Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2020, Poniedziałek, 06:47


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr III/2008

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli: Radny Pan Wojciech Bobowski oraz Radny Pan Wiesław Wojtowicz usprawiedliwieni.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Pan Tomasz Kropieniewicz, Pełnomocnik Wójta d/s rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Bircza Pani Elżbieta Skrzyszowska, sołtysi z terenu Gminy Bircza, Dyrektor SP Sufczyna Pani Ewa Beń oraz Pani Ludmiła Wasiewicz redaktor Czasopisma Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzeni prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

 7. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

 8. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bircza na rok 2008 wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania w 2008 roku przedstawionego przez Gminę Bircza deficytu budżetu oraz opinii o prawidłowości dołączonej do projektu budżetu Gminy Bircza na 2008 rok prognozy kwoty długu.

 9. Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Bircza.

 10. Dyskusja.

 11. Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i poprawkami.

 12. Głosowanie projektu uchwały budżetowej.

 13. Podjęcie pozostałych uchwał:
  - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
  - w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych,
  - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,
  - w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy,
  - w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pn.Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza na lata 2007-2009.

 14. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 15. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Po otwarciu sesji, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w dniu 21.03.2008 roku Senatora RP Pana Andrzeja Mazurkiewicza.

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone 2 projekty uchwał:

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Bircza, a Województwem podkarpackim, dotyczącym wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektropnicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim,

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Bircza na 2008 rok.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.

Protokoły z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy, tj. z dnia 30 stycznia 2008 roku oraz 28 lutego 2008 roku zostaly przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Ad.4.

W tym punkcie porządku obrad - Wójt Gminy Pan Józef Żydownik złożył sprawozdanie ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 28 lutego do 25 marca 2008 roku jak niżej:

 • podpisał umowę w Zakładzie Energetycznym na dostawę światła ulicznego w miejscowości Leszczawa Dolna i Łodzinka w b.PGR-ach,

 • odebrał w Starostwie Powiatowym w Przemyślu pozwolenie na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody w miejscowości Bircza oraz światła ulicznego w Leszczawie Dolnej i Malawie,

 • uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Bieszczadzkich w Komańczy dot. spraw związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego,

 • wspólnie z Prezesem ZGKiM w Birczy prowadził negocjacje w sprawie zawarcia umowy leasingowej na dostawę śmieciarki do spółki komunalnej,

 • uczestniczył w 1-dniowym seminarium w Bieszczadzkim Parku Narodowym na temat Natura 2000,

 • prowadził negocjacje w sprawie regulacji rzek i potoków na terenie Gminy Bircza. Instytut Eksploatacji Wód w Przemyślu przekazał informację, że na regulację rzek mie ma środków, należy więc pukać u źródła, tj. do Dyrekcji Eksploatacji Wód w Krakowie,

 • negocjował sprawy związane z porozumieniem dot. budowy wiatraków w miejscowości Kuźmina,

 • uczestniczył w 2-dniowym posiedzeniu Komisji Sejmowej w Ustrzykach Dolnych  i w Olszanicy na temat spraw związanych z programem Natura 2000 oraz spraw związanych z ochroną przyrody,

 • prowadził negocjacje w Politechnice Rzeszowskiej oraz u Marszałka Województwa z Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie na temat przekazania lotniska na rzecz Gminy Bircza. Ustalono, że Lasy Państwowe nie przekażą w/w gruntu na rzecz Politechniki, lecz dokonają zamiany gruntów pomiędzy Gminą Bircza, czyli Gmina będzie musiała przekazać ponad 20 ha w zamian za przyjęcie gruntów lotniska,

 • przeprowadził przetarg na dostawę kręgów, rur i innych materiałów budowlanych, dokonał objazdu Gminy w zakresie prowadzonych remontów świetlic (Kotów, Leszczawa Górna i Brzeżawa),

 • poinformował, że obecnie na drogach trwają prace związane tylko z czyszczeniem rowów na terenie całej gminy,

 • poinformował, że sprzedano budynek b.ZBL Bircza za kwotę ustaloną przez rzeczoznawcę plus 2.000,00 zł - postąpienie. Budynek nabyła w drodze przetargu mieszkanka Lublina. Pan Wójt zobowiązał się, że do końca kwietnia br. postara się pomóc nabywcy w/w budynku załatwić pozwolenie na budowę,

 • wspólnie z Panią Skarbnik podpisał aneks do umowy na budowę chodników w Birczy. W związku z tym, że cena w przetargu była niższa, niż cena, na którą opiewał kosztorys inwestorski, należało podpisać aneks do umowy,

 • prowadził negocjacje zwiazane ze ściągnięciem długów zaległych podatków rolnych, od nieruchomości i od środków transportowych, ściągalność zaległości podatkowych jest pozytywna,

 • odbył się przetarg na dostawę znaków drogowych, ponieważ Gmina została zobligowana do oznakowania dróg gminnych i mostów, koszt oznakowania wyniesie ok. 20.000 zł.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad informację o działalności komisji za okres międzysesyjny przedstawili przewodniczący niżej wymienionych komisji:

 • przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan Jan Lichota,

 • przewodniczacy Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny Pan Lucjan Mielnikiewicz,

 • przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego Pan Adam Wilgucki.

Informacje zostały przedstawione w oparciu o protokoły i opinie znajdujące się do wglądu w biurze Rady Gminy.

Również w tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący Rady odniósł się do protokołu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie rozpatrzenia prośby Pani Ludmiły Wasiewicz i Pani Ewy Beń zam. Sufczyna dot. zwolnienia z opłat czynszowych z tytułu wymiany okien na własny koszt w lokalu, którego są najemcą. Lokal jest własnością Gminy Bircza.

Komisja po wnikliwym zapoznaniu się z przedłożonymi aktami sprawy postanowiła pozytywnie zaopiniować prośbę w/w Pań.

Do powyższej sprawy Pan Przewodniczący miał dwa zastrzeżenia, a mianowicie, że została pominięta droga służbowa, tj. pismo powinno być skierowana na jego ręce i wówczas on nadaje całej sprawie bieg. Pan Przewodniczący dodał, że wszelkiego rodzaju opinie w danej sprawie są wydawane na wniosek Przewodniczącego Rady.

Jeśli chodzi o powyższą sprawę, tj. zwrotu kosztów związanych z wymianą okien, Pan Przewodniczący poinformował, że Pani L.Wasiewicz i Pani E.Beń w ubiegłej kadencji, tj. w roku 2003 zwróciły się do Rady Gminy z prośbą o zwrot poniesionych kosztów i wtedy Rada Gminy na sesji w dniu 1.10.2003 r. wyraziła zgodę na wymianę stolarki okiennej w zajmowanych mieszkaniach, lecz nie wyraziła zgody na sfinansowanie tej wymiany i zwolnienie z opłat czynszu w ramach poniesionych kosztów na wykonanie prac remontowych.

Pan Przewodniczący kontynuując dalej temat stwierdził, że nie jest przeciwny udzieleniu pomocy, ale komisja powinna wziąć pod uwagę fakt, że takich mieszkań w Gminie mamy 29, nie licząc lokali użytkowych. Jeżeli zwróci się koszty jednej osobie, to wówczas posypie się lawina wniosków i nasuwa się pytanie, czy nas na to będzie stać. Musielibyśmy zabezpieczyć kwotę 300-400.000 zł w budżecie gminy.

Pan Przewodniczący powtórzył, że na jego ręce nie wpłynęło żadne pismo od Pań: Wasiewicz i Beń i w związku z tym uważa, że wydana opinia komisji staje się nieważna z tej racji, że została pominięta droga służbowa.

Reasumując Pan Przewodniczący wyjaśnił, że jeżeli w/w Panie będą zainteresowane, to powinny zwrócić się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Gminy, wówczas zostanie uruchomiona cała procedura od nowa.

Pan Jan Lichota Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformował, że oficjalne pismo o wydanie opinii w powyższej sprawie otrzymał od zastępcy Wójta, spotkał się więc z członkiem komisji i wydał opinię, uważając, że nie popełnił błędu.

Ponadto Pan Przewodniczący Komisji Budżetu zapewnił, że dostosuje się do uwag Pana Przewodniczącego Rady i chciałby, żeby na przyszłość wszystkie wnioski o wydanie opinii były kierowane do komisji przez Pana Przewodniczącego Rady.

Pan Przewodniczący uzupełniając swoją wypowiedź powiedział, że nie chciałby, by na przyszłość taka sytuacja się powtórzyła.

W związku z tym, że Radni podlegają Przewodniczącemu Rady, wszystkie opinie i wnioski powinny być wydawane na jego wniosek.

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Pani E. Skrzyszowska pełnomocnik Wójta d/s rozwiązywania problemów alkoholowych krótko omówiła plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wyjaśniła, że w budżecie głównie położono nacisk na profilaktykę, ponieważ takie działania mogą przynieść największe efekty.

Pani Skrzyszowska poinformowała również, że w roku bieżącym nie będą organizowane kolonie, z których mogłoby skorzystać niewiele dzieci, natomiast będą organizowane wycieczki szkolne dla dzieci z rodzin, w których występuje problem z alkoholem, natomiast na wakacje postaramy się pozyskać środki z funduszy unijnych. Jeżeli zaś chodzi o program przeciwdziałania narkomanii, wszystkie środki przeznaczone są na profilaktykę.

Na prośbę Radnego Pana Kozioła, Pani Skrzyszowska podała skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po wypowiedzi Pani Skrzyszowskiej Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony wcześniej projekt uchwały.

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok została podjęta jednogłośnie i jako Nr XX/43/08 stanowi załącznik do protokołu.

Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XX/44/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku.

Ad.7.

Przed przedstawieniem projektu uchwały budżetowej na 2008 rok - Pan Wójt odczytał swoje wystąpienie przed merytoryczną dyskusją na temat budżetu. Niniejsze wystąpienie stanowi załącznik do protokołu.

Po wystąpieniu Pana Wójta, Pan Sekretarz odczytał projekt uchwały budżetowej na 2008 rok.

Ad.8.

W tym punkcie porządku obrad Pan Sekretarz odczytał uchwałę Nr 11/6/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bircza na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz uchwałę Nr 11/6/2007 z dnia 14 grudnia 2007 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania w 2008 roku przedstawionego przez Gminę Bircza deficytu budżetu oraz opinii o prawidłowości dołączonej do projektu budżetu Gminy Bircza na 2008 rok prognozy kwoty długu. W/w uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Ad.9.

Opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z dnia 19 marca 2008 roku o projekcie budżetu Gminy Bircza na 2008 rok odczytał przewodniczący komisji Pan Jan Lichota jak załącznik do protokołu.

Pan Lichota powiedział ponadto, że wszyscy wiemy, iż Wójt jeździ i załatwia sprawy związane z remontem dróg, mostów, świetlic, szkół robi to dla społeczeństwa całej Gminy. My Radni powinniśmy mu w tym pomagać i iść do przodu.

Ad.10.

W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy głos zabrał Radny _ Pan Andrzej Kozioł, który proponował, żeby przedyskutować od nowa cały budżet, ponieważ ma wiele wątpliwości, między innymi, że w pierwszym założeniu projektu budżetu na oświatę było 12 mln zł, a w obecnym projekcie jest 8 mln zł. Czy za te 8 mln zł jesteśmy w stanie utrzymać oświatę? - zapytał Pan Kozioł. Ponadto Pan Kozioł stwierdził, że ma uwagi również do innych działów budżetu, dlatego proponuje ponowne przeanalizowanie budżetu.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że budżet oświaty nie został zmieniony wogóle, zostały tylko zweryfikowane środki pochodzące z Unii 4 mln zł, które głosowane były na poprzedniej sesji na WPJ i te środki zostały zabrane, nic poza tym. Pani Skarbnik dodała, że ta sprawa była ujęta w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą czytał Pan Sekretarz i dlatego zostało to dostosowane do uwag RIO.

Radny Pan Zbigniew Dutkowski zabierając głos powiedział, że chodzi nie tylko o oświatę, lecz o każdy dział. Otrzymaliśmy projekt budżetu, skoro mamy głosować, to chcemy wszystko wiedzieć. Nie wiemy np. ile osób pracuje w administracji, ile jest bezrobotnych jest zatrudnionych i w związku z tym ile Urząd dopłaca do tych osób, a ile refunduje Urząd Pracy.

Pan Wójt wyjaśniając powiedział, że budżet został przesłany do wszystkich Radnych i był czas na debatę nad tym budżetem. Jeśli chodzi o administrację, to nic się nie zmieniło, administracja funkcjonuje w takim stanie, w jakim zastałem. Ponadto Pan Wójt wyjaśnił, że części pracownikom w ubiegłym roku umowy o pracę, które były zawarte z Urzędem Pracy wygasły. W związku z tym wszystkim osobom, którym czas umowy współfinansowania się skończył, umowy zostały przedłużone i teraz w całości są finansowane ze środków budżetu gminy. W tym roku zostało podpisanych 10 umów z pracownikami w ramach prac interwencyjnych oraz 20 umów na prace społeczno-użyteczne.

Pan Wójt poinformował, że żaden urzędnik nie dostał podwyżki, Komisja Rewizyjna mogła skontrolować to w ciągu roku, wówczas nie byłoby żadnych wątpliwości. Reasumując, Pan Wójt powiedział:możecie Państwo nad budżetem debatować jeszcze do końca marca br., ale bez mojego udziału. Ja muszę zająć się realizacją zadań, które mi społeczeństwo Gminy Bircza postawiło. Wszelkich informacji i wyjaśnień udzielą pracownicy merytoryczni.

Radny Pan Dutkowski powtórzył swoje pytanie ile osób jest zatrudnionych w administracji, ile bezrobotnych itp..

Ponadto Pan Dutkowski dodał, że żaden pracownik bez zgody Wójta nie udzieli takich informacji, przykładem jest Pani Skarbnik, która podczas nieobecności Wójta nie udzieliła mu pewnych informacji.

Pani Skarbnik udzieliła informacji na temat zatrudnienia w Urzędzie Gminy jak niżej:

 • pracownicy administracji biurowi 24 osoby kwota 856.404 zł

 • pracownicy fizyczni 14 osób kwota 269.952 zł

 • pracownicy interwencyjni 27 osób kwota 460.896 zł

 • 13-tka za 2007 rok 110.000 zł

 • zobowiązania Urząd Skarbowy i ZUS 50.100 zł
 • nagrody jubileuszowe 4.692 zł

 • ekwiwalenty za urlop 6.000 zł

 • nagrody jubileuszowe 19.800 zł.

Pan Dutkowski ponownie zabierając głos powiedział, że to co Pani Skarbnik przedstawiła, powinno być wypisane w objaśnieniach.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie ma takiego obowiązku, obowiązkiem jest wynagrodzenie plus pochodne. Jeśli chodzi o nagrody jubileuszowe, jeśli przysługują muszą być wypłacone.

Na pytanie Pana Dutkowskiego jeśli nie będzie pieniędzy, co wtedy Pani Skarbnik odpowiedziała, że trzeba będzie zwiększyć budżet. Tak samo, jeśli chodzi o podwyżki dla nauczycieli, muszą być wypłacone, mimo że w tej chwili nie ma środków na ten cel.

Dla pracowników samorządowych również jest projekt zwiększenia wynagrodzeń od marca z wyrównaniem od stycznia br.. Jeśli projekt rozporządzenia zostanie podpisany, wówczas będziemy się martwić, skąd wziąć środki.

Także nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia dla nauczycieli na pewno będą wypłacone.

Pan Dutkowski ponownie zabierając głos powiedział, że powstał ZEAS pracownicy mają umowy do 31.03.2008 r., jak Dyrektor tej jednostki może podpisać umowy z pracownikami, zapłacić za komputery i inne wydatki, skoro w budżecie jest tylko kwota 148.000 zł na utrzymanie ZEAS-u.

Jak to się dzieje, że np. GOPS stać na wszystko na zatrudnienie radcy prawnego, informatyka i inne sprawy, czy dlatego, że jest inna księgowość? - zapytał Pan Dutkowski.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że GOPS ma dotację celową i jeśli jej nie wykorzysta, to musi ją zwrócić.

Pan Wójt w odniesieniu do Pana Dutkowskiego powiedział, że tematy, które obecnie są poruszane, powinny być wyjaśniane w komisjach. Było na to 3 miesiące czasu. Jako Wójtowi jest mi przykro, gdyż nie zrobiłem niczego wbrew Radnym. Urzędnicy nie otrzymali nawet ustawowych podwyżek, których się domagają. Informowałem Państwa wcześniej, że będę stosował system wynagradzania tzw. zadaniowy, polegający na tym, że jeżeli ktoś przyczynił się do ściągnięcia do gminy środków poprzez wypełnienie stosownego wniosku, otrzyma odpowiedniej wysokości nagrodę. Takie nagrody były wypłacane również w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, to są mieszkańcy naszej gminy i to właśnie oni wykonują wszelkie prace na terenie gminy, np. remonty świetlic, remonty szkół, budowę hali sportowej itp.. Ci ludzie nie stoją w kolejce po zasiłek z opieki społecznej, tylko wykonują określone prace, za które otrzymują wynagrodzenie.

Jeśli Państwo uważacie, że nie będziemy zatrudniać ludzi, tworząc nowe miejsca pracy, to ci ludzie otrzymają wypowiedzenia, wówczas ogłosi się przetarg i firmy będą wykonywać wszelkie prace na terenie gminy.

Radna Pani Elżbieta Chrobak poinformowała, że zapoznała się z rozporządzeniem z dnia 19 marca 2008 r. dot. podwyżek ustawowych dla nauczycieli i uważa, że te środki powinny być na tej sesji wprowadzone do budżetu.

Pan Wójt odpowiedział, że jeśli będzie stosowny dokument, to wtedy będziemy się martwić o środki.

W odniesieniu do Pani Chrobak - Pani interesuje się podwyżką dla nauczycieli. Podwyżkę ustawową nauczyciele otrzymają, jeśli wpłynie odpowiedni dokument, napewno nie będę blokował. Niemniej jednak należy się przyjrzeć sprawom dot. funkcjonowania wogóle oświaty na terenie gminy i Pani jako Przewodnicząca Komisji Oświaty powinna się do tego mocno przyłożyć. Pan Wójt dodał, że skończą się czasy, że będą zatwierdzane arkusze organizacyjne tak jak w roku ubiegłym, nie będzie naciągania dodatkowych godzin. Szkoły, które są deficytowe, powinny sobie same szukać pieniędzy, jeśli nie, to los ich będzie ciężki. Do tych szkół należą wszystkie, oprócz szkół birczańskich. Nie będę tworzył etatów sztucznych, mówię to Państwu oficjalnie.

Następnie głos zabrał Radny Pan Lucjan Mielnikiewicz, który powiedział, że trochę niepokoi go poziom prowadzonej dyskusji, szykanowanie się wzajemne, bo jego zdaniem nie tędy droga. Przed chwilą były piękne wypowiedzi , że tworzy się etaty, za chwilę się ich potnie. Trochę to jest nie elegancko. Według Pana Mielnikiewicza poprzedni rok był lepszy, jeśli chodzi o przygotowanie budżetu, było więcej spotkań, dyskusji i dlatego nie było tyle pytań i niejasności na sesji budżetowej. W tym roku nie wie jak to się stało, ale niestety zabrakło tych spotkań i wspólnych dyskusji, stąd pojawiają się różne pytania i niejasności. Kończąc Pan Mielnikiewicz powiedział, że ma nadzieję, iż Radni starsi stażem zaradzą temu, by doprowadzić do konsensusu i do pozytywnego zakończenia dzisiejszych obrad.

W dalszej części głos zabrał Radny Pan Jan Lichota, który stwierdził, że według niego w przygotowanym projekcie budżetu są ujęte najważniejsze aspekty, którymi są nasze drogi. Skoro Pan Wójt, Pani Skarbnik i Pan Sekretarz twierdzą, że pieniądze na podwyżki dla nauczycieli będą, to należy w to uwierzyć. Szanowni Państwo, weźmy trochę sprawy w swoje ręce. Przecież w ciągu roku można dokonywać zmian w budżecie, będziemy dyskutować, negocjować i napewno dojdziemy do porozumienia. Wszyscy chcemy, żeby coś było robione, ale skąd wziąć pieniądze.

Pomóżmy więc Wójtowi, który naprawdę się stara. Jeżeli czegoś nie wiemy, to należy pytać odpowiednich pracowników. Ja tak właśnie postępuję i nie mam problemów, ale jeśli się nie sprawdzam jako Przewodniczący Komisji Budżetu, myślę poważnie o rezygnacji z tej funkcji. Nie przyjęcie tego budżetu- nie jest rozwiązaniem.

Radny Pan A.Buczek zabierając głos powiedział, że skoro odbyło się spotkanie w sprawie budżetu, zostały ustalone pewne priorytety, to trzymajmy się tego, a każdy zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem. Rozpatrywanie budżetu dzisiaj, linijka po linijce jest bez sensu.

Pan Przewodniczący zabierając głos potwierdził, że rzeczywiście powinno być więcej spotkań na temat budżetu, ale w związku z tym, że termin uchwalenia budżetu mija 31 marca, powinniśmy dojść do pewnego konsensusu, by ten budżet został dzisiaj przyjęty. Wobec powyższego Pan Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy, prosząc Radnych o spotkanie na sali Nr 12.

Po przerwie obrady zostały wznowione.

Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi.

Pan Wójt wnioskował wprowadzenie następujących zmian do projektu budżetu:

 • dział Transport - zwiększenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 2071 Iskań Jawornik Ruski,

 • na utrzymanie ZEAS-u 60.000 zł,

 • dotacja na klub sportowy 5.000 zl

 • bieżąca działalność sportowa 5.000 zł.

Razem zwiększenie wydatków o kwotę 110.000 zł.

Pan Wójt dodał, że o tę kwotę zostanie zwiększony deficyt.

Wobec powyższego Pan Wójt wnioskował o poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

Ad.11.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioskowane wyżej przez Wójta zmiany do projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Wnioskowane zmiany przez Wójta zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Ad.12.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej po wprowadzeniu zmian wnioskowanych przez Wójta.

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2008 rok została przyjęta 11 głosami za i 2 głosach wstrzymujących się i jako Nr XX/45/08 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Wójt podziękował Radzie za akceptację budżetu, jak powiedział jest to budżet rozwojowy, który będzie służyć mieszkańcom Gminy Bircza. Uważam, że razem z urzędnikami sprostam zadaniom, które zostały postawione w uchwale budżetowej. Żadna grupa społeczna nie zostanie odsunięta na boczny tor, a szczególnie oświata.

Pan Wójt przeprosił Panią E.Chrobak Przewodniczącą Komisji Oświaty za to, że zbyt mocno wypowiedział się w swojej dyskusji na temat oświaty w stosunku do wypowiedzi Pani Przewodniczącej Komisji Oświaty. Ale jak powiedział Pan Wójt - nie było moją intencją negowanie Pani wystąpienia związanego z ubieganiem się o środki na rzecz nauczycieli i oświaty, tylko podanie mojego punktu widzenia jako Wójta Gminy Bircza.

Pan Wójt jeszcze raz przeprosił Panią Chrobak.

Ad.13.

W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podjęcia niżej wymienionych uchwał:

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XX/46/08 w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XX/47/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, wprowadzająca kwotę 5.000 zł na zadania ponadgminne zawarte w uchwale Nr XX/46/08,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XX/48/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, pomiędzy Gmina Bircza a Województwem Podkarpackim, dotyczącym wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elekronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XX/49/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 3.000.000 zł,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XX/50/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XX/51/08 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XX/52/08 w sprawie zmian zakresu wykonania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pn.Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza na lata 2007-2009.

  Pan Sekretarz wyjaśnił, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała formę uchwały podjętą na sesji w dniu 28 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia WPI, dlatego na niniejszą sesję przygotowano projekt uchwały dostosowany do uwag RIO.

 • jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem kwoty 40.000 zł na remont drogi powiatowej Nr 2071 Iskań Jawornik Ruski.

 • Wszystkie wyżej podjęte uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał Radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2007 rok do dnia 30 kwietnia 2008 roku.

Następnie Pan Przewodniczący, korzystając z obecności na sesji Pani Ludmiły Wasiewicz, odniósł się do jednego z tematów umieszczonych na pierwszej stronie 2-go numeru Czasopisma Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bircza, którego jednym z redaktorów jest właśnie Pani L.Wasiewicz.

Pan Przewodniczacy zacytował fragment artykułu w/w czasopisma pt.:350 zł czynszu za mieszkanie. Odnosząc się do tego Pan Przewodniczący wyjaśnił, że podczas rozmowy z Panią Wasiewicz mówił o podwyższeniu czynszu w wysokości 500% od stawki bazowej czynszu, tj. 0,50 zł za 1m2 powierzchni, która obowiązywała w latach 1997 2007. Żeby potwierdzić powyższy fakt Pan Przewodniczący podał za przykład Panią Wasiewicz i Panią Beń, które zajmują mieszkanie razem ok.100m2 powierzchni, łatwo więc policzyć, ile wynosi czynsz miesięczny, mnożąc 100m2 przez 0,50zł/1m2 powierzchni, taka była wysokość czynszu przez okres 10-ciu lat od roku 1997-2007. W tym czasopiśmie, o którym mowa, nie zostało to napisane. Pan Przewodniczący jeszcze raz podkreślił, że mówiąc o podwyżce czynszu brał pod uwagę stawkę czynszu obowiązującą w latach 1997-2007, czyli 0,50 zł/1m2 powierzchni a to niestety nie zostało napisane. I tutaj wprowadza się opinię społeczną w błąd. Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że takie błędy w przyszłości się nie powtórzą.

Druga sprawa, do której Pan Przewodniczący miał zastrzeżenia, to sprawa używania herbu Gminy Bircza na pierwszej stronie czasopisma. Pan Przewodniczacy stwierdził, że jest to definitywne łamanie prawa, gdyż bez pozwolenia nie można używać herbu Gminy. W tej kwestii należało zwrócić się z prośbą do Rady Gminy o wyrażenie zgody. Pan Przewodniczący również i w tym przypadku ma nadzieję, że ten błąd więcej się nie powtórzy, gdyż to jest łamanie prawa.

Pani Wasiewicz wyjaśniła, że herb Gminy Bircza jest również herbem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bircza zarejestrowany w sądzie.

Odnośnie czynszu Pani Wasiewicz stwierdziła, że wystąpiło przekłamanie, gdyż 15 listopada 2007 roku czynsz został podniesiony do 1,00 zł/m2 powierzchni i w czasie rozmowy z Panem Przewodniczącym nie padła kwota 0,50 zł za 1m2 pow., tylko 1,00 zł za 1m2 powierzchni.Nie mogliśmy zatem rozmawiać o kwocie 0,50 zł, skoro od ubiegłego roku czynsz wynosi 1,00 zł za 1 m2 powierzchni.

Kolejną sprawą, którą Pani Wasiewicz starała się wyjaśnić, to sprawa wymiany okien w zajmowanym mieszkaniu. Pani Wasiewicz poinformowała, że nie zwracała się do Gminy o zwrot kosztów związanych z wymianą okien, jedynie zwróciła się o zwrot kosztów zakupu samych okien, gdyż jest to zagwarantowane przez 3 ustawy prawne. Pani Wasiewicz dodała ponadto, że wcześniej w zajmowanym mieszkaniu wykonała we własnym zakresie instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną oraz wod.kan. i również nie zwracała się o zwrot kosztów, mimo, że gwarantuje to ustawa o najmie lokali.

Pan Przewodniczący ponownie odnosząc się do wypowiedzi Pani Wasiewicz powtórzył, że w rozmowie z Panią dot. stawek czynszu odniósł się do stawki 0,50 zł za 1 m2 powierzchni, a nie do 1,00 zł za 1 m2 powierzchni oraz że nie jest przeciwny udzielaniu pomocy, ale w tej chwili patrząc na to, jaki mamy budżet, po prostu nas na to nie stać.

Gdyby Pani Wasiewicz zostały zwrócone koszty wymiany okien, wówczas z taklim wnioskiem zwróciliby się wszyscy, którzy wymienili okna w zajmowanych mieszkaniach komunalnych, a takich mieszkań jest 29.

Pani Wsiewicz skierowała pytanie do Przewodniczącego Komisji Budżetu, czy czytał ostatnią opinię Pani Prawnik w tej sprawie.

Pan Przewodniczący zamknął powyższy temat, dodając, że jeżeli Pani Wasiewicz jest w dalszym ciągu zainteresowana tą sprawą, niech zwróci się z wnioskiem do Rady Gminy.

Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi, który przedstawił następującą sprawę, a mianowicie, na jednej z poprzednich sesji Rada Gminy podjęła uchwałę o zbyciu działki w miejscowości Żohatyn. Chętnym do zakupu przedmiotowej działki jest Pan Michał Kubrak, który twierdzi, że nie stać go będzie na wykup tej działki w przetargu nieograniczonym, gdyż przystąpi więcej chętnych i wówczas napewno wzrośnie cena działki.

W związku z tym Pan Kubrak zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie przedmiotowej działki, a później zgodnie z przepisami prawa będzie mógł nabyć ten grunt w przetargu ograniczonym.

Pan Wójt kontynuując powiedział, że ponieważ została podjęta uchwała przez Radę Gminy o zbyciu, dlatego pyta Radę o zdanie w powyższej sprawie.

Pan Wójt prosił również o wypowiedź sołtysa wsi Żohatyn. (Pan Kubrak wraz z żoną był również obecny na sesji).

Kolejną sprawą, jaką przedstawił Pan Wójt była następująca sprawa: Pan Franciszek Cebeńko zam. Tyrawa Wołoska jest chętny do sprzedaży budynku wraz z 3,5- arową działką w pobliżu Gimnazjum w Birczy. Za tę nieruchomość zażądał 45.000 zł.

Pan Wójt dodał, że budynek jest do rozbiórki, natomiast działka graniczy bezpośrednio z działką, na której położony jest budynek Gimnazjum i byłaby bardzo przydatna na cele szkoły. Jednak cena, którą żąda właściciel jest zbyt wygórowana.

W związku z tym Pan Wójt również prosił Radę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Będąc przy głosie Pan Wójt powiedział następująco: rozmawialiśmy o funkcjonowaniu administracji w Urzędzie Gminy, uważam, że administracja dobrze funkcjonuje, ci ludzie naprawdę pracują. Efektem między innymi jest to, że w 2007 roku na podstawie złożonych wniosków spłynęły środki pozabudżetowe w wysokości 4.863.991 zł, z tego na zadania zlecone 3.514.235 zł, a na zadania własne 1.231.606 zł oraz pozostałe 118.000 zł.

Jak z tego wynika, nie jest źle.

Pan Wójt poinformował również, że Szkoła Podstawowa w Lipie ściągnęła w 2007 roku 126.000 zł ze środków pozabudżetowych, Zespól Szkół w Birczy 10.000 zł i Gimnazjum 10.000 zł.

Są to trzy szkoły,dlaczego inne szkoły nie robią nic w tym kierunku.

Pan Przewodniczący w odniesieniu do działki, za którą Pan Cebeńko oferował kwotę 45.000 zł powiedział, że jest to bardzo wygórowana kwota i Rada nie powinna się na to zgodzić.

Radny Pan Mielnikiewicz również w odniesieniu do ceny działki oferowanej przez Pana Cebenko stwierdził, że jest to cena kosmiczna, w Bieszczadach 1 ar ekstra działki kosztuje 10-12.000 zł, dlatego Pan Mielnikiewicz popiera Pana Wójta i Pana Przewodniczącego, że jest to cena mocno zawyżona.

Odnośnie pozyskiwania środków wiadomo, że same nie przyjdą. W przydziale czynności nauczyciela jest dbanie o proces dydaktyczny i wyjść z tego procesu przede wszystkim, to nauczyciel ma robić bardzo dobrze.

 • 11 -

Natomiast jeśli znajdzie czas, może ściągać środki unijne, ażeby ściągać środki unijne, trzeba wysłać tego nauczyciela na szkolenie.

Pan Mielnikiewicz podał za przykład swoją koleżankę z pracy, która obrała sobie za cel szczytny szukanie pieniędzy, za co ją bardzo podziwia. Jednak jak powiedział Pan Mielnikiewicz - trzeba wziąć pod uwagę uwarunkowania, trzeba mieć poukładane pewne sprawy, w tym dzieci odchowane, nie zajmować się domem, bo wtedy trzeba 24 godziny na dobę być dyspozycyjnym.

Wobec powyższego Pan Mielnikiewicz prosił Pana Wójta o pomoc w wysłaniu na szkolenie tej Pani, które w najbliższym czasie ma sie odbyć w Tarnobrzegu. Chętne do udziału w szkoleniu są również jej koleżanki.


Następnie głos zabrał Sołtys wsi Żohatyn Pan Jan Baran odnośnie działki,

o której wcześniej informował Pan Wójt. Pan Baran uważa, że jeżeli mieszkańcy na zebraniu wypowiedzieli sie za sprzedażą działki, to należy ją sprzedać.

Pan Kubrak zainteresowany przedmiotową działką poinformował, że użytkuje tę działkę od 30-tu lat i chciałby ją dalej użytkować. W tej chwili mógłby wykupić tę działkę za kwotę, na jaką wycenił rzeczoznawca, ale wiadomo mu jest z pewnych źródeł, że do przetargu ma przystąpić ktoś ze Śląska, którego napewno będzie stać zapłacić znacznie więcej, dlatego Pan Kubrak prosi o zmianę lub uchylenie uchwały Rady Gminy o zbyciu działki

i wydzierżawienie na jego rzecz.

Pan Przewodniczący poinformował, że zrobił rozeznanie w tej sprawie i niestety musi to być przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami nie można ogłosić przetargu ograniczonego. Na dzień dzisiejszy nie można tej sprawy poddać pod głosowanie, bo byłoby to łamanie prawa.

Pan Kubrak ponownie zabierając głos, prosił o możliwość dzierżawy tej działki.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że jeżeli jest więcej osób chętnych do dzierżawy, to też musi być ogłoszony przetarg, nie ma innej możliwości.

Na dzisiejszej sesji została podjęta uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

Pan Wójt jeszcze raz wyjaśnił, że Rada podjęła uchwałę o zbyciu działki na wniosek mieszkańców Żohatyna, a zbyć można tylko w drodze przetargu nieograniczonego. Można oczywiście zbyć w drodze przetargu ograniczonego, ale na określonych warunkach, które Pan Kubrak nie spełnia.

Natomiast Pan Kubrak zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie tej działki z możliwością w przyszłości skorzystania z przetargu ograniczonego i tu jest problem.

Sołtys wsi Żohatyn wypowiedział się jasno, że skoro wioska jest za sprzedażą, to należy sprzedać i jak Pan Wójt powiedział uważa sprawę za zamkniętą.

Pan Wójt proponował, żeby zrobić zebranie wiejskie, niech mieszkańcy się wypowiedzą w sprawie przedmiotowej działki ponownie.

Jeżeli mieszkańcy zmienią zdanie i zdecydują, żeby te działkę przeznaczyć do dzierżawy, to w tym przypadku wydzierżawiający musi ponieść koszty wyceny tej nieruchomości.

Sołtys wsi Kotów Pan Stefan Czycz podobna sytuacja jest również w Rudawce.

Pan Stanisław Gajewski sołtys wsi Stara Bircza zabierając głos powiedział, że wygląda na to, że to co jest na zebraniu wiejskim, nikt tego nie bierze pod uwagę.

Radny Pan Buczek w odniesieniu do powyższej wypowiedzi stwierdził, że nieprawdą jest fakt, że to co jest na zebraniu wiejskim nikt nie bierze pod uwagę, gdyż zawsze jeśli są jakieś sprawy, jeśli coś sprzedajemy, bądź nie sprzedajemy, robimy to zgodnie z opinią społeczeństwa.

Pan Wójt również potwierdził, że to co ustali społeczeństwo, on jako Wójt stara się realizować.

Pan St. Gajewski ponownie zabierając głos zapytał, dlaczego w ubiegłym roku nie został wykonany remont świetlicy w Starej Birczy, skoro było to obiecane mieszkańcom na zebraniu wiejskim.

Pan Wójt odpowiedział, że wszystkich zadań nie da sie wykonać w jednym czasie i należy to zrozumieć. Mieszkańcy Starej Birczy nie powinni narzekać, gdyż w ubiegłym roku w tej miejscowości wykonano 2 mosty, koszt tych inwestycji był dość duży. Do remontu pozostała nie tylko swietlica w Starej Birczy, ale również w innych miejscowościach. Wszystko w swoim czasie zostanie zrealizowane dodał Pan Wójt.

Następnie Pan Wójt prosił Radę o zajęcie stanowiska w sprawie zawarcia porozumienia z Bieszczadzką Energetyka Wiatrową dot. budowy Parku Wiatrowego w Kuźminie. Pan Wójt wyjaśnił, że BEW przysłała porozumienie, wykreślając §6, o tresci którego Rada wcześniej była informowana, że BEW deklaruje się na pokrycie kosztów związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Radny Pan Dutkowski powiedział, że deklaracja nie jest żadnym dokumentem.

Wobec tego Pan Wójt zapytał, czy zerwać rozmowy w tej sprawie.

Pan Przewodniczący uważa, że nie należy zrywać rozmów, należy je dalej prowadzić, przedstawiając swoje warunki.

Przede wszystkim - dodał Pan Przewodniczący BEW powinna wystąpić do Wójta z wnioskiem zawierającym konkretną propozycję, dotyczącą przekazania środków dla Gminy w zamian za wyrażenie zgody na budowę wiatraków.

W dalszej części obrad Pan Przewodniczący Rady poinformował, że w ostatnim czasie do biura Rady wpłynęło pismo od Pani Hanny Kierkało zam. Bircza, która zwróciła się z prośbą o pomoc w naprawie dachu nad lokalem, który zamieszkuje. Chodzi o to, że dach podczas opadów przecieka, co stanowi duże zagrożenie.

W związku z tym, że lokal jest własnością gminy, a Pani H.Kierkało znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, należałoby dokonać remontu dachu

Pan Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie zostaną wykonane prace remontowe tego dachu przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

Pan Lichota poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego również wydała opinię w powyższej sprawie.

Pan Janusz Demkiewicz sołtys Nowej Wsi ponownie zwrócił sie z prośbą o podjęcie działań związanych z likwidacją osuwiska w tej miejscowości, gdyż zagraża to bezpieczeństwu.

Pan Wójt odpowiadając Panu sołtysowi wyjaśnił, że monitował w tej sprawie w Inspektoracie Eksploatacji Wód w Przemyślu i niestety otrzymał informację, że na tego typu inwestycje nie ma wogóle środków.

Zaś Gmina nie ma możliwości władczych wykonania tego zadania, gdyż to nie jest zadanie własne gminy.

Pan Wójt zapewnił, że w najbliższym czasie wybierze się do Krakowa i tam będzie monitował w tej sprawie.

Radna Pani E.Chrobak pytała, kiedy rozpocznie się układanie chodnika w Korzeńcu.

Pan Wójt odpowiedział, że prace przy układaniu chodnika w Korzeńcu zostaną rozpoczęte bezpośrednio po zakończeniu budowy chodnika w Starej Birczy.

Ad.15.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XIX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Protokołowała:
Teresa Ślimak 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik do protokołuPlik DOC 92.00 Kb
2. Załącznik do protokołu - pdfPlik PDF 111.06 Kb
Autor:
Data: 2008-05-09 00:00:00
Udostępnił: Paweł Malarczuk
Data: 2008-05-19 11:31:49

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl