośnie przemyt dlatego trwają prace nad zwiększeniem liczby zatrudnionych.

W dalszej części Pan Wójt zaproponował Panu pułkownikowi możliwość zabezpieczenia lokum dla funkcjonariuszy Staży Granicznej, ponieważ gmina posiada wolne zasoby mieszkaniowe. Jednakże z wypowiedzi pułkownika wynika, że także Huwniki dysponują niezamieszkanymi lokalami.

Wójt zobowiązuje się wystąpić z prośbą do Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Staży Granicznej o sześć wolnych etatów dla większego zabezpieczenia mieszkańców.

Pułkownik zaznacza, że aktualnie widzi małe możliwości alokacji placówki Straży Granicznej w Birczy, jednak dodaje, że można będzie starać się o takie rozwiązanie w przyszłości gdy gmina będzie dysponować pracującym lotniskiem.

Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Bircza dziękują na zakończenie wystąpienia pułkownikowi za przybycie i przedstawienie ważnych informacji.

W dalszej części punktu 6 obrad Rady Gminy sprawozdanie ze swej działalności przedstawia zastępca Kierownika Posterunku Policji w Birczy.

Zastępca przedstawia ogólne informacje o działalności posterunku i o stosunkowo dużym, ze względu na specyficzne cechy terenu, zagrożeniu w gminie Bircza. Teren gminy Bircza jest podzielony na 3 strefy, które są obsługiwane przez odmiennych funkcjonariuszy. W 2007 roku na posterunku w Birczy służbę pełniło 5 funkcjonariuszy. Wykonano 104 postępowań przygotowawczych, wykryto 99 przestępstw (19 mniej w porównaniu z rokiem 2006), zatrzymano 76 sprawców ( w tym 5 nieletnich), dokonano 25 kradzieży mienia, 12 kradzieży z włamaniem, zaistniała 1 bójka, 1 oszustwo, 3 wypadki oraz zatrzymano 19 osób prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości, ujawniono 612 wykroczeń, 21 kolizji drogowych, załatwiono 527 interwencji (w tym 70 związanych z przemocą domową), zatrzymano 16 osób poszukiwanych przez organy sądowe i karne. Ogólna wykrywalność przestępstw przez birczańskich funkcjonariuszy kształtuje się na poziomie 80,2%. Ponadto funkcjonariusze uczestniczyli w zabezpieczaniu wszystkich imprez kulturalnych organizowanych w ubiegłym roku w gminie Bircza.

Na koniec wystąpienia Zastępca Komendanta dziękuje Wójtowi i władzom samorządowym za wsparcie w postaci komputera i pomoc biurową (w tym za umożliwienie korzystania z ksera).

W dalszej kolejności obrad do głosu zostaje dopuszczony inspektor Pan Artur Jędruch Komendant Miejski Policji miasta Przemyśla. Komendant przedstawia ważne informacje i statystyki o przestępczości w powiecie Przemyśl. Ogólnie przestępczość w 2007 r. się obniżyła a wykrywalność przestępstw jest na stosunkowo dobrym poziomie w porównaniu z innymi, podobnymi miastami. W powiecie Przemyśl wykrywalność przestępstw kryminalnych kształtowała się w ubiegłym roku na poziomie 63,5%, w Tarnobrzegu 52,5% a w Krośnie 56,2%. Wszczynanie postępowań karnych w powiecie przemyskim 2746, w powiecie tarnobrzeskim 2360 a w powiecie krośnieńskim 2370. Wg Komendanta tak dobre wyniki są z jednej strony zasługą dobrych policjantów a z drugiej strony są wynikiem szczęścia i dobrej współpracy z samorządami lokalnymi, które wspierają pracę Policji. Komendant stwierdził, że ogólnie Podkarpacie cechuje się brakiem dużych przestępstw, dominują tu głównie drobne przestępstwa typu włamania, bójki i drobne kradzieże. Sposobem na takie przestępstwa może być monitoring miasta Przemyśla oraz większa liczba patroli.

Ogólnie w powiecie wykryto 72% przestępstw i 81% bójek i pobić.

Wg Komendanta system pracy Policji jest nadal niedoskonały, dzielnicowy jest wciąż listonoszem i wykonuje bezsensowne zadania, jest za mało funkcjonariuszy i za dużo pracy.

Komendant nawiązując do pracy lokalnej Policji mówi, że jest 1 wakat wolny i że w ostatnim roku zmniejszyła się liczba przestępstw na terenie gminy Bircza, co może wynikać z ogólnej tendencji zmniejszającej się liczby osób zamieszkującej teren gminy Bircza. Komendant obiecuje, że postara się uzupełnić wolny wakat i poddaje do namysłu pomysł, że liczbę służby policyjnej można zwiększyć ale za pieniądze gminne.

Pan Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Urban dziękuje Komendantowi za przyjęcie zaproszenia i prosi o zadawanie pytań.

Zgłasza się Pan Sołtys z Rudawki, który skarży się, że gdy zgłosił, iż ktoś zniszczył znaki drogowe we wsi nie otrzymał żadnej pomocy ani od Policji ani od Zarządu Dróg. Komendant odpowiada, że nie powinno tak być i obiecuje wyjaśnić tę sprawę.

Następnie Pan Radny Artur Buczek składa zażalenie, że gdy jest nocne zagłuszanie porządku i niszczenie znaków drogowych to tak na prawdę nie wiadomo pod jaki numer telefonu dzwonić aby uzyskać pomoc. Często na telefony zgłasza się Policja w Przemyślu i ta tłumaczy, że w tak drobnych sprawach nie będzie interweniować ze względu na dużą odległość. Pan Buczek prosi o numer telefonu, pod który mieszkańcy będą mogli dzwonić w sprawach dla nich ważnych o każdej godzinie przez 24 godziny na dobę. Wg Pana Radnego mieszkaniec powinien mieć gwarantowane poczucie bezpieczeństwa o każdej godzinie dnia
i nocy.

Do dyskusji włącza się Pan Radny Wojciech Bobowski mówi, że dobrze byłoby gdyby na zebraniach wiejskich był obecny przedstawiciel policji a na drogach stały odpowiednie znaki informacyjne o możliwych zagrożeniach i niebezpieczeństwach. Ponadto Pan Radny stwierdza, że choć prawdą jest, że w gminie Birczy jest stosunkowo bezpiecznie to mimo tego działalność i funkcjonowanie Policji jest jeszcze dalekie od doskonałości.

W dalszej części punktu obrad Pan Radny Lucjan Mielnikiewicz zauważa, że najwięcej wypowiedzi dotyczyło zwalczania i wykrywalności przestępstw a nikt do tej pory nie powiedział nic na temat profilaktyki zwalczania przestępczości. Pan Radny Lucjan Mielnikiewicz mówi, iż chciałby usłyszeć odpowiedź na pytanie czy w służbach Policji jest prowadzona profilaktyka.

Na zadane pytania i uwagi Pan Komendant prosi Zastępcę Komendanta Posterunku Policji w Birczy aby ten uczestniczył w zebraniach wiejskich i jak najwięcej rozmawiał z ludźmi. Przypomina, że pod numerem 997 zawsze powinni uzyskać pomoc i usprawiedliwia chwilową niemożnością pomocy tym, że Policjanci nie mogą być jednocześnie w kilku miejscach na raz. Gdy mieszkaniec nie zastanie nikogo na Posterunku wówczas w sprawach pilnych wysyłany jest funkcjonariusz z Przemyśla.

W nawiązaniu do tablic informacyjnych Komendant mówi, że tego typu rozwiązanie wiąże się z odpowiednimi nakładami finansowymi, na które Policja nie może sobie pozwolić.

W stosunku do pytania Pana Lucjana Mielnikiewicza Komendant ustosunkowuje się w taki sposób, iż przyznaje, że profilaktyka jest bardzo ważna, w związku z czym Policjanci często biorą udział w spotkaniach z dziećmi, rodzicami, nauczycielami w szkołach. Organizowane są pogawędki i pogadanki na temat pedofilii, narkomanii oraz jak bezpiecznie zachować się na ulicy. Komendant zobowiązuje się zrobić coś, aby zmienić sytuację w Starej Birczy, gdzie często dochodzi do przekroczenia dopuszczalnej prędkości.

Pan Przewodniczący Rady Gminy dziękuje za obecność i wyjaśniania Panu Komendantowi.

Następnie Pan pułkownik Straży Granicznej przed opuszczeniem sali konferencyjnej zaznacza, że Straż Graniczna również organizuje pogawędki i spotkania w szkołach, w tym
w gminie Huwniki i proponuje nawiązać współpracę ze szkołami z terenu gminy Bircza.

Ad.7.

W tym punkcie obrad Pan Komendant Straży Pożarnej w Birczy przedstawia sprawozdanie z działalności podległej mu jednostki, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wójt uzupełnia wypowiedź Komendanta Straży Pożarnej stwierdzając, że rozumie potrzeby strażaków. Ocenia dobrze funkcjonowanie straży, jedyną rzeczą, z której nie jest zadowolony to nieodpowiednie w dalszym ciągu zabezpieczenie wodne, bo chociaż udało się zakupić odpowiednią pompę to nie udało się wykonać punktu czerpania wody. Nie udało się również dopracować spraw związanych z profilaktyką wypalania traw, bezpieczeństwem rowerzystów na drogach (poruszanie się rowerzystów w kaskach z odblaskami) oraz bezpieczeństwem strażaków. Pan Wójt stwierdza, że takie działania jak oczyszczanie studzien strażacy powinni wykonywać za symboliczną opłatą, widzi także konieczność budowy odpowiedniego budynku Straży Pożarnej w Birczy.

Pan Radny Lucjan Mielnikiewicz podsuwa Komendantowi Straży Pożarnej rozwiązanie związane z profilaktyką przeciwpożarową. Proponuje aby na zebraniach wiejskich obecny był strażak i wytłumaczył mieszkańcom zagrożenia związane z wypalaniem traw oraz wynikające z tego tytułu mandaty karne.

Ad 8.

W tym punkcie porządku obrad pracownik odpowiedzialny za ochronę środowiska Pani Elżbieta Majcher przedstawia sprawozdanie o stanie ochrony środowiska na terenie Gminy Bircza za rok 2007. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Wójt uzupełnia wypowiedź Pani Elżbiety Chrobak tym, że w zakresie ochrony środowiska nie zostało dokonane jedno zadanie mianowicie nie została przeprowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych. Pan Wójt zauważa, że po dokonanej inwentaryzacji na mieszkańca, który nie posiada szamba zostanie nałożona decyzja nakazująca budowę takiego zbiornika, zaś niedopełnienie takiego obowiązku spowoduje nałożenie stosownych kar.

Ad 9.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt podaje zgromadzonym informację, że została powołana nowa Komisja ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na czele tej Komisji stanęła Pani Elżbieta Skrzyszowka, która podczas obrad krótko przedstawiła swoją osobę. Z jej wypowiedzi wynika, że ma ona duże doświadczenie
w pracy i kontakcie z ludźmi, ponadto przeszła odpowiednie szkolenia związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Podczas swojej działalności zakłada szeroką współpracę z jednostką administracji publicznej a główny nacisk będzie kładła na profilaktykę młodzieży.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odczytuje Pan Sekretarz. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

Ad 10.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Birczy za 2007 rok przedstawione przez Panią Kierownik GOPS Wiesławę Matusz stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Radny Artur Buczek zadaje pytanie Pani Kierownik dlaczego aktualnie śniadania są dowożone do szkół skoro niektóre szkoły posiadają własne kuchnie, na co Pani Matusz odpowiada, że na ostatniej sesji przedstawiała kalkulacje i dokładne wyliczenia z tego zakresu.

W dalszej kolejności Sołtys wsi Rudawka Pan Franciszek Żurowski zwraca się do Pani Kierownik o wyjaśnienie sprawy związanej z darami dla ubogiej ludności z terenu Gminy Bircza. Pan Żurowski tłumaczy, że nieodpłatnie żywność pobierają ludzie bogaci a następnie żywność ta przeznaczana jest na chów świń. Zaś biedni ludzie albo nie mają czym po tą żywność dojechać albo się wstydzą i z tej pomocy nie korzystają.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Urban dodaje, że do niego takie skargi również wpłynęły i prosi Wójta o wyjaśnienie tej sytuacji.

Pan Wójt w odpowiedzi tłumaczy, że nie było w tej sprawie żadnych skarg i uwag. Ponadto żywność taka jest rozprowadzana przez organizacje pozarządowe, co do których Wójt nie ma żadnych władczych możliwości a poza tym wg Pana Wójta zamożność ludzi nie należy oceniać po posiadanym samochodzie.

Sołtys wsi Rudawka daje propozycję aby dary rozprowadzane były przy użyciu gminnego transportu, wówczas każdy biedny zostałby zaopatrzony w żywność.

Pan Wójt zobowiązuje się porozmawiać z organizacją Birka, ale nie obiecuje żadnego efektu. Pani Wiesława Matusz uzupełnia, że w przypadku gdy żywność rozprowadza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to sołtysi i społeczność zawsze są o tym powiadomieni, zaś organizacje pozarządowe rozprowadzają dary w sposób samodzielny a gmina w to nie ingeruje.

Pan Lucjan Mielnikiewicz pyta Pana Wójta czy organizacja Birka posiada własny lokal czy dzierżawi od gminy, bo jeżeli dzierżawi to gmina może w odpowiedni sposób zobligować Birkę do stosownego zachowania.

W dalszej części dyskusji Pan Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Urban stwierdza, że należy pomóc najbiedniejszym ludziom z terenu naszej gminy i w tym celu powinna być pełna współpraca pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a stowarzyszeniami, w tym z Birką. Pan Radny Artur Buczek zauważa, że problem wynika z tego, iż brak jest informacji na ostatnim ogniwie, a sołtys wsi Stara Bircza, Pan Stanisław Gajewski mówi, iż najważniejsza sprawa to usprawnienie akcji rozdawania darów i wzajemna współpraca.

Godz. 13.10 do 13.30 przerwa

Po przerwie następuje wznowienie obrad i powitanie przez Przewodniczącego Rady Gminy nowo przybyłych gości.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Urban składa wniosek o przejście do 14 punktu porządku obrad ze względu na pośpiech gości z Zarządu Bieszczadzkiej Energetyki Wiatrowej. Wniosek Przewodniczącego został przyjęty przez Radę Gminy Bircza jednogłośnie.

Ad 14.

Prezes Zarządu Bieszczadzkiej Energetyki Wiatrowej przedstawia informację dotyczącą budowy Parku Wiatrowego w Kuźminie. Z wypowiedzi prezesa wynika, że spółka przygotowuje projekt 25 elektrowni o mocy 2 megawaty. Energia ta będzie przesyłana do gospodarstw domowych. Wyprodukowaną energią można będzie zaopatrywać 60 tyś. gospodarstw domowych. Jest to inwestycja wychodząca naprzeciw unijnym wymogom i rozporządzeniom. Pierwszym krokiem realizacji jest ujęcie inwestycji w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Kolejnym krokiem byłoby przygotowanie odpowiedniej decyzji środowiskowej oraz opracowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Plusem tego przedsięwzięcia dla gminy będą duże dochody budżetowe (2% od wartości inwestycji).

Następnie głos zabiera drugi członek spółki. Wylicza on, że roczna kwota wpływów z tytułu podatku od planowanej inwestycji wyniesie 700 tyś. zł., zaś w ciągu 20-letniej eksploatacji 14 mln. zł. Oprócz dochodów z tytułu podatków istnieje możliwość współpracy spółki z samorządem lokalnym i ze Strażą Pożarną w wspólnym realizowaniu projektów edukacyjnych i ekologicznych na terenie gminy. Pozytywną cechą będzie również wzrost zatrudnienia. Wg mówcy w krajach Europy Zachodniej gminy bardzo mocno zabiegają o tego typu inwestycje na swoich terenach, ponieważ jest to rodzaj promocji ponadto wszystkie państwa Unii Europejskiej zostały zobligowane do wytwarzania 20%-wego udziału energii ze źródeł odnawialnych. Udziałowiec spółki przyznaje, że przy tego typu inwestycji istnieje oddziaływanie na środowisko, jednakże promieniowanie energetyczne jest kilkakrotnie mniejsze od 4-metrowej odległości od telewizora, hałas można porównać do odgłosu lodówki, zaś promieniowanie elektromagnetyczne na zewnątrz jest niskie.

Następnym mówcą jest Pan Ryszard Kapuściński z Leśnego Kompleksu PromocyjnegoLasy Birczańskie. Pan Ryszard przestawia podstawowe informacje na temat LKP, podaje jego definicję, tłumaczy co to jest zrównoważona gospodarka oraz omawia szczegółowo Lasy Birczańskie. Pan Kapuściński podaje do wiadomości, iż Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody negatywnie zaopiniowała projekt Parku Wiatrowego w Kuźminie, zaś Lasy Państwowe nie mogą wydawać opinii w tej sprawie. Wg Pana Kapuścińskiego powinniśmy się stosować do dyrektyw unijnych, a im prędzej to zrobimy tym dla nas lepiej. Pomimo, iż są argumenty negatywne realizacji tej inwestycji w postaci odstraszania czy zabijania ptaków to z budowy wiatraków będzie dużo korzyści. W dalszej części panowie ze spółki Bieszczadzka Energetyka Wiatrowa przekonują obecnych, że w Gminie Bircza istnieje stosunkowo małe niebezpieczeństwo dla ptaków, ponieważ brak jest tu tras przelotowych. W Gminie Bircza żyją ptaki lokalne dla których nie ma bezpośredniego zagrożenia. Wielokrotnie większe zagrożenia stwarzają linie wysokiego napięcia niż elektrownie wiatrowe. Ponadto planowany projekt nie jest umiejscowiony ani na terenie parku ani na obszarze Natura 2000.

Kolejną osobą przemawiającą jest Pani Maria Mliczko z Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza Przemyskiego. Pani Maria Mliczko argumentuje nietrafność planowanego przedsięwzięcia tym, że zlokalizowane ono miałoby być na terenie obszaru chronionego krajobrazu. Osadowienie wież wiatrakowych znacznie zmieni walory krajobrazowe i estetyczne na terenie Gminy Bircza. Ponadto Pani Maria dodaje, że w marcu ubiegłego roku Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody podjęła uchwałę mówiącą, że negatywnie opiniuje lokalizację parków wiatrowych na obszarach chronionego krajobrazu w Województwie Podkarpackim. Jako przykład podaje sytuację w Arłamowie sprzed dwoma latami, kiedy to podobna sprawa trafiła do sądu i została podtrzymana odmowna decyzja.

Kolejny głos zabiera Pan Tomasz Wilżak, przedstawiciel Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Pan Tomasz mówi, że konsekwencją utworzenia obszaru chronionego krajobrazu jest zakaz realizacji inwestycji, które mają niekorzystny wpływ na obszary chronione. Ponadto fakt, że inwestycja będzie realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Natura 2000 powoduje, że decyzja w sprawie pozwolenia na budowę będzie odmowna.

Głos następnie zabiera Pan Wójt, który odrzuca argumenty spółki Bieszczadzka Energetyka Wiatrowa i mówi, że nie jest to firma dla niego wiarygodna. Wg Wójta aby podjąć się tego typu inwestycji należy mieć odpowiednią wiedzę i środki finansowe, których spółce brakuje. Firma ma za niski kapitał na realizację takiej inwestycji. Ponadto przedsięwzięcie to wymaga konsultacji społecznych a zaproponowana przez firmę umowa została negatywnie zaopiniowana przez radcę prawnego. Z zasięgniętych przez Wójta informacji i opinii na temat elektrowni wiatrowych wynika, że są to wysokie koszty inwestycji, przesiewzięcia takie niszczą atrakcyjność krajobrazu oraz powodują konflikty społeczne. Ważną kwestią jest ochrona krajobrazu, a w Studium Rozwoju Gminy Bircza turystyka zajmuje czołowe miejsce. Wójt mówi, że będzie działał zgodnie z prawem ale wszelkie wątpliwości muszą zostać rozwiane.

Do dyskusji włącza się Pan Przewodniczący Rady Gminy, który przypomina iż na jednej z wcześniejszych sesji Rada Gminy przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęła pozytywnie projekt budowy Parku Wiatrowego w Kuźminie. Pan Przewodniczący zaznacza, że jeżeli dojdzie do realizacji inwestycji, to budżet Gminy Bircza co roku zostanie zasilony dodatkową kwotą z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości ok. 700 tyś. zł. Kwota ta znacznym stopniu poprawiłaby kondycję finansową budżetu gminy.

Następnie Pan Wójt prosi swego zastępcę o przybliżenie wyników wykonanych rozmów telefonicznych w sprawie elektrowni wiatrowych. Zastępca Wójta Pan Andrzej Płocki mówi, że firma o której mowa organizuje swą pracę w nieodpowiedni sposób a Pan Prezes jest znany w miejscowości, w której żyje tylko jako właściciel zakładu samochodowego. Z odbytych rozmów wynika też, że nikt nie chciałby mieszkać obok takich wiatraków. Zastępca nawiązuje do podjętej uchwały w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy i tłumaczy, że w tej sprawie jedna uchwała może zmienić ten pomysł, a w przypadku parku wiatrowego jest to sytuacja trwała i jedną uchwałą nie można będzie zmienić tej sytuacji.

Głos zabiera następnie jeden z zaproszonych gości, Pan Kazimierz Kozimor, który jest zarządcą gospodarstwa rolnego w bezpośrednim sąsiedztwie z planowaną inwestycją. Pan Kozimor mówi, że jest zainteresowany taką inwestycją, ale patrzy na to bardzo ostrożnie i rozważnie. Pan Kazimierz Kozimor nie jest przeciwny takiemu przedsięwzięciu, ale jest w trakcie negocjacji warunków umowy z Bieszczadzką Energetyką Wiatrową. Pomimo, iż Prezes spółki powiedział wcześniej, że podpisał umowy z właścicielami sąsiednich gospodarstw, Pan Kozimor powiedział, iż żadnej takiej umowy jeszcze nie podpisał. Następnie Pan Prezes spółki tłumaczy, że sprawa posiadanego kapitału jest wyłącznie ich problemem, ponadto spółka wszystkie koszty przygotowawcze bierze na siebie i w innych przypadkach gminy zachęcają inwestorów do tego typu przedsięwzięć a Gmina Bircza utrudnia.

Po słowach Pana Prezesa głos zabiera ponownie Przedstawiciel od Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, który mówi, że inwestowanie w energetykę wiatrową jest czymś nowym. Dlatego też Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody i Wojewódzka Komisja Oddziaływania na Środowisko zorganizowała dyskusję w tym temacie, z której wynikło, że jest to sprawa bardzo trudna i skomplikowana. Pozostawia do wglądu płytę CD z wystąpieniami i tłumaczy, że oprócz tego, iż Polska zobowiązała się do posiadania energii ze źródeł odnawialnych to jednocześnie zobowiązała się do ochrony krajobrazu. Mówca przypomina, że Gmina Bircza posiada wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe, położona jest na obszarze chronionego krajobrazu i wpływ negatywny tej inwestycji na te walory jest niepodważalny. Mówca ostrzega ponadto inwestorów, że trudno będzie im uzyskać pozwolenie na to przedsięwzięcie.

Do rozmowy włącza się manager spółki z Chorwacji, który mówi, iż angażują w Polsce 1 mln euro na podobne inwestycje zaś na badania wiatru i dokładne analizy wydał blisko 1 mln zł. Prosi obecnych o umożliwienie firmie pracy. Proponuje kolejne spotkanie.

Następnie głos zabrał Pan Radny Bobowski, który stwierdził, że bezsporne jest bezpowrotne zniszczenie krajobrazu przez tak duże konstrukcje (ponad 100 m wysokości) jak proponowane wieże elektrowni wiatrowych. Bezsporne również jest to, że Spółka Bieszczadzka Energetyka Wiatrowa chce zarobić na dostarczaniu energii elektrycznej do Krajowego Systemu Energetycznego. Natomiast nie jest żadną łaską płacenie podatku od nieruchomości, a w tym konkretnym przypadku 2%-towego podatku od wartości budowli. Zdaniem Pana Radnego Wojciecha Bobowskiego podatek ten wcale nie będzie rocznie wynosił 700 tyś. zł., ponieważ jako budowla będzie uznany tylko fundament i maszt, a to co jest najdroższe, czyli agregat prądotwórczy, wcale nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu 2% podatku.

Poza tym, w wyniku przekształceń własnościowych wartość tych budowli w niedługim czasie może znacząco się zmniejszyć i podatek odprowadzony do Gminy będzie również znacząco mniejszy.

 • Przedstawiciel Bieszczadzkiej Energetyki Wiatrowej Ale to nie będzie zgodne z prawem

 • Pan Bobowski - Właśnie, że będzie. Wystarczy, że Panowie całość sprzedacie za niższą cenę, lub wniesiecie aportem do innego podmiotu po uprzednim dokonaniu wyceny, w wyniku której wartość inwestycji będzie znacząco niższa od pierwotnej. Uważam, że Gmina Bircza powinna również mieć korzyść z ewentualnego uruchomienia elektrowni wiatrowej na jej terenie.

 • Jakie Panowie mają propozycje dla nas?

 • Czy ewentualnie oprócz podatków macie coś nam do zaoferowania?

 • Może udziały w Spółce dla Gminy?

 • Przedstawiciel Bieszczadzkiej Energetyki Wiatrowej A ma Pan 45 mln euro?

 • Pan Bobowski A Pan ma? Przecież Wy jako spółka dysponujecie prawdopodobnie kapitałem założycielskim w wysokości 50 tyś. zł. Uważam, że Panowie jesteście nieprzygotowani do rozmów z nami. Chcecie zrobić interes naszym kosztem, w zamian nic nie proponujecie. Ewentualna zgoda na postawienie elektrowni wiatrowych, musi łączyć się z dodatkową rekompensatą dla Gminy, i to nie tylko z tytułu podatków od nieruchomości.

Ponadto Pan Bobowski dodał, że nie zna statusu Spółki, a także nie wie kim jest manager, na co przedstawiciel Spółki odpowiedział, że manager jest udziałowcem Spółki.

Następnie Pan Radny Artur Buczek prosi aby nie traktować obecnych na sesji osób jako grupy Indian, których się wykorzystuje nie dając nic w zamian. Prośbę Pana Buczka popiera Radny miejscowości Leszczawa Dolna, Pan Lucjan Mielnikiewicz, który uważa, że w tej kwestii jest zbyt wiele wątpliwości oraz chciałby poznać referencje spółki Bieszczadzka Energetyka Wiatrowa.

Pan Wojciech Bobowski oraz Pan Artur Buczek stawiają formalny wniosek o odrzucenie tego tematu. Na te słowa Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan Jan Lichota mówi, iż szanuje słowa Pana Bobowskiego i Buczka, ale prosi, aby nie działać zgodnie z emocjami i proponuje 5 minut przerwy na zastanowienie. Ponadto dodaje, że to Rada Gminy jako gospodarz powinna stawiać warunki, a nie przybyli goście.

Radni Artur Buczek i Wojciech Bobowski wycofują wniosek w sprawie odrzucenia tematu Parku Wiatrowego w Kuźminie. Ostatecznie sprawa ta kończy się takim rozwiązaniem, iż Wójt Gminy Bircza korespondencyjnie będzie próbował wyegzekwować od Bieszczadzkiej Energetyki Wiatrowej odpowiedzi na pytania i wątpliwości, a w dalszym etapie odbędzie się kolejne spotkanie.

Prezes spółki usprawiedliwia wystąpienie swoje i swoich współpracowników tym, że była to dla nich pierwsza taka okazja rozmowy w tak szerokim gronie i dziękuje Wójtowi za możliwość spotkania. W dalszej kolejności Radny miejscowości Kuźmina Pan Andrzej Kozioł składa wniosek
o przesunięcie dalszych obrad sesji na inny termin ze względu na późną godzinę i zmęczenie Rady Gminy Bircza.

Wniosek zostaje odrzucony większością głosów (za 1 osoba, wstrzymująca się 1 osoba, resza przeciw).

Ad. 12

Plany pracy zostały przedstawione przez następujące Komisje Rady Gminy:

- Komisja Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny plan pracy na rok 2008 przedstawił przewodniczący Komisji Pan Lucjan Mielnikiewicz,

- Komisja Oświaty plan pracy przedstawiła przewodnicząca Komisji Pani E. Chrobak,

- Komisja Ładu i Porządku Publicznego plan pracy przedstawił przewodniczący Komisji Pan A.Wilgucki,

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego plan pracy przedstawił przewodniczący Komisji Pan J.Lichota.

Plany pracy wszystkich wymienionych wyżej Komisji zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie. Plany pracy Komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 13.

W tym punkcie porządku obrad Wójt składa wniosek o wycofanie z punktu 13 uchwał w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza oraz w sprawie zezwolenia na zawarcie umów dzierżawy/najmu.

Rada Gminy Bircza podjęła następujące uchwały:

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/1/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bircza;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/2/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Bircza;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/3/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boguszówka;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/4/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borownica;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/5/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzuska;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/6/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeżawa;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/7/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotów;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/8/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudawka;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/9/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/10/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sufczyna;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/11/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasienica;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/12/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Brzuska;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/13/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łodzinka Górna i Dolna;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/14/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Korzeniecka;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/15/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korzeniec;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/16/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leszczawa Dolna;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/17/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leszczawa Górna;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/18/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leszczawka;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/19/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuźmina;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/20/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Roztoka;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/21/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Malawa Dobrzanka;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/22/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawornik Ruski;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/23/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipa;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/24/08 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żohatyn;

 • większością głosów (przy 2 głosach wstrzymujących się) została podjęta uchwała
  Nr XVIII/25/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/26/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy;

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/27/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Birczą a Województwem Podkarpackim, dotyczącym wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektornicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim;

Ad. 15.

W tym punkcie porządku obrad sołtys wsi Stara Bircza, Pan Stanisław Gajewski prosi Wójta, aby zaprenumerować Gazetę Sołecką dla sołtysów oraz prosi o zabezpieczenie odpowiedniej kwoty w budżecie na organizację dożynek w Gminie Bircza.

W odpowiedzi Wójt zobowiązuje się spełnić prośbę Pana Sołtysa.

Pan Sekretarz apeluje do Rady Gminy Bircza, aby zorganizować odpowiednią petycję do Marszałka Województwa w sprawie zarządzenia mówiącego, iż aby starać się o środki unijne na kanalizację na 1 km sieci musi przekraczać 120 osób. Jest to wymóg bardzo surowy i dyskwalifikuje Gminę Bircza w ubieganiu się o dotację unijną na kanalizację.

Następnie Pan Wójt informuje zebranych, że Sądecka Szkoła chce uruchomić na terenie Zespołu Szkół w Birczy szkołę dla dorosłych, co jego zdaniem jest działaniem pożądanym.

Wójt pyta Radę czy może zatrudnić 10 osób z Urzędu Pracy do prac interwencyjnych na terenie Gminy Bircza i prosi o zastanowienie się w tej kwestii.

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Zbigniew Urban zwraca się do Pana Wójta z pytaniem kiedy rozpocznie się remont Ośrodka Zdrowia w Żohatynie, na co Pan Wójt odpowiada, że w projekcie budżetu Gminy Bircza na rok 2008 są zabezpieczone odpowiednie pieniądze na remont tego ośrodka, który w niedługim czasie zostanie rozpoczęty.

Pan Radny Wojciech Bobowski skierował pytanie do Pana Wójta czy Nadleśnictwo Bircza płaci zgodnie z prawem, czy nie - podatek od nieruchomości za grunty lotniska. Na to pytanie Pan Radny Bobowski nie otrzymał odpowiedzi.

Ad.16.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XVIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Protokołowała:
Anna Podgórska

 
Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:54
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:54

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl