Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 16:29


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół III/2009
Protokół Nr III/2009
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 27 marca 2009 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.1000 do 1330.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy – Pani Krystyna Banaś, Prezes Gminnej Spółdzielni “SCh” w Birczy – Pan Marian Pempuś, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.z o.o w Birczy – Pan Jan Brodzicki- Dyrektor SP Lipa – Pani Jolanta Lichota, Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, Dyrektor SP Kuźmina – Pani Dzislawa Chabko, Dyrektor SP Leszczawa Dolna – Pani Maria Pawliszyn, Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar, Dyrektor SP Korzeniec – Emilia Kubicka, pełnomocnik Wójta d/s rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Bircza – Pani Elżbieta Skrzyszowska oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4.      Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.
5.      Przedstawienie i zatwierdzenie planów pracy komisji na 2009 rok.
6.      Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 oraz uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
8.      Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.
9.      Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bircza na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
10. Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Birczy.
11. Dyskusja.
12. Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i poprawkami.
13. Głosowanie projektu uchwały budżetowej.
14. Podjęcie pozostałych uchwał:
- w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych,
- w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Wójta i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza oraz sposobu podziału środków na te nagrody pomiędzy organ prowadzący, a dyrektorów szkół,
- w sprawie regulaminu określającego – wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza.
15. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
16. Zakończenie obrad.
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy - Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta zostały wprowadzone niżej wymienione projekty uchwał:
·         w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
·         w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/93/08 Rady Gminy w Birczy z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2008 r. zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg gminnych, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 r. dot. drogi Leszczawka – Kuźmina,
·         w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/170/08 Rady Gminy w Birczy z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg gminnych, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 rok dot. drogi “Panieński Czub – Łodzinka Dolna”,
·         w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2013,
·         w sprawie uchwalenia “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
·         w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza – dot. działki
w miejscowości Borownica i Żohatyn,
·         w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza.
Wnioskowane przez Wójta zmiany do porządku obrad zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Ad.3.
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy w Birczy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad Wójt – Pan Józef Żydownik złożył informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. za okres od 11 marca 2009 r. do dnia 27 marca 2009 roku.
Ad.5.
W tym punkcie porządku obrad plan pracy Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny na 2009 rok przedstawił przewodniczący komisji – Pan Lucjan Mielnikiewicz.
Przedstawiony plan pracy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad.6.
W tym punkcie porządku obrad informację z działalności komisji za okres międzysesyjny złożył przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego – Pan Adam Wilgucki.
Ad.7.
W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
W związku z tym, że nie było żadnych uwag, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Uchwała w powyższej sprawie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr XL/18/2009 stanowi załącznik do protokołu.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
Po przedstawieniu pozytywnej opinii dot. w/w projektu uchwały przez przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/19/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok, stanowiącą załącznik do protokołu.
Ad.8.
W tym punkcie porz. obrad został przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2009 rok.
Pan Wójt będąc przy głosie powiedział, że jemu, jako Wójtowi Gminy bardzo zależy na tym, żeby Gmina się rozwijała, żeby było realizowanych jak najwięcej zadań, żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej, żebyśmy mogli szczycić się naszą Gminą.
Pan Wójt stwierdził, że budżet 2009 roku jest budżetem trudnym, że jest to budżet inwestycyjny.
Podkreślił również, że w ciągu ostatnich dwóch lat w poszczególnych miejscowościach Gminy Bircza wykonało się bardzo wiele zadań, może mniej ważnych, ale w miarę możliwości realizacja tych zadań odbywała się zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
Ponadto Pan Wójt dodał, że okres 2009 roku, to jest okres, gdzie Gmina otrzyma środki na poważne inwestycje, przynajmniej Bircza – na wodociągi, o których mówi się od szeregu lat i które to zadanie powinno być w końcu zrealizowane.
Okres tego roku jest rokiem, w którym przeszło najwięcej wniosków i należy to wykorzystać, ponieważ taka szansa może się więcej nie powtórzyć.
“Mimo, że będziemy musieli zaciągnąć kredyt, który później trzeba będzie spłacać, powinniśmy te zadania wesprzeć (droga: Wara - Stara Bircza, droga Bircza - Nienadowa), bo jak powiedziałem, taka szansa może się więcej nie powtórzyć”.
Reasumując Pan Wójt powiedział, że jego zdaniem wszyscy staramy się działać w tym kierunku, żeby Gmina się rozwijała oraz wyraził nadzieję, że zarówno Radni jak i sołtysi będą go jako wykonawcę budżetu wspierać nie tylko w realizacji zadań, które pójdą zgodnie z planem, ale i w sytuacjach, gdy trzeba będzie coś zmienić.
“Będę starał się spełniać oczekiwania mieszkańców, ale proszę o zrozumienie. Narazie musimy spłacić zobowiązania z roku ubiegłego, co powinno być zakończone z końcem kwietnia br.”.
Kończąc, Pan Wójt powiedział, że musimy mieć wspólna świadomość, że powodzenie realizacji tego budżetu będzie zależeć nie tylko od Wójta Gminy, ale również od wszystkich Radnych, sołtysów, dyrektorów szkół itd.
Musimy sobie odpuścić pewne drobne sprawy i zacisnąć pasa.
Mimo jednak trudnego budżetu, Pan Wójt wierzy, że wszyscy staną na wysokości zadania i będzie to sukces wszystkich, dlatego też – jak powiedział – liczy na poparcie tego budżetu.
Ad.9.
Uchwałę Nr 11/42/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bircza na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – odczytał Pan Wójt – jak załącznik do protokołu.
Ad.10.
Opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Birczy o projekcie budżetu na 2009 rok przedstawił przewodniczący komisji – Pan Jan Lichota – jak załącznik do protokołu.
Ad.11.
W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy głos zabrał Radny Pan A. Buczek, który w imieniu Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy prosił o odpowiedź na n/w pytania:
1.      czy w planie budżetowym na 2009 rok zostały zabezpieczone środki na wykonywanie bieżących zadań?
2.      z czego mają być pokryte zaległe zobowiązania z 2008 roku?
3.      Pani dyrektor pyta, na czym ma się skupić w 2009 roku odnośnie oszczędności w Zespole Szkół w Birczy.
Pan Wójt odpowiedział, że w budżecie w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z ubiegłego roku. Natomiast, jeśli chodzi o oszczędności, to jest sprawa Pani Dyrektor.
Radna Pani E. Chrobak zabierając głos w odniesieniu do pytań Pana Buczka
i odpowiedzi Wójta - powiedziała, że Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy ma bardzo słuszne uwagi, ponieważ w założeniu tego budżetu brakuje 500.000 zł do normalnej realizacji zadań oświatowych na 2009 rok.
W imieniu wszystkich dyrektorów szkół Pani Chrobak chciałaby usłyszeć, skąd znajdą się pieniądze na normalne funkcjonowanie oświaty do końca roku.
Następnie głos zabrał Radny Pan L. Mielnikiewicz – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Spłecznej i Rodziny, który ustosunkował się do pracy GOK,SiT w roku ubiegłym i określił, że niestety nie przypominał on ośrodka kultury.
Jednak dzięki podjętym wszechstronnym działaniom komisji, wielu spotkaniom – ośrodek ten zaczął tętnić życiem, zaczęło się coś dziać, rozpoczęto zajęcia w ramach kółek zainteresowań.
Zostały podpisane umowy z osobami z osobami, które prowadzą zajęcia w ramach kółek zainteresowań.
Dziś jednak dochodzą słuchy, że te umowy są rozwiązywane - dlaczego?
“Chciałbym, żeby w projekcie budżetu nie zabrakło środków na ten cel, żebyśmy reaktywowali działalność zespołów i kółek zainteresowań, bo właśnie w ten sposób wychowamy sobie młodzież”.
Pan Wójt – w odniesieniu do wypowiedzi Pani Chrobak – powiedział, że nie ma takiej opcji, żeby zamknąć szkoły, tylko musimy sobie jasno powiedzieć, czy chcemy inwestycje, czy chcemy, żeby oświata funkcjonowała w takim kształcie jak jest.
Przyjęliśmy jedno i drugie. Pan Wójt stwierdził, że nie ma żadnego zagrożenia, gdyż w ciągu roku będą wprowadzane korekty i napewno oświacie nie będzie brakowało środków.
W ciągu roku napewno zostaną wypracowane dodatkowe dochody.
Pan Wójt powtórzył, że w oświacie nie ma żadnego zagrożenia.
Jeśli chodzi o GOK,SiT – Pan Wójt również zapewnił, że nie ma żadnego zagrożenia, napewno będzie się lepiej działo. Obowiązki Dyrektora tej jednostki zostały powierzone pracownikowi Urzędu Gminy w ramach zajmowanego stanowiska. Pracownik ten złożył wnioski o środki unijne na realizację zadań, na które wydawane są pieniądze z budżetu gminy. Pani pełniąca obowiązki Dyrektora podejmuje właściwe działania, które powodują, że zmiany w GOK,SiT zachodzą na lepsze. To, co sie działo do tej pory w GOK,SiT nie może mieć dalej miejsca, dlatego przede wszystkim zostały podjęte działania kadrowe.
Pan Wójt wyraził nadzieję, że Komisja Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny będzie wspomagać działania p.o. Dyrektora GOK,SiT w Birczy.
Radny Pan A. Kozioł w odniesieniu do § 14 projektu uchwały budżetowej – stwierdził, że w § tym jest ujęte, że Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 2 mln zł.
Pan Kozioł uważa, że tę kwotę należy zmniejszyć do kwoty 1 mln zł.
Ponadto Pan Kozioł stwierdził, że zawsze była odrębna uchwała upoważniająca Wójta do zaciągania zobowiązań
Pani Skarbnik wyjaśniła, że nigdy nie było odrębnej uchwały upoważniającej Wójta do zaciągania zobowiązań. Ponadto Pani Skarbnik dodała, że w roku 2008 Wójt również był upoważniony do zaciągania zobowiązań do kwoty 2 mln zł.
Pan Mielnikiewicz skierował pytanie do P. Wójta – czy zabezpieczone środki na budowę hali sportowej w Birczy w kwocie 1 mln zł pozwolą na wykonanie prac w tym roku łącznie z dachem.
Pan Wójt odpowiedział, że hala zostanie w tym roku przykryta dachem.
W dalszej części obrad Pan Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany do projektu budżetu na 2009 rok:
·         wprowadzenie dochodów z tytułu pozyskania drewna w miejscowości Sufczyna o kwotę 34.500,00 zł – po stronie dochodów, po stronie wydatków zgodnie z protokołem zebrania wiejskiego miejscowości Sufczyna – przeznacza się na remonty bieżące dróg gminnych – kwotę 21.656,00 zł, natomiast pozostałą kwotę – 12.844,00 zł przeznacza się na wszelkie koszty związane z utrzymaniem lasu i pozyskaniem drewna,
·         zwiększenie dotacji na zadania z zakresu organizacji zajęć sportowych o kwotę 5.000,00 zł, co daje ogólną kwotę 25.000,00 zł (z wydatków bieżących),
·         zmniejszenie wydatków o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem dla ZGKiM spółka z o.o
w Birczy, w związku z brakiem pozytywnej opinii do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w sprawie udzielenia pomocy publicznej ze środków budżetu Gminy Bircza dla spółki.
Ad.12.
W tym punkcie porz. obrad Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki do projektu budżetu na 2009 rok, które zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Ad.13.
W tym punkcie porz. obrad Pani Skarbnik przedstawiła projekt budżetu na 2009 rok po zmianach, łącznie ze zmianami w załącznikach do projektu uchwały.
Następnie Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2009 rok.
Uchwała w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2009 rok została podjęta przez Radę 12-toma głosami “za” oraz 2 głosach wstrzymujących się i jako Nr XL/20/2009 stanowi załącznik do protokołu.
Ad.14.
W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
·         jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XL/21/2009 w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych,
·         jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XL/22/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok dot. wprowadzenia do budżetu kwoty 5.000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem
z Zarządem Powiatu Przemyskiego, a Gminą Bircza na realizację zadań ponadgminnych,
·         jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XL/23/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok dot. kwoty 102.651,79 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ”Remont nawierzchni mostów na rzece Stupnica w ciągu drogi dojazdowej gminnej nr ew. dz.75 i 185
w miejscowości Nowa Wieś oraz nr ew. dz.161 i 341 w miejscowości Sufczyna w wysokości 100.000,00 zł oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia i innych źródeł za szkodę powstałą w wyniku zalania pomieszczeń budynku szkoły w dniu 1.03.2009 r. w Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej w wysokości – 2.651,79 zł,
·         następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/93/08 Rady Gminy w Birczy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg gminnych, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 rok dot. remontu drogi gminnej nr 160006 R Leszczawka – Kuźmina.
Pan Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały został przedstawiony w związku z brakiem środków finansowych w chwili obecnej na sfinansowanie tej inwestycji.
Radny Pan A. Kozioł zwrócił uwagę, że jest to droga łącząca miejscowość Leszczawka z miejscowością Kuźmina i nie należałoby rezygnować z jej wykonawstwa, dlatego Pan Kozioł prosił, żeby nie uchylać tej uchwały.
·         Pan Wójt przedstawił również projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/170/08 Rady Gminy w Birczy z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg gminnych, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 rok dot. drogi gminnej nr 1 16019 R Korzeniec “Panieński Czub – Łodzinka Dolna”.
Podobnie jak przy poprzednim projekcie uchwały – Pan Wójt wyjaśnił, że jest to spowodowane brakiem środków finansowych w budżecie gminy na sfinansowanie tej inwestycji.
Radny Pan A. Wilgucki prosił, żeby mieć na uwadze w/w drogę i jeśli tylko pojawią się jakieś środki w budżecie np. ze sprzedaży drewna z lasu mienia gminnego lub ze sprzedaży działek.
Pan Wójt zgodził się z wypowiedzią w/w Panów Radnych, ale jednocześnie wyjaśnił, że biorąc pod uwagę budżet – jaki jest na chwilę obecną – nie będziemy w stanie tych dróg wykonać. Po prostu realizacja tych inwestycji zostaje odłożona w czasie, nie są one całkowicie odrzucone.
Pan Wójt zapewnił, że będzie szukać różnych możliwości, które pozwolą na kontynuację tych zadań. Na pewno w trakcie roku otworzą sie programy, z których Gmina będzie korzystać i wówczas będzie możliwość wprowadzenia pewnych zadań do budżetu w trakcie roku budżetowego.
Po wypowiedzi Wójta przy 1 głosie wstrzymującym się została podjęta uchwała Nr XL/24/2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/93/2009 Rady Gminy w Birczy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg gminnych, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 rok oraz jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XL/25/2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/170/08 Rady Gminy w Birczy z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg gminnych, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 r.
W/w uchwały stanowią załącznik do protokołu.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2013.
Pan L. Mielnikiewicz – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny poinformował, że komisja w poszerzonym składzie przeanalizowała i pozytywnie zaopiniowała Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2013.
Komisja proponuje, żeby przyjąć tę strategię, gdyż nie przyjmując tej strategii zablokujemy działania w naszej Gminie, a na to sobie nie możemy pozwolić.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Uchwała Nr XL/26/2009 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2013 została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
·         Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XL/27/2009 w sprawie uchwalenia “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009,
·         Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XL/28/2009 w sprawie regulaminu określającego – wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wyplacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza,
·         Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XL/29/2009 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Wójta i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołąch, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza oraz sposobu podziału środków na te nagrody pomiędzy organ prowadzący a dyrektorów szkół.
Pan Wójt poinformował, że w przypadku obydwu powyższych uchwał Związki Zawodowe Nauczycieli wydały pozytywną opinię.
·         Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XL/30/2009 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 264/3 o pow.0,95 ha w miejscowości Borownica,
·         Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XL/31/2009 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 152 o pow. 0,21 ha w miejscowości Żohatyn.
Wszystkie podjęte uchwały stanowią załącznik do protokołu.
W dalszej części obrad Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza.
Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu. Ostatnia uchwała w powyższej sprawie była podjęta w 2003 roku.
Bardziej szczegółowego wyjaśnienia do projektu uchwały udzielił Pan Jan Brodzicki – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o w Birczy, który poinformował między innymi, że chcąc zmienić zasady odbioru odpadów komunalnych, musi być odpowiedni zapis w przedstawionej wyżej uchwale.
Radny Pan L. Mielnikiewicz wnioskował o wycofanie w/w projektu uchwały, ponieważ jego zdaniem było zbyt mało czasu na dokładne przeanalizowanie jej.
Wobec powyższego Pan Wójt przychylając się do wniosku Pana Mielnikiewicza prosił o wycofanie w/w projektu uchwały.
Za wnioskiem głosowało 9 Radnych, 2 Radnych wstrzymało się od głosu, 3 Radnych głosowało przeciw.
Ad.15.
W tym punkcie porządku obrad Radny Pan A. Wilgucki – przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli na posesji Pana Mieczysława Cwenar zam. Bircza dot. wadliwie wykonanej studzienki kanalizacyjnej.
Protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu oraz 1 egz. został dostarczony Wójtowi.
Pan Wójt poinformował, że przewodniczący komisji otrzyma w tej sprawie odpowiedź na piśmie.
Pan A. Wilgucki przedstawił również protokół komisji z wizji lokalnej przeprowadzonej w Leszczawie Dolnej w gospodarstwie zarządzanym przez Pana K. Kozimor
Pan Przewodniczący nawiązując do sprawy Pana Cwenara potwierdził, że rzeczywiście problem wadliwie wykonanej kanalizacji istnieje i należy ten problem rozwiązać.
Radny Pan A. Buczek przedstawił również problem wadliwej kanalizacji naprzeciw bloku b. POM Bircza, która uniemożliwia mieszkańcom odprowadzanie ścieków.
Problem ten był zgłaszany na zebraniu wiejskim w miejscowości Bircza, ale jak do tej pory nic w tym kierunku nie zostało zrobione.
Radny Pan W. Bobowski zabierając głos w sprawie kanalizacji w m-ci Bircza stwierdził, że delikatnie ujmując kanalizacja jest zepsuta od projektu począwszy, a na wykonawstwie skończywszy. Dlatego teraz Gmina powinna pomóc ZGKiM w sprawie rozwiązania tego problemu. Ta sprawa powinna być załatwiona kompleksowo.
Pan Wójt stwierdził, że jest to problem nie tylko gminy, ale i użytkowników, ponieważ do kanalizacji zostały podłączone wody deszczowe.
W związku z tym, Pan Wójt zapewnił, że problem zostanie rozwiązany, ale najpierw musi być dokonana kontrola wszystkich gospodarstw, łącznie ze Starą Birczą.
Pan Wójt zadeklarował, że osobiście będzie uczestniczyć w tej kontroli.
Następnie został poruszany temat działalności Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet na terenie Gminy Bircza.
Padło wiele zarzutów w stosunku do osoby Pani Elżbiety Skrzyszowskiej działającej w tym Stowarzyszeniu ze strony Pan J. Barszczaka – sołtysa wsi Brzeżawa oraz Pani Ewy Kapuścińskiej z Leszczawy Dolnej.
Wobec powyższego Radny Pan A. Buczek stwierdził, że od tej pory powinniśmy się bardziej dokładnie przyglądać stowarzyszeniom, które powstają i będą powstawać na terenie Gminy Bircza.
Radny Pan W. Bobowski zabierając głos powiedział, że jeżeli ktoś sobie zakłada stowarzyszenie, to jest jego sprawa, jak postępuje. Natomiast, jeżeli my w tym uczestniczymy, a uczestniczymy wtedy, gdy dokładamy jakieś środki, wówczas to jest również nasza sprawa.
Pod koniec obrad sołtys wsi Stara Bircza – Pan St. Gajewski wnioskował o powołanie komisji w celu oszacowania szkód, które powstały w wyniku budowy kanalizacji w tej miejscowości.
Panu Gajewskiemu zostało zniszczone ogrodzenie.
Sołtys wsi Leszczawa Górna – Pani T. Madej zgłosiła konieczność naprawy drogi w tej miejscowości, szczególnie w miejscu, gdzie zawraca autobus szkolny.
Ad.16.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XL sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
 
Protokołowała:
Ślimak Teresa
 
 

Autor:
Data: 2009-05-06 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-05-06 08:53:00

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl