Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 07:44


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr V/2008

 Sesja trwała od godz.1000 do godz.1230.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, z-ca Wójta Gminy Bircza – Pan Andrzej Płocki

oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2007 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bircza:

  a/ przedstawienie opinii Komisji rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,

  b/ dyskusja,

  c/ głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

  Bircza za 2007 rok.

 7. Podjęcie pozostałych uchwał:

  - zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia “Regulaminu Organizacyjnego

  Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy,

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

  - w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

  prowadzonych przez Gminę Bircza,

  - w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej,

  - w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości: Borownica, Brzeżawa, Brzuska, Huta Brzuska, Jasienica Sufczyńska, Jawornik Ruski, Kotów, Kuźmina, Leszczawa Dolna, Leszczawka, Lipa, Roztoka, Rudawka, Wola Korzeniecka, Żohatyn”,

  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 8. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 9. Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdzil prawomocnośc niniejszej sesji.

 

Ad.2.

W tym punkcie porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone 3 projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości: Malawa, Korzeniec i Leszczawa Górna”.

Pan Przewodniczący wnioskował o zmianę punktu 3 porz. obrad, a mianowicie: “Przyjęcie protokołów z 2 poprzednich sesji Rady Gminy”, ponieważ w międzyczasie odbyła się krótka sesja Rady Gminy zwołana w trybie art.20 ust.3 na wniosek Wójta Gminy Bircza.

Wniosek Pana Przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie.

Wobec powyższego porządek obrad po wprowadzeniu zmian został przyjęty jednogłośnie

 

Ad.3.

Protokoły z dwóch poprzednich sesji Rady Gminy, tj. z dnia 26 marca 2008 roku oraz z dnia 22 kwietnia 2008 roku zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.4.

W tym punkcie porz. obrad Pan Wójt złożył sprawozdanie ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od dnia 26 marca do 30 kwietnia 2008 roku – jak niżej:

 • wspólnie z przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny – Panem Lucjanem Mielnikiewiczem wyjechał do m-ci Berezka na zaproszenie Wójta Soliny na otwarcie hali sportowej, by mieć obraz nowoczesnej hali, której budowa jest prowadzona w Birczy,

 • kilkakrotnie z Prezesem ZGKiM w Birczy wyjeżdżał do Przemyśla w sprawie ustalenia warunków leasingowych zakupu śmieciarki. Śmieciarka została zakupiona, ponieważ obecna nie nadaje się do eksploatacji,

 • wyjeżdżał do Przemyśla w sprawie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego w m-ci Malawa,

 • podejmował działania w sprawie przyśpieszenia prac przy adaptacji budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy,

 • kilkakrotnie wyjeżdżał do Zakładu Energetycznego w Przemyślu w sprawie wykonania przyłączy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy,

 • uczestniczył w zebraniach wiejskich w następujących miejscowościach: Lipa, Brzeżawa, Leszczawa Górna, Jawornik Ruski i Borownica,

 • uczestniczył w posiedzeniu Zarządu OSP dot. sprawozdawczości za 2007 rok,

 • wyjeżdżał do Tymbarku w sprawie zakupu samochodu dla OSP Sufczyna, która w przyszłym roku jest przewidziana do do włączenia do Krajowego Systemu Ratownictwa.

  Został zakupiony samochód dobrej klasy 2-napędowy, takiego samochodu Gmina Bircza do tej pory nie posiadała,

 • odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie funduszy strukturalnych,

 • wyjeżdżał do Krakowa w sprawie regulacji rzek i potoków, uregulowania stanu prawnego rzek i potoków na terenie Gminy Bircza. Jest opracowana dokumentacja na regulację rzeki Stupnica, ale niestety Ministerstwo nie przyznało pieniędzy na ten cel. W związku z tym do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zostanie przygotowane wystąpienie w imieniu mieszkańców, Radnych i sołtysów w powyższej sprawie, z prośbą o poparcie Panów Posłów z naszego terenu,

 • odbył spotkanie z nowym Inspektorem Sanitarnym w Przemyślu, który naciska, aby rozwiązać problem wody w Birczy. Jest już opracowane studium, jest też pozwolenie na budowę wodociągu i w tym roku będzie składany wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego. W tym celu Wójt spotkał się z firmą z Krakowa, która od początku do końca będzie zajmować się przygotowywaniem wniosków w celu pozyskania środków unijnych,

 • kilkakrotnie wyjeżdżał do Przemyśla i do Jarosławia w sprawie uzgodnienia dokumentacji na budowę kanalizacji w Leszczawie Dolnej (sprawa ta niestety idzie bardzo wolno),

 • odbył spotkanie z przedstawicielem GDDiA w sprawie kontynuowania prac przy budowie chodników zaległych z ubiegłego roku, jak i prac bieżących w tym zakresie,

 • prowadził sprawy związane z oświetleniem ulicznym Leszczawki, Birczy i Jawornika Ruskiego ( inwestycje są zaplanowane do realizacji w tegorocznym budżecie gminy),

 • spotkał się ze studentami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którzy prowadzili 4-dniowe badania w zakresie możliwości rozwoju turystyki na terenie naszej gminy,

  Stosowne opracowanie zostanie przesłane do Urzędu i przedstawione Radzie Gminy,

 • został zawieziony żwir do Jawornika, Borownicy, Leszczawki, zakładano przepusty w Leszczawce, Leszczawie Dolnej, Birczy, Korzeńcu, Nowej Wsi,

 • prowadził rozmowy z Zarządem Dróg w sprawie przyśpieszenia przetargów na drogi powiatowe, do których Rada dołożyła środki oraz wycięcia topól przy drogach powiatowych,

 • podpisał porozumienie z BEW w Kraczkowej w sprawie podjęcia niezbędnych czynności w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gminie Bircza w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych zwanych Parkiem Wiatrowym. Wynegocjował, że BEW będzie wpłacać do kasy Urzędu Gminy co roku przez 20 lat kwotę 900.000 zł,

 • kilkakrotnie wyjeżdżał do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zatrudnienia ludzi do pracy przy budowie hali sportowej oraz ŚDS w Birczy, a także 5 osób na staż,

 • odbył się konkurs na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych,

 • nadzorował sprawy związane z podłączeniem kanalizacji do niektórych budynków miejscowości Bircza, mimo, że kanalizacja w Birczy była wykonana kilka lat temu, nie wszystkie budynki zostały podłączone,

 • przeprowadził rozmowy z Prezesem Zarządu Biura Obsługi Inwestycji w Przemyślu – Panem B.Gąską, który zaoferował sfinansowanie zakupu okien do biblioteki w SP Leszczawa Dolna,

 • zakupił kwiaty do dekoracji Birczy,

 • nadzorował prace przy budowie hali sportowej i ŚDS w Birczy,

 • wspólnie z Radnym Panem Hajnoldem wyjeżdżał do Rzeszowa do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Pana Sosnowskiego w sprawie pomocy finansowej przy remoncie dróg i chodników na osiedlach b.PGR-ów. W wyniku przeprowadzonej rozmowy jest możliwość uzyskania środków na budowę chodnika na osiedlach b.PGR Kotów, Leszczawa Dolna i Lipa oraz modernizację hydroforni w Kotowie.

 

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad informację o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny złożyli:

 • Pan Jan Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

 • Pan Adam Wilgucki – przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego,

  według protokołów znajdujących się do wglądu w biurze Rady Gminy.

 

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok – jak załącznik do protokołu.

Również załącznik do protokołu stanowi wystąpienie Wójta na temat realizacji budżetu za 2007 rok.

a/ opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy w sprawie wykonania budżetu Gminy Bircza za 2007 rok przedstawił przewodniczący komisji – Pan Zbigniew Dutkowski – jak załącznik do protokołu.

Uchwałę Nr 11/35/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok odczytał Pan Sekretarz – jak załącznik do protokołu.

Również załącznik do protokołu stanowi przedstawiona przez Pana Sekretarza

uchwała Nr 11/42/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Bircza z wykonania budżetu za 2007 rok.

 

b/ w tym punkcie nikt z Radnych nie zabierał głosu,

c/ Rada po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok oraz uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok oraz uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Bircza z wykonania budżetu za 2007 rok, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2007 rok i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za w/w okres.

Następnie jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/57/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2007 rok, stanowiąca załącznik do protokołu.

 

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Rada przystapiła do podejmowania uchwał – jak niżej:

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/58/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia “Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/59/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/60/2008 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bircza,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/61/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – dot. kwoty 115.370,00 zł.

  Pan Sekretarz wyjaśnił, że Gmina Bircza uczestniczy w Programie Integracji Społecznej

  jako jedyna z 51 gmin w Województwie Podkarpackim i na okres 2-letni 2008-2009 otrzymaliśmy 96.400 euro. Z przelicznika podanego przez Ministerstwo Finansów na 2008 rok, pierwsza pula tych środków, to jest właśnie kwota 115.370,00 zł, które mają być wydane na różnego rodzaju usługi dla dzieci i młodzieży, usługi dla osób starszych , dla osób niepełnosprawnych. W tym celu zostały już podpisane Zarządzenia w sprawie powołania zespołu roboczego, komisji konkursowej oraz wyznaczenia koordynatora tego programu.

 • Przed przedstawieniem uchwał w sprawie zatwierdzenia planów odnowy danej miejscowości Pan Sekretarz poinformował, że zbliża się okres naboru wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i żeby aplikować o środki do tego programu, każda miejscowość musi mieć zatwierdzony plan rozwoju, w którym oprócz ogólnego opisu są ujęte także zadania i cele inwestycyjne, które mieszkańcy ustalili na zebraniach wiejskich w poszczególnych miejscowościach. Zadania te były szeroko omawiane

  i konsultowane z mieszkańcami i wyrażają potrzeby mieszkańców.

 • Po udzieleniu wyjaśnienia przez Sekretarza Gminy przystąpiono podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia planów odnowy – jak niżej:

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/62/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Brzeżawa”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/63/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Borownica”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/64/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Brzuska”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/65/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Huta Brzuska”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/66/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Jasienica Sufczyńska”,

 • 5 -

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/67/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Jawornik Ruski”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/68/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Korzeniec”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/69/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Kotów”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/70/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Kuźmina”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/71/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Leszczawa Dolna”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/72/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Leszczawa Górna”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/73/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Leszczawka”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/74/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Lipa”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/75/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Malawa”,

 • jednogłosnie została podjęta uchwała Nr XXII/76/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy miejscowości Roztoka”,

 • jednogłośnie zostala podjęta uchwała Nr XXII/77/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Rudawka”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXII/78/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Wola Korzeniecka”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwala Nr XXII/79/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Żohatyn”.

Następnie Pan Sekretarz przedstawił 2 projekty uchwał w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adjacenckiej jak niżej:

1/ dot. ustalenia stawki opłaty adjacenckiej w wysokości 40% róznicy pomiędzy wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,

a wartością nieruchomości po ich wybudowaniu,

2/ dot. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adjacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa na 20% wartości nieruchomości.

Po przedstawieniu w/w projektów uchwał Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odczytał opinię Komisji z dnia 23.04.2008 r. dot. tych projektów uchwał jak załącznik do protokołu.

Komisja negatywnie zaopiniowała przedłożone projekty uchwał dot. ustalenia stawek procentowych opłaty adjacenckiej ze względu na zbyt wysokie zaproponowane przez Wójta stawki procentowe.

Pan Wójt zabierając głos powiedział, że jako projektodawca przedstawionych projektów uchwał będzie nalegał o podjęcie tych uchwał, ponieważ będą składane wnioski o dofinansowanie budowy wodociągu w Birczy oraz kanalizacji w Rudawce i Leszczawie Dolnej. Warunkiem uzyskania środków jest udział ludności, dlatego podjęcie uchwał,

o których mowa wyżej, jest jak najbardziej zasadne. Jedyną formą udziału mieszkańców jest forma opłat adjacenckich.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej był przedstawiany na sesji Rady Gminy podczas ubiegłej kadencji i wówczas Rada negatywnie ustosunkowala się do tego projektu uchwały, ponieważ stawki opłaty adjacenckiej były zbyt wysoko zaprojektowane, a po drugie są to dodatkowe opłaty.


Ponadto Pan Przewodniczący poinformował, że w 2007 roku w miejscowościach: Bircza, Korzeniec i Stara Bircza nastąpiło przekształcenie gruntów, co spowodowało bardzo duży wzrost podatku, będzie to sukcesywnie odbywać się we wszystkich miejscowościach gminy.

Jest to również dodatkowe obciążenie finansowe.

Jak wiadomo Gmina Bircza jest gminą biedną i nie można na rolników, mieszkanców naszej gminy nakładać dodatkowych opłat, a opłata adjacencka, to kolejne obciążenie finansowe dla mieszkańców. “Dlatego ja ze swej strony jestem przeciwny przedstawionym projektom uchwał w sprawie ustalenia opłat adjacenckich”.

W związku z tym, że nikt z Radnych nie zabierał głosu w powyższej sprawie, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie obydwa projekty uchwał w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adjacenckiej.

W obydwu przypadkach Rada jednogłośnie głosowała za odrzuceniem projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adjacenckich.

Ad.8.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący Rady odczytał pismo Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kuźminie, który zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o udzielenie wsparcia finansowego na remont zabytkowych Kościołów w Kuźminie

i Roztoce.

Pan Przewodniczący skierował niniejsze pismo do zaopiniowania przez Komisję Budżetu

i Rozwoju Gospodarczego.

 

W dalszej części obrad Radny Pan Andrzej Kozioł oświadczył, że składa rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej, oświadczając jednocześnie, że uzasadnienie Pan Przewodniczący otrzyma na piśmie.

 

Pan Wójt poinformował, że wpłynął wniosek od Starostwa Przemyskiego

z prośbą o poczynienie działań mających na celu podjęcie przez Radę Gminy Bircza uchwał:

 • o przyjęciu zobowiązań na 2009 rok w kwocie 1.395,202,00 zł

 • oraz o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 1.395.202,00 zł

z przeznaczeniem w/w środków na przebudowę drogi powiatowej Nr 2042 R Wara – Stara Bircza km 5+119 – 22+592.

Powyższą prośbę Starostwo uzasadnia tym, że całość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 7.790.405,29 zł. Maksymalne dofinansowanie może wynieść 5 mln zł, zaś pozostała kwota winna być zabezpieczona przez wnioskodawcę.

Wniosek o dofinansowanie w/w zadania jest przygotowywany do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Wobec powyższego Pan Wójt zwrócił się z prośbą do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie wniosku Starostwa. W przypadku pozytywnej opinii do 10-go maja br. musi się odbyć sesja Rady Gminy w celu podjęcia uchwał, o których mowa wyżej.

Pan Przewodniczący zwrócił się do Państwa Radnych o rozwagę, poważne potraktowanie oraz zaakceptowanie tego wniosku.

Radny Pan Jan Lichota zabierając głos w tej sprawie powiedział, że jest to jedna z dróg powiatowych na terenie gminy, która jest w bardzo złym stanie i jeśli nie będzie wykonana, to niedługo stanie się nieprzejezdna, dlatego też Pan Lichota również zwrócił się do Państwa Radnych o potraktowanie tej drogi jako wspólnej i pozytywne ustosunkowanie się do tej sprawy.

Radny Pan Jan Brodzicki również prosił Radnych o poparcie tego wniosku, gdyż ta droga służy mieszkańcom całej gminy.

Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski poinformował, że istnieje szansa pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku, dlatego też zwrócił się z gorącą prośbą o poparcie uchwał wnioskowanych przez Starostwo.

Jeśli wniosek nie przejdzie, to wiadomą rzeczą jest, że pieniądze nie zostaną wydane.

Pan Piotrowski będąc przy głosie poinformował o innych pracach wykonywanych, bądź zaplanowanych do wykonania na drogach powiatowych na terenie Gminy Bircza.

Kończąc dyskusję w temacie dofinansowania drogi Wara-Stara Bircza, Pan Wójt powiedział, że nad tą sprawą należy się dobrze zastanowić, a w międzyczasie zostanie wykonana rekonstrukcja oraz analiza finansowa całego budżetu.

W dalszej części obrad Pan Wójt poinformował, że do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego będzie składany wniosek o dofinansowanie drogi gminnej Leszczawka – Kuźmina oraz do Marszałka Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie drogi gminnej Leszczawa – Kopań.

Korzystając z obecności Radnego Powiatu Pana Piotrowskiego, Radny Pan Mielnikiewicz zwrócił się z prośbą o poczynienie działań zmierzających do wyżwirowania poboczy przy odcinku drogi powiatowej Leszczawa Dolna od sklepu do świetlicy, na którym to odcinku w ubiegłym roku została położona masa mineralno-asfaltowa. Skoro wydało się tyle pieniędzy na drogę, to należałoby jeszcze uzupełnić pobocza.

Ad.9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

   

   

   

 

 


Autor:
Data: 2008-06-06 00:00:00
Udostępnił: Paweł Malarczuk
Data: 2008-06-10 15:30:11
Modyfikował(a): Paweł Malarczuk
Data: 2008-06-10 15:33:15

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl