Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-02-2020, Wtorek, 18:52


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr IX/2008

Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

Sesja trwała od godz.1900 do godz.2000.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 9. Nieobecni byli Radni: Pan Artur Buczek, Pani Elżbieta Chrobak, Pan Jan Brodzicki, Pan Ryszard Hajnold, Pan Andrzej Kozioł i Pan Jan Lichota – wszyscy usprawiedliwieni.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski oraz Komendant Gminny OSP – Pan Andrzej Atamańczuk.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia: 30.04.2008 r., 7.05.2008 r., 12.05.2008 r. oraz 23.05.2008 r.

 4. Podjecie uchwał:

  - w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg gminnych, przekraczających wielkość okresloną w budżecie na 2008 rok,

  - w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie inwestycji zaopatrzenia w wodę, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 rok.

 5. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował wprowadzenie następujacych projektów uchwał:

 • zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 rok,

 • w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własość Gminy Bircza,

 • w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bircza,

 • w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady Gmin y w Birczy z dnia 18 marca 2003 roku ustalającej dla terenu Gminy Bircza liczbę punktów sprzedazy napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjatkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,

 • dwa – w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 rok.

Wniosek Wójta został przyjęty przez Radę przy 1 głosie wstrzymującym się.

Porządek obrad po wprowadzeniu wnioskowanych zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie

 

Ad.3.

Protokoły z czterech ostatnich sesji Rady Gminy zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.4.

W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał:

 • jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg gminnych, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 rok, dot. przeznaczenia środków w wysokości 565.729,49 zł na realizację zadania pn.:”Remont drogi gminnej Nr 1 16006R Leszczawka-Kuźmina”.

  Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XXVI/93/08 stanowi załącznik do protokołu.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVI/94/08 w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej zaopatrzenia w wodę, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 rok – dot. przeznaczenia kwoty 1.298.171,62 zł na realizację zadania pn.:”Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania, zbiorników wyrównawczo-zasobowych wody, sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza”.

  Pan Sekretarz wyjaśnił, że w obydwu w/w przypadkach podjęcie tych uchwał było konieczne, ponieważ będą składane wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i warunkiem jest zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty na dane zadanie, stanowiącej wkład nasz własny w wysokości 30% wartości danego zadania. Kwoty wymienione w powyższych uchwałach stanowią właśnie 30 % wartości zadań, o których mowa wyżej.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVI/95/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 rok.

  Zmiana dotyczyła uchwały Nr XXIV/84/08, w której przeznaczono kwotę 1.395.202 zł na realizację zadania pn.:”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042 R Wara- Stara Bircza km 5+119 – 22+592” i należało wskazać źródło sfinansowania w/w zobowiązania.

 • W dalszej kolejności został przedstawiony projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

  Pan Wójt wyjaśnił, że wniosek o wydzierżawienie nieruchomości o pow.6 ha złożył Pan Wojciech Niebieszczański zam. Leszczawa Górna 33 w celu umożliwienia mu skorzystania z dotacji unijnej w ramach programu “Młody rolnik”. Warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie 10 ha gruntów przez okres minimum 7 lat.

  W związku z tym został przygotowany w/w projekt uchwały.

  Po udzieleniu wyjaśnienia Rada jednogłośnie podjęla uchwałę Nr XXVI/96/08 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

   

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVI/97/08 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bircza.

  Uchwała podjęta w tej sprawie w dniu 30 kwietnia 2008 roku utraciła moc.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady Gminy w Birczy z dnia 18 marca 2003 roku ustalającej dla terenu Gminy Bircza liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Pan Sekretarz poinformował, że o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu zwrócił się Pan Bartłomiej Pająk – Zakład Usługowo-Handlowy – prowadzący działalność gastronomiczną w b.kotłowni Ośrodka Zdrowia w Birczy.

Radny Pan Bobowski uważa, że w tej sprawie opinia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinna być jasno i czytelnie sprecyzowana, a tak niestety nie jest, mimo to Pan Bobowski stwierdził, że nie widzi przeszkód, by w/w wydać zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu.

Pan Adam Wilgucki – przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego poinformował, że w tej sprawie komisja wydała pozytywną opinię.

Wobec powyższego uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr XXVI/98/08 stanowi załącznik do protokołu.

Następnie jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVI/99/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 69.385,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Birczy.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVI/100/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 98.060,30 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wynika to z bilansu rocznego za 2007 rok i o tę kwotę zmniejszamy deficyt.

W dalszej części obrad Pan Józef Piotrowski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy zwrócił się Rady z prośbą o zwiększenie środków finansowych dla w/w jednostki. Prośba w formie pisemnej została złożona na ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy i w całości odczytana na sesji.

Po odczytaniu niniejszego pisma Pan Przewodniczący uważa, że na następną sesję należy przygotować stosowną uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Prośbę Pana Dyrektora GOK,SiT poparł również przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny – Pan Lucjan Mielnikiewicz.

Radny Pan Bobowski zwrócił się z prośbą do Pana J.Piotrowskiego – jako Radnego Powiatu o przygotowanie na najbliższą sesję informacji, ile Gmina Bircza oraz inne gminy przyznały środków na drogi powiatowe w roku 2007 i 2008.

Ustalono również, żeby na najbliższą sesję Rady Gminy zaprosić Starostę oraz Dyrektora Zarządu Dróg w Przemyślu.

 

Ad.5.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXVI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

   

   

Protokołowała:
Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-06-27 00:00:00
Udostępnił: Paweł Malarczuk
Data: 2008-06-30 13:17:42

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl