Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2020, Czwartek, 06:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół II/2009
Protokół Nr II/2009
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 11 marca 2009 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki.
 
 
           Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym,
na wniosek Wójta Gminy Bircza.
Sesja trwała od godz.1000 do godz.1400.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta Gminy Bircza – Pan Janusz Chrobak, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz Starosta Powiatu Przemyskiego -Pan Jan Pączek, Dyrektor SP Sufczyna Pani Ewa Beń, Dyrektor SP Korzeniec -Pani Emilia Kubicka, Dyrektor SP Kuźmina Pani Dzisława Chabko, Dyrektor SP Leszczawa Dolna -Pani Maria Pawliszyn, Dyrektor Gimnazjum Bircza-Pani Monika Bodnar, Dyrektor ZS Bircza – Pani Czesława Pankiewicz oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza, oraz Prezes ZGKiM Birczy – Pan Jan Brodzicki.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie planów pracy poszczególnych komisji na 2009 rok.
6. Informacja o zamierzeniach w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych w 2009              roku na terenie Gminy Bircza.
7. Podjęcie uchwał:
        - w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata     2009- 2013,
        - w sprawie uchwalenia “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009,
        - w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Bircza,
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bircza za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym,
        - w sprawie przystąpienia Gminy Bircza do Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet,
        - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bircza nieruchomości położonej w miejscowości Leszczawa Górna 26,37-740 Bircza,
        - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
        - w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
        - w sprawie zatwierdzenia zmian “Planu odnowy miejscowości Lipa”,
        - w sprawie zatwierdzenia zmian ”Planu odnowy miejscowości Kuźmina”.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
8. Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
 
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie został wycofany projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bircza do Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet.
Na wniosek Radnego – Pana Wojciecha Bobowskiego został wycofany projekt uchwały w sprawie uchwalenia “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”- uzasadnienie wycofania uchwały Radny przedstawi w czasie przyjmowania pozostałych uchwał.
 
Porządek obrad po wprowadzeniu w/w zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
 
Protokoły z ostatniej sesji Rady Gminy zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.4.
 
W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy – Pan Józef Żydownik złożył informację ze swojej działalności za okres między sesyjny tj. od dnia 26 lutego 2009r.
Pan Wójt poinformował Radę, że uczestniczył z zebraniu wiejskim w miejscowości Bircza, Huta Brzuska, Jawornik Ruski, Lipa, Kuźmina, Jasienica Sufczyńska, Brzeżawa w zebraniach OSP w Lipie, Brzeżawie, Sufczynie uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie ochrony środowiska, gdyż zmieniła się ustawa o ochronie środowiska.
W Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu w sprawie objęcia posterunku i zakupu samochodu,  w Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie środków na działalność gospodarczą dla przedsiębiorstw,  w Urzędzie Miasta Przemyśl w sprawie poszerzenia granic Birczy. Ogłosił przetarg na wykonanie wodociągu w Birczy, na usługi geodezyjne, na samochód służbowy, na wykonanie konstrukcji żelbetowej na zadanie “Budowa Hali Sportowej w m. Bircza, na obsługę leśną, na remonty mostów na rzece Stupnica /w m.Nowa Wieś, Sufczyna/, na dostawę betonu. Ogłosił konkurs na Sekretarza Gminy Bircza- konkurs wygrała Pani Czesława Wiśniowska zam. Leszczawka, odwołałem dyrektora GOK-u, nowego dyrektora powołał z pracowników Urzędu, konkurs na Prezesa Spółki. Uczestniczył w wyjazdowej sesji Sejmiku Woj. Podkarpackiego w Lesku, w spotkaniu Związku Gmin Bieszczadzkich,  w Generalnej Dyr.D.K. I A. Oddział w Lesku rozmawiał w sprawie chodników w m. Stara Bircza oraz nowego planu ruchu drogowego w m. Bircza ,wymiany przystanków na terenie gminy. W Zakładzie Energetycznym w sprawie przyłącza dla Środowiskowego Domu Samopomocy oraz oświetlenia ulicznego w Birczy, Nowej Wsi, Leszczawce. Na spotkaniu z dyrektorem Sosnowskim w A.R.S.P. poruszył sprawę przekazania gruntów lotniska w Łodzince. Sprawę lotniska poruszył też na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Zostały złożone wnioski na halę sportową w Birczy. Zobowiązania z roku 2008 będą do 30 marca 2009 spłacone.
 Pan Wójt zaprosił wszystkich zebranych na zebranie 16 marca 2009 r. w sprawie lotniska. Poinformował, że zaprosi starostów, posłów, nadleśnictwa.
 
 
Ad.5.
 
            Przedstawienie i zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji na 2009 rok:
- plan pracy Komisji Oświaty Rady Gminy w Birczy na 2009 rok przedstawiła przewodnicząca Komisji Pani Elżbieta Chrobak – przyjęty jednogłośnie,
- plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RG w Birczy przedstawił przewodniczący Komisji Pan Jan Lichota – przyjęty jednogłośnie,
- plan pracy Komisji Ładu i Porządku Publicznego RG w Birczy przedstawił przewodniczący Komisji Pan Adam Wilgucki – przyjęty jednogłośnie,
- plan pracy Komisji Rewizyjnej RG w Birczy przestawił przewodniczący Komisji Pan Zbigniew Dutkowski – przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.6.
 
                     W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Janowi Pączek- Staroście Przemyskiemu, który po przywitaniu zebranych na sali podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy .
Starosta przedstawił informację dotyczącą realizacji zadań na drogach powiatowych w latach 2006- 2008 na terenie gminy Bircza – informacja w załączeniu do protokołu.
Ponadto poinformował zebranych ,że budżet Rady Powiatu na 2009 rok został ustalony i będą go korygować z korzyścią dla gminy Bircza. Projekt budżetu gminy Bircza wynosi 16.843.055 zł. a budżet powiatu 33.000.000 zł. I jest dwukrotnie wyższy, dlatego zakres utrzymywania dróg powiatowych jest większy.
Starosta poinformował, że za  nie zapłaconą przez Gminę Bircza fakturę za remont drogi zgodnie z porozumieniem. Starostwo zaciągnęło pożyczkę, a Gmina będzie płacić odsetki.       Rozumiem, że każda jednostka ma kłopoty finansowe, ale należy egzekwować to co zostało ustalone. Plany na 2009 rok są bardzo ambitne i na drogi powiatowe w Gminie Bircza budżet Powiatu przeznacza 17.215.631 zł. a w dniu jutrzejszym wprowadzi się dochody w wysokości 4,5 mln. zł. Oprócz tego są zakontraktowane środki w wysokości 10 mln. zł. Z Regionalnego Programu Ochrony Województwa Podkarpackiego.
Tak wygląda budżet Zarządu Dróg Powiatowych i wyniesie ponad 30 mln. zł.  z czego na Gminę Bircza przeznaczy się 11.697.726 zł.czyli 36 % całych wydatków. Pomoc finansową Gminy zakłada się w wysokości 2.191.202 zł. tj.18,23%.
Chciałem sprostować pewną istotną rzecz, że remont dróg w Hucie Brzuskiej, Leszczawie Górnej i Dolnej, Leszczawce, Jasienicy, Borownicy i Żohatynie ,czyli dróg powiatowych wykonało Starostwo wspólnie z gmina . Na rok 2009 planuje się remont drogi Bircza-Pruchnik na trasie Bircza-Nienadowa, szacowany koszt 3.056.000 mln. zł. a Gmina Bircza dołoży 796 tyś. zł. Remont całej drogi wyniesie 6 mln zł.
Na 2009 rok przewidziane są 3 główne zadania :
-remont drogi Medyka-Radymno koszt 10,5 mln. zł;
-remont drogi Stara Bircza –Wara z gwarantowanych środków europejskich 7.797.726 zł.
Został ogłoszony nabór do tzw. Programu Budowy Dróg Lokalnych/w listopadzie 2008 r/ i Powiat Przemyski zgłosił 2 drogi ,drogę Pruchnik- Nienadowa- Bircza na odcinku Nienadowa – Bircza o wartości 6mln. zł. i drogę w gminie Żurawica.
Na drogę  Nienadowa - Bircza przeznaczono środki od Wojewody Podkarpackiego i z innych środków budżetu państwa .Dnia 20 marca br. zostaną ogłoszone wyniki przetargu. Wyrażam obawy czy wspólne działanie pozwoli sprostać rzuconemu wyzwaniu.
Dlatego należy uwzględnić cięcia w innych dziedzinach. Trzeba podejść poważnie do zadania, bo to jest wspólny interes.
W czasopiśmie ogólnopolskim zrobiono zestawienie gmin o nadwyżce operacyjnej i o deficycie operacyjnym, tzn. różnica między dochodami operacyjnymi a wydatkami operacyjnymi. Gmina Bircza znalazła się tej drugiej grupie gmin o deficycie operacyjnym, gdzie w roku 2007 deficyt Gminy Bircza wyniósł 61,59 zł na osobę. Wskaźnik ten świadczy o kondycji finansowej samorządów.
                Wyrażam nadzieję, że porozumienie w sprawie dróg będzie dotrzymane i droga  Nienadowa- Bircza będzie realizowana. Mam pewne obawy co do drogi Stara Bircza-Wara i w tej sprawie będę interweniował w Urzędzie Marszałkowskim. Dołożę wszelkich starań ,aby złożony projekt był poprawny pod względem merytorycznym i prawnym. Mam również nadzieję, że w tym roku uda się dofinansować drogę Piątkowa – Jawornik Ruski w 100 % z budżetu powiatu.
 
                   Głos zabrał Pan Wójt – jako Wójt zawsze uważałem Pana za fachowca, lidera samorządowego, cytaty które mnie ubodły są podyktowane przez Pana współpracowników, są to słowa Sekretarza i P. Piotrowskiego, a moje wypowiedzi są wypowiedziami prawdziwymi, nie sprawdzałem co jest w gazecie, moje wypowiedzi przed wydrukiem nie były przeze mnie recenzowane.
 Kondycja finansowa Gminy jest pod kontrolą, rankingi są różne np. w Nowinach zmieściliśmy się w 100 gminach najlepszych. Podsumowując Rada Gminy i ja podejmujemy decyzje, środki nie idą na balety, nie mamy środków finansowych na oświatę, a musimy realizować zadania. Uważam że nasze relacje są poprawne ja mam swój image  i dlatego powiedzieliśmy to sobie publicznie. Ja celowo zatrzymałem te środki w budżecie to był mój żart ,ale te dwie inwestycje są w budżecie zaplanowane i będą realizowane i współpraca będzie.
 
             - Pan Starosta- dane te są w gazecie „Wspólnota”, a terminy obowiązują, ja sobie z tego nie żartuję, mam obawy że w przypadku zahamowań w płatnościach w realizacji inwestycji będą opóźnienia.
Wyraziłem swoje obawy i chciałem, żeby Radni to usłyszeli, ale wierzę że dalsza współpraca będzie dobra.
 
              Pan Przewodniczący podziękował P. Staroście za to, że jest zaangażowany w drogi na terenie Gminy Bircza i za udział w sesji. 
 
Ad.7
 
             W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał jak niżej                         
- jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2013.-który zostanie omówiony przez pracownice Urzędu.
Głos zabrał Radny Pan Wojciech Bobowski- jest to uchwała która nie może być podjęta na sesji zwołanej w trybie art.20 ust.3 ,jeżeli sesja jest tak zwołana jak dzisiejsza to nie było czasu na zapoznanie się z załącznikiem do projektu, który znajduje się w Urzędzie Gminy, nie wiem jak mam sobie wyobrazić to zapoznanie się z tym projektem. Ja wyobrażam sobie to jak dokonanie prezentacji, wtedy będziemy zadawać pytania, można było nagrać załącznik na płytę i przesłać Radnym, nie można przyjąć strategii nie znając jej celów .Projekt uchwały należy cofnąć do normalnej sesji ,zrobić prezentację i omówić.
Jednogłośnie został wycofany projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2013.
              Na wniosek Pana Wójta jednogłośnie został wycofany drugi projekt uchwały z którą Radni muszą się zapoznać -  w sprawie uchwalenia “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 r.
 
- Jednogłośnie została przyjęta uchwała Nr XXXIX/11/09 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Bircza.
- jednogłośnie została przyjęta uchwała Nr XXXIX/12/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych staży pożarnych z terenu Gminy Bircza za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym.
- jednogłośnie została przyjęta uchwała Nr XXXIX/13/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bircza nieruchomości położonej w miejscowości  Leszczawa Górna stanowiącej własność Pani Germańska Lucyna c. Jana i Katarzyny zam. Leszczawa Górna 26.
- jednogłośnie została przyjęta uchwała Nr XXXIX/14/09 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.
- jednogłośnie została przyjęta uchwała Nr XXXIX/15/09 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/16/09 w sprawie zatwierdzenia zmian “Planu odnowy miejscowości Kuźmina”
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/17/09 w sprawie zatwierdzenia zmian “Planu odnowy miejscowości Lipa”.
 
Ad.8.
 
            Głos zabrał Rady Ryszard  Hajnold  – w Rudawce zostało sprzedane pole, pieniądze ze sprzedaży należy w całości przekazać na remont drogi i parkingu koło kościoła w Rudawce.
            Głos zabrał Pan Radny A. Buczek – temat odśnieżania- jeszcze nie spłynęły wszystkie faktury i nie widać oszczędności, ale jak się zrobi tabelę faktur to widać kto stara się oszczędzać, a kto nie.
Apeluje o oszczędność i roztropność, tabelę wydatków przekazuję P. Przewodniczącemu Komisji Ładu i Porządku Publicznego.
 
            Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że materiały na sesję budżetową będą jutro, a sesja odbędzie się 27 marca br.
 
            Głos zabrał pan Wójt – wypowiedź moja będzie dotyczyć wypowiedzi Pana Starosty, poinformuję Radę Gminy w jakiej kondycji finansowej jest gmina.
Dochody 16 mln. nie starczy na wszystko, naciskanie na mnie o dodatkowe inwestycje jest nie możliwe. Idą duże inwestycje, a ja nie chcę słuchać, że Wójt w terminie nie zapłacił pieniędzy. Ja tylko odbieram telefony, kiedy zapłacę, chyba że wykreślimy z budżetu jakąś inwestycję, ja tnę wydatki gdzie tylko jest to możliwe. Wszystkich traktuję równo, skąd ja mam wziąć te pieniądze. Dwa lata było bogato, a teraz wszyscy muszą stanąć na wysokości zadania. Jak przyjmiemy budżet to ja nie mogę sobie pozwolić płacić nie w terminie.
Ja chcę robić, ale nie mogę robić wszystkiego bo nie ma pieniędzy- musicie mieć tą świadomość.
Jeżeli chodzi o odśnieżanie – sam jeżdżę i sprawdzam, za drogi powiatowe do mnie są pretensje, bo są nieprzejezdne, w każdej wsi są inne relacje. Ja wszystko robię, proszę o pilnowanie bo to są nasze pieniądze, a każdy uważa, że to musi być odśnieżone. Dziś mieszkanka Łodzinki miała o to pretensje.
Zima jest, ale idą duże inwestycje i musimy odpuścić -  dla mnie realizować inwestycję wodociąg w Birczy czy drogę w Hucie jest wszystko jedno
Czy chcemy doprowadzić do tego, żeby Komisarz przyjechał. Pójdą drobne sprawy, ale nie będzie to tak jak w tamtym roku. Co ja mogę zmienić, nie chcę, żeby mnie postrzegali w Powiecie- jaka to gmina jest zadłużona, jak to wójt źle pracuje, ja to robię nie pod publikę, ja tu mam pełnić misję, przyjdzie komisarz i nic się nie będzie robić, naprawdę bym do Państwa apelował.
 
               Głos zabrał Przewodniczący Rady- jesteśmy zmuszeni do ograniczenia wydatków każdy Radny widzi jaki jest projekt budżetu, muszą pójść najważniejsze inwestycje. Ten rok musimy wykorzystać ponieważ zostały zaakceptowane wnioski i do tego dokładamy grosze i musimy to wykorzystać. Uważam, że wszyscy to rozumieją i Radni i Sołtysi, bo do tej pory dużo się zrobiło.
 
               Radny Mielnikiewicz – apelują o zasadę, żeby pieniądze za sprzedane działki i las zostały w danej miejscowości. Nie sprzedawajmy nieruchomości jeżeli nie będziemy realizować zadań danej miejscowości.
 
               Radna Chrobak – w sprawie odśnieżania chciałam podziękować za dobrą i solidną pracę Panu Pawłowskiemu i Panu Majchrowi za odśnieżanie drogi Łazy i Huta.
Jeżeli chodzi o oświatę – to w oświacie pracuje 160 osób, wykształconych, którzy pracują w tych a nie innych wsiach, otrzymujemy subwencją, w dużym stopniu ściągają pieniądze z zewnątrz, a wioski nie są obojętne na potrzeby szkół- sprzedają las itp. Szkoły są ośrodkami kultury, to co nam zostanie w tych wioskach? Jest mi przykro, jest to mój komentarz do tego protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty.
 
              Pan Wójt do Pani Radnej – ja nie powiedziałem, że nauczyciele źle pracują lub mają złe kwalifikacje to jest sztab ludzi, a ja mówię w kontekście jak wygląda budżet, ile dostajemy, a ile mamy dzieci – to jest fakt.
Nawet te pieniądze unijne czy inne działania to i tak za mało, tych pieniędzy nie wystarcza. Ja nigdy nie mówiłem, że likwiduję szkoły. Mam swoją hierarchię potrzeb, śruby będą przykręcane, nie mówię, że pieniądze są defraudowane, ale musimy oszczędzać. Przedstawię ile wniosków było realizowanych i na jaką kwotę.
Zwolnić pracownika z 30- letnim stażem pracy – jest mi trudno to zrobić, jest to dla takiego człowieka tragiczna sytuacja, część ludzi wylądowało w szpitalu. Podjąłem się pracować z Sekretarzem, pytacie po co zatrudniam bezrobotnych. Do bezrobotnych dokładamy 700 tyś.   a oni wypracowali 1.700.000 zł. Jeżeli ich nie zatrudnię to przyjdą do Opieki Społecznej złożą wniosek i tak musimy im dać.
 
              Radny Dutkowski- jedyna propozycja przed budżetem spotkać się z Dyrektorami Szkół i wyliczyć ile dana szkoła ma i zobaczyć ile brakuje.
 
                 Radny Buczek – szukamy oszczędności – czy nadal szkoła ma podpisać umowy na śmieci na każde dziecko? Musi być spotkanie poświęcone tematowi odpadów.
 
Ad.9.
               W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął
XXXIX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowała:
Danuta Fornal

Autor:
Data: 2009-04-15 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-04-15 11:39:19

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl