Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 18:33


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIV/2008
Protokół Nr XIV/2008
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 29 sierpnia 2008 roku, w sali Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza. Sesja trwała od godz.2000 do godz.2100.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie l8. Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza -Pan Józef Żydownik oraz Skarbnik Gminy - Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska.
Porządek sesji przedstawiał sięnastępująco:
1. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego, z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych w miejscowości: Huta Brzuska, Jasienica, Kotów, Leszczawka, Leszczawa Górna, Borownica i Brzeżawa,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
4. Interpelacje, wnioski zapytania Radnych.
5. Zakończenie obrad.
Ad.l.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy - Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
Ad.2.
Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad..3.
Przed przystąpieniem do podjęcia uchwał, Pan Wójt dostarczył Państwu Radnym pismo informujące o sytuacji finansowej gminy i konsekwencjach zadłużenia gminy, które obciążać będzie lata przyszłe w związku z przygotowaniem na niniejszą sesję projektów uchwał o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 420.000 zł, z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych w miejscowościach: Huta Brzuska, Jasienica, Kotów, Leszczawka, Leszczawa Górna, Borownica i Brzeżawa -po 60.000 zł na każdą drogę.
Wprawdzie - kontynuował Pan Wójt - na ostatniej sesji w dniu 20.08.2008 r. była mowa o dofinansowaniu dróg powiatowych w miejscowości: Kotów, Leszczawka, Huta Brzuska i Jasienica, ale po spotkaniu z grupą Radnych ustalono, żeby jeszcze dofinansować remont dróg powiatowych w miejscowości: Leszczawa Górna, Borownica i Brzeżawa - w kwocie po 60.000 zł na każda drogę.
W związku z powyższym po spotkaniu z grupą Radnych, Pan Wójt wystąpił do Pana Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie sesji, uważając, że jest to projekt słuszny i on również w pełni go popiera, ale żeby później Państwo Radni nie obarczyli go całkowitą odpowiedzialnością za zadłużenie gminy, postanowił dostarczyć Radnym właśnie to pismo, które także będzie stanowić załącznik do protokołu z sesji.
Jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego dot. drogi Nr 2045 Jawornik Ruski - Ulucz (w miejscowości Borownica).
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przy l głosie wstrzymującym się i jako Nr XXXI/135/08 stanowi załącznik do protokołu.
Przed przedstawieniem kolejnego projektu uchwały Radny Pan W.Bobowski zapytał, czy środki o dofinansowanie remontów dróg powiatowych musimy przekazać w tym roku.
Pan Wójt odpowiadając Panu Bobowskiemu, poinformował jak przedstawia się cała procedura związana z przekazaniem środków, informując jednocześnie, że jeśli Powiat nie zabezpieczy tych pieniędzy i nie wykona remontów przedmiotowych dróg, to gmina nie przekaże tych pieniędzy na rzecz Powiatu.
Pan Bobowski ponownie - czyli wynika z tego, jeśli Powiat nie zadeklaruje kwoty 420.000 zł, to podjęte na dzisiejszej sesji uchwały stają się bezprzedmiotowe.
Pan Wójt potwierdził, że tak jest.
Radna Pani E.Chrobak zapytała, czy Powiat ma zabezpieczone środki.
Pan Przewodniczący odpowiedział, że były prowadzone rozmowy z Powiatem i Powiat zadeklarował, że pokryje koszty każdej drogi w stosunku 50% do 50%. Jeśli nie pokryje, to umowa stanie się nieważna. Wiadomo, że Gmina przekaże te pieniądze dopiero po wykonaniu robót.
Pani Chrobak zapytała, czy Gmina w 2013 roku będzie w stanie zwrócić środki w wysokości 1.100.000 zł i z czego?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że będziemy musieli spłacić z dochodów własnych gminy.
Pani Chrobak ponadto zapytała, czy będziemy w stanie wziąć kredyt na budowę hali w Birczy?
Pan Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie zagwarantować tego. Jaka jest sytuacja finansowa gminy, Radni otrzymali na piśmie.
Radny Pan J.Lichota zabierając głos stwierdził, że przy podejmowaniu uchwał dot. realizacji nowych zadańzawsze będą pewne obawy i uwagi, które napewno są słuszne. Jednak, gdyby te drogi zostały wykonane, znacznie podniosłoby to wizerunek gminy. Zawsze jakieś ryzyko istnieje, ale nie możemy się cofać.
Pan Lichota poinformował, że pozwolił sobie dokonać objazdu dróg na terenie gminy i stwierdził, że od dwóch lat bardzo wiele się zmieniło, drogi są w stanie o wiele lepszym, niż dwa lata temu.
Pan Lichota zwrócił się do Radnych z prośbą by byli bardziej wstrzemięźliwi przy projektowaniu budżetu na 2009 rok i nie mieli zbyt wygórowanych wymagań wobec Wójta, jeśli chodzi o realizacje zadań.
Kończąc Pan Lichota powiedział: "przyjmijmy te uchwały i nie róbmy koncertu życzeń na 2009 rok".
Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że wiadomo, iż remonty dróg powiatowych należą do zadań Powiatu, ale po tych drogach jeździmy my wszyscy. Do tej pory nie było inicjatywy ze strony Powiatu w sprawie współfinansowania remontu dróg powiatowych, a teraz jeśli taka inicjatywa jest, powinniśmy to wykorzystać. Ponadto tak jak powiedział Pan Lichota w przyszłym roku musimy zachować wstrzemięźliwość i nie wymagać wykonywania zbyt wielu nowych zadań. Napewno zrozumiej ą to mieszkańcy, tym bardziej, gdy będą jeździć po lepszych drogach. Dlatego Pan Przewodniczący jednoznacznie opowiedział się za podjęciem wnioskowanych przez Wójta uchwał, a napewno podziękowanie od mieszkańców będzie.
Pani Skarbnik zabierając głos powiedziała, że wolałaby jednak, żeby to Powiat się zadłużał, a nie gmina, gdyż przecież chodzi tu o drogi powiatowe
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejno uchwały w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego - jak niżej:
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXI/136/08 dot. drogi powiatowej Nr 2077 Leszczawa Dolna - Leszczawa Górna - w kwocie 60.000 zł,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXI/137/08 dot. drogi powiatowej Nr 2079 Brzuska - Huta Brzuska - w kwocie 60.000 zł,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXI/138/08 dot. drogi powiatowej Nr 2074 Lipa - Brzeżawa - w kwocie 60.000 zł,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXI/139/08 dot. drogi powiatowej Nr 2076 Leszczawa Dolna - Leszczawka - w kwocie 60.000 zł,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXI/140/08 dot. drogi powiatowej Nr 2073 Kotów - Sufczyna (w miejscowości Jasienica) - w kwocie 60.000 zł,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXI/141/08 dot. drogi powiatowej Nr 2073 Kotów - Sufczyna (w miejscowości Kotów) - w kwocie 60.000 zł.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, zwiększający deficyt o kwotę 420.000 zł, czyli o kwotę, którą Rada przyznała na remont w/w dróg powiatowych na terenie gminy.
Radny Pan Bobowski zabierając głos stwierdził, że sytuacja nie jest taka zła, jakby się wydawało, gdyż tu należy patrzeć na to, co się ma do spłaty w danym roku. Na przykład w roku 2009 będziemy mieć do spłaty 670.000 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że spłata zobowiązań (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w danym roku nie może być wyższa, niż 15% planowanych dochodów, natomiast dług gminy nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów. Nawet, jeśli nie będą to zobowiązania z tytułu kredytów, tylko wystąpią zobowiązania na koniec roku i będą to zobowiązania wymagalne, powiększą one wydatki budżetu 2009 roku, to również wpłyną one na powiększenie długu gminy (deficytu) przyszłego roku.
Pani Skarbnik ma poważne obawy co do składanych projektów, gdyż jak wcześniej powiedziała, wolałaby, aby Starostwo zadłużało się i realizowało zadania własne. My natomiast musimy myśleć o zadaniach własnych gminy i zabezpieczyć udziały własne i tak np. w 2009 roku należałoby ująć udziały własne do takich zadań jak: wodociąg w Birczy -około l .300.000 zł, droga Leszczawka - Kuźmina - około 565.000 zł, hala w Birczy - około 3.491.000 zł, kanalizacja Leszczawa Dolna - 500.000 (całość 1.800.000 zł), kanalizacja Rudawka - 80.000 zł ( całość 998.000 zł). To są tylko niektóre zadania - dodała Pani Skarbnik, jednak wykonanie tych wszystkich zadań nie będzie możliwe, gdyż nie będziemy w stanie udźwignąć ich finansowo.
Po przeprowadzonej dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 420.000 zł została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr XXXI/142/2008 stanowi załącznik do protokołu.
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący poinformował, że na 3.09.2008 r. (środa) na godz.l 1-tą jest umówiony na spotkanie z Marszałkiem Panem Bajdą w sprawie drogi powiatowej Wara -Stara Bircza, prosząc Radnych z miejscowości: Lipa, Brzeżawa oraz innych również o wzięcie udziału w tym spotkaniu.
Pan Przewodniczący poinformował również, że na jego ręce od Pana Bogusława Siewargi -jako mieszkańca Birczy i miejscowego przedsiębiorcy wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na postawione w tym piśmie pytania.
Pan Przewodniczący odczytał to pismo w całości i załączył do protokołu z sesji, prosząc Radnych o wyrażenie opinii w tej sprawie
Ponadto Pan Przewodniczący poinformował, że skieruje to pismo do Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego, celem wydania opinii.
Radni w większości opowiedzieli się za tym, żeby zorganizować spotknie z przedsiębiorcami.
Radny Pan Mielnikiewicz uważa, że takie spotkanie jest potrzebne w celu przeprowadzenia spokojnej, merytorycznej rozmowy z przedsiębiorcami.
Pan Buczek stwierdził, że nie podoba mu się treść tego pisma, gdyż sam prowadzi działalność od kilkunastu lat i nie widzi żadnego problemu w rozwoju przedsiębiorczości.
Pan Wójt również jest za tym, żeby spotkać się z przedsiębiorcami, dodając jednocześnie, że nikomu nie ogranicza działalności, wręcz odwrotnie - pomaga w jej rozwoju.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poinformował, że takie spotkanie zostanie zorganizowane, o czym Radni zostaną powiadomieni.
Pod koniec obrad Pan Wójt zaprosił Radnych do wzięcia udziału w dożynkach gminnych oraz do uczestnictwa w rozpoczęciu roku szkolnego.
Ponadto Pan Wójt poinformował, że w dniu 28.08.2008 r. otrzymał pismo z Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego w Rzeszowie informujące, że wniosek nasz na zadanie "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania, zbiorników wyrównawczo zasobowych wody, sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza" został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Zgodnie z obowiązującą procedurą wniosek skierowany został do oceny merytoryczno-technicznej, która dokonana zostanie przez Komisje Konkursową, a następnie, w zależności od wyników oceny, do kolejnych etapów oceny i wyboru projektów. Pismo przedstawione przez P.Wójta stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
Protokołowała:          
Teresa Ślimak
 

Autor:
Data: 2008-10-22 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2008-10-22 15:20:57

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl