Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-02-2020, Wtorek, 18:29


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XX/2008
Protokół Nr XX/2008
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 29 grudnia 2008 roku w sali Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
Sesja trwała od godz.1800 do godz.2030.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny miejscowości Kuźmina – Pan Andrzej Kozioł – usprawiedliwiony.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku sesji.
3.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Bircza,
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pn.: ”Budowa Hali
Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza” na lata
2007 – 2009,
- w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy w Birczy,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
4.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
5.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta zostały wprowadzone 2 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Porządek obrad po wprowadzeniu zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
·         jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Bircza – Pana Tomasza Kropieniewicza.
Przed głosowaniem nad w/w projektem uchwały Pan Wójt poinformował, że Sekretarz - Pan Tomasz Kropieniewicz złożył rezygnację ze stanowiska Sekretarza Gminy z przyczyn osobistych, o czym poinformował Radę na ostatniej sesji Rady Gminy.
W związku z powyższym Pan Wójt podziękował Panu Kropieniewiczowi za dotychczasową współpracę na rzecz społeczności lokalnej. Mimo rezygnacji ze stanowiska Sekretarza Gminy, Pan Wójt wyraził nadzieję, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, chętnie skorzysta z posiadanej wiedzy Sekretarza i umiejętności w rozwiązywaniu problemów gminy. “Wiedza, jaką posiada Pan Sekretarz jest naprawdę duża, co niejednokrotnie wyrażałem publicznie i dalej będę to czynił.”.
Kończąc Pan Wójt jeszcze raz podziękował Panu Kropieniewiczowi za dotychczasową współpracę oraz życzył sukcesów zawodowych, a także zadowolenia z nowej pracy w Starostwie Powiatowym.
 
Pan Kropieniewicz zabierając głos, również podziękował wszystkim Radnym za lata współpracy, 2 lata z obecną Radą, a w Urzędzie Gminy – 13 lat. Przez te lata starał się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej, służąc w ten sposób mieszkańcom gminy.
Sprawując funkcję na nowym stanowisku pracy w Starostwie Powiatowym, chętnie będzie służył swoją wiedzą i doświadczeniem, jeśli zajdzie taka potrzeba w rozwiązywaniu problemów na szczeblu gminy.
Radny Pan A.Wilgucki – zwrócił się do Pana Kropieniewicza, żeby jeszcze raz przemyślał swoją decyzję.
Radny Pan Jan Lichota zabierając głos, również podziękował Panu Sekretarzowi za wszystkie lata współpracy, wspominając, że jego współpraca z P.Kropieniewiczem rozpoczęła się, gdy pracował jeszcze w Policji w Birczy, a Pan Kropieniewicz został zatrudniony jako leśnik w Urzędzie Gminy, następnie jako Sekretarz. Przez te wszystkie lata współpraca odbywała się w sposób nienaganny ze strony P.Sekretarza.
Pan Lichota jeszcze raz podziękował Panu Kropieniewiczowi za współpracę.
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony wcześniej projekt uchwały.
Uchwała w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Bircza została podjęta przez Radę przy 1 głosie przeciwnym i jako Nr XXXVII/193/08 stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. “Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza” na lata 2007 – 2009.
Pan Wójt wyjaśnił, że w programie było zaplanowane, że inwestycję zakończymy w 2009 roku.
W związku z tym, że w roku bieżącym zamiast 1.050.000 zł dotacji z Ministerstwa Sportu, wykorzystaliśmy 315.511,00 zł, a pozostałą kwotę przesunęliśmy na rok 2009.
Radny Pan Bobowski zabierając głos stwierdził, że ta uchwała nie jest zbyt czytelna.
Analizując treść uchwały oraz załącznik do niej, wynika z tego, że trzeba znaleźć niespełna 8 mln zł, a pokazane jest tylko 5 mln zł. Pan Bobowski zapytał więc, skąd będzie te 5 mln zł w przyszłym roku.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że te brakująca kwota dotyczy roku 2011 i jest różnicą pomiędzy całkowitym kosztem inwestycji, a poniesionymi nakładami do chwili obecnej
i zaplanowanymi kwotami na lata 2008-2010, gdyż w programie WPI nie można w jednym roku pokazać czterech lat.
Zatem Pan Bobowski prosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie, czy mamy zagwarantowane środki na 2011 rok i czy ta uchwała się nie zamyka?
Pan Sekretarz wyjaśniając dalej powiedział, że 5 mln zł, to jest akurat wartość tej dobudówki – hotelu. To, co jest pokazane w tej chwili, te kwoty, to jest strikte hala, hotel plus widownia, boisko itd. Pozostałe środki, to jest ta część w tych 12-tu milionach, która się mieści na zaplecze hali.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na obecną chwilę takiej gwarancji nie mamy, ale jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony złożony wniosek, to kwotę 2.830.896,00 zł wprowadzimy po stronie dochodów i w WPI dokonamy stosownych zmian.
Uchwalenie tej uchwały jest tylko konsekwencją wcześniej podjętych uchwał budżetowych dotyczących zmian w budżecie gminy oraz wykorzystania środków z Ministerstwa Sportu w bieżącym roku w kwocie 315.511,00 i przesunięcie pozostałej części dotacji do wykorzystania w 2009 roku w łącznej kwocie 834.489,00 zł.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przygotowana uchwała zawiera wszystkie elementy narzucone tą ustawą. Zaznaczyć należy, że WPI a limity wydatków mają odrębne znaczenie.
Wieloletni Program Inwestycyjny może być uchwalany na kilka lat, można dokonywać przesunięć na kolejne lata poprzez zmianę zakresu wykonywania lub wstrzymanie, a limity wydatków pokazuje się na rok i dwa kolejne lata. Jeśli nie będziemy mieli środków, będziemy ją mogli zmieniać według potrzeb nawet do 2020 roku, tak jak wprowadzamy zmiany w trakcie roku do uchwalonego budżetu.
Dyskusja między Panem Bobowskim, Panią Skarbnik i Panem Sekretarzem trwała jeszcze przez chwilę, jednak Pana Bobowskiego do końca nie satysfakcjonowały udzielane wyjaśnienia, ponieważ do przedstawionego projektu uchwały brakuje właściwego wyjaśnienia.
Pan Przewodniczący zapytał, czy sprawa ta była uzgadniana z Regionalną Izbą Obrachunkową.
Pani Skarbnik i Pan Sekretarz zgodnie odpowiedzieli, że przedstawiony projekt uchwały został uzgodniony z członkiem Kolegium RIO, a obawa Państwa, że jest ona niewłaściwa zostanie ewentualnie potwierdzona poprzez uchylenie przez RIO, a Państwo wówczas będziecie zobowiązani podjąć właściwą uchwałę.
W związku z tym Pan Przewodniczący uważa, że skoro było to uzgodnione z RIO, to uchwałę można przyjąć.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Uchwała w sprawie zmian zakresu wykonania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. ”Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza” na lata 2007 – 2009 została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr XXXVII/194/2008 stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy w Birczy Pana Jana Brodzickiego.
Pan Wójt poinformował, że pod koniec roku złożył rezygnację ze swojego stanowiska - Prezes spółki komunalnej. Pan Wójt stwierdził, że mógł nie przyjąć tej rezygnacji do czasu rozliczenia bilansu, ale Pan Wójt uważa, że to by niczego nie zmieniło, wręcz pognębiłoby funkcjonowanie spółki. Dlatego też na 30 grudnia 2008 roku została zwołana Rada Nadzorcza spółki, w celu odwołania obecnego Prezesa spółki i powołania nowego Prezesa, na którego Pan Wójt proponuje Pana Jana Brodzickiego. Pracował on kilka lat w Urzędzie Gminy, zajmując się gospodarką komunalną i mieszkaniową, przepracował też kilka lat za granicą, jest kompetentny, wie jak zarządzać oraz kierować firmą.
Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Radnego Pana J.Brodzickiego będą zarządzone wybory uzupełniające.
Pan Wójt zwrócił się z prośbą do Rady o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Pana Jana Brodzickiego, dodając, że wszystkim Radnym napewno zależy na tym, żeby uzdrowić spółkę komunalną. “Bez podjęcia radykalnych zmian niestety nie dojdzie do tego.”
Radny Pan Zb.Dutkowski uważa, że obecny Prezes powinien zdać sprawozdanie z dotychczasowej działalności spółki.
Pan J.Brodzicki zabierając głos potwierdził, że otrzymał propozycję przyjęcia stanowiska Prezesa spółki komunalnej i dlatego na ręce Pana Przewodniczącego złożył rezygnację z funkcji Radnego, prosząc Radę o nieblokowanie tego tematu.
Pan Brodzicki jednocześnie podziękował za współpracę w Radzie Gminy, a w międzyczasie zastanowi się nad podjęciem ostatecznej decyzji.
Radny Pan Bobowski uważa, że Pan Brodzicki powinien złożyć mandat Radnego dopiero po powołaniu go na Prezesa spółki, do tego czasu powinien pełnić obowiązki Radnego.
Pan Przewodniczący poparł słuszną uwagę Pana Bobowskiego.
Wobec powyższego Pan Wójt wnioskował o wycofanie projektu uchwały o wygaśnięciu mandatu Radnego Rady Gminy w Birczy.
 
Wniosek został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Pan Lichota zabierając głos w powyższej sprawie stwierdził, że Pan Brodzicki jest kompetentną osobą na stanowisko Prezesa spółki komunalnej, wierząc że przy właściwej organizacji pracy jest on w stanie wyprowadzić ten zakład na prostą, deklarując jednocześnie ze swej strony wszelką pomoc i współpracę.
 
Pół roku, to czas, w którym spółka powinna być wyprowadzona na prostą, gdyż Gmina nie może wciąż dofinansowywać spółki.
Pan Przewodniczący również uważa, że Pan Brodzicki jest osobą kompetentną na stanowisko Prezesa spółki i przy dobrej współpracy z Radą Gminy zakład ten napewno będzie dobrze prosperował.
W dalszej części obrad Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/146/2008 z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. przekazania kwoty 110.000 zł na podniesienie kapitału zakładowego spółki komunalnej w Birczy.
Projekt uchwały został przygotowany w oparciu o pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr XXXVII/195/08 stanowi załącznik do protokołu.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – kwota 1.020.520,00 zł.
Pan Wójt wyjaśnił Radnym, na co zostały przeznaczone kwoty w poszczególnych działach.
Po udzieleniu wyjaśnienia jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVII/197/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – jak zał. do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały przedstawionym przez Pana Wójta, był projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – kwota 100.259,26 zł.
Pan Wójt wyjaśnił, że zostały wypracowane dodatkowe dochody, które przeznaczono na realizację zadań gminy, wymieniając te zadania.
Po wyjaśnieniach Wójta uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako
Nr XXXVII198/2008 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad Radni dyskutowali na temat odśnieżania dróg na terenie gminy.
Pan Wójt poinformował, że nie zgłosiła się żadna firma do przetargu na odśnieżanie, dlatego uzgodnił z pracownikiem d/s dróg, żeby w razie konieczności zlecał odśnieżanie z wolnej ręki.
Pan Przewodniczący zwrócił się z apelem do Państwa Radnych o rozwagę w sprawie odśnieżania dróg.
Przede wszystkim Pan Przewodniczący uważa, że do tego tematu bardziej powinni się zaangażować zarówno Radni jak i sołtysi.
Jeżeli spadnie mała ilość śniegu, drogi są w miarę przejezdne, to nie ma potrzeby odśnieżania ich.
“Nauczmy się oszczędzania w tym temacie” - powiedział Pan Przewodniczący.
Pan Wójt poinformował, że realizowany jest program związany z PFRON-em.
PFRON w każdej chwili może nam przelać środki w wysokości 11.000,00 zł.
W związku z tym, że jest już prawie koniec grudnia, gdyby te pieniądze wpłynęły 31 grudnia,
to nie będzie możliwości wydatkowania tych pieniędzy i w tej sytuacji musi być zredagowana uchwała o wydatkach niewygasających. Zatem Pan Wójt prosił o przegłosowanie.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony wyżej projekt uchwały.
Radni przyjęli ten projekt uchwały jednogłośnie.
 
Ad. 5.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Pan Przewodniczący Rady zamknął XXXVII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak

Autor:
Data: 2009-02-27 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-02-27 09:46:07

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl