Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 07:29


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr X/2008

  Protokół Nr X/2008

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 25 czerwca 2008 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz.1000 do godz.1430.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan Krzysztof Urban, Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół w Birczy – Pani Marta Kostka, nauczyciel Zespołu Szkół w Birczy – Pan Grzegorz Piwowarczyk, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu – Pan Janusz Hołyszko oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bircza oraz o planowanych w 2008 roku remontach i modernizacjach dróg powiatowych, dyskusja.

 7. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza

  w miejscowościach: Brzeżawa, Jawornik Ruski, Stara Bircza, Boguszówka, Borownica, Jasienica,

  - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Birczy,

  - w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Birczy,

  - w sprawie finansowania inwestycji pod nazwą:”Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza”,

  - w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy,

  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 8. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 9. Zakończenie obrad.

   

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował wprowadzenie następujących zmian:

 • w punkcie 7 – podjęcie uchwał – jako jedną z pierwszych uchwał przedstawić uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Birczy oraz wprowadzenie dodatkowo 5 projektów uchwał: 3 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kuźminie, w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

  Zmiany wnioskowane przez Wójta zostały przyjęte jednogłośnie.

Pan Przewodniczący w związku z prośbą Dyrektora Zarządu Dróg w Przemyślu wnioskował o przesunięciu tego punktu z chwilą przybycia Dyrektora na sesję.

Wniosek został przyjęty przez Radę.

Również na prośbę Pana A.Sokołowskiego zam. Nowa Wieś, Pan Przewodniczący zapytał Radę o zgodę na zabranie głosu przez w/w w sprawie handlu obwoźnego przed punktem 4 porz. obrad.

Radni wyrazili zgodę.

Wobec powyższego porządek obrad po wprowadzeniu w/w zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy w Birczy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Przed punktem 4 porz. obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu A.Sokołowskiemu zam. Nowa Wieś, który zwrócił się z prośbą o podjęcie działań związanych z zaprzestaniem handlu obwoźnego na terenie gminy, gdyż rozwój tego handlu powoduje, że przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową ponoszą straty.

Pan Wójt odpowiedział, że wspólnie z Komendantem Policji w Birczy ustali pewną strategię handlu obwoźnego na terenie gminy, o czym poinformuje Radę Gminy oraz przedsiębiorców odrębnym pismem.

Pan Sokołowski podziękował za zajęcie w/w stanowiska i opuścił salę obrad.

Ad.4.

Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny, tj. od dnia 30 kwietnia do 25 czerwca 2008 roku, przedstawiona przez Pana Józefa Żydownika stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał, jak niżej:

 • jako pierwsza została podjęta uchwała Nr XXVII/101/08 w sprawie finansowania inwestycji pod nazwą: “Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza”.

  Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie nadania imienia

Szkole Podstawowej w Birczy – Majora Henryka Dobrzańskiego “Hubala”.

W tym momencie Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani M.Kostka - zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół w Birczy.

Pani Kostka poinformowała jak doszło do tego, że wystąpiono do Rady Gminy w Birczy

z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej w Birczy imienia Majora Henryka Dobrzańskiego “Hubala”, przedstawiając kolejno podejmowane w tym kierunku działania.

Kończąc swoje wystąpienie Pani Kostka poinformowała również, że cała procedura trwała przez ponad rok czasu.

Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu J.Piotrowskiemu, który stwierdził jednoznacznie, że niestety sprawa ta nie odbyła się w sposób właściwy.

Według Pana Piotrowskiego jest wiele innych osób zasłużonych i należy całą procedurę nadania imienia szkole w Birczy rozpocząć od początku, gdyż nie odbyło się to w sposób demokratyczny.

Radny Pan Buczek odnosząc się do wypowiedzi Pana Piotrowskiego stwierdził, że uczestniczył we wszystkich spotkaniach poświęconych nadaniu imienia szkole w Birczy i według niego cała procedura odbyła się w sposób jak najbardziej właściwy.

Analizowanych było 21 postaci. Te postacie na lekcjach wychowawczych były omawiane w taki sposób, jak tylko najlepiej było to możliwe. Absolutnie żadna z omawianych postaci nie była faworyzowana, nie można tak twierdzić. Nieprawdą jest, że którakolwiek z postaci była źle, bądź niedokładnie omówiona, nie było również sytuacji, w których ktokolwiek obecny na spotkaniach nie został dopuszczony do głosu, by mógł się wypowiedzieć na temat omawianych postaci.

Tak jak powiedziała Pani Dyrektor, to nie była decyzja tygodnia, miesiąca, ale sprawa ta trwała co najmniej od ponad roku czasu.

Jako nauczyciel Zespołu Szkół w Birczy – Pan Buczek stwierdził, że “staramy się szanować naszą młodzież i uczymy ją demokratycznie wybierać, zostało to zrobione według wszelkich procedur jak najbardziej pozytywnie.

Uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach i jestem zaskoczony tym, co powiedzial Pan Piotrowski”.

W związku z tym, że nie było więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały, Pan Przewodniczący poprosił Radnych o przegłosowanie.

Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Birczy została podjęta przy  1 głosie wstrzymującym się i jako Nr XXVII/103/08 stanowi załącznik do protokołu.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVII/103/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działek o numerach: 404, 405 i 411/1, położonych w miejscowości Jawornik Ruski.

  Pan Bobowski stwierdził, że ta uchwała jest właściwa, ponieważ nie ma wskazania, kto tę działkę zamierza kupić. Taka uchwała nie rodzi żadnych podejrzeń. Pan Bobowski uważa, że na każdą nieruchomość, na którą zebranie wiejskie wyda pozytywną opinię o sprzedaży, Rada powinna podjąć uchwałę o zbyciu tej nieruchomości, a w przypadku złożenia wniosku o jej nabycie, ogłosić przetarg i dokonać sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tak powinno się postępować z każdą nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży, a nie odwrotnie.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVII/104/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 348/3 położonej w miejscowości Jawornik Ruski.

W dalszej kolejności został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia działki Nr 448/16 o pow. 0,0295 ha położonej w miejscowości Stara Bircza, o nabycie której zwrócili się Państwo Alicja i Witold Kaczmar z przeznaczeniem na poszerzenie działki siedliskowej.

Pan J.Piotrowski – jako Dyrektor GOK,SiT miał następującą uwagę do tego projektu uchwały, a mianowicie, żeby nie było takich sytuacji, jakie miały miejsce po sprzedaży mieszkania w GOK-u, że nabywcom tego mieszkania przeszkadzają wszelkie imprezy organizowane w tym budynku, a w omawianym przypadku również może dojść do takich sytuacji, że będą organizowane zabawy lub imprezy sportowe na stadionie w związku z tym biorący udział w tych imprezach będą się różnie zachowywać, a to będzie przeszkadzać właścicielom tej nieruchomości, dlatego zdaniem Pana Piotrowskiego Państwo Kaczmarowie powinni w akcie notarialnym złożyć zapewnienie, że nie będą wnosić uwag do organizowanych imprez na obiektach sportowych.

Pan Wójt zabierając głos powiedział, że sprawa ta była przedyskutowana na zebraniu wiejskim w miejscowości Stara Bircza w dniu 15 kwietnia 2007 roku i mieszkańcy wyrazili zgodę na zbycie tej nieruchomości Państwu Kaczmarom. Ponadto Pan Wójt dodał, że sprzedaż tej działki nie spowoduje przeszkód w ewentualnym urządzeniu miejsc do postoju samochodów.

Również nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w akcie notarialnym był zapis, że właściciele nie będą wnosić uwag, bądź roszczeń do organizowanych imprez na stadionie.

Pan Mielnikiewicz – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny zabierając głos poinformował, że pracuje tam na codzień, prowadził rozmowy

z wieloma osobami i sprzedaż tej działki nie będzie w niczym przeszkadzać.

“Jestem za sprzedażą, ale rzeczywiście powinien być taki zapis, że nie będziemy sobie nawzajem przeszkadzać”.

Pan Bobowski zabierając głos w powyższej sprawie stwierdził, że w akcie notarialnym nie można złożyć takiego zapewnienia, ale Pan Kaczmar może złożyć oświadczenie dodatkowe i w tym oświadczeniu złożyć zapewnienie, że nie będzie wnosił roszczeń do organizowanych imprez na obiektach sportowych. Takie oświadczenie Pan Kaczmar może złożyć Dyrektorowi, ale żeby podnieść go do wyższej rangi, to oświadczenie takie może być złożone przed notariuszem.

Natomiast te niecałe 3 ary niewiele zmieni, czy będzie słychać muzykę, czy nie.

Jeżeli Panu Kaczmarowi tak bardzo zależy na nabyciu tej nieruchomości, jeżeli te 3 ary jest mu potrzebne do życiowych potrzeb, to sprzedajmy i zakończmy tę sprawę.

W przyszłości, gdyby Pan Kaczmar miał uwagi, że jest za głośno, wówczas można zobowiązać Wójta do postawienia ekranów dźwiękochłonnych, a taki ekran psuje widok właścicielowi nieruchomości.

Radny Pan Lichota również odnosząc się do powyższej sprawy w pełni poparł wypowiedź Pana Bobowskiego i powtórzył, że jeżeli ta nieruchomość jest Panu Kaczmarowi potrzebna i nie koliduje to z interesem gminy, to “jestem za sprzedażą “ - dodał Pan Lichota.

Po przeprowadzonej dyskusji przy 1 głosie wstrzymującym się została podjęta uchwała Nr XXVII/105/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 448/16 w m-ci Stara Bircza.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVII/106/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących wełasność Gminy Bircza, dot. zbycia działek Nr 292 i Nr 293, położonych w miejscowości Brzeżawa.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVII/107/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 51/4 w miejscowości Boguszówka.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVII/108/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki w miejscowości Jasienica Sufczyńska.

Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działek Nr 232 i 233, położonych w miejscowości Borownica.

Pan Bobowski miał następującą uwagę do przedstawionego projektu uchwały, a mianowicie w związku z tym, że w/w działki są dzierżawione przez jednego z mieszkańców Borownicy do dnia 1 maja 2010 roku, co stanie się w przypadku, gdy działki

te zostałyby sprzedane, czy dzierżawa wygasa.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że w każdej umowie jest zapis, że umowę można rozwiązać przed terminem.

Pan Bobowski ponownie zabierając głos powiedział, że powinien być taki zapis, że umowa zostanie rozwiązana przed terminem z ważnych przyczyn, natomiast sprzedaż nie jest ważną przyczyną, dlatego Pan Bobowski proponował, żeby to zostało najpierw sprawdzone.

Wobec powyższego Pan Wójt wnioskował o odroczenie tego projektu uchwały do następnej sesji Rady Gminy, celem wyjaśnienia.

Wniosek został przyjęty.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Wyjaśnienia do w/w projektu uchwały udzielił obecny na sesji Dyrekotor GOK,SiT – Pan Józef Piotrowski.

Pan Bobowski stwierdził, że jest to ważny dokument, na podstawie którego działa GOK,SiT i w związku z tym, że zmieniamy cały statut, na przyszłość Radni powinni otrzymać taki dokument z materiałami na sesję, by mogli się z nim zapoznać.Taka rzecz jest bardzo ważna.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

“Za” przyjęciem uchwały głosowało 9 Radnych., 6 Radnych wstrzymało się do głosu.

Zatem uchwała Nr XXVII/109/08 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Turystyki w Birczy podjęta przez Radę stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji Oświaty w poszerzonym składzie o następujące osoby: Pani T.Dutkowska – Dyrektor ZEAS-u w Birczy, Pani B.Sowa Wiśniowska – Skarbnik Gminy, Pani Dzisława Chabko – Dyrektor SP Kuźmina, Pan L.Mielnikiewicz – przewodn.Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny, Pan A.Kozioł – Radny m-ci Kuźmina, Pan Jerzy Pisz – sołtys m-ci Kuźmina z dnia 18.06.2008 r. jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego przy SP Kuźmina i jako Nr XXVII/110/08 stanowi załącznik do protokołu.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Birczy.

Pan Bobowski stwierdził, że do uchwały należało dołączyć wyjaśnienie, na jakiej podstawie wprowadzane są proponowane zmiany.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że zmiany te zostały dostosowane do uwag Wojewody.

Pana Bobowskiego nie usatysfakcjonowało takie wyjaśnienie.

Wobec tego powyższy projekt uchwały odłożono, celem poproszenia na sesję Panią Matusz – Kier.GOPS Bircza i udzielenia stosownego wyjaśnienia.

 

Kolejnym projektem uchwały była uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bircza.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że od 1 stycznia 2008 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządzowych i w związku z tym został przygotowany projekt uchwały.

Po przedstawieniu w/w projektu uchwały Pan J.Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił opinię komisji proponując następujące wynagrodzenie dla Wójta: wynagrodzenie zasadnicze - 4.500,00 zł,

dodatek funkcyjny – 1.500,00 zł oraz dodatek specjalny – 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 1.200,00 zł miesięcznie.

Uchwała Nr XXVII/112/08 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bircza zaproponowanej przez Komisję Budzetu i Rozwoju Gospodarczego została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad uczestniczył w sesji Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu – Pan Janusz Hołyszko

Pan Hołyszko podziękował za zaproszenie na sesję, a następnie przedstawił krótkie sprawozdanie dotyczące stanu dróg powiatowych oraz planowanych remontach i modernizacjach dróg powiatowych w 2008 roku na terenie Gminy Bircza.

Sprawozdanie przedstawione przez Pana Dyrektora stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odbyła się dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał Radny miejscowości Wola Korzeniecka – Pan Adam Wilgucki, zwracając się do Pana Dyrektora z prośbą o dokonanie przeglądu drogi Bircza-Huwniki, gdyż jak stwierdził Pan Wilgucki – ta droga jest zapomniana przez Powiat. Most koło sołtysa Woli Korzenieckiej wymaga natychmiastowego remontu, droga koło bloku na “Cegielni”jest podmywana przez rzekę, nie są wykoszone pobocza, nie są poprzycinane drzewa, które zasłaniają widoczność.

Pan Hołyszko odpowiedział, że pobocza były koszone, drzewa jeśli są w pasie drogowym, są przecinane. Jeśli chodzi o wyremontowanie drogi Bircza-Huwniki, napewno ta droga będzie w tym roku wyremontowana.

Ponadto Pan Hołyszko powiedział, że nie złoży żadnej deklaracji poza tym, co jest zapisane w budżecie, wykonywane prace remontowe uzależnione są od możliwości finansowych.

Radny Pan Buczek zabierając głos, stwierdził że remonty cząstkowe dróg powinny być wykonane do 10-go sierpnia bieżącego roku, szczególnie jeśli chodzi o drogę Bircza-Huwniki, ponieważ w tym czasie będą szły pielgrzymki na Kalwarię Pacławską,

a obraz tej drogi świadczy o gminie oraz o Radnych Gminy, dlatego Pan Buczek bardzo prosił Pana Dyrektora Zarządu Dróg o poważne potraktowanie tej sprawy.

Pan Hołyszko odpowiedział, że do końca lipca br. remonty cząstkowe będą wykonane, natomiast jeśli chodzi o osuwisko – jest to zadanie pochłaniające duże środki i niestety na dzień dzisiejszy na ten cel nie ma pieniędzy.

Wobec powyższego Pan Buczek zwrócił się z prośbą, by przynajmniej ustawić znaki informujące, że takie osuwisko istnieje oraz ograniczające szybkość.

Pan Hołyszko zapewnił, że postara się, żeby to było zrobione.

Następnie głos zabrał Radny miejscowości Bircza – Pan Wojciech Bobowski, który miał następujące uwagi:

 • rzadko, który właściciel tak mało dba o swój majątek jak Powiat, można to stwierdzić na podstawie tego, że mimo wielokrotnych uwag, drogami jeżdżą samochody znacznie przekraczające nacisk na osie, a po drugie, jeżeli już muszą przejechać, to nie musiałyby pędzić z nadmierną szybkością.

 • Jeżeli Państwo, a Powiat jest częścią Państwa jako władza terenowa, wymaga od obywatela respektowania prawa w każdym względzie, tak samo wy musicie dawać bezpieczeństwo obywatelowi i tam, gdzie jest ograniczenie szykości np. do 40 km, nie można pozwolić, by samochody poruszały się znacznie szybciej i to na dodatek samochody przeładowane.
 • Dziwne jest, że drogi osiedlowe, gminne na terytorium innych obszarów Polski świetnie sobie radzą.
 • Podziwiam tych kierowców, że jeżeli jest most o ładowności 15 ton, wjeżdża na niego samochód 60-tonowy, potem dochodzi do tego, że mieszkańcy nie mają którędy jeździć, Powiat nie ma pieniędzy na remont i co dalej.

Pan Bobowski zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz do obecnego na sesji Komendanta Policji w Birczy z prośbą o nawiązanie współpracy w tym zakresie.

Współdziałanie Zarządu Dróg z Policją plus również Gmina, może przynieść pozytywne efekty. Jeżeli tego nie będzie, drogi będą dalej niszczone, a pieniędzy nigdy nie będzie na utrzymanie tych dróg przez najbliższe 10 lat.

Pan Dyrektor poinformował, że odnośnie przeładowanych samochodów nie ma uprawnień,

by ich zatrzymywać, ale w tej sprawie wiele razy występował z pismem do Policji, prosząc by zgłaszano do niego takie przypadki. Pan Dyrektor zastanawia się również, dlaczego kierowcy tych samochodów tak ryzykują, wjeżdżając 60-tonowym samochodem na 15-to tonowy most.

Pan Dyrektor poinformował również, że były prowadzone rozmowy z przedstawicielami Nadleśnictwa, którzy twierdzą, że oni drewno sprzedają, a transport ich nie obchodzi, gdyż to nie są ich samochody. 

Radny Pan L.Mielnikiewicz zabierając głos przedstawił Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg

kilka faktów:

 • w roku 2007 na drodze Leszczawa Dolna – Leszczawa Górna remonter wykonując prace na tej drodze dojechał 3,5 km, pozostałe 10 numerów pozostawił – czy ci ludzie są kategorii B,C, czy D – zapytał Pan Mielnikiewicz,

 • przy drodze Leszczawa Górna nikt z Powiatu nie wyciął ani jednego drzewa, dzięki dobrej współpracy z samorządem, nasi ludzie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, przecinają drzewa, zakrzaczenia, żeby był przejazd tą drogą, by dzieci mogły dojechać do szkoły,

 • w ubiegłym roku z Powiatu było zapewnienie, że zostanie wykopane 200 metrów rowu
 • przy drodze w Leszczawie Górnej, zmniejszono do 150 metrów. Ziemię z rowów wysypano przed wjazdem na prywatną nieruchomość, mimo wielu próśb do tej pory nie uprzątnięto tej ziemi,

Pan Dyrektor tłumaczy się, że Nadleśnictwo odbija piłeczkę, ale rozmawiając z Nadleśniczym dowiedział się, że gdyby Starostwo Powiatowe zwróciło się z prośbą

w odpowiednim czasie do Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych o dofinansowanie danej drogi, to Nadleśnictwo napewno odniosłoby się do tego pozytywnie, ale z taką prośbą musi się zwrócić administrator drogi. Dlatego Pan Mielnikiewicz zwrócił się z prośbą do Pana Dyrektora, by w tym roku zwrócono się z taką prośbą do Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Pan Mielnikiewicz skierował pytanie do Pana Piotrowskiego – Radnego Powiatu,

w jakiej wysokości środki finansowe otrzymane z Ministerstwa na remont dróg powiatowych są wykorzystane na drogi, a ile przechodzi bokiem.

Gdyby były wykorzystane w całości środki, które Powiat otrzymuje na 1 kilometr drogi, to nie byłoby takich sytuacji.

Pan Mielnikiewicz kończąc swoją wypowiedź w odniesieniu do Pana Dyrektora Zarządu Dróg powiedział: ”zadbajcie o te drogi, żebyśmy się nie wstydzili, bo uważam, że żyjemy w demokratycznym kraju i każdy, kto płaci podatki, powinien godziwie dojechać do domu.

Ludzie z Leszczawy Górnej nie są ludźmi kategorii B,C lub D. Tam przyjeżdżają inni ludzie, kupują działki, będą budować domy, będą zostawiać tutaj pieniądze, rozwijamy naszą gminę, a wy nam pomóżcie.

Dywanik w Leszczawie Dolnej wykonaliśmy w 80% za nasze środki, do tej pory nie są wysypane pobocza, mimo moich próśb. Dowiedziałem się, że nie było tego w umowie.

Kto jest w końcu administratorem drogi, jak ja mam ludziom spojrzeć w oczy, skoro my sfinansowaliśmy tak dużo, 2 lub 3 samochody żwiru, czy to tak dużo?”

Radny Pan Lichota zabierając głos potwierdził wszystko to, co powiedział Pan Mielnikiewicz, a ponadto miał 2 sugestie do Dyrektora Zarządu Dróg:

1) odnośnie drogi Bircza-Huwniki – wystarczyłoby wysypać 2 samochody kruszca

i wyrównać to,

2) współpraca Zarządu Dróg z Inspekcją Drogową.

Pan Lichota dodał, że niedługo będzie remontowana droga Wara-Stara Bircza, jest tam prowadzona dość duża budowa i w związku z tym jeżdżą tą drogą przeładowane samochody, transportujące materiały budowlane, należałoby ich skontrolować.

Pan Lichota zwrócił się również do Komendanta Policji w Birczy z prośbą, by zwiększyć częstotliwość kontroli pojazdów poruszających się z nadmierną szybkością przy wjeździe do kapliczki przy osiedlu w miejscowości Lipa.

Pan Franciszek Żurowski – sołtys wsi Rudawka złosił, że 2 lata temu zostala zniszczona tablica z oznakowaniem miejscowości Rudawka i do tej pory nic w tym kierunku nie zostało zrobione, ani ze strony Zarzadu Dróg, ani ze strony Policji.

Obecny na sesji Komendant Policji w Birczy – Pan Krzysztof Urban odpowiedział, że sprawa ta miała miejsce jeszcze za Pana Hopa i nieprawdą jest, że nic w tym kierunku nie zostało zrobione. Zrobiono tyle, ile można było, a że znaku nie ma, to już nie jest sprawa Policji.

Pan Dyrektor Zarządu Dróg odpowiedział, że sprawa znaku zostanie załatwiona, natomiast w odniesieniu do wypowiedzi Pana Mielnikiewicza Pan Dyrektor odpowiedział, że inaczej jest, gdy się odpowiada z pozycji Radnego, a inaczej, gdy się odpowiada z pozycji Dyrektora Zarządu Dróg.

Odnośnie poboczy przy drodze w Leszczawie Pan Dyrektor poinformował, że ta sprawa zostanie wkrótce załatwiona, pobocza zostaną wysypane.

Radny Pan J.Brodzicki zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji w Birczy z prośbą o częstsze kontrolowanie samochodów z kontenerami, które przejeżdżają drogą Wara-Stara Bircza, niedość że są przeładowane, to jeszcze za szybko jeżdżą.

Pan Komendant odpowiedział, że zostaną przeprowadzone rozmowy z Panem Ostafińskim, zarządcą gospodarstwa w Lipie.

Pan Lichota ponownie zabierając głos powiedział, że jeżeli mamy jakieś sugestie do naszej Policji, to przede wszystkim jego zdaniem Policji należy pomóc.

Żeby Policja w Birczy mogła w miarę normalnie funkcjonować, to Komendant musi mieć do dyspozycji przynajmniej 4-ech Policjantów.

Pan Lichota nawiązał do roku 1999, kiedy to była reorganizacja tych służb, Rada Gminy lekką ręką zgodziła się na zmniejszenie kadry w Birczy.

Pan Bobowski odnosząc się do wypowiedzi Pana Lichoty zaprzeczył, że jest to nieprawdą, gdyż w latach 1998-2002 był Radnym i są na to dokumenty, że występowaliśmy o zwiększenie obsady kadrowej Posterunku Policji w Birczy i takie stwierdzenie ze strony Pana Lichoty jest nie na miejscu.

Pan Lichota po przemyśleniu przeprosił Pana Bobowskiego.

W dalszej części obrad Radny Pan Kowalczyk miał nastepujace uwagi do Dyrektora Zarządu Dróg:

 • należy zlikwidować 2 osuwiska w miejscowości Huta Brzsuska,

 • brak poręczy na moście za świetlicą,

 • droga w Hucie Brzuskiej miała być wyremontowana do Koscioła, a dowiedział się od ekipy pracującej przy tych pracach, że tylko zostaną połatane dziury do przystanku.

Na zgłoszone uwagi Pan Kowalczyk nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy – Pan Józef Żydownik, który na początek powiedział, że jak wynikało z dzisiejszej dyskusji problemów jest wiele, dobrze się stało, że właśnie temu tematowi została poświęcona sesja, dzięki temu Pan Dyrektor ma obraz problemów, jakie na terenie naszej gminy istnieją.

“Myślę, że stan dróg powiatowych poprawi się, jeśli będziemy współpracować ze Starostwem i Zarządem Dróg i tak kontynuować zadania, żeby stan dróg sukcesywnie się poprawiał.

Chciałbym, żeby Pan Dyrektor poważnie potraktował wszystkie zgłoszone na tej sesji problemy i przy naszej współpracy starał się je rozwiązć.

Deklaruję pełną współpracę z mojej strony, gdyż chodzi o bezpieczeństwo obywateli.

Wnioskuję, żeby w ramach dobrej współpracy Starostwo Powiatowe w Przemyślu wydzieliło ze swojego budżetu kwotę 50.000 zł na drobne remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Bircza zgłoszone na sesji”.

Drugi wniosek Wójta był taki, żeby wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o zwiększenie obsady etatowej Posterunku Policji w Birczy – 1 plus 4.

Jeśli nie będzie pozytywnego efektu, wówczas zwrócimy się do MSWiA.

W związku z tym, że do Dyrektora Zarządu Dróg w Przemyślu nie było więcej pytań, Pan Przewodniczący podziękował Panu Dyrektorowi za udział w sesji i udzielenie wszelkich informacji na temat dróg powiatowych na terenie gminy.
Pan Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady.

Od tej pory Radny Pan Wojciech Bobowski nie uczestniczył w dalszych obradach.

Ad.7 – ciąg dalszy – powrócono do podjęcia pozostalych uchwał:
- na początek poproszona została Pani W.Matusz – kier.GOPS, która wyjaśniła na czym polegają proponowane zmiany do Statutu GOPS w oparciu o pismo Wojewody Podkarpackiego.

Po udzieleniu wyjaśnienia jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVII/111/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Birczy.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – kwota 443.237,00 zł, z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu,

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVIII/114/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – kwota 21.000,00 zł,

 • Jednogłośnie zostala podjęta uchwała Nr XXVIII/115/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – kwota 20.000,00 zł,

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVIII/116/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – kwota 3.017,00 zł.

Wszystkie podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu.

Ad.8.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący odczytał pismo Komendanta Posterunku Policji w Birczy z prośbą o sfinansowanie zakupu aparatu cyfrowego dla potrzeb Posterunku Policji w Birczy.

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na sfinansowanie w/w zakupu, natomiast w jakiej formie ta pomoc może być udzielona, Pani Skarbnik rozezna sprawę i przygotuje stosowną uchwałę na najbliższą sesję Rady Gminy.

Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że Pan Jan Dutka zam.Nowa Wieś zwrócił się z prośbą o o umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

Pan Dutka deklaruje się, że wpłaciłby należność główną, natomiast prosi o umorzenie odsetek.

Pan Przewodniczący poinformował również, że należność główna z tytułu podatków wynosi 29.506,52 zł, natomiast odsetki – 33.000,00 zł.

Wiadomo jest, że decyzja należy do Wójta Gminy, ale że jest to zbyt duża kwota, Wójt chciałby znać stanowisko Rady w tej sprawie.

Obecny na sesji Pan Jan Dutka zabierając głos powiedział, że chcąc zacząć normalnie funkcjonować jest gotowy wpłacić należność główną zaległego podatku, natomiast prosi o umorzenie odsetek, ponieważ nie stać go na zapłacenie należności głównej wraz z odsetkami.

Pan Lichota na początek proponował wpłacenie należności głównej oraz umorzenie 25-30% odsetek.

Pan Brodzicki proponował wpłacenie należności głównej oraz 50% odsetek, natomiast drugie 50% odsetek - rozłożenie na raty.

Zapytana o zdanie Pani Skarbnik w tym temacie odpowiedziała, że zaległość ta jest od roku 1994 i jest to zbyt duża kwota, żeby ją umorzyć, nikomu się takich kwot nie umarza.

Radny Pan Mielnikiewicz zabierając głos w tej sprawie powiedział: “my nie zapominamy o nikim, ale niemoralnie byłoby z naszej strony zrobić taką darowiznę. Jeżeli padają takie propozycje: wpłata należności głównej i 50% odsetek, natomiast 50% odsetek – na raty, to jest rozsądna propozycja, a jeśli nie, to każdy z nas ma jakiś majątek”.

Radny Pan Buczek zabierając głos w powyższej sprawie również stwierdził, że głęboko niemoralne byłoby wobec pozostałych rolników umorzyć taką dużą kwotę, a może by Pan Dutka przekazałby część majątku na rzecz Gminy.

Pan Dutka odpowiedział, że całość gruntów jest objęta agencyjnym zastawem.

Pan Brodzicki w odniesieniu do Pana Dutki – niech się Pan postawi na miejscu Radnych.

Pan Przewodniczący również przychylił się do propozycji Radnych, żeby Pan Dutka wpłacił zaległy podatek w całości, 50% odsetek i 50% odsetek w rozłożeniu na raty na okres 5 lat.

Pan Dutka, gdyby Rada zgodziła się na umorzenie odsetek, to należność główną wpłaciłby w całości w tym tygodniu.

Z sali obrad ze strony sołtysów padały głosy, że skoro rolnikom o wiele biedniejszym nie umarza się podatku, to dlaczego Pan Dutka miałby mieć umorzony tak duży dług.

Wszyscy uważąją, że byłoby to bardzo niemoralne.

Pan Przewodniczący przedstawił ostateczną decyzję Rady w tym temacie: wpłata zaległego podatku w całości oraz 50% odsetek, a 50% odsetek w rozłożeniu na raty na okres 5 lat.

Pan Dutka opuścił salę obrad.

W dalszej części obrad Pan Przewodniczący skierował pytanie do Wójta, kiedy dojdzie

do otwarcia Ośrodka Zdrowia w Żohatynie, uważając że w tym temacie powinien się wypowiedzieć Pan Wojciech Tomaka.

Pan Wójt odpowiedział, że sprawa przeciąga się nie z winy gminy, ale postara się, żeby tę sprawę przyśpieszyć i w związku z tym wystosuje pismo do Pana Tomaki w sprawie podjęcia działań związanych z otwarciem Ośrodka Zdrowia w Żohatynie.

Pani E.Chrobak wnioskowała o zmianę sposobu naliczania opłat za śmieci dla szkół podstawowych.

Pan Wójt odpowiedział, że zostaną podjęte stosowne działania w tym kierunku i w tym celu między innymi zostanie zorganizowane spotkanie z Zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy.

Pan J.Demkiewicz – sołtys wsi Nowa Wieś poinformował, ze jest znaczna część ludzi, która nie płaci za śmieci.

Pan Wójt odpowiedział, że dla tych, którzy nie płacą za śmieci, zostaną wydane decyzje zastępcze.

Pan Adam Wilgucki poinformował, że otrzymał pismo od Wójta z prośbą o wydanie opinii dot. zamiany działek Nr 460, 461/1, 461/3, położonych w miejscowości Stara Bircza, stanowiących własność Gminy Bircza.

Ponadto Pan Wilgucki poinformował, że w tej sprawie już odbyły się spotkania, dlatego jest zdziwiony, że sprawa ponownie wróciła do komisji.

Pan Przewodniczący uważa, że w tej sprawie należałoby zorganizować zebranie wiejskie, niech mieszkańcy wyrażą swoją opinię.

Pan K.Pękalski - sołtys wsi Łodzinka poinformował, że w tej sprawie już odbyło się zebranie i mieszkańcy nie wyrażają zgody na zamianę.

Pan Franciszek Żurowski – sołtys wsi Rudawka zgłosił, że w sklepie w jego miejscowości panuje wielki bałagan odnośnie sprzedaży i spożywania napojów alhoholowych, alkohol spożywany jest bezpośrednio w sklepie w obecności dzieci, należy w związku z tym podjąć stosowne działania.

Pan Żurowski dodał ponadto, że sprawa ta była zgłaszana do Pani Skrzyszowskiej - pełnomocnika Wójta d/s rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Bircza, a także do Policji i w dalszmy ciągu nic się nie zmieniło.

Pan Żurowski twierdził, że Policja w tej sprawie wogóle nie reaguje.

Pan Wójt przyjął wniosek do realizacji i zapewnił, że zleci kontrolę sklepu w Rudawce, o wynikach kontroli Rada zostanie poinformowana.

Pan Wójt poinformował, że gazeta “Nasze słowo” ponownie zwróciła się z pismem w sprawie upamiętnienia cerkwi w Birczy.

Pan Przewodniczący odpowiedział, że w tej sprawie Rada zajęła negatywne stanowisko na sesji w dniu 23 maja 2008 roku i napewno nie zmieni swojego stanowiska.

Ad.9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad. Przewodniczący Rady zamknął XXVII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Protokołowała: Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-08-13 00:00:00
Udostępnił: Paweł Malarczuk
Data: 2008-08-13 08:31:25
Modyfikował(a): Paweł Malarczuk
Data: 2008-08-13 08:33:50

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl