Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-02-2020, Wtorek, 18:36


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XVIII/2008
Protokół Nr XVIII/2008
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 4 grudnia 2008 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.1000 do godz.1330.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 10. Nieobecni byli Radni: Pan Artur Buczek, Pan Jan Brodzicki, Pan Jan Lichota, Pan Czesław Mliczek oraz Pan Wiesław Wojtowicz, wszyscy usprawiedliwieni.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Prezes Gminnej Spółdzielni “SCh” w Birczy – Pan Marian Pempuś, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza – Pan Zbigniew Kopczak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów – Pan Adam Pilch, Pan Marcin Raba – reprezentujący Starostę Przemyskiego oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu, Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan Krzysztof Urban, Pan Piotr Janus – reprezentujący Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad w Rzeszowie, oddział w Lesku oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołów z trzech ostatnich sesji Rady Gminy.
4.      Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.      Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.
6.      Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym w Gminie Bircza, w tym za okres 10-ciu miesięcy i propozycje na 2009 rok:
- na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
7.      Omówienie spraw związanych z nawiązaniem współpracy z Nadleśnictwami: Bircza, Dynów i Krasiczyn w sprawie remontów dróg gminnych i powiatowych, z których korzystają Nadleśnictwa.
8.      Omówienie wyników kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Urzędzie Gminy w Birczy.
9.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Bircza,
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych
na terenie Gminy Bircza,
- w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Łomna”,
- w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych
11. Zakończenie obrad.
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone 2 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
Porządek obrad po wprowadzeniu wnioskowanych przez Wójta zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad.3.
Protokoły z trzech ostatnich sesji Rady Gminy, tj. z dnia 21.10.2008 r., z dnia 8.11.2000 r. oraz z dnia 19.11.2008 r. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik złożył informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny.
Pan Wójt podziękował wszystkim, którzy pomagają mu w jakikolwiek sposób w realizacji zadań gminy.
Ad.5.
Informację o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny złożyli:
·         Pani Elżbieta Chrobak – przewodnicząca Komisji Oświaty,
·         Pan Lucjan Mielnikiewicz – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny,
·         Pan Adam Wilgucki – przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego
·         Pan Michał Kowalczyk w zastępstwie Pana Jana Lichoty – przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Ad.6.
W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy głos zabrał pełnomocnik Starosty Przemyskiego – Pan Marcin Raba, który przedstawił informację Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu o wykonanych pracach na drogach powiatowych na terenie Gminy Bircza. Niniejsza informacja stanowi załącznik do protokołu.
Kolejno Pan Przewodniczący udzielił głosu Kierownikowi Posterunku Policji w Birczy – Panu Krzysztofowi Urban, który przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bircza za okres od stycznia do listopada 2008 roku.
Następnie głos zabrał Pan Piotr Janus – przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Rzeszowie, oddział w Lesku, który poinformował o współpracy z Gminą Bircza oraz o pracach wykonanych w 2008 roku na terenie gminy zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (zostały oznakowane drogi, zostały wprowadzone korekty, zostało wykonane dodatkowe oznakowanie tablicowe na łuku w miejscowości Leszczawa Dolna).
W dalszej części obrad Pan Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy – Pana Józefa Żydownika.
Pan Wójt w pierwszej kolejności odniósł się do bezpieczeństwa na drogach gminnych. Stwierdził, że na terenie gminy stan dróg gminnych diametralnie się poprawił, położono nawierzchnie asfaltowe, wyczyszczono rowy i przepusty, wycięto zakrzaczenia w celu poprawienia widoczności.
Wyremontowano mosty, które ze względu na ich złą nawierzchnię zagrażały bezpieczeństwu poruszających się pojazdów. Pozostał do remontu most w miejscowości Brzuska, który nadaje się do zamknięcia, gdyż grozi wypadkiem. W związku z tym zostały zlecone prace w celu wykonania nawierzchni tego mostu, która musi być całkowicie zmieniona.
Jeśli chodzi o oznakowanie dróg, zgodnie z zaleceniem Starosty Przemyskiego w chwili obecnej zostało zakupione oznakowanie, ale nie zostało wprowadzone w życie. Zadanie to będzie wykonane do końca bieżącego roku.
Reasumując – Pan Wójt stwierdził, że stan bezpieczeństwa na drogach nie jest najgorszy, ale też nie jest najlepszy. Wiele jednak do życzenia pozostawia stan dróg powiatowych. Niemniej jednak kolizje, które wymagają pilnych działań, są wykonywane na bieżąco.
Jeśli chodzi o odśnieżanie dróg, występuje brak firm, które by przystąpiły do przetargu. Jest to problem, gdyż w przypadku dużych opadów śniegu nie będzie komu odśnieżać dróg, tak jak to miało miejsce w ciągu dwóch dni, kiedy spadł śnieg.
Kontynuując swoje wystąpienie Pan Wójt poinformował, że na zebraniach wiejskich społeczeństwo skarży się, że jest zbyt duże obciążenie dróg gminnych, ponieważ z tych dróg korzystają ciężkie samochody o nośności przekraczającej wytrzymałość tych dróg, jednak nie można tych dróg zamykać dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, gdyż oni płacą podatki.
Pan Wójt poinformował, że w takich sytuacjach należy usiąść do stołu i wspólnie rozwiązywać takie lub podobne problemy.
Kończąc Pan Wójt stwierdził, że stan dróg gminnych nie jest najgorszy, ale nie jest też najlepszy.
“Dlatego musimy mieć świadomość, że przez najbliższe 2 lata musimy iść w tym kierunku, żeby stan bezpieczeństwa na drogach gminnych sukcesywnie się poprawiał.”
Odnośnie dróg powiatowych samorząd gminny w roku bieżącym wydał więcej pieniędzy na drogi powiatowe niż drogi gminne. Natomiast Starostwo zbytnio nie przejmuje się drogami powiatowymi. Ciągle mówi się o wycięciu topól przy drogach powiatowych, ale niestety jakoś trudno ten temat zakończyć. Część dróg powiatowych graniczy z Nadleśnictwami, które na pewno pomogłyby przy wykonaniu niektórych prac prowadzących do lepszej widoczności dróg, ale tutaj należy prowadzić rozmowy z Nadleśnictwami.
Pan Wójt miał wiele uwag pod adresem służb Starostwa, a przede wszystkim niedbałość o drogi powiatowe.
Jeśli chodzi o drogę krajową biegnącą przez teren gminy Pan Wójt stwierdził, że przez okres 2-óch lat jego współpracy, Generalna Dyrekcja nic nie zrobiła za wyjątkiem chodników wykonanych przy drodze krajowej przy dużym udziale gminy.
Pan Wójt uważa, że Generalna Dyrekcja musi poświęcić znacznie więcej uwagi na sprawę oznakowania dróg, muszą być znaki ograniczające szybkość pojazdów, szczególnie w miejscach bardzo zagrożonych, chodzi tu głównie o Korzeniec i Leszczawę Dolną. Przejścia dla pieszych muszą być bardziej oznakowane i uwidocznione.
Kończąc swoje wystąpienie Pan Wójt podsumowując powiedział, że bezpieczeństwo na wszystkich drogach poprawia się, ale cały czas wszyscy wspólnie musimy pracować nad tym, by jeszcze bardziej poprawić stan bezpieczeństwa na tych drogach.
Radny Pan Wojciech Bobowski zabierając głos stwierdził, że mieszkańcy Birczy narzekają na przejazd drogą krajową, szczególnie ciężkich samochodów, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ustawienie znaków ograniczających szybkość, można by np. pomyśleć o wykonaniu ronda, bardziej uwidocznić przejścia dla pieszych, ustawić światła migające, postawić znaki “STOP” itp.
Pan Bobowski wspomniał również o tym, że niedaleko przystanku w Birczy na wprost Ośrodka Zdrowia na drodze znajduje się wgłębienie, w którym ciągle utrzymuje się woda, brak odprowadzenia tej wody, należałoby w tej kwestii podjąć działania, celem odprowadzenia wody.
Pan Przewodniczący również prosił, żeby podjąć działania związane z odprowadzeniem wody na drodze krajowej poniżej Ośrodka Zdrowia, może należałoby wykonać studzienkę odprowadzającą. Oprócz tego należałoby w tym miejscu zrobić przejście dla pieszych.
Radny Pan L.Mielnikiewicz zwrócił uwagę, że jeszcze bardziej należałoby oznakować drogę przed zakrętem, gdzie często zdarzają się wypadki w miejscowości Leszczawa Dolna, jadąc od Kuźminy, tablica informacyjna powinna być ustawiona przynajmniej 600 metrów od miejsca, w którym dochodzi do wypadków, znak “ Leszczawa” powinien być zmieniony na znak “Leszczawa Dolna.” Pan Mielnikiewicz proponował zamontowanie syganlizacji świetlnej w Leszczawie Dolnej na odcinku dość ruchliwym od P.Łabiaka do szkoły lub ustawienie fotoradarów, celem zwiększenia bezpieczeństwa.
Na odcinku od szkoły do b.osiedla PGR w Leszczawie należałoby pomyśleć o wykonaniu chodnika.
Radna Pani Elżbieta Chrobak pytała, kiedy będą zmienione oznakowania poziome, ludzie nie mają zjazdów do domów, czy są jakieś przymiarki do likwidacji osuwiska w Korzeńcu oraz interweniowała o przyśpieszenie budowy chodnika w miejscowości Korzeniec.
Po w/w wypowiedziach, uwagach oraz pytaniach, pełnomocnik Starosty Przemyskiego zapewnił, że wszystkie uwagi przekaże Dyrektorowi Zarządu Dróg, który pisemnie odpowie i przekaże na ręce Pana Przewodniczącego Rady.
Następnie Pan Janus odpowiedział i wyjaśnił częściowo tematy poruszane przez Radnych i Wójta oraz zapewnił, że przekaże je kierownikowi, który na pewno udzieli odpowiedzi pisemnej.
Ponadto Pan Janus wyjaśnił, że sprawy oznakowania dróg regulują stosowne przepisy,
że na odcinku drogi krajowej Zarszyn-Sanok – do granicy Przemyśla prowadzona jest akcja doświetleń przejść dla pieszych, jest to prowadzone kolejno, zależnie od budżetu zadanie to jest wykonywane stopniowo. Kończąc Pan Janas powiedział, że doświetla się wszystko, albo wcale – takie są zasady.
Pan Przewodniczący jeszcze raz zwrócił się z prośbą o dokonanie wizji na odcinku drogi poniżej Ośrodka Zdrowia w Birczy, celem podjęcia stosownych działań.
Ad.7.
W tym punkcie porządku obrad nawiązując do tematu poinformował, że współpracę z Nadleśnictwami, zarówno Nadleśnictwem Bircza jak i Nadleśnictwem Dynów ocenia jako dobrą i pozytywną.
Problem dróg istnieje, szczególnie jeśli chodzi o samochody transportujące drewno, ale Nadleśnictwa są otwarte do rozmów, podejmowania wspólnych decyzji w tym temacie oraz otwarte są na współfinansowanie remontów dróg.
Niemniej jednak Pan Wójt widziałby jeszcze większą pomoc ze strony Nadleśnictw, tym bardziej, że stan tych dróg jest taki jaki jest, dlatego też należałoby w ciągu najbliższych dwóch lat iść w tym kierunku, by stan tych dróg poprawić.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza – Pan Zbigniew Kopczak zabierając głos powiedział między innymi, że jeśli chodzi o problemy drogowe na terenie gminy, to stara się, by w jak największym stopniu pomóc gminie przy remoncie i utrzymaniu dróg na terenie gminy, z których korzysta Nadleśnictwo. W roku 2007-2008 wydano 155.000 zł na wykonanie remontów dróg i zjazdów. Pan Kopczak dodał również, że mieszkańcy gminy też korzystają z dróg leśnych.
Ponadto Pan Kopczak zapewnił, że jeśli chodzi o dalszą współpracę i partycypowanie w kosztach remontu dróg gminnych, czy powiatowych Nadleśnictwo będzie z gminą rozmawiać i “wspólnie będziemy decydować o podejmowaniu dalszych działań prowadzących do poprawy stanu dróg na terenie Gminy Bircza”.
Pan Kopczak poinformował również, że jest możliwość partycypowania w kosztach remontu, ale muszą być najpierw wykonane prace przygotowawcze, mianowicie po spisaniu porozumienia Nadleśniczy może wprowadzić do planu finansowego, następnie zatwierdza to Generalna Dyrekcja, wówczas temat ten jest wprowadzany do planu w przyszłym roku, taka jest procedura.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów – Pan Adam Pilch zabierając głos poinformował, że problemy na linii Nadleśnictwo Dynów – gmina są podobne jak Nadleśnictwa Bircza.
Pan Pilch podziękował Wójtowi za dotychczasową współpracę oraz duże zrozumienie ze strony Wójta, a także deklarował o dalszej współpracy w zakresie partcypacji w kosztach remontu dróg
na terenie gminy, z których korzysta również Nadleśnictwo.
Następnie Radni i sołtysi zadawali pytania Panom Nadleśniczym, na które na bieżąco otrzymywali odpowiedzi.
Pan Przewodniczący podziękował zaproszonym gościom za uczestnictwo w sesji.
Ad.8.
W tym punkcie porządku obrad Pan Sekretarz poinformował, że w okresie od 13.06.do 10.08.2008 r. w Urzędzie Gminy Bircza była przeprowadzona kontrola przez Urząd Kontroli Skarbowej. Była to kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi za 2006 rok.
Pan Sekretarz omówił w skrócie wyniki kontroli, informując jednocześnie, że protokół z kontroli oraz wystąpienie pokontrolne znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy.
Ad.9.
W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
·         jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Proponowana przez Wójta stawka wynosiła 40,00 zł za 1q żyta. Radny Pan Kozioł zabierając głos stwierdził, że jest to zbyt wysoka stawka i wnioskował, żeby obniżyć ją do kwoty 35,00 zł, czyli tak jak było w roku ubiegłym.
Pan Wójt uważa jednak, że stawka 40,00 zł za 1q żyta nie jest stawką wysoką i Rada powinna taką uchwalić.
Pan Wójt dodał, że Rada musi mieć świadomość, że jeżeli zmniejszy podatek, to automatycznie zostaną zmniejszone wydatki.
Pan Kozioł ponownie wnioskował o utrzymanie stawki na poziomie roku ubiegłego, czyli 35,00 zł za 1 q żyta.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Kozioła.
Za w/w wnioskiem głosowała jedna osoba, natomiast 9 osób wstrzymało się od głosu.
Wobec powyższego została podjęta uchwała Nr XXXV/173/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 35,00 zł za 1 q żyta.
Następnie Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Pan Wójt wnioskował, zgodnie z opinią Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, żeby w § 1, pkt 1, ppkt “b” - “od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej” kwotę 15,21 zł zastąpić kwotą 15,00 zł.
Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie.
Wobec powyższego przy 1 głosie wstrzymującym się została podjęta uchwała Nr XXXV/174/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXV/175/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXV/176/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza.
Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXV/177/08 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Birczy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza.
Pan Wójt wyjaśnił, że zarówno taryfy, jak i dopłaty do taryf zostały utrzymane na poziomie roku ubiegłego.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXV/178/08 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Bircza.
Powyższa uchwała będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2009 roku, natomiast poprzednia, która obowiązuje od 2000 roku, z dniem 31 grudnia 2008 roku utraci moc.
Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych stanowiących własność gminy Bircza.
Po przedstawieniu w/w projektu uchwały Pan Wójt poinformował, które mieszkania są do sprzedania
Pan Wójt proponował obniżenie o 40% ceny mieszkań, ponieważ w chwili obecnej Gmina cały czas do tych mieszkań dokłada i najlepszym rozwiązaniem byłoby sprzedać te mieszkania.
Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że skoro przy sprzedaży mieszkań
sprzedanych wcześniej była zastosowana bonifikata 40%, teraz byłoby nietaktem sprzedawać pozostałe mieszkania bez zastosowania obniżki, dlatego Rada powinna się przychylić do wniosku Wójta.
Pan Bobowski zabierając głos poinformował, że w w/w projekcie uchwały błędnie jest naliczona cena mieszkań proponowanych do sprzedaży, ponieważ tego rodzaju nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku VAT.
Pan Wójt przeprosił za popełniony błąd, dziękując Panu Bobowskiemu za zwrócenie cennej uwagi.
Radny Pan Zb. Dutkowski wnioskował o zastosowanie 50% obniżki ceny przy sprzedaży przedmiotowych mieszkań.
Wniosek Pana Dutkowskiego został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXV/179/08 w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych stanowiących własność Gminy.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXV/180/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Łomna”.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXV/181/08 w sprawie udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego dot. drogi powiatowej Nr 1777 Pruchnik-Nienadowa-Bircza w kwocie 796.000,00 zł.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXV/182/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 13.135,17 zł.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXV/183/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 8.256,00 zł.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXV/184/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Ad.10.
W tym punkcie porządku obrad Radny Pan Bobowski przedstawił dwie sprawy i jak to określił, dotyczą one pracy administracji:
1) Pan Witold Gibała zam. Stara Bircza dzierżawił grunt w tej miejscowości i potem nagle ten grunt został sprzedany a Pan Gibała jeszcze przez 2 lata płacił podatek. Oczywiście Pan Gibała był chętny do zakupu tego gruntu, ale okazało się, że grunt został sprzedany 2 lata temu.
Wobec tego Pan Bobowski prosił o wyjaśnienie tej sprawy przed Radą Gminy, tym bardziej, że Pan Gibała twierdzi, że w gminie nie można się dogadać. Pytanie brzmiało: dlaczego Panu Witoldowi Gibała był naliczany podatek za działkę, której Pan Gibała nie był już użytkownikiem-dzierżawcą?
2) Druga sprawa - chodzi o wodociąg w Birczy, a mianowicie w związku z otrzymaniem postanowienia Wojewody Podkarpackiego, tak jak większość mieszkańców w Birczy, inwestycja ta może być zagrożona z tego względu, że Państwo i Teresa Trznadel wnieśli odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany udzielającej pozwolenie na budowę wodociągu w Birczy.
Kontynuując swoją wypowiedź Pan Bobowski powiedział, że ze wstępnych informacji jakie posiada sprawa ta również była spychana przez urzędników na boczny tor.
Państwo Trznadel nie mogli tej sprawy załatwić w Urzędzie Gminy, ponieważ wypraszano ich z biura i wnieśli odwołanie, gdyż mieli takie prawo i teraz wynika z tego, że wszyscy mieszkańcy Birczy ucierpią na tym.
Ponadto Pan Bobowski prosił o wyjaśnienie przedstawionych wyżej spraw na najbliższej sesji Rady Gminy.
Pan Bobowski uważa, że został popełniony błąd przez administrację, czasami trzeba uchylić czoła i porozmawiać z ludźmi, nie może być tak, żeby kogokolwiek wypraszano z biura.
Jeżeli tak się dzieje, to zdaniem Pana Bobowskiego Wójt i Przewodniczący powinni zrobić spotkanie z pracownikami, by podobne sytuacje nie miały miejsca, gdyż może okazać się, że może nie dojść do budowy wodociągu w Birczy.
Pan Bobowski prosił również o wyjaśnienie, dlaczego mieszkańcy skarżą się, że w gminie nie da się porozmawiać. Oczywiście są to ogólne stwierdzenia, ale słyszy się, że Wójt jest oceniany dobrze, pomaga ludziom, po prostu dba o człowieka, natomiast źle się dzieje w urzędzie. Pan Bobowski uważa, że od Państwa Trznadel można by się było dowiedzieć o kogo konkretnie chodzi.
Ludzie mówią, że realizacja zadań idzie w dobrym kierunku, jest budowana hala sportowa, środowiskowy dom pomocy, są remontowane drogi zarówno gminne, jak i powiatowe i przez pryzmat tego Wójt jest oceniany dobrze, ale źle się dzieje w urzędzie.
Rozchodzi się wieść, że mają być zwolnienia. Jeden z pracowników zadzwonił i mówi, że mają być zwolnienia, a przed wyborami były deklaracje, że nie będzie zwolnień i rzeczywiście nie było dodał Pan Bobowski. Ale od wyborów minęło już dwa lata i pozostało jeszcze dwa lata do końca kadencji.
Pan Bobowski proponował, żeby zrobić spotkanie z pracownikami i porozmawiać, może nie będą musiały być zwolnienia, jest wiele takich dróg , by nie doprowadzać do pewnych sytuacji, takich jak np. sprawa wodociągu w Birczy.
Pan Wójt w odniesieniu do wypowiedzi Pana Bobowskiego dot. Pana Gibały zapewnił, że te sprawę wyjaśni na najbliższej sesji Rady Gminy, podając przyczyny oraz wnioski w stosunku do osoby, która zawiniła. Na pewno jest to wina administracji.
Odnośnie wodociągu w Birczy, cała procedura prowadzona była w ubiegłej kadencji, natomiast Wójt nie miał wpływu na to, gdyż występował tylko o wydanie pozwolenia na budowę.
Jeśli chodzi o Państwa Trznadlów, wodociąg nie leci przez ich działkę.
“Napewno nie uznaję to za błąd gminy. Państwa Trznadlów u mnie nie było i nikogo nie wyrzucałem z biura, Jednak sam zajmę się tą sprawą i szczegółowe wyjaśnienie przedstawię na następnej sesji Rady Gminy”.
Kończąc swoje wystąpienie Pan Wójt powiedział, że realizacja zadań idzie w dobrym kierunku, ale niestety nie udało mu się przeprowadzić reformy administracji gminy i “za to muszę ponieść konsekwencje. Ta reforma musi być przeprowadzona jak najszybciej, tj. do końca grudnia br.
Przeprowadzenie reformy administracji gminnej zleciłem Sekretarzowi Gminy.
Oceniam, że 70% administracji pracuje dobrze, natomiast 30% - źle. Nie mam zamiaru wykonywać pracy za niektórych pracowników, nie mogę na siłę utrzymywać złych pracowników.
Nigdzie jednak nie mówiłem, że zwolnię 50% administracji, w tej sprawie nie podjąłem jeszcze konkretnej decyzji.
Reforma musi być przeprowadzona, żeby nie powtórzyło się sytuacja z roku 2000, kiedy to otrzymałem taki wstrząs, który zostanie mi do końca życia.
Urząd musi służyć ludziom.
Jestem zwolennikiem tworzenia nowych miejsc pracy, ale nie będę utrzymywać złych pracowników.
Jeśli dojdzie do zwolnień, to na pewno będę pomagał tym ludziom w inny sposób, nie zostawię ich samych, mimo, że w 2000 roku mnie nikt nie podał ręki, a było mi naprawdę ciężko.
W tej chwili już dwa lata się męczę, dlatego musi być przeprowadzona reforma administracji.
Najbliższa sesja będzie poświęcona reformie Urzędu Gminy.”
Pan Wójt prosił Radnych i sołtysów o pomoc w przeprowadzeniu reformy administracji.
Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, który najpierw udzielił wyjaśnienia odnośnie Państwa Trznadel, a następnie poinformował, że otrzymał od Wójta pismo w sprawie przeprowadzenia reformy w Urzędzie Gminy. W związku z tym, że został zmniejszony budżet w dziale administracja o 500.000 zł, musi być zmniejszone zatrudnienie.
Kwota ta przekłada się na 6-7 etatów. Generalnie sprowadza się to do tego, że on będzie musiał wskazać te osoby ze względu na złą pracę i ze względu na brak środków.
Pan Sekretarz poinformował również, że w dniu 3 grudnia przeprowadził spotkanie z pracownikami Urzędu, na którym przedstawił zaistniałą sytuację oraz poinformował, że będzie przeprowadzona ocena pracowników, która będzie pomocna przy przeprowadzeniu reformy.
Pan Stanisław Gajewski – sołtys wsi Stara Bircza poinformował, że w tej miejscowości był prowadzony pomiar gruntów, zostało to zakończone, wykonawcy zakończyli prace i do kogo należy składać odwołania, w przypadku gdy coś się nie zgadza.
Pan Gajewski poruszał również sprawę przekazania gruntów (drogi) na rzecz Nadleśnictwa Bircza, któremu on był przeciwny.
Pan Wójt odpowiedział, że odnośnie pomiaru gruntów, nie leży to w gestii gminy, gdyż prace te zlecało Starostwo i tam należy składać odwołania.
Natomiast, jeśli chodzi o przekazanie gruntów, to była sprawa Rady poprzedniej kadencji, w której została podjęta uchwała, on był tylko wykonawcą tej uchwały.
W dalszej części obrad Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymał pismo od Rady Rodziców przy Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu przy
ul. Kilińskiego z prośbą o rozważenie możliwości finansowego wsparcia działalności szkoły,
a także pismo Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o dofinansowanie budowy pomnika ppłk Łukasza Cieplińskiego.
Pan Wójt ustosunkowując do powyższych pism wyjaśnił, że w chwili obecnej trwają prace nad budżetem na 2009 rok i nie ma możliwości przekazania środków.
Pan Wójt będąc przy głosie poinformował, że jest możliwość przekazania nieodpłatnie lotniska na rzecz gminy.
Pan Przewodniczący miał zastrzeżenia co do terminowości dostarczania listów wychodzących z Urzędu Gminy, prosząc by sprawa ta została wyjaśniona.
Pan Wójt przeprosił Pana Przewodniczącego oraz inne osoby, które nie otrzymały korespondencji w terminie, szczególnie jeśli chodzi o listy informujące o odbiorze robót wykonanych na drogach.
Radny Pan Kozioł poinformował, że w miejscowości Kuźmina wykonawca drogi ustawia swoje maszyny na zajezdni autobusów, prosił więc o podjęcie działań dotyczących opróżnienia zajezdni autobusów.
Pan Wójt poinformował, że zaraz po sesji Pan Sekretarz podejmie działania w tej sprawie.
Pan Przewodniczący prosił o założenie barierki przy drodze powiatowej przed Szkołą Podstawową w Żohatynie, ponieważ brak tej barierki zagraża bezpieczeństwu pieszych.
Radny Pan Kozioł prosił o interwencję u Dyrektora Zakładu Energetycznego w Przemyślu w sprawie słupów energetycznych znajdujących się na prywatnych gruntach.
Pan Wójt zapewnił, że postara się wyjaśnić tę sprawę.
Radna Pani Elżbieta Chrobak na konkretnym przykładzie wyjaśniła temat dot. słupów.
Ponadto Pani Chrobak interweniowała o ustalenie jednolitych zasad oświetlenia ulic na terenie gminy.
Radny Pan Kozioł prosił o wyżwirowanie drogi do Pana Władysława Hus w miejscowości Roztoka.
Radny Pan Mielnikiewicz Lucjan zwrócił się z prośbą o wytyczenie drogi dojazdowej do pól obok posesji Pana Stanisława Podgórskiego w miejscowości Leszczawa Dolna.
Ad.11.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął XXXV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 

Autor:
Data: 2008-12-31 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2008-12-31 10:11:38
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2008-12-31 10:12:22

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl