Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-02-2020, Wtorek, 20:15


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół nr VI z 2009 r.
Protokół
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 4 czerwca 2009 roku, w sali Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
 
            Sesja trwała od godz.19.00 do godz.20.30.
Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza - Pan Józef Żydownik, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa -Wiśniowska oraz z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.   Podjęcie uchwał:
      - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
      - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
          fundusz sołecki.
5.   Zakończenie obrad.
 
 
Ad.1.
            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
            Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
 
Ad.2.
            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie wprowadzono następujące projekty uchwał:
– w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/56/2003 Rady Gminy w Birczy z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Łomna Gmina Bircza,
– w sprawie podjęcia inwestycji gminnej pod nazwą “Budowa kanalizacji sanitarnej                         w miejscowości Rudawka”.
 
Ad.3.
            Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.4.
            W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
 
– jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIII/43/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – kwota 13.770,00 zł z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 roku,
–    
– jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIII/44/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – kwota 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy do ŚDS,
 
            Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawe zmian w budżecie gminy na 2009 rok – kwota 1.410.000,00 zł – z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, tj. 310.000 zł od Marszałka Wojeówdztwa oraz 1.100.000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Pan Wójt poinformował, że na kwotę 300.000 zł zostały wytypowane do remontu drogi w następujących miejscowościach: Bircza, Nowa Wieś, Sufczyna, Korzeniec, Wola Korzeniecka, natomiast 10.000 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kuźmina i Borownica, proponując jednocześnie wykreślenie Borownicy, ponieważ w ostatnich latach w miejscowości Kuźmina nie realizowano zadań w zakresie remontów dróg.
            Radny P. Zb.Dutkowski skierował pytanie do Wójta, dlaczego zostały wytypowane drogi tylko w tych miejscowościach, skoro powódź szczególnie dotknęła miejscowość Leszczawkę
i Leszczawę.
            Pan Przewodniczący pytał, które drogi konkretnie będą realizowane w kwocie 1.100.000 zł. Zwracając sie do Pani Skarbnik, Pan Przewodniczący powiedział, że do przygotowanego projektu uchwały powinien być załącznik zawierający dochody i wydatki na poszczególne drogi.
Ponadto   Pan Przewodniczący proponował, żeby podjąć uchwałę bez uwzględnienia   promesy,
tj. na kwotę 310.000 zł, a na następnej sesji podejmie się uchwałę na pozostałą kwotę, tj.1.100.000 złotych.
            Radny Pan W.Bobowski zabierając głos powiedział: “żeby podjąć jakiekolwiek działania związane z wykorzystaniem tych pieniędzy, musimy wprowadzić je do budżetu,
a następnie trzeba się zastanowić, na co konkretnie te pieniądze przeznaczyć.”
            Pan Dutkowski ponownie zabierając głos powiedział, że nie zgadza się z propozycją Wójta, ponieważ Leszczawka również ucierpiała w wyniku powodzi.
            Pan Wójt wyjaśnił, że środki pochodzą od Marszałka Województwa i to Marszałek ustala strategię podziału tych środków.
W związku z tym, że zaczęła się dość burzliwa dyskusja w tym temacie, Pan Wójt złożył wniosek
o wykreślenie z projektu uchwały miejscowości Borownica I kwotę 1.100.000 zł.
            Pan Przewodniczący zabierając głos, powiedział, że każdy Radny ma prawo się wypowiedzieć, dlatego nie należy podejmować pochopnych decyzji w tak ważnej sprawie.
            Pan J.Lichota - “powinniśmy wspólnie dojść do jakiegoś konsensusu, możeby nie odrzucać uchwały, tylko nanieść poprawki, wytypować konkretne drogi.”
            Pan Bobowski ponownie zabierając głos proponował, żeby jednak wprowadzić te środki do budżetu, ponieważ w dalszej kolejności będzie można podjąć działania związane                                  z wykorzystaniem tych pieniędzy.
Wobec tego Pan Bobowski proponował kilkuminutową przerwę, żeby zastanowić się nad tym, jakie drogi wytypować do remontu.
            W związku z tym, że rozwinęła się dość burzliwa dyskusja, nie doszło do podjęcia przedmiotowej uchwały.
Pan Wójt opuścił salę obrad.
            W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/56/2003 Rady Gminy w Birczy z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Łomna Gmina Bircza.
W związku z brakiem załącznika do projektu uchwały, odroczono go do następnej sesji.
            Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 
            Po przedstawieniu w/w projektu uchwały – Pan J.Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odczytał opinie komisji do przedmiotowego projektu uchwały.
            Następnie szczegółowego wyjaśnienia do projektu uchwały udzieliła Pani Skarbnik.
            Pan Zb. Dutkowski uważa, że ta uchwała powinna być podejmowana w obecności sołtysów.
            Pan Bobowski przychylił się do tego, żeby uchwała była podejmowana w obecności sołtysów, a ponadto wyjaśnienie do uchwały powinno być bardziej szczegółowo sprecyzowane.
            Wobec powyższego Pan Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach, informując jednocześnie, że o dalszym ciągu sesji Radni zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
 
22 czerwca 2009 roku – ciąg dalszy sesji z dnia 4 czerwca 2009 roku.
 
            Sesja odbyła się w sali Nr 12 GOK,SiT w Birczy. Sesja trwała od godz.19.00
do godz.20.30. W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska oraz Skarbnik Gminy – Pani B.Sowa-Wiśniowska.
            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
            Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
            Po otwarciu sesji przystąpiono do realizacji punktu 5 – Podjęcie uchwał”.
            Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – kwota 1.410.000,00 zł.
            Pani Skarbnik poinformowała na podstawie jakich pism opracowano projekt uchwały oraz o zmianie rozdziałów i paragrafów po stronie dochodów i wydatków otrzymanej dotacji na usuwanie skutków powodzi.
            Pan Przewodniczący poinformował, że 18 czerwca br. odbyło się spotkanie grupy Radnych i w wyniku tego spotkania obecni Radni doszli do porozumienia, proponując następujący podział w/w środków:
– Leszczawka   - 200.000 zł
– Leszczawa Dolna – 200.000 zł
– Sufczyna – 100.000 zł
– Jasienica i Brzuska – 100.000 zł
– pozostała kwota , tj. 800.000 zł do podziału w równej części dla pozostałych Radnych                         z przeznaczeniem na miejscowości, które reprezentują.
Pan Przewodniczący dodał, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że środki te Gmina Bircza otrzymała dzięki   miejscowościom, których nawiedziła powódź, ale z drugiej strony deszcz padał   wszędzie i w każdej miejscowości drogi zostały zniszczone.
Dlatego też Pan Przewodniczący prosił Radnych o rozwagę, zastanowienie się i taki podział tych środków, żeby wszystkie miejscowości naszej Gminy otrzymały proporcjonalnie do poniesionych strat stosowną pomoc.
            Pan Mliczek uważa, że środki te powinny być podzielone tylko na te miejscowości,
w których faktycznie była powódź, czyli tak jak Wójt proponował na poprzedniej sesji.
            Pan A.Wilgucki zwrócił się z apelem do Radnych o sprawiedliwy podział tych środków. Powiedział, że jest Radnym 3 miejscowości, których bezpośrednio powódź nie dotknęła, ale w wyniku nadmiernych opadów deszczu powstało wiele zniszczeń na drogach w miejscowości Wola Korzeniecka.
 
Pan Wilgucki dodał, że w ostatnich latach w jego miejscowości nic szczególnego się nie robiło, dlatego chciałby, żeby korzystając ze środków powodziowych wykonać pewne zadania.
Pan Wilgucki wnioskował, żeby podjąć uchwałę tak jak zaproponował Wójt na poprzedniej sesji.
            Pan J.Lichota zabierając głos, przede wszystkim podziękował Panu Bobowskiemu, który przyczynił się do tego, że te środki Gmina Bircza otrzymała.
Pan Lichota uważa, że środki te należy rozdysponować tak, by uwzględnić potrzeby, wg wniosku Pana Wilguckiego.
            Radny Pan L.Mielnikiewicz zabierając głos powiedział: “pieniądze te wpłynęły dzięki czyjemuś nieszczęściu. Byłem wszędzie. Dajcie tam, gdzie te pieniądze się należą. Zabezpieczcie tam, gdzie jest taka potrzeba, dajcie ludziom, którzy naprawdę ucierpieli”.
            Pan Mliczek w odniesieniu do Pana Przewodniczącego zapytał, dlaczego inni mają otrzymać po 200.000 zł, a Sufczyna tylko 100.000 zł.
            Pan Przewodniczący   proponował,   żeby na   Sufczynę też   przeznaczyć 200.000 zł.
Ponadto Pan Przewodniczący powiedział, że nieszczęście dotknęło całą gminę, prosił więc                                          o rozwagę i taki podział środków, żeby wszystkie miejscowości otrzymały środki na realizację zadań spowodowanych powodzią i nadmiernymi opadami deszczu.
            Pan Bobowski zabierając głos powiedział, że to, że Gmina Bircza otrzymała środki w takiej wysokości, to jest głównie zasługa Posła Pana Piotra Tomańskiego. Gdyby nie on, napewno tych środków byłoby znacznie mniej.
Prawdą jest też, że gdyby nie było nieszczęścia, nie byłoby tych pieniędzy.
Jednak tych pieniędzy nie powinno się tak rozdzielać na poszczególne miejscowości, tak jak wyżej proponowana.
Pan Bobowski uważa, że te pieniądze powinno się pozostawić do podziału, czy do przeprowadzenia napraw dróg -Wójtowi, niech on o tym zadecyduje. Póki co, to on tak niesprawiedliwie nie działał przez te 3 lata - dodał Pan Bobowski i można mu zostawić do dyspozycji te środki.
Zaś odnośnie regulacji rzek – Pan Bobowski powiedział, że nie jest to taka prosta sprawa, gdyż Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie nie ma pieniędzy, co zostało potwierdzone na piśmie. Ponadto w tej sprawie Wójt prowadził rozmowy z Dyrektorem RZGW w Krakowie.
            Pan Buczek w odniesieniu do wypowiedzi Pana Bobowskiego potwierdził, że sprawa regulacji rzek jest tematem bardzo trudnym i niestety my sobie sami z tym tematem nie poradzimy.
Wśród Radnych jest kilka osób, które borykają się z tym problemem, a tu się słyszy, że Zarząd Gospodarki Wodnej nie ma pieniędzy na regulację rzek, z kolei indywidualnie nikomu nie można podjąć jakichkolwiek prac dot. regulacji rzek.
Pan Buczek przychylił sie do wniosku Pana Bobowskiego, żeby temat podziału środków pozostawić Wójtowi, który – jak stwierdził Pan Buczek - do tej pory sprawiedliwie to robił, sądząc na przykładzie własnego doświadczenia. “Natomiast my zajmijmy się w dalszym ciągu tematem regulacji naszych potoków”.
Pan Buczek zwrócił się z prośbą do Pana Przewodniczącego o zorganizowanie w najbliższym czasie spotkania poświęconego tematowi regulacji rzek. Jest to bardzo poważny problem i każdemu ten problem jest znany, gdyż po ostatniej powodzi zostały dokonane kontrole i napewno wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z powagi tego problemu. Kończąc Pan Buczek jeszcze raz zwrócił się do Pana Przewodniczącego z prośbą o zorganizowanie spotkania poświęconego w/w tematowi.
            Pan   Przewodniczący   w   odniesieniu   do wypowiedzi Pana   Buczka, poinformował,
że w tej sprawie przeprowadził rozmowę z Zarządem Gospodarki Wodnej w Przemyślu z której wynika, że ZGW w chwili obecnej nie posiada środków na przeprowadzenie regulacji rzek                      i potoków na terenie gminy Bircza.  
            Wracając do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok          Pan Przewodniczący wyjaśnił, że proponował sprawiedliwy podział środków, które zostałyby wykorzystane we wszystkich miejscowościach naszej Gminy.
 
Ponadto Pan Przewodniczący wyjaśnił, że w ostatnim czasie niewiadomo z jakiego powodu relacje pomiędzy Przewodniczącym Rady, a Wójtem Gminy bardzo się pogorszyły , gdyż jak powiedział – na ostatniej sesji chciał tylko doprowadzić do załagodzenia konfliktu w sprawe podziału środków popowodziowych. Po ostatniej sesji Wójt nie odbierał telefonów oraz nie uczestniczył w spotkaniu Radnych, na które osobiście został zaproszony przez Przewodniczącego Rady. Pan Wójt powinien wiedzieć, że bezpośrednio podlega pod Radę Gminy, dlatego też powinien uczestniczyć nie tylko w sesjach, ale także we wszystkich spotkaniach Rady Gminy.
Pan Przewodniczący dodał, że na przedostatniej sesji sołtys wsi Borownica zwróciła się z prośbą
o przydzielenie koparki na 1 dzień do Borownicy i do tej pory niestety koparki nie było.
Pan Przewodniczący zwrócił się więc z prośbą do Pani Skarbnik, żeby zrobiła wykaz godzin koparek, które pracowały przy usuwaniu skutków powodzi w danych miejscowościach, aby                    w przyszłości nie było niepotrzebnych niedomówień.
 
            Pan Dutkowski ponownie zabierając głos zwrócił się z prośbą, by zająć się podziałem środków na usuwanie skutków powodzi oraz dodał, że z tych środków napewno muszą być zapłacone faktury za prace, które już wykonano.
Pan Dutkowski powiedział, że tutaj na sesji należy dojść do porozumienia i zdecydować, na co te środki mają być wydatkowane. Może Wójt ma konkretną propozycję.
            Pan Przewodniczący powiedział, że jest przeciwny temu, żeby Pan Wójt dzielił środki, ponieważ uważa, że powinno to być zrobione na sesji, żeby każdy Radny wiedział, ile pieniędzy przypada na daną miejscowość i jakie zadania będzie można ewentualnie realizować w tej miejscowości.
            Pan Wójt w odniesieniu do wypowiedzi Pana Przewodniczącego wyjaśnił, że on nie podlega Radzie, lecz społeczeństwu, które go wybrało w wyborach bezpośrednich.
Wracając do projektu uchwały, Pan Wójt powiedział, że nie może zgodzić się na proponowany podział środków, ponieważ może tak być, że dana droga będzie kosztować 20.000 zł, a nie 200.000 zł. Pan Wójt chciałby kompleksowo rozwiązać sprawę dróg.
Na wszystkie drogi będą wykonane kosztorysy i wszyscy zostaną poinformowani przed ogłoszeniem przetargu, na jaką kwotę opiewa kosztorys na daną drogę.
Pan Wójt poinformował, że to on jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje za wydatkowanie tych środków. Dlatego nie może się godzić na proponowany podział środków.
Pan Wójt powtórzył, że chciałby kompleksowo rozwiązać sprawę dróg i chciałby, żeby na tych drogach były położone asfalty. W związku z tym Pan Wójt powiedział, że wspólnie z Radnymi będzie się starał wybierać drogi począwszy od Kuźminy, Leszczawki, Leszczawy Dolnej, Nowej Wsi, Brzuski.
Pan Wójt powiedział ponadto: “jeżeli Państwo mi zawierzycie, to będzie to zrobione za obupulnym porozumieniem, ja nikogo nie pominę. Od początku kadencji mi nie wierzycie, ale mnie się wydaje, że Gmina się zmienia. Jestem Wójtem, żeby służyć ludziom i jeśli Państwo mi zaufacie, to będzie to napewno dobrze zrobione. Chciałbym, żeby wykorzystać te środki, wykonując drogi asfaltowe i w każdej miejscowości będą te drogi wytypowane.
Będzie zlecone wykonanie dokumentacji, będą wykonane kosztorysy i następnie zostaną ogłoszone przetargi, o czym wszyscy Radni będą poinformowani.
Jeśli mi Państwo zawierzycie, to powtarzam raz jeszcze, że wszystko będzie dobrze zrobione
i z każdym Radnym w danej miejscowości będzie uzgodnione, jaki będzie zakres prac”.
            Pan Dutkowski ponownie zabierając głos powiedział, że gdyby tak sprawa była wyjaśniona na poprzedniej sesji, to uchwała napewno zostałaby podjęta.
            Pan Przewodniczący stwierdził jednak, że chciałby, żeby te środki podzielić według jego propozycji, jeśli nie, to on będzie przeciwny.
 
            Pan Buczek podziękował Panu Wójtowi za dokładne wyjaśnienie sprawy i zwrócił się z prośbą, żeby się jeszcze spotkać, gdy będą wykonane kosztorysy na poszczególne drogi i poświęcić temu tematowi jeszcze trochę czasu, żeby wszyscy dokładnie wiedzieli, co gdzie będzie robione.
            Pan Kozioł zwrócił się z prośbą, żeby z tych środków wyremontować podmyte przepusty w miejscowości Roztoka.
            Pan Wójt jeszcze raz wyjaśnił, że to są środki celowe na usuwanie skutków powodzi
i będą przeznaczone na drogi ujęte w protokole, który sporządziła specjalna komisja, ale najpierw muszą być wykonane kosztorysy, a następnie ogłoszony przetarg. Po prostu wydatkowanie tych środków musi być poprzedzone określoną procedurą.
            Pan Bobowski wnioskował o poddanie pod głosowane przedstawionego wyżej projektu uchwały.
            Pan Przewodniczący prosił o przegłosowanie wniosku dot. podziału środków po 200.000 zł na m-ci: Leszczawa, Leszczawka, Sufczyna, 100.000 zł - Brzuska i Jasienica,                            a pozostałe środki do podziału po równej części dla pozostałych Radnych.
 
            Pan Dutkowski wycofał się z wniosku 200.000 zł na miejscowość Leszczawkę, ponieważ – jak wyjaśnił, nie wie na jaka kwotę będzie opiewał kosztorys.
            Pan Mliczek wnioskował o przegłosowanie projektu uchwały w wersji przedstawionej przez Wójta.
            Pan Przewodnioczący wycofał swój wniosek.
            Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – kwota 1.410.000,00 zł w wersji przedstawionej przez Wójta.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przy trzech głosach wstrzymujących się i jako Nr XLIII/45/2009 stanowi załącznik do protokołu.
            Przy 11 głosach “za” , 1 głosie wstrzymującym się i 1 głosie przeciwnym została podjęta uchwała Nr XLIII/46/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
            Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIII/47/2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/56/2003 Rady Gminy Bircza z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Łomna Gmina Bircza.
Wyjaśnienia do uchwały udzielił Pan Wójt.
            Jednogłośnie została podjęta uchwała intencyjna Nr XLIII/48/2009 w sprawie podjęcia inwestycji gminnej pod nazwą “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudawka”.
            Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIII/49/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – kwota 3.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zleconych związanych ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
            Wszystkie podjęte uchwały stanowią załącznik do protokołu.
            Po podjęciu uchwał Pan Przewodniczący odczytał podziękowanie dla Rady Gminy w Birczy od Dyrektora SP Leszczawa Dolna za pomoc i wsparcie finansowe udzielone dla szkoły.
            Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że na jego ręce wpłynęła prośba Pani Katarzyny Demkiewicz-Powar o przyznanie mieszkania komunalnego w bloku w Birczy po nauczycielce Pani K.Dądela.
Po odczytaniu w/w prośby Pan Przewodniczący podkreślił, że przydzielanie mieszkań leży w gestii Wójta, ale prosił Radnych o zajęcie stanowiska w tak ważnej sprawie.
            Zdania Radnych w tym temacie były podzielone.
            Pan Bobowski proponował, żeby o zdanie zapytać Dyrektorów szkół, ponadto od lat było przyjęte, że to mieszkanie jest faktycznie dla nauczycieli.
            Pan Przewodniczący zgodził się z propozycją Pana Bobowskiego.
 
Ponadto Pan Przewodniczący dodał, że Pani Katarzyna Demkiewicz-Powar wraz z mężem posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz mają podpisane umowy o pracę ze szkołami na terenie naszej gminy. Z tego też względu w pierwszej kolejności powinniśmy pomagać takim osobom.
            Pan Mielnikiewicz zabierając głos powiedział, że na terenie gminy mamy swoich nauczycieli języka angielskiego, dlatego należy się nad tym zastanowić.
            Pan Buczek proponował, żeby na tej sesji nie podejmować ostatecznej decyzji, ponieważ nalezy dokładnie temat przeanalizować przy zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych.
Ponadto Pan Buczek prosił, żeby nie zapominać o Państwu Potocznych, mieszkających przy ulicy Parkowej w Birczy
            Pan Wójt powiedział, że jest za tym, żeby to mieszkanie przyznać w/w, ale pod warunkiem, że Rada da mu przyzwolenie.
Jedno mieszkanie musi być zarezerwowane dla Państwa Potocznych.
            Pod koniec obrad Pan Wójt poinformował, że nie zostało podpisanych conajmniej 30%
umów o wyrażeniu zgody na wejście w teren – chodzi o budowę wodociągu w Birczy.
            Pan Przewodniczący w powyższej sprawie zadeklarował ze swej strony pomoc.      Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to osobiście będzie prowadził rozmowy z mieszkańcami miejscowości Bircza w celu wyrażenia przez te osoby zgody na budowę wodociągu.
 
Ad.5.
            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
Protokołowała:
            Teresa Ślimak
 
 
 
 
 

Autor:
Data: 2009-07-15 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-07-15 08:25:30

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl