Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 07:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIII/2008
Protokół Nr XIII/2008
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 20 sierpnia 2008 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Turystyki w Birczy.
Sesja trwała od godz.1000 do godz.1300.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Lucjan Mielnikiewicz
oraz Pan Czesław Mliczek - usprawiedliwieni.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza - Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy -
Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy - Pan Tomasz Kropieniewicz, Prezes
Gminnej Spółdzielni "SCh" w Birczy, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej spółka z o.o w Birczy - Pan Marcin Grygier, Dyrektor Gimnazjum w Birczy
- Pani Monika Bodnar oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczetniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z trzech ostatnich sesji Rady Gminy.
4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
- w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego,
- w sprawie zwiększenia kapitału założycielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
8. Zakończenie obrad.
Ad.l.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy - Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
Ad.2.
Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad.3.
Protokoły z trzech ostatnich sesji Rady Gminy, tj. z dnia 25.06.2008 r, z dnia 3.07.2008 r. oraz z dnia 22.07.2008 r. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt złożył informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od dnia 25.06.2008 r. do dnia 20.08.2008 r. Mimo przebywania na kilkudniowym urlopie, kierowanie Gminą przebiegało bez zakłóceń powiedział Pan Wójt. Przedstawiona informacja przez Wójta stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5.
W tym punkcie porządku obrad przewodniczący niżej wymienionych komisji złożyli informację z działalności komisji za okres międzysesyjny:
-   Pan Jan Lichota - przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
-   Pan Adam Wilgucki - przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego,
-   Pani Elżbieta Chrobak - przewodnicząca Komisji Oświaty -wg protokołów znajdujących się do wglądu w biurze Rady Gminy.
Ad.6.
W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał -jak niżej:
- jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych
nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działek w miejscowości Kotów.
Radny Pan W. Bobowski odnosząc się do powyższego projektu uchwały stwierdził, że brak jest wyjaśnienia, czy zebranie wiejskie wyraziło zgodę na zbycie działek w w/w miejscowości.
Ponadto Pan Bobowski powiedział, że na początku kadencji Radni otrzymali gminny zasób nieruchomości komunalnych Gminy Bircza i w tym wykazie nie ma w Kotowie działek, które są ujęte w niniejszej uchwale. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy ten wykaz nie został rzetelnie zrobiony, czy też uchwała nie jest rzetelnie przygotowana. Pan Wójt wyjaśnił, że zebranie wiejskie wyraziło zgodę na zbycie przedmiotowych działek, natomiast jeśli chodzi o wykaz nieruchomości napewno został zrobiony rzetelnie. Po prostu działki te, a napewno będą jeszcze inne, biorą się stąd, że w ciągu roku są składane wnioski o przyjęcie gruntów b.PFZ. Na dzień 5.08.2008 r. otrzymaliśmy wykaz gruntów, które przyjęliśmy w danych miejscowościach: Boguszówka, Huta Brzuska, Roztoka, Nowa Wieś, Kotów, Korzeniec, Borownica - łącznie 22 ha gruntów i w dalszym ciągu są składane wnioski o przyjęcie tych gruntów b.PFZ, które ustawowo Agencja nie przyjęła. Żeby Gmina przyjęła te grunty, muszą być składane pojedyncze wnioski.
Radna Pani E.Chrobak zapytała, dlaczego żadna uchwała nie jest zaparafowana przez prawnika.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że często bywa tak, że nie zawsze Pani prawnik jest, kiedy zapadnie decyzja o wysyłaniu materiałów na sesję i niejednokrotnie projekty uchwał są przesyłane do Pani prawnik faksem, następnie parafowane i faksem odsyłane do Urzędu, co znajduje się w dokumentach.
Pan Przewodniczący potwierdził uwagę Pani E.Chrobak, że wszystkie uchwały powinny być parafowane przez prawnika, ponadto Pan Przewodniczący prosił, żeby na projektach uchwał o zbyciu były adnotacje, czy zebranie wiejskie podjęło uchwałę o zbyciu danej działki.
Po przeprowadzonej dyskusji w powyższej sprawie, przy dwóch głosach wstrzymujących się została podjęta uchwała w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działek w Kotowie i jako Nr XXX/130/08 stanowi załącznik do protokołu.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 16.699,90 zł.
Wyjaśnienia do projektu uchwały udzieliła Pani Monika Bodnar - Dyrektor Gimnazjum w Birczy, która poinformowała, że projekt, o którym mowa w niniejszej uchwale dotyczy młodzieży z Gimnazjum, jest realizowany w okresie od września do listopada i w całości jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji. Gmina nie dokłada żadnych środków poza pracą wolontariacką. Pani Dyrektor poinformowała również, jakie działania obejmuje niniejszy projekt.
Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w powyższej sprawie została podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się i jako Nr XXX/131/2008 stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej kolejności został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zwiększenia kapitału założycielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Birczy.
Pan Wójt poinformował, że Prezes ZGKiM w Birczy zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie kapitału spółki o 100.000,00 zł. Jednak projekt uchwały został przygotowany na kwotę 50.000,00 zł.
Pan Wójt poinformował również, że nie ma możliwości ściągnięcia zaległych należności za śmieci. Ponadto występuj ą zaległości za wysypisko śmieci, za energię elektryczną. Pan Wójt prosił Radnych o podjęcie takiej decyzji, żeby tej spółce pomóc, by ją utrzymać, gdyż jest tam też kilka miejsc pracy.
Radny Pan Bobowski zabierając głos powiedział, że orientując się pobieżnie o sytuacji finansowej spółki, której właścicielem jest Gmina uważa, że 50.000 zł na zwiększenie kapitału założycielskiego, to jest za mało. Pan Bobowski uważa, że Pan Prezes powie na co przeznaczy te środki. Przeznaczenie je na wydatki takie jak: płace, czy zapłacenie rachunków mija się z celem. Podniesienie kapitału ma wtedy sens, gdy zostanie przeznaczone na inwestycje, które przynoszą coś tej spółce. Tymi inwestycjami może być zakup ciągnika, koparki, przyczepy, samochodu, śmieciarki, wybudowanie budynku itp. Wobec powyższego wniosek Pana Bobowskiego był taki, że Prezes ZGKiM powinien przedstawić koncepcję, jak spółka będzie działać na przyszłość, co chce robić w tej spółce oprócz tych niedochodowych rzeczy, jak: woda, kanalizacja itd.
Będąc przy głosie Pan Bobowski poinformował, że istnieje coś takiego jak Krajowy Rejestr Długu i jeżeli ktoś nie płaci zobowiązań, to może znaleźć się w tym rejestrze. Jeżeli się znajdzie w tym rejestrze, to nie otrzyma kredytu w żadnym banku.
Dlatego w tej sytuacji każdy się zastanowi, jak postąpić, żeby nie znaleźć się w tym rejestrze. Pan Bobowski uważa, że Pan Prezes, by móc podjąć jakąkolwiek działalność, powinien opracować plan finansowy - co zamierza robić i skąd zamierza wziąć na to pieniądze. Ponadto Pan Prezes powinien przedstawić obecną sytuację finansową spółki. Po przedstawieniu w/w informacji zarówno Radni jak i sołtysi nie będą przeciwni temu, żeby dopfinansować spółkę, by ta dobrze działała.
Pan Wójt zabierając ponownie głos, w pełni poparł stanowisko Radnego P.Bobowskiego, a ponieważ zwiększenie kapitału założycielskiego spółki musi być potwierdzone aktem notarialnym, dlatego należałoby się zastanowić, czy zwiększamy kapitał spółki o 50.000,00 zł, czy o 100.000,00 zł, bo jeśli zwiększymy o 50.000,00 zł i niedługo zwiększymy o kolejne 50.000,00 zł, wówczas dwa razy musimy to potwierdzić aktem notarialnym i w związku z tym muszą być poniesione dodatkowe opłaty związane ze spisaniem aktu notarialnego.
Następnie głos zabrał Pan Marcin Grygier - Prezes ZGKiM w Birczy, przedstawiając sytuację finansową spółki komunalnej.
Ponadto Pan Prezes poinformował, że środki, które Rada Gminy przeznaczyłaby na spółkę, zostałyby wykorzystane na zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego pod produkcję kręgów betonowych, takie ma plany na początek - powiedział. Radni otrzymali od P. Prezesa wyliczenia dot. sytuacji finansowej Gminy.
Pan Przewodniczący odnosząc się do informacji oraz do wypowiedzi P. Bobowskiego również uważa, że spółka powinna mieć opracowany plan finansowy spółki oraz co spółka zamierza robić nie tylko w tym roku, ale także w przyszłych latach. Wszyscy napewno są za tym, żeby spółce pomóc, ale pod warunkiem, że będzie wiadomo jakie są j ej plany i zamierzenia.
Radny Pan Buczek zabierając głos stwierdził, że bardziej trafny byłby zakup koparki, niż samochodu ciężarowego samowyładowczego.
Radny Pan Bobowski uważa, że należy poważnie porozmawiać. Ta poważna rozmowa powinna polegać na tym, że jeśli Gmina przeznaczy na spółkę jakiekolwiek środki, to w pierwszej kolejności należałoby uregulować zobowiązania, by można byłoby wziąć coś na kredyt lub w leasing. Przyznane dla spółki pieniądze powinny być przeznaczone na oddłużenie w stosunku do zobowiązań budżetowych. Ale to ma sesns wtedy, gdy realnie zostanie pokazane, co spółka zamierza robić do końca roku i co w perspektywie w dalszych latach i jaki będzie z tego tytułu wynik finansowy.
Pan Buczek ponownie zabierając głos stwierdził, że Pan Prezes powinien jak najszybciej opracować biznes-plan i wówczas będziemy rozmawiać o konkretnej kwocie, w przeciwnym razie dyskusja jest daremna.
Pan Wójt ponownie zabierając głos stwierdził, że wniosek Radnego Pana Buczka jest jak najbardziej adekwatny i w związku z tym jako wnioskodawca uchwał, wycofuje je i w najbliższym czasie Pan Prezes przygotuje program naprawczy, komisje przeanalizująje i następnie powrócimy do tego tematu na następnej sesji Rady Gminy.
Wobec powyższego Pan Wójt jako wnioskodawca projektów uchwał wycofał projekt uchwały w sprawie zwiększenia kapitału założycielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 2071 Iskań-Jawornik Ruski - w kwocie 120.000 zł. Pan Wójt poinformował, że po ostatniej sesji, tj. 22.07.2008 r., na której to zaproponował zmniejszenie deficytu o 45.000 zł pochodzących ze sprzedaży działki w Żohatynie, mieszkańcy Żohatyna poprosili o spotkanie. Oczywiście takie spotkanie odbyło się i po dokładnym przeanalizowaniu tematu, mieszkańcy Żohatyna stwierdzili, że w ostatnim czasie w tej miejscowości nic się nie zrobiło, dlatego też zwrócili się z prośbą o przeznaczenie większej sumy niż 45.000,00 zł na remont przedmiotowej drogi.
Wobec powyższego Pan Wójt po rozważeniu tego tematu, biorąc pod uwagę fatalny stan tej drogi, podjął decyzję o zwiększeniu kwoty z 45.000 zł do 120.000 zł, uważając, że jest to decyzja słuszna, tym bardziej, że w najbliższym czasie będą kolejne działki w miejscowości Żohatyn do sprzedania.
Pan Wójt uważa, że decyzja ta jest słuszna i w związku z tym zwrócił się do Rady z prośbą o przyjęcie wnioskowanej przez niego uchwały.
Pan Przewodniczący podziękował P. Wójtowi za przygotowanie w/w projektu uchwały, potwierdzając że rzeczywiście w Żohatynie w ostatnich dwóch latach nic się nie zrobiło.
Pan Przewodniczący zwrócił się do Radnych z prośbą o podjęcie tej uchwały, gdyż do kwoty 120.000 zł Powiat dołoży również 120.000 zł i za tę sumę zostanie wyremontowany znaczny odcinek drogi.
Mimo, że jest to droga powiatowa, ale korzystają z niej mieszkańcy całej gminy, w związku z tym Pan Przewodniczący jeszcze raz zwrócił się z prośbą do Radnych o podjęcie tej uchwały.
Radny Pan R. Hajnold zabierając głos stwierdził, że on jest zdecydowanie przeciwny, ponieważ zabiera się środki z kanalizacji w miejscowości Rudawka, nie pytając go o zdanie jako Radnego tej miejscowości i przeznacza się na drogę w Żohatynie. Pan Hajnold zażądałkwoty przynajmniej 100.000,00 zł na remont drogi do Kotowa. Ponadto Pan Hajnold poinformował, że na zebraniu wiejskim była podjęta uchwała o wykonaniu oświetlenia ulicznego i nic w tym temacie się nie robi. Kiedy zostanie rozpoczęta kanalizacja w Rudawce - zapytał Pan Hajnold. Pan Wójt odpowiadając Panu Hajnoldowi, że żadne dochody ze sprzedaży drewna nie wpłynęły. W ogóle wykonanie dochodów ze sprzedaży drewna stanowi niecałe 50%. Jeśli zaś chodzi o kanalizację w Rudawce, nie została rozpoczęta, ponieważ nie otworzył się żaden program.
W miesiącu sierpniu miał się otworzyć PRO W, gdzie można składać wnioski na kanalizację
do kwoty 5 min zł, niestety termin został przesunięty na miesiąc październik. Można
rozpocząć budowę kanalizacji w Rudawce, ale musimy mieć świadomość, że całą inwestycję
musielibyśmy finansować z budżetu gminy.
Natomiast składając wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, możemy liczyć na
to, że przynajmniej 75% środków otrzymamy, a jeśli nie otrzymamy, wtedy będziemy się
martwić, jak rozpocząć tę inwestycję.
Jeśli zaś chodzi o drogi, to w każdej miejscowości są one wykonywane lub remontowane.
"Proponowałem koncepcję dofinansowania dróg powiatowych i ta koncepcja z pewnymi
trudnościami została przez Radnych zaakceptowana.
Projektując budżet na rok 2009, możemy się z tej koncepcji wycofać, nie przeznaczając ani
jednej złotówki na drogi powiatowe".
Pan Wójt będąc przy tym temacie poinformował, że Powiat Przemyski zwrócił się z
propozycją kontynuowania w przyszłym roku współfinansowania zadań na drogach
powiatowych przez samorządy Gmin i Powiatu w stosunku 50% do 50%.
Do 15.09.2008 r. należy podać, na jakie drogi i w jakiej wysokości środki przeznaczymy.
Ostateczna decyzja , czy utrzymujemy taką koncepcję jak w tym roku należy do Państwa
Radnych - dodał Pan Wójt.
Jeśli zrezygnujemy z takiej koncepcji, to prawdopodobnie Powiat nie wyremontuje żadnej
drogi na terenie naszej gminy tylko za własne środki.
"Moja sugestia jako Wójta Gminy jest taka, żeby jednak utrzymać tę koncepcję 50% do 50%.
Wiadomo, że wszystko opiera się o pieniądze. Czytając budżet, chyba każdy zauważył, że są
środki na pewne zadania, ale każdy musi mieć świadomość, że deficyt musimy pokryć z
kredytów. Żeby wszystkie zadania szły normalnie wg zmian w budżecie, to musielibyśmy
zaciągnąć kredyt w wysokości 6 min złotych, narazić został zaciągnięty w wysokości 2 min
złotych".
Pan Wójt kontynuując dalej powiedział, że nie chciałby dalej wchodzić w kredyty, lepszym
wyjściem jest wejść w zobowiązania.
Na koniec I półrocza br. zobowiązania wyniosły 800.000 zł, gdyby do końca roku było
jeszcze 800.000 zł, to na koniec roku 2008 zobowiązania wyniosłyby l .600.000 zł, podobnie
jak na koniec roku ubiegłego.
Wg Pana Wójta jest to logiczne, ponieważ nie musimy płacić odsetek od kredytów. Każdy
chyba zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli określona firma wykona dane zadanie, żąda zapłaty
za to zadanie. Z tymi firmami trzeba prowadzić negocjacje, by nie płacić odsetek i to
wszystko spada na Wójta.
Wszyscy powinni mieć świadomość, że z tych pieniędzy, które zostały zatwierdzone w
budżecie gminy faktycznie nie ma. Nie jest tak, że Wójt uchyla się od wykonywania zadań,
ale wszystkiego nie da się od razu zrobić.
Pan Wójt poinformował, że zostało zrobione rozliczenie za I półrocze tego roku, z którego
wynika, że na drogach gminnych od 10-ciu lat nie było tyle wykonanych zadań, co w tym
roku. Otrzymaliśmy znaczne środki od Marszałka, od Wojewody na usuwanie skutków
powodzi, na budowę chodników. Tych prac wykonało się bardzo wiele.
Pan Hajnold ponownie zabierając głos powiedział, że skoro zabiera się 300.000,00 złotych z kanalizacji m-ci Rudawka, to 100.000,00 zł można przeznaczyć na remont drogi Rudawka - Kotów.
Pan Przewodniczący próbował uspokoić Radnego Pana Hajnolda oraz wyjaśnił podobnie jak Wójt, że środki na kanalizację, to środki wirtualne, które zostały zabezpieczone pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie.
W przypadku tej drogi w Żohatynie, jeśli jest możliwość dofinansowania przez Starostwo, to należy taką sytuację wykorzystać.
Pan Hajnold ponownie - droga do Kotowa jest również w okropnym stanie.
 
Radny Pan A.Kozioł zabierając głos powiedział, że jeśli Starostwo podaje rękę, to nie należy odrzucać, ale my powinniśmy bardziej zadbać o drogi na terenie gminy, z których korzysta większość mieszkańców, np. droga Bircza - Nienadowa, w Nowej Wsi występuje urwisko i może dojść do tego, że tą drogą wogóle nie da się przejechać, a przecież drogą tą dojeżdżaj ą dzieci do szkoły w Nienadowej i w Dubiecku.
Pan Wójt -jeżeli Państwo uważacie, że należy inwestować w drogi powiatowe, to zwiększymy jeszcze deficyt z przeznaczeniem na drogi w miejscowości: Kotów, Leszczawka, Huta Brzuska po 50.000 zł.
Radny Pan Lichota przysłuchując się dyskusji powiedział, że na sesji w dniu 20 sierpnia br. był przeciwny przydzielaniu środków na te drogę, ale po dokładnym przeanalizowaniu tematu, biorąc pod uwagę fakt, że w Żohatynie nic nie było robione w tej kadencji Rady, a obecnie skoro jest możliwość dofinansowania tej drogi, to jest za tym, żeby przeznaczyć środki na remont przedmiotowej drogi, prosząc jednocześnie Radnych o przyjęcie wnioskowanej przez Wójta uchwały.
W związku z tym, że dyskusja się przedłużała, Pan Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie obrady zostały wznowione.
Pan Wójt zabierając głos powiedział, że przedstawiony projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 120.000 zł na remont drogi powiatowej w Żohatynie wzbudził wiele emocji i zamieszania wśród Radnych, za co wszystkich przeprosił i zwrócił się z gorącą prośbą w imieniu swoim i mieszkańców Żohatyna do wszystkich Radnych o poparcie tej uchwały, przyznającej 120.000 zł na remont drogi powiatowej w Żohatynie. Ponadto Pan Wójt zobowiązał się, że w najbliższym czasie przygotuje projekt uchwały na zwiększenie deficytu z przeznaczeniem na remont dróg do: Kotowa. Huty Brzuskiej i Leszczawki. Jaka to będzie kwota, Pan Wójt zdecyduje po przeanalizowaniu budżetu.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi za poparcie
Pan Hajnold ponownie zabierając głos powiedział, że chce mieć gwarancję, że tak będzie.
Pan Wójt powiedział, ze chciałby polubownie załatwić sprawę i na w/w drogi może zaproponować po 50.000 zł, a Państwo Radni podejmą ostateczną decyzję.
Radny Pan T. Kołcz uważa, że jeśli znajdą się środki na 3 drogi powiatowe wymienione przez Wójta, to również prosił, by ująć jeszcze drogę do Jasienicy.
Pan Wójt ponownie zwrócił się z gorącą prośbą do Radnych o przyjęcie proponowanej uchwały i zobowiązał się poraź kolejny, że w najbliższych dniach spotka się z przewodniczącymi komisji, przeanalizuje budżet i zaproponuje nowy projekt uchwały.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony wcześniej przez Wójta projekt uchwały.
Uchwała w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem kwoty 120.000 zł na remont drogi powiatowej Nr 2071 Iskań - Jawornik Ruski została podjęta jednogłośnie i jako Nr XXXII 32/08 stanowi załącznik do protokołu.
Również załącznik do protokołu stanowi uchwała Nr XXX/134/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok zmniejszająca deficyt budżetowy o kwotę 250.000 zł.
W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 708.844,00 zł.
Po przedstawieniu w/w projektu uchwały Pan Bobowski miał następujące pytania do Pani Skarbnik:
1) ile ewentualnie mamy jeszcze do wykorzystania tego planowanego deficytu,
2) brak zapisu z jakich środków ten kredyt zostanie spłacony. Napisane jest tylko, że deficyt zostanie spłacony kredytem, natomiast niewiadomo z czego zostanie spłacony kredyt,
3) kolejna rzecz, żeby była jasna sytuacja do końca naszej kadencji, wiadomo, że inicjatywa uchwałodawcza wychodzi od gminy, a konkretnie od Wójta i dlatego pełna odpowiedzialność niejako spoczywa na tych, którzy wnioskują. 
"My jako Radni posiadamy zbyt małą wiedzę, żeby potem obciążać nas odpowiedzialnością
za to, że podjęliśmy taką uchwałę i zadłużyliśmy gminę.
To nie jest prawdą. Jeśli nam się proponuje uchwałę, to Rada może się przychylić do tego lub
nie. Natomast wiedzę o tym, czy wolno to zrobić czy nie, posiada Skarbnik gminy i dlatego
my przed każdą tak ważną uch wała po winniśmy taką informację otrzymać.
Wydaje mi się, że przed chwilą planowany deficyt został zmniejszony o 250.000 zł, czyli ten
planowany może wzrosnąć tylko o 342.000 zł. Owszem zaciąga się zobowiązanie w kwocie
708.844,00 zł, ale faktycznie deficyt rośnie tylko o 342.000 zł i również Rada powinna taką
informację otrzymywać, bo inaczej wygląda 342.000 zł, a inaczej 708.844,00 zł".
Pani Skarbnik przyznała Panu Bobowskiemu, że ma słuszną rację odnośnie tego, co powiedział przed chwilą oraz poinformowała, że zgodnie jej z deklaracją na jednej z wcześniejszych sesji przekazała do biura Rady na piśmie informacje na temat sytuacji finansowej gminy, zobowiązań gminy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek, ale jakoś do tej pory nie zauważyła większego zainteresowania tym tematem ze strony Radnych. Ponadto Pani Skarbnik poinformowała, że zadłużenie na koniec czerwca br. wynosi 4.567.939,31 zł, po uwzględnieniu spłaty rat kredytów i pożyczek pozostałych do końca roku w wysokości 386.404,00 zł plus planowany deficyt. Obecnie stanowi to kwotę   6.197.350,00 zł (niezrealizowana kwota deficytu - 4.397.350,00 zł).
Na początku roku zgodnie z uchwałą budżetową była to kwota 6.225.655,41 zł, ale później były zmniejszenia: dzisiaj: 250.000 zł, na wcześniejszych sesjach: 13.500,00 zł ze sprzedaży działki, 100.000,00 zł z wodociągu z Birczy, a zwiększamy o 708.844,00 zł oraz planujemy zwiększyć kapitał spółki o kolejne 50.000,00 zł.
Razem dług wynosi 8.765.285,31 zł. Stanowi to 51% do dochodów planowanych na dzień dzisiejszy, po uwzględnieniu wszystkich uchwał lipcowych i sierpniowych. "Musicie Państwo mieć świadomość, że nie możemy sobie ciągle pozwalać na zwiększanie deficytu, gdyż nie jest to nic innego jak zaciąganie kredytu. Bardzo wysoki deficyt może może spowodować brak zabezpieczenia środków na zadania własne takie jak: oświata, dożywianie, podwyższenie kapitału spółki oraz inne nieprzewidziane zdarzenia losowe". Pan Skarbnik poinformowała również, że brak jest zainteresowania ze strony banków na udzielanie kredytów, o czym świadczą ostatnio ogłaszane przetargi na udzielenie kredytu, do których to przystąpił tylko jeden bank, a który w przyszłości nie będzie przystępował ze względu na wyczerpany limit środków przeznaczonych dla jednej jednostki samorządu terytorialnego. W takiej sytuacji mogą powstać ogromne zobowiązania, prawdopodobnie staną się one wymagalnymi, które również będą zaliczane do łącznej kwoty długu gminy. Wobec powyższego Pani Skarbnik jeszcze raz prosiła Radnych o rozwagę, gdyż jak powiedziała, nie spodziewa się już ponadplanowych dochodów, które w tej chwili wynoszą 17.334.334,45 zł.
Na pytanie Pana Bobowskiego, z czego będzie spłacony kredyt - Pani Skarbnik odpowiedziała, że kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych (np. podatek od nieruchomości, leśny, rolny, udziały), ale takie zapisy umieszcza się tylko w uchwałach o zaciągnięciu kredytu.
Pan Wójt zabierając głos potwierdził, że kredyt będzie spłacany z dochodów własnych gminy.
Ponadto Pan Wójt zobowiązał się, że do następnej sesji wraz z Panią Skarbnik zrobi rekonstrukcję budżetu tak, by uwzględnić wszelkie potrzeby mieszkańców i w związku z tym zostaną przygotowane stosowne uchwały.

Pan Wójt dodał również, że jest ciężko, ale nie jest aż tak źle, nie ma się czego obawiać. Tak jak Pani Skarbnik powiedziała, wszystko musi być pod kontrolą. Pan Wójt powtórzył, że wszelkie zadania są realizowane pod potrzeby mieszkańców całej gminy. 

Radny Pan Dutkowski zabierając głos zapytał, czy mamy ratować spółkę, dopłacając do niej, a zrezygnować z dróg?

Pan Wójt ponownie zabierając głos powiedział, że skoro zobowiązał się, że na następną sesję przygotuje projekt uchwały o przyznaniu środków na remont dróg: Leszczawka, Kotów, Huta Brzuska i być może Jasienica, więc nie wycofuje się z tego. Natomiast, jeśli chodzi o spółkę, to my do spółki nie dopłacamy, tylko płacimy za usługi (wywóz nieczystości, dostarczanie wody itp.). My za te usługi płacimy, taki jest obowiązek gminy, czy to będzie spółka nasza, czy inna. Natomiast, czy czy chcemy spółkę utrzymać, decyzja należy do Państwa Radnych.
Kończąc Pan Wójt jeszcze raz zapewnił, że na następną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały o zwiększenie deficytu z przeznaczeniem na dofinansowanie dróg powiatowych w miejscowościach: Kotów, Leszczawka, Huta Brzuska i Jasienica.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 708.844,00 zł.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XXX/133/2008 stanowi załącznik do protokołu.
Ad.7.
W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący odczytał pismo -zaproszenie na II Ogólnopolską Pielgrzymkę Samorządowców na Jasną Górę, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2008 roku. Zaproszenia otrzymali wszyscy Radni.
Pan Przewodniczący odczytał także pismo Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu oraz opinię Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny, która negatywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
W związku z tym, że pozostałe komisje również negatywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały, Pan Przewodniczący poinformował, że do Pana Marszałka zostanie wystosowane stosowne pismo w powyższej sprawie.
Następnie Pan Wójt poinformował, że 1.09.2008 r. odbędzie się kontrola oznakowania dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy, prosząc Radnych i sołtysów o włączenie się, gdyż jest to związane z bezpieczeństwem mieszkańców.
Pan Wójt zwrócił się do Radnych z prośbą o zastanowienie się do najbliższej sesji i podjęcie stosownej decyzji w sprawie dofinansowania w przyszłym roku remontu dróg powiatowych w stosunku 50% do 50%.
Pan Wójt poinformował również, że jest jeszcze możliwość składania wniosków do Programu Integracji Społecznej, ponieważ są jeszcze środki. Informacyjnie Pan Wójt podał, że Marszałek Województwa umorzył nam naliczone zobowiązanie na kwotę 36.716,00zł oraz że dodatkowo otrzymaliśmy środki na remont drogi koło plebanii w Birczy.
Ostatnią informacją przedstawioną przez Wójta była informacja, że z dniem l września 2008 roku zatrudni z-cę Wójta Gminy Bircza, będzie nim pracownik Urzędu, także nie będzie to stanowić dodatkowego obciążenia finansowego gminy, gdyż pracownik ten otrzyma jedynie dodatek funkcyjny. Zatrudnienie zastępcy Wójta usprawni obsługę mieszkańców gminy.
Pan Przewodniczący w nawiązaniu do tematu dofinansowania remontu dróg powiatowych w stosunku 50% do 50% uważa, że pismo do Starostwa należy wystosować, udzielając odpowiedzi pozytywnej, natomiast temat ten dokładnie zostanie przedyskutowany przy projektowaniu budżetu na 2009 rok. 
Radny Pan Adam Wilgucki zwrócił się z prośbą, żeby do niektórych miejscowości na terenie gminy skierować koparkę w celu wykonania drobnych robót. Ponadto Pan Wilgucki zgłosił, że należy wyczyścić rowy przy drodze do Malawy oraz przeciąć zakrzaczenia.
Pan Wójt odpowiedział, że wszystkie prace zostaną wykonane, ale potrzeba trochę cierpliwości, bo niestety brakuje koparek na terenie gminy.
Pani Teresa Madej - sołtys wsi Leszczawa Górna skierowała pytanie do Pana Wójta, czy w tym roku będzie zakończony remont drogi w kierunku Leszczawy Górnej.
Pan Wójt odpowiedział, że przeprowadził rozmowy ze Starostą i ten zapewnił, że remont tej drogi będzie zakończony, a ponadto Pan Wójt poinformował, że dla Gminy Bircza dodatkowo przyznano kwotę 50.000,00 zł na połatanie dziur na drogach powiatowych.
Obecny na sesji Rady Powiatu Przemyskiego - Pan Józef Piotrowski potwierdził, że rzeczywiście Gmina Bircza otrzymała dodatkowo 50.000 zł i z dniem dzisiejszym na teren Gminy Bircza wchodzi l0 remonterów.
Ponadto Pan Piotrowski poinformował o bieżących remontach na drogach powiatowych na terenie gminy.
Pan Józef Barszczak - sołtys wsi Brzeżawa - poinformował, że podczas ostatnich opadów deszczu w miejscowości Brzeżawa zostało zerwane 3 mosty i do tej pory nic nie zostało zrobione w tym kierunku.
Ponadto, o czym zgłaszał do Przemyśla, został podmyty niedawno położony dywanik -również należałoby to poprawić.
Pan Jan Baran - sołtys wsi Żohatyn w imieniu mieszkańców Żohatyna podziękował Panu Wójtowi za przygotowanie oraz Radzie za podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w tej miejscowości.
Pan Stanisław Gajewski - sołtys wsi Stara Bircza - zwrócił się z prośbą o wykonanie przepustu przy drodze w miejscowości Dobrzanka, gdyż niedługo nie da się tą drogą przejechać.
Ponadto Pan Gajewski pytał, co to za firma geodezyjna robi jakieś pomiary, że nikt nic nie wie.
Kolejne pytanie zadane przez Pana Gajewskiego - dlaczego do tej pory nie została zaprenumerowana "Gazeta Sołecka" dla sołtysów, skoro zgłaszał tę sprawę w miesiącu styczniu br., wg Pana Gajewskiego z sołtysami nikt się nie liczy.
Pan Wójt odpowiadając Panu Gajewskiemu powiedział, że darzy szacunkiem wszystkich sołtysów i jeśli jest zapotrzebowanie na "Gazetę sołecką", to zostanie zaprenumerowana dla wszystkich sołtysów.
Odnośnie firmy geodezyjnej, Pan Wójt poinformował, że na zlecenie Starostwa jest wykonywana modernizacja ewidencji gruntów (przejście z pełnych aro w na metry kwadratowe).
Pan Wójt zwrócił się do Pana Piotrowskiego - Radnego Powiatu, by spowodował, żeby Starostwo poinformowało odpowiednio sołtysów danej miejscowości o wykonywaniu przedmiotowych prac.
Radna Pani Elżbieta Chrobak pytała, kiedy będzie wykonywany chodnik w Korzeńcu.
Pan Wójt odpowiedział, że po rozstrzygnięciu przetargu. Natomiast, jeśli przetarg nie dojdzie do skutku, to prace przy chodniku będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
Przed zakończeniem obrad Pan Przewodniczący przypomniał Radnym i sołtysom, że do dnia 15 września br. należy składać propozycje do budżetu na 2009 rok.
  
Ad.8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
Protokołowała:
Teresa Ślimak

Autor:
Data: 2008-10-22 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2008-10-22 15:14:04
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2008-10-22 15:17:02

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl