Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 17:55


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr VIII/2008

 Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

Sesja trwała od godz.1900 do godz.2000.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 12. Nieobecni byli Radni: Pani Elżbieta Chrobak, Pan Jan Brodzicki i Pan Zbigniew Dutkowski – wszyscy usprawiedliwieni.

Ponadto w sesji uczestniczyli:Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski oraz Komendant Gminny OSP Bircza – Pan Andrzej Atamańczuk.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku o pomoc finansową z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 2 “Wsparcie inwestycji związanych utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej” do “Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich”,

  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 3. Zakończenie obrad.

  Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

 

Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował wprowadzenie dwóch projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz wprowadzenie dwóch dodatkowych punktów po punkcie 3:

 • pkt 4. Opinia Rady Gminy w sprawie umorzenia podatku dla Pana Jana Dutki zam. Nowa Wieś.

 • pkt 5. Opinia Rady Gminy w sprawie upamiętnienia rozebranej cerkwi w miejscowości Bircza.

 • Zakończenie obrad byłoby wówczas w punkcie 6.

Wnioskowane przez Pana Wójta zmiany zostały przyjęte przy 1 głosie wstrzymującym się.

Porządek obrad po wprowadzeniu wnioskowanych zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.

W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał.

Jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku o pomoc finansową z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 2 “Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej” do “Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich”.

Po przedstawieniu w/w projektu uchwały Pan Wójt poinformował, że otworzyła się możliwość wsparcia inwestycji drogowych, został złożony wniosek o dofinansowanie drogi gminnej Leszczawa-Kopań i w związku z tym zachodzi konieczność podjęcia wnioskowanej uchwały.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XXV/89/08 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Wójt poinformował, że inwestycja ta zostanie zrealizowana przy udziale 100.000,00 zł środków własnych i 100.000,00 zł – środki od Marszałka.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. przeznaczenia kwoty 220.000 zł na remont nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej drogi gminnej Leszczawa Górna-Kopań.

Pan Wójt poinformował, że według kosztorysu inwestorskiego wyszła kwota 220.000 zł i o tę kwotę zmniejsza się wydatki z kanalizacji w Leszczawie Dolnej i przeznacza się na drogę Leszczawa Górna-Kopań.

Radny Pan A.Kozioł skierował pytanie do Pana Wójta, dlaczego przeznaczamy 220.000 zł, skoro Wójt mówił, że 100.000 zł, to nasz udział własny i 100.000 zł otrzymamy od Marszałka, dlaczego w uchwale jest kwota 220.000 zł.

Pan Wójt odpowiedział, że tak jak na każde zadanie, zabezpieczamy środki na całą inwestycję, a po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji kwota 100.000 zł zostanie nam zwrócona. Podobnie przedstawiała się sprawa z chodnikami w Birczy.

Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 220.000 zł została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr XXV/90/2008 stanowi załącznik do protokołu.

Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXV/91/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot.kwoty 785,00 zł – na dofinansowanie zadania pn.:

“Przebudowa chodników w miejscowości Bircza” zgodnie z aneksem Nr 2/08 z dnia 21.05.2008 rrok do umowy o dofinansowanie projektu zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie a Gminą Bircza.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – dot. kwoty 54.385 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Sufczyna.

Pan Wójt wyjaśnił, że jest zapewnienie od instytucji: Nadleśnictwo Bircza, Dynów, Krasiczyn, PZU, że otrzymamy środki na ten cel, tymczasem jednak musimy przeznaczyć je z budżetu gminy.

Obecny na sesji komendant gminny OSP – Pan Andrzej Atamańczuk wyjaśnił, że jest możliwość włączenia OSP Sufczyna do Krajowego Systemu Ratownictwa, a dlatego OSP Sufczyna, ponieważ tylko ta jednostka na terenie gminy spełnia warunek, gdyż posiada odpowiedni garaż, gdzie będzie garażowany ten samochód, jest organizacyjnie dobrze zorganizowana i aktywna, a do 2012 roku nie będzie już możliwości włączenia takiej jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa, w związku z tym należy taką szansę wykorzystać, a tym samym odciąży się budżet gminy, zmniejszając wydatki na straż pożarną.

Również warunkiem włączenia jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratownictwa jest posiadanie dwóch samochodów.

Po udzieleniu wyjaśnienia jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXV/92/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – kwota 54.385,00 zł, stanowiąca załącznik do protokołu.

 

Ad.4.

Pan Wójt poinformował Radnych, że Pan Jan Dutka zam.Nowa Wieś zwrócił się z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych.

Zaległość ta wraz z odsetkami wynosi 61.000 zł. Pan Dutka zadeklarował, że wpłaci główną należność w wysokości 30.000 zł, natomiast prosi o umorzenie odsetek w wysokości powyżej 30.000 zł.

W tej sprawie Rada zdecydowanie zajęła negatywne stanowisko.

Wobec powyższego Pan Wójt podziękował Radzie za zajęcie stanowiska, informując, że wyda negatywną decyzję w powyższej sprawie.

 

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt poinformował, że gazeta “Nasze słowo” zwróciła się z pismem, żeby upamiętnić zniszczenie cerkwi w miejscowości Bircza.

W związku z tym, że na pismo należy udzielić odpowiedzi, Pan Wójt prosił Radę o wyrażenie opinii w tym temacie.

Radny Pan J.Lichota zabierając głos powiedział: “ biorąc pod uwagę aspekt sprawy, strona ukraińska nie zasługuje na podejmowanie jakichkolwiek kontaktów.

Gdyby tu chodziło o interes Państwa Ukraińskiego, moglibyśmy jako mieszkańcy Gminy Bircza dyskutować na ten temat, moglibyśmy, ale uważam, że tu są zabarwienia nacjonaliztyczne i absolutnie jestem przeciwny umieszczaniu jakiejkolwiek tablicy, czy szyldu, jako znaku upamietniającego zniszczenie cerkwi”.

Radny Pan Wojciech Bobowski zabierając głos powiedział, że pamięta doskonale zburzenie tej cerkwi, która nigdy nie była ukończona, doskonale pamięta, że ta cerkiew nie była użytkowana, nigdy nie była poświęcona i w związku z tym nie widzi powodów do jej upamiętnienia. Pan Bobowski kontynuując swoją wypowiedź dodał, że “napewno wszyscy wiedzą, że Bircza była szczególnie doświadczona przez działania oddziałów nacjonalistycznych, dlatego napewno niechętnie wracamy do tych czasów.

Nas powinno interesować patrzenie w przyszłość, powinniśmy patrzeć na to, żeby dobrze pracować, żeby szczególnie dobrze prowadzić działalność gospodarczą. Natomiast, to co się dzieje na terenie gminy, zależy od nas.

Jest to bardzo drażliwy temat i w zupełności podpisuje się pod tym co powiedział mój przedmówca, że nie powinniśmy sobie tym głowy zawracać z tego względu, że nie mamy czego upamiętniać, a ponadto niepotrzebnie nie wchodźmy w konflikt, gdy go nie ma.

Przeżywałem w roku 1999 ekshumację zwłok koło Pana Laszkiewicza i uważam, że tamtej sensacji wystarczyło, nie zrobiło to dobrego odgłosu w Birczy.

Jeżeli już będziemy przyparci do muru i będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, to do tego bezwzględnie jest potrzebna opinia mieszkańców samej Birczy. Bez tej opinii nie możemy pdejmować żadnej decyzji w tym temacie. Są to sprawy bardzo ciężkie do rozwiązania i tak niepotrzebne, że nie wszczynajmy tego. Nie należy rozogniać tego, bo wszystko jakoś zaczęło się prostować, łagodzić i niech tak zostanie”.

Pan Wójt poinformował, że postara się dyplomatycznie odpowiedzieć na otrzymane pismo.

Radny Pan A.Buczek w pełni poparł wypowiedź zarówno Pana Lichoty, jak i Pana Bobowskiego odnośnie tematu przedstawionego przez P.Wójta.

Ponadto Pan Buczek będąc przy głosie wspomnial, że niemal w centrum Birczy jest plac poświęcony, na którym kiedyś stała cerkiew drewniana.

Uważa on, że bardzo delikatnie można by podjąć temat z Księdzem Dziekanem odnośnie tego placu, gdyż jest to plac gminnny i zrobić to miejsce faktycznie miejscem kultu np. Niepokalanej. Teren ten jest bardzo ładny, trzeba byłoby to zrobić bardzo delikatnie.

“Myślę, że jeśli zrobi się to dyplomatycznie, małymi krokami, to załagodzimy temat, który wspominamy na tej sesji, bo ten temat napewno znowu ożyje.

Należałoby sie nad tym zastanowić wspólnie razem, bo to jest w centrum Birczy i to jest takie miejsce, które jest drażniące dla tych, którzy pamiętają tę drewnianą cerkiew.

Radny Powiatu Przemyskiego – Pan Józef Piotrowski zabierając głos również powiedział, że nie widzi żadnych przesłanek, by upamiętniać zniszczenie cerkwi w Birczy.

Pod koniec sesji Pan Wójt poinformował, że z dniem dzisiejszym, tj. 23.05.2008 roku odwołał zastępcę Wójta Gminy i do końca roku będzie kierował gminą przy pomocy swoich pracowników.

Ad.6.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Protokołowała:
Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-06-27 00:00:00
Udostępnił: Paweł Malarczuk
Data: 2008-06-30 13:08:58

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl