Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 17:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr IV/2009
Protokół Nr IV/2009 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.10.00 do godz.12.00.
 
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, Komendant Gminny OSP - Pan Andrzej Atamańczuk, Dyrektor BS Bircza – Pani Wiesława Gajewska oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4.Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.Informacja przewodniczących stałych komisji za okres międzysesyjny.
6.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2008 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bircza:
a/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b/ dyskusja,
c/ głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2008 rok.
7.Podjęcie pozostałych uchwał:
- w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza.
8.Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
9.Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
                Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
                Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
Ad.2.
                Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone 2 projekty uchwał:
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
                Porządek obrad po wprowadzeniu w/w zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad.3.
                Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad.4.
                W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 27 marca 2009 roku do 29 kwietnia 2009 roku złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:
wspólnie z grupą Radnych na czele z Przewodniczącym Rady Gminy wyjeżdżał do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i Wojewody Padkarpackiego oraz Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Bircza gruntów byłego lotniska w Krajnej i Woli Korzenieckiej. Działania te wspierane są przez Posłów – Pana Tomańskiego i Pana Palikota.
Do Dyrektora Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie zostało wystosowane pismo o wstrzymaniu przekazania gruntów byłego lotniska na rzecz Nadleśnictwa Bircza, podpisał kilkanaście ogłoszeń o przetargu na sprzedaż działek, przyjął projektantów z Krakowa celem skorygowania i wprowadzenia pewnych koniecznych zmian do projektu budowy hali sportowej w Birczy.
W/w projektantom zaproponował przygotowanie koncepcji budowy budynku służb ratowniczych, spotkał się z pracownikami w sprawie reformy prowadzonej w Urzędzie Gminy, spotkał się z Dyrektorem Zakładu Energetycznego w Przemyślu w sprawie przyjęcia stacji trafo b.POM Bircza, poinformował, że w czasie powodzi Gminę Bircza odwiedził: Wojewoda, Marszałek Województwa oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
W/w osoby będą Gminę wspierać finansowo, takie są zapewnienia.
Straty spowodowane powodzią na terenie gminy sięgają 2.300.000 zł w infrastrukturze gminnej, nie licząc indywidualnych strat u rolników w zbożach, ziemniakach i innych płodach rolnych.
W związku z powyższym od Marszałka Województwa prawdopodobnie Gmina otrzyma ok.300.000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska obiecał wsparcie na usunięcie usterek na oczyszczalni ścieków, w Łodzince został uszkodzony wodociąg, podziękował wszystkim, również i pracownikom Urzędu Gminy, którzy pracowali do późnych godzin wieczornych przy szacowaniu szkód popowodziowych, poinformował, że za pośrednictwem GOPS wystąpiono o przyznanie kwoty 160.000 zł na pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi, oprócz odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe, przy rozdziale otrzymanych środków będą uczestniczyć Radni i sołtysi, by w miarę możliwości właściwie te środki rozdysponować, do usuwania skutków powodzi uruchomił wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zostały przerwane prace przy budowie hali sportowej oraz ŚDS, przyjechali harcerze z Przemyśla, ze Stalowej Woli, którzy również pomagali w usuwaniu skutków powodzi, z pomocą przyszedł Powiatowy Urząd Pracy, przyznając środki na zatrudnienie 12 osób w ramach prac publicznych, ci ludzie już pracują, podczas akcji popowodziowej został w Leszczawie znaleziony pocisk-niewypał, który był zabezpieczany przez strażaków do chwili zabrania go przez odpowiednie służby.
wyjeżdżał do Rzeszowa w sprawie uzupełnienia dokumentacji na budowę wodociągu i hali sportowej w Birczy, poinformował, że kilkakrotnie odwiedzały Gminę Bircza media w sprawie powodzi, którym udzielał wywiadu. Również dzięki temu Gmina Bircza została wypromowana.
Wystąpił do PZPN w Jarosławiu i do Sądu Rejonowego w Przemyślu w sprawie korupcji klubu sportowego “Leśnik” w Birczy, dla którego Rada Gminy przyznaje dotację.
Pieniędzmi tymi zarządzał Pan J.Piotrowski, poinformował, że funkcjonowanie GOK,SiT poprawia się na lepsze, pieniądze są oszczędnie wydawane, środki są pozyskiwane z zewnątrz. Zbliżające się Święto Konstytucji 3-go Maja zostanie zorganizowane ze środków od sponsorów, jeśli chodzi o poczęstunek oraz nagrody dla uczestników konkursów wiedzy z okazji Konstytucji 3-go Maja, uczestniczył w konferencji podsumowującej “Program Integracji Społecznej”,
wyjeżdżał do Zakładu Energetycznego w sprawie wykonania przyłącza do ŚDS w Birczy,
uczestniczył w komisji w sprawie realizacji drogi wojewódzkiej w Kuźminie,
wystąpił z pismem do Wojewody Podkarpackiego w sprawie zmiany decyzji odnośnie przyznania środków na remont drogi Panieński Czub – Wola Korzeniecka.  
Pismo podobnej treści zostało wystosowane do Posła Pana Tomańskiego z prośbą o poparcie, na bieżąco kilkakrotnie jest w miejscach usuwania skutków powodzi,rozpoczęte zostały prace przy remoncie świetlicy wiejskiej w Jaworniku (materiały zostały zakupione w ubiegłym roku), potkał się kilkakrotnie z projektantem w sprawie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bircza, Jawornik Ruski i Leszczawka. Trwają prace dot. uzgodnienia dokumentacji, prawdopodobnie w okresie wakacji zostanie wydane pozwolenie na budowę,
uczestniczył z mieszkańcami oraz Radnymi w Gimnazjum w uroczystościach z okazji Dnia Ofiar Katyńskich, tuż przed sesją spotkał się z delegacją Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Dynowie. Ustalają oni zakres realizacji prac na rzekach i potokach. Gmina ma kategoryczny zakaz wykonywania prac z wyjątkiem wykonania zjazdów do domów i pól uprawnych rolników, część prac, które zostały już wykonane, przyczyniły się do pozyskania ok.400m3 żwiru, który zostal wykorzystany na podsypkę placu przy hali sportowej w Birczy
Ad.5.
                W tym punkcie porządku obrad Pan L.Mielnikiewicz – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny poinformował, że jednoosobowo spotkał się z Prezesem Klubu Sportowego w Birczy – Panem Józefem Piotrowskim odnośnie zaistniałej sytuacji w klubie dot. korupcji. Pan Prezes udzielił mu wyczerpującej informacji, przedstawił na czym polegała ta korupcja i w wyniku tego Sąd Koleżeński przy Okręgowym Związku Piłki Nożnej pozbawił Pana Piotrowskiego możliwości prowadzenia funkcji prezesa na okres kilku lat. Także zrezygnował z tej funkcji, został powołany nowy prezes i klub prowadzi dalszą swoją działalność. Po otrzymaniu opinii z Okręgowego Związku Piłki Nożnej, zostanie zorganizowane spotkanie w szerszym kręgu, celem wyjaśnienia tej sprawy.
                Następnie Pan A.Wilgucki – przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego odczytał protokół dot. kontroli zniszczonego ogrodzenia u Pana St.Gajewskiego w m-ci Stara Bircza oraz protokół z kontroli oznakowania dróg gminnych.
Ad.6.
                Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2008 rok zostało przedstawione przez Wójta – Pana Józefa Żydownika – jak załącznik do protokołu.
Po przedstawieniu sprawozdania Pan Wójt powiedział, że budżet roku 2008 był budżetem trudnym, a zarazem budżetem, w którym założone zadania zostały wykonane. Te zadania, to bardzo ważne inwestycje, które Rada postawiła sobie za cel na początku kadencji, czyli poprawa dróg gminnych, poprawa dróg powiatowych, budowa hali sportowej, remonty świetlic, remonty szkół. Inwestycje były realizowane w terminach i założeniach finansowych przyjętych w budżecie roku 2008. Dzięki zabezpieczeniu określonych środków finansowych w budżecie, zostały utworzone nowe miejsca pracy. Generalnie zaplanowany budżet zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków został zrealizowany. Dużym sukcesem jest praca administracji, która pozyskała dodatkowe środki finansowe na te inwestycje, które były realizowane w ubiegłym roku., jak: hala sportowa, wodociągi, drogi, szkoły itp.
Pozyskane były środki z Programu Integracji Społecznej, które przyczyniły się do uaktywnienia się kół gospodyń wiejskich, jednostek ochotniczych straży pożarnych, nastąpiła aktywność kobiet, jednym słowem nastąpiło ożywienie społeczne oddolne. Oczywiście te działania – powiedział Pan Wójt – zostały zrealizowane dzięki wsparciu Państwa Radnych. On jako Wójt, był tylko koordynatorem realizacji budżetu.
                W związku z tym Pan Wójt podziękował Radnym i sołtysom za wsparcie w realizacji zadań, zarówno moralne jak i pomocowe. Dzięki temu wsparciu była możliwość realizacji tychże zadań.
Pan Wójt przeprosił również wszystkich za wszelkie błędy, jakie popełnił podczas podejmowania decyzji i realizacji zadań.
                Kończąc, Pan Wójt podziękował pracownikom administracji, Radnym, sołtysom, dyrektorom szkół, przedsiębiorcom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji zadań na terenie gminy w 2008 roku oraz wyraził nadzieję na dalsze wsparcie w realizacji zadań gminnych szczególnie ze strony zarówno Radnych jak i sołtysów.
A/ opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bircza za 2008 rok przedstawił przewodniczący komisji – Pan Zbigniew Dutkowski – jak załącznik do protokołu, natomiast uchwałę Nr 11/29/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok odczytał Wójt – jak załącznik do protokołu.
Załącznik do protokołu stanowi również uchwała Nr 11/15/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Bircza z wykonania budżetu za 2008 rok.
B/ Pan J.Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w odniesieniu do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok, podziękował Panu Wójtowi oraz całej Radzie za trudną pracę w realizacji zadań w roku 2008. Mimo że czasami były różne sytuacje, niejednokrotnie nerwowe, ale zawsze udało się dojść do kompromisu, co pozytywnie wpływało na realizację tych zadań.
                Radny Pan W.Bobowski odnosząc się do sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok, podkreślił, że skutkiem obniżenia górnych stawek podatków na 2008 rok jest kwota 617.263,00 zł, dlatego też zwrócił się do Radnych z prośbą, by na przyszłość mieli ten fakt na uwadze.
Wiadomo, że z jednej strony jest to dobre działanie, jeśli dbamy o nasze społeczeństwo, ale z drugiej strony, budżet gminny stracił z tego tytułu 617.263,00 zł.
„Po prostu mówię to dlatego, żeby była jasność w tej sprawie. W tym roku w grudniu znowu będziemy uchwalać podatki, znowu będziemy chętni obniżyć górne stawki podatków, ale wtedy również musimy sobie zdawać sprawę z tego, jaki będzie tego skutek.
Druga rzecz, to zaległości, które na koniec 2008 roku wyniosły 266.163,66 zł, czyli musimy sobie zdawać sprawę z tego, że czasem i my mamy na to wpływ, my i administracja.
Pracując nad budżetem przyszłorocznym, musimy sobie zdawać z tego sprawę.”
                Rada po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2008 rok oraz uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok oraz uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Bircza z wykonania budżetu za 2008 rok, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2008 rok i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za w/w okres.
                Następnie jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLI/32/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2008 rok, stanowiąca załącznik do protokołu.
                Pan Wójt podziękował Radnym za udzielenie absolutorium oraz za zaufanie.
Ad.7.
                W tym punkcie porządku obrad ze względu na nieobecność Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o w Birczy, Radny Pan A.Kozioł wnioskował, zeby odroczyć projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza.
Pan Wójt poparł wniosek Pana Kozioła
Wobec powyższego w/w projekt uchwały został wycofany przy 1 głosie wstrzymującym się.
Pan Wój zobowiązał się, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z udziałem wszystkich Radnych oraz Prezesa ZGKiM w Birczy na temat zasad utrzymania czystości i porządku oraz wywozu odpadów komunalnych.
                W dalszej częsci obrad jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLI/33/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań finansowych.
                Kolejno jednogłosnie została podjęta uchwała Nr XLI/34/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok dot. kwoty 29.040,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu-busa dla potrzeb Urzędu Gminy Bircza.
Pan Wójt poinformował, że samochód ten będzie służył do przewozu między innymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych pracujących poza terenem miejscowości Bircza, do dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy za odpłatnością oraz do innych celów, np. wyjazd stałych komisji w teren itp..
Ad.8.
                W tym punkcie porządku obrad Radny pan L.Mielnikiewicz zabierając głos w imieniu mieszkańców wsi Leszczawa Dolna i Leszczawa Górna podziękował Panu Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za pomoc, jaka została udzielona społeczności podczas powodzi, która miała miejsce w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.
                Następnie głos zabrał Radny Pan W.Bobowski, który również podziękował Wójtowi,
a szczególnie strażakom, którzy pod dowództwem komendanta Pana Andrzeja Atamańczuka nie tylko udzielali wszelkiej pomocy fizycznej, ale również psychicznie wspierali poszkodowanych, co jest bardzo ważne w takich kryzysowych sytuacjach.
“My jako mieszkańcy Gminy Bircza powinniśmy być dumni, że mamy takich strażaków.”
Pan Bobowski zwrócił się z prośbą do Pana Atamańczuka o przekazanie podziękowań wszystkim strażakom.
                Pan A.Atamańczuk zabierając głos powiedział: “zrobiliśmy wiele, ale mieszkańcy oczekiwali jeszcze więcej.”
Dlatego Pan Atamańczuk przeprosił tych mieszkańców, którzy poczuli się jakby pominięci.
Pan Atamańczuk podkreślił, że strażacy są bardziej doświadczeni przy udzielaniu pomocy podczas pożaru, natomiast doświadczenia przy udzielaniu pomocy podczas powodzi są dopiero zdobywane.
Kończąc swoją wypowiedź Pan Atamańczuk powiedział, że nagrodą dla niego I strażaków będzie to, jeżeli w budżecie gminy znajdą się środki na podstawowy sprzęt, który jest niezbędny do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
                Pani M.Chrobak – sołtys wsi Borownica prosiła o koparkę do Borownicy, celem naprawienia szkód po powodzi.
                Prośbę Pani Chrobak poparł również Pan Przewodniczący.
                Pan Wójt zapewnił, że koparka do prac w Borownicy przyjedzie po 3 maja br.
                Radna Pani E. Chrobak – nawiązując do powodzi, skierowała wyrazy ogromnego szacunku dla Pana A.Atamańczuka oraz wszystkich strażaków za odwagę oraz wszelką pomoc udzielona mieszkańcom podczas i po powodzi.
Pani Chrobak będąc przy głosie prosiła o możliwość uczestnictwa w spotkaniu dot. analizy projektów organizacyjnych szkół.
                Radny Pan W.Bobowski nawiązując do powodzi stwierdził, że cała rzeka Stupnica na terenie gminy jest do udrożnienia, należy to zrobić kompleksowo, w związku z tym zapytał Wójta, czy tej sprawie było poświęcone spotkanie z przedstawicielem Zarządu Eksploatacji Wód tuż przed sesją.
                Pan Wójt odpowiedział, że był to przyjazd tzw. interwencyjny.
Ponadto Pan Wójt dodał, że w najbliższych dniach wystosuje stosowne pismo i wraz ze zdjęciami rzeki Stupnica prześle je do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, oprócz tego proponuje, żeby tematowi regulacji rzek poświęcić najbliższą sesję z udziałem Dyrektora w/w jednostki. Pan Bobowski widziałby również, żeby w tej sesji uczestniczyli przedsiębiorcy i media.
Takie rozwiązanie zdaniem Wójta będzie najlepsze.  Jeśli to nie przyniesie pozytywnego rezultatu, to będzie zmuszony do wystąpienia z wezwaniem do zapłaty na konto gminy odszkodowania z tytułu poniesionych strat w infrastrukturze gminy w wyniku powodzi.
Do tego muszą być dołączone stosowne dokumenty, w związku z tym pochłonie to znacznie więcej czasu.
Jeśli dojdzie do tego, że zajdzie konieczność złożenia pozwu do Sądu, wówczas musi być dołączony kosztorys oszacowania szkód wykonany przez uprawnionego fachowca.
W pierwszej kolejności Pan Wójt widzi jednak zorganizowanie sesji poświęconej temu tematowi, wg niego taka koncepcja jest właściwa, pytając jednocześnie Radnych o uwagi i wskazówki,
w jakim kierunku należy iść.
                Radny Pan W.Bobowski uważa, że taka koncepcja jest jak najbardziej słuszna, ale takie spotkanie należy uzgodnić wcześniej.
Ponadto Pan Bobowski proponował, żeby na to spotkanie zaprosić jeszcze kogoś od Wojewody, Dyrektora Zarządzania Kryzysowego oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i oczywiście media. Wtedy, jeżeli będziemy mieli taki zespół, będziemy mogli coś z przedstawicielami Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej z Krakowa podziałać, bo jeśli nie będziemy mieć poparcia z innych stron, to mamy małe szanse na pomoc z Krakowa.
Koniecznie też zaprosić media, a szczególnie TVN 24, która w dniu powodzi prowadziła z Wójtem wywiady, gdyz będzie to kontynuacja tamtej sprawy.
                Radny Pan Mielnikiewicz proponował, żeby na to spotkanie zaprosić jeszcze kogoś z Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz telewizję regionalną rzeszowską, która współpracowała z nami i finansowo wspierała nasz region.
                Radny Pan J.Lichota zwrócił się do Wójta z prośbą, żeby dokończyć faszynowanie brzegu w miejscowości Lipa.
                Następnie Pan Lichota zapytał, kiedy będzie wykonywana droga Wara-Stara Bircza.
                Pan Wójt odpowiedział, że droga Wara – Stara Bircza będzie realizowana, dowodem tego jest uczestnictwo delegacji Radnych na czele z Przewodniczącym w posiedzeniu Rady Powiatu. Są przyznane środki finansowe, jednak żeby uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych, muszą być uzupełnione niezbędne dokumenty, chodzi tu przede wszystkim o raport oddziaływania na środowisko.
W związku z tym Pan Wójt wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z prośbą o możliwość pominięcia opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
W tej sprawie również Pan Wójt wyjeżdżał do Rzeszowa, ponadto również ze strony Starosty Przemyskiego takie działania były czynione.
Jeżeli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pisemnie powiadomi, że nie jest konieczne opracowywanie raportu oddziaływania na środowisko, wówczas Wójt wyda na tej podstawie decyzję środowiskową, Starosta podpisze umowę z Marszałkiem Województwa i następnym działaniem będzie ogłoszenie przetargu.
To są jednak sprawy, które są poza naszymi możliwościami. Po prostu została zmieniona ustawa o kształtowaniu i ochronie środowiska, w związku z tym powstała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która opiniuje wszystkie inwestycje. Pewnych rzeczy nie da się pominąć – dodał Wójt.
Radny Pan A.Kozioł zwrócił się z prośbą do Wójta, by wykonać regulację rzeki w Kuźminie oraz żeby podjąć działania związane z występowaniem bobrów w miejscowości Kuźmina.
                Pan Wójt odpowiedział, że po zakończeniu prac dot. usuwania skutków powodzi  w Leszczawce i Leszczawie, koparka zostanie skierowana do prac w Kuźminie.
Ta sprawa dotyczy niemal wszystkich miejscowości, ale nie da się wszystkiego zrobić naraz w każdej miejscowości, dlatego Pan Wójt prosił o cierpliwość.
Co się tyczy bobrów, Pan Wojt zapewnił, że wystąpi ze stosownym pismem do Wojewody Podkarpackiego, wnioskując o powołanie komisji celem dokonania kontroli na terenie całej gminy i włączając do tej komisji Radnych i sołtysów.
                Pan Kozioł zwrócił się z prośbą o interwencję do Zamojskiej Korporacji Energetycznej
w Zamościu łącznie z zaproszeniem Dyrektora na sesję Rady Gminy w sprawie dot. słupów elektrycznych na własnym gruncie, gdyż on osobiście interweniował pisemnie w tej sprawie i nie przyniosło to żadnego efektu.
                Radny Pan W.Bobowski przyznał, że P.Kozioł ma rację, ale w tej sprawie nikt najprawdopodobniej nie będzie chciał rozmawiać ani z Wójtem, ani z Radnymi ze względu na to, ze to jest prywatna firma.
Jedynie skutecznym działaniem będzie, gdy Pan Kozioł wystąpi z wezwaniem do zapłaty lub wezwaniem do zawarcia takiej, czy innej ugody. Jeżeli to nie przyniesie określonych efektów, należy wystąpić na drogę sądową, albo też zaangażować do tego media, które nagłośnią sprawę.
                Pan St.Gajewski – sołtys wsi Stara Bircza stwierdził, że podobna sytuacja jest ze słupami telefonicznymi.
                Pan J.Demkiewicz – sołtys Nowej Wsi skierował pytanie do Wójta, co z remontem mostu w tej miejscowości, do 15-go maja most miał być wykonany, a do tej pory nic nie zrobiono.
                Pan Wójt odpowiedział, że most zostanie wykonany w terminie, w jakim zaplanowano.
                Pan Jan Baran – sołtys wsi Żohatyn zapytał w imieniu mieszkańców swojej miejscowości, czy będzie remontowany Ośrodek Zdrowia w Żohatynie.
                Pan Wójt odpowiedział, że nie przewiduje remontu tego budynku ze względu na brak środków w budżecie gminy.
Natomiast w tej sprawie przeprowadził rozmowę z Panem Tomaką i Pan Tomaka w najbliższym czasie ma dać odpowiedź, czy podejmie się tego remontu, czy nie. Jeśli nie, to do końca maja br. zostanie ogłoszony przetargna dzierżawę tego lokalu w celu prowadzenia działalności medycznej.
                Pani M. Grzesiak – sołtys wsi Korzeniec zwróciła się z prośbą o przyznanie 4 szt. kręgów na wykonanie dojazdu do budynku P.Owsięgi, gdyż jest to również droga gminna.
                Pan Karol Dutkowski – sołtys wsi Leszczawka skierował pytanie do Wójta, do kogo rolnicy mają zgłaszać szkody wyrządzone w uprawach przez zwierzynę łowną.
                Pan Wójt odpowiedział, że w tej sprawie Pani Sekretarz wystąpi z pismem do koła łowieckiego i na najbliższej sesji przekaże informację, gdzie rolnicy mają zgłaszać szkody.
                Pani E.Chrobak interweniowała w sprawie niewłaściwego oznakowania drogi krajowej Sanok – Przemyśl.
                Pan Wójt odpowiedział, że odnośnie oznakowania tej drogi wystąpi ze stosownym pismem do Rzeszowa.
                Pan L.Mielnikiewicz zwrócił się z prośbą, żeby również zainterweniować w sprawie
zmiany w Leszczawie Dolnej tablicy, którą oznakowana jest miejscowość – zamiast Leszczawa, powinno być Leszczawa Dolna.
                Pan Adam Wilgucki prosił o interwencję u Starosty w sprawie remontu mostu w Woli Korzenieckiej koło Pana Kowalskiego.
                Pan Wójt zapewnił, że zaraz po sesji wystąpi z pismem do Starosty.
                Pan Bronisław Kwaśnicki – sołtys wsi Malawa poinformował, że przy drodze gminnej „Mogilica” znaki drogowe są poprzewracane i leżą w rowie.
                Pan Wójt odpowiedział, że znaki te są osadzone na metalowych rurach i miały być wbetonowane w ziemię, dlatego – jak stwierdził Wójt – nie powinny być wywrócone. Jeśli tak nie jest, to będzie monitował do wykonawcy.
Ponadto Pan Wójt dodał, że osobiście dokona kontroli oznakowania dróg, a następnie podejmie stosowne działania.
                Pan J.Barszczak – sołtys wsi Brzeżawa prosił o koparkę i samochód do tej miejscowości, ponieważ przy drodze powiatowej został zamulony przepust oraz została podmyta droga podczas intensywnych opadów deszczu w okresie Świąt Wielkanocnych.
Pan Wójt wyjaśnił, że w sprawie dróg powiatowych monitował u Starosty i będzie ponownie monitował.
                Radny Pan A.Kozioł oraz sołtys wsi Malawa - Pan B.Kwaśnicki poinformowali, że kończy się okres legalizacji opryskiwaczy i należy o tym pamiętać, żeby to zrobić na nowo.
                Pod koniec obrad Pan Przewodniczący również podziękował Panu A.Atamańczukowi oraz strażakom, którzy pod jego dowództwem udzielali pomocy mieszkańcom dotkniętym powodzią w okresie Świąt Wielkanocnych.
Ad.9.
                W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
Protokołowała:
                Teresa Ślimak
 

Autor:
Data: 2009-06-25 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-06-25 13:53:47

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl