Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 08:00


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół nr IX z 2009 r.
Protokół Nr IX/2009
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy,
 
odbytej w dniu 28 lipca 2009 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
 
                Sesja trwała od godz.10.00 do godz.13.30.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 10. Nieobecni byli Radni: Michał Kowalczyk, Andrzej Kozioł, Lucjan Mielnikiewicz , Czesław Mliczek oraz Wiesław Wojtowicz.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza -= Pan Janusz Chrobak, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Birczy – Pan Jan Brodzicki,   księgowa ZGKiM – Pani Elżbieta Baryła, Komendant Gminny OSP – Pan Andrzej Atamańczuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza – Pan Zbigniew Kopczak, Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan Krzysztof Urban, Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.
4.Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.
6.Informacja o przebiegu realizacji inwestycji pn.: ”Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w Birczy” (zapoznanie Radnych z protokołem ze spotkania z dnia 15.07.2009 r.).
7.Informacja Wójta dot. koncepcji dalszego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Birczy.
8.Informacja Wójta dot. przebiegu prac z zakresu budowy hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza.
9.Opinia Rady w sprawie wynajmu mieszkania dla Pani Katarzyny Demkiewicz-Powar.
10.Podjęcie uchwał:
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza w
 miejscowości Boguszówka i Borownica,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bircza niektórych nieruchomości
 położonych w miejscowości Korzeniec.
11.Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
12.Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
                Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, Pan Zbigniew Urban, witając radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
 
Ad.2.
                Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie po punkcie 3 zostało wprowadzone dwa dodatkowe punkty jako:
4.Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych.
5.Informacja Kierownika Posterunku Policji w Birczy o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bircza.
Wobec powyższego zmieniła się kolejność pozostałych punktów porządku obrad.
                Ponadto do porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie wprowadzono:
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
projekt uchwały w sprawie wysokości obniżki ceny zbywanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bircza.
                Porządek obrad po wprowadzeniu w/w zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
                Protokoły z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy, tj. z dnia 30 czerwca oraz 17 lipca 2009 roku zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.4.
                W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Zbigniewowi Kopczak – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Bircza, który udzielił wyczerpującej informacji na temat stosowania środków zapobiegawczych oraz odstraszających zwierzęta leśne, głównie dziki od upraw rolnych, w których wyrządzane są szkody przez te zwierzęta. Największe szkody wyrządzane są przez dziki w miejscowościach: Nowa Wieś, Huta Brzuska, Bircza, Korzeniec, czyli w obwodzie łowieckim Nr 58.
Ponadto poinformował, że w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się liczba odstrzałów na dziki.
Pan Kopczak poinformował również, że gdyby ktoś z rolników był zainteresowany, to Nadleśnictwo po podpisaniu stosownego porozumienia przekaże siatkę do ogrodzenia uprawy
i wówczas przez okres 5-ciu lat dany rolnik nie będzie mógł ubiegać się o wypłatę odszkodowania.
Według informacji udzielonej przez Pana Kopczaka – szkody są szacowane i odszkodowania wypłacane na bieżąco.
Kończąc, Pan Kopczak zwrócił się do Radnych i sołtysów z prośbą, jeżeli będą jakiekolwiek uwagi pod adresem kół łowieckich, żeby zgłaszać do Nadleśnictwa, a Nadleśnictwo będzie interweniować w tej sprawie.
                Pan Wójt skierował pytanie do P.Nadleśniczego – jak przedstawia się sprawa szkód wyrządzonych przez bobry.
                Pan Kopczak odpowiedział, że sprawa ta jest w gestii Wojewody i Wojewoda wypłaca odszkodowanie.
                Pani E.Chrobak - Radna miejscowości Korzeniec zabierając głos podziękowała za zajęcie się w/w tematem, ponieważ problem bardzo dotyka miejscowość Korzeniec i okolice.
W chwili obecnej sprawa się nasiliła.
Pani Chrobak proponowała, żeby porozumieć się z Kołem Łowieckim w Krasiczynie i zorganizować wspólne odstrzały na dziki.
                Pan Kopczak jeszcze raz wyjaśnił, że obwód ten został włączony do Nadleśnictwa Bircza, celem lepszego funkcjonowania.
Pan Kopczak podkreślił, że szkody wyrządzane przez zwierzynę, to jest problem nie tylko rolników, ale również Nadleśnictwa, które wypłaca kolosalne kwoty odszkodowań.
                Pan Br. Kwaśnicki – sołtys wsi Malawa – poinformował, że rolnicy skarżą się na złą jakość usług wykonywanych przez Koło Łowieckie “Żbik “ wraz z nieterminowym wypłacaniem odszkodowań.
                Pan Kopczak wyjaśnił, że rolnik ma możliwość skierowania sprawy do Sądu, jeśli nie jest zachowany termin szacowania szkody.
Pan Kopczak dodał również, że Nadleśnictwo nie ma bezpośredniego wpływu na szkody wyrządzane w uprawach rolnych przez jelenie. Obecnie stosowane są środki odstraszające , zapachowe.
 
                Kończąc Pan Kopczak jeszcze raz podkreślił, że jeżeli będą takie sytuacje, jak nieterminowość wypłacania odszkodowań oraz nieterminowe szacowanie szkód przez koła łowieckie, należy interweniować do Nadleśnictwa, a Nadleśnictwo podejmie dalsze kroki.
 
                Pan Przewodniczący podziękował Panu Kopczakowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Bircza za uczestnictwo w sesji i udzielenie wyczerpującej informacji.
 
Ad.5.
                W tym punkcie porządku obrad obecny na sesji Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan asp. Krzysztof Urban przedstawił krótką informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bircza. Pan Kierownik poinformował, że Bircza otrzymała samochód od Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, co w znacznym stopniu przyczyniło się do usprawnienia pracy Policji w Birczy, jednak do tej pory brak jest jednego pracownika.
Pan Kierownik podziękował Radnym oraz Wójtowi za dotychczasową pomoc oraz współpracę w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
                Pan Wójt poinformował, że jest zapewnienie Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu o zatrudnieniu jeszcze jednego pracownika na Posterunku Policji w Birczy.
Ponadto Pan Wójt poinformował, że z Kierownikiem Posterunku Policji w Birczy zostały poczynione pewne uzgodnienia dotyczące między innymi zwiększenia patroli na terenie szkół, budowy hali sportowej w Birczy oraz przystankach autobusowych na terenie gminy.
Kończąc swoją wypowiedź, Pan Wójt dodał, że podjął decyzję o pomalowaniu budynku Posterunku Policji w Birczy od strony Kościoła, celem poprawy wizerunku miejscowości Bircza.
                Pan Przewodniczący podziękował Panu Kierownikowi Posterunku Policji za uczestnictwo w sesji Rady Gminy.
 
Ad.6.
               
                W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od dnia 29 kwietnia do dnia 28 lipca br. złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:
- wyjeżdżał do Rzeszowa w sprawie decyzji środowiskowej na budowę hali sportowej w Birczy,
- wyjeżdżał do Marszałka Województwa w sprawie środków na drogi – jakie drogi – poinformuje na następnej sesji,
- wyjeżdżał do Wojewody w sprawie decyzji środowiskowej na drogę Wara-Stara Bircza,
- spotkał się z Wicewojewodą w sprawie środków na ŚDS w Birczy,
- wyjeżdżał z Nadleśniczym do Trzciańca – od wojska Gmina Bircza otrzymała nieodpłatnie płyty drogowe, które przekazano do miejscowości Leszczawka,
- uczestniczył w Walnym Zebraniu GS SCH Bircza ,
- odbył spotkanie z sołtysami Gminy Bircza
- uczestniczyl w spotkaniu dot. nadania imienia Szkole w Birczy,
- podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż działek,
- koordynował prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- podjął decyzję o wykonaniu dwóch kładek w Sufczynie i mostu w Leszczawie Górnej,
- wyjeżdżał do Krakowa do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie regulacji rzek i wycinki drzew rosnących w pobliżu rzek,
- spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sprawie wykonania parkingu w Kuźminie,
- spotkał się z Wojewodą w sprawie uchwały dot. uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łomna, w związku z tym, że uchwała zostanie unieważniona, nie ruszy w tym roku budowa ośrodka wypoczynkowego w tej miejscowości,
- uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w miejscowości Brzuska,
- wyjeżdżał do Biura Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu w sprawie budowy hali sportowej i wodociągu w Birczy,
- wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie interwencji mieszkańców dot. ustawienia znaku drogowego “D” na Panieńskim Czubie,
- odbył spotkanie z Firmą “FADOM”, która zakończyła prace przy budowie hali sportowej w Birczy,
- spotkał się z przedstawicielami RZGW w sprawie regulacji rzek – zostały ściągnięte media – między innymi Polskie Radio i pod naciskiem mediów Dyrektor RZGW zgodził się na regulację dwóch kilometrów rzek, jakie to będą odcinki, będzie negocjowane w terminie późniejszym,
- został zakończony remont części świetlicy w Jaworniku Ruskim, tam gdzie będzie mieścił się sklep,
- kilkakrotnie wyjeżdżał do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dróg transportu rolnego, zostało przygotowane pismo o umorzenie opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – SP Lipa i SP Sufczyna,
- został zakończony remont parkingu na Pilawie oraz most w Nowej Wsi i Sufczynie w ramach usuwania skutków powodzi,
- trzykrotnie spotkał się z komisją oraz firmą projektującą wodociąg w Birczy,
- uczestniczył w posiedzeniu ZBGP w Lesku i Solinie – tematem była sprawa drogi Kuźmina – Krościenko oraz internet szerokopasmowy,
- spotkał się z Zakładem Energetycznym w sprawie stacji trafo koło b.POM Bircza i koło Zespołu Szkół w Birczy oraz w sprawie oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi, niedługo będzie pozwolenie wodno-prawne, gdyż linia przebiega w pobliżu rzeki, również niedługo będzie pozwolenie na budowę oświetlenia w Leszczawce, natomiast nie co dłużej potrwają uzgodnienia dot. pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego w Kuźminie,
- uczestniczył w walnym zebraniu w BS Żurawica,
- poinformował, że Prezes Bieszczadzkiej Energetyki Wiatrowej – Pan Skomra telefonował wielokrotnie w sprawie wyrażenia zgody na budowę wiatraków na terenie Gminy Bircza, Pan Wójt dodał, że zgodą ze strony Gminy byłaby wówczas, gdyby z tego tytułu otrzymała 2 mln zł,
- uczestniczył w uroczystościach „Dni Dubiecka”,
- spotkał się z Wicestarostą w sprawie uprawomocnienia decyzji na wodociągi,
- wspólnie z Prezesem spółki komunalnej w Birczy spotkał się z Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przemyślu,
- spotkał się z Wójtem Gminy Fredropol w sprawie remontu drogi Bircza – Huwniki,
- poinformował, że zostanie wykonana część drogi w Hucie Brzuskiej do przepustu, część drogi do Borownicy oraz część drogi na Woli Korzenieckiej – przetarg wygrało Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych,
- spotkał się z Dyrektorem Podkarpackich Dróg Wojewódzkich oraz księdzem z Kuźminy w sprawie parkingu w Kuźminie,
- wyjeżdżał do Rzeszowa w sprawie kanalizacji w Leszczawie Dolnej, dokumentacja została już poprawiona przez innego projektanta, któremu Gmina musi zapłacić, obecnie trwa opracowanie decyzji środowiskowej, pod koniec roku zostaną złożone dokumenty dot. uzyskania pozwolenia na budowę,
- spotkał się z Marszałkiem Województwa w sprawę uzupełnienia dokumentów dot. budowy hali sportowej i wodociągu w Birczy,
- wyjeżdżał do NSA w Rzeszowie w sprawie odwołania P.Trznadel (dot. wodociągu w Birczy),
 
- podjął decyzję o rozbiórce budynku gospodarczego Pani Wójcik w Hucie Brzuskiej, gdyż groził zawaleniem oraz udzieleniu pomocy tej Pani w budowie nowego budynku,
- uczestniczył w proteście w związku z likwidacją Programu Integracji Społecznej, który realizują szkoły, stowarzyszenia, GOK, fundacje społeczne,
- spotkał się z Zakładem Energetycznym w sprawie wymiany lamp oświetlenia ulicznego w Birczy, w kierunku Korzeńca i Starej Birczy, celem zmniejszenia opłat za energię,
- spotkał się w Rejonie Dróg w sprawie zabezpieczenia skarpy przy drodze krajowej w Birczy (koło P.Dudy),
- uczestniczył w uroczystościach 25-cio lecia w Woli Korzenieckiej oraz 50-cio lecia w Kuźminie i Brzeżawie,
- uczestniczył wspólnie z Radnymi w kolacji zorganizowanej przez Firmę UPS w Krasiczynie,
- wyjeżdżał do Sanoka w sprawie zakupu trawerz na most i kładkę,
- uczestniczył w 2-dniowym Jarmarku Turystycznym w Lesku,
- zakończono ekshumację zwłok żołnierza pochowanego w lesie w Korzeńcu, 27.07.2009 r. zwłoki zostały pochowane na cmentarzu w Borownicy,
                Na koniec swojego wystąpienia Pan Wójt poinformował, że podjął decyzję o poprawie wizerunku miejscowości Bircza, mieszkańcy pokrywają koszty materiałów, natomiast prace wykonają pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych i interwencyjnych, ponadto będzie wykonany parking koło kapliczki w Birczy i dróżka do sklepu ABC.
Pan Wójt poinformował również, że na koniec czerwca br. pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i publicznych wykonali prace o wartości 496.762,00 zł.
 
Ad.7.
                W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego - Pan Adam Wilgucki poinformował, że w dniu 22.07.2009 r. Komisja dokonała wizji lokalnej na działce Nr 51/5 położonej w miejscowości Boguszówka, zgodnie z pismem Wójta Gminy Bircza:
Nr: G.- 7224/13/09 z dnia 21.07.2009 r. Ze względu na nieobecność uprawnionego pracownika Urzędu Gminy – geodety, Komisja nie wydała opinii w tej sprawie.
Wobec powyższego Pan Wilgucki zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o oddelegowanie geodety, który z Komisją Ładu i Porządku Publicznego uda sie na miejsce, celem ponownego dokonania wizji w terenie, a to przyczyni się do wydania opinii w powyższej sprawie.
 
Ad.8.
                W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił informację o przebiegu realizacji inwestycji pn.:”Budowa ujęcia wody stacji uzdatniania zbiorników wyrównawczo-zasobowych wody, sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza”.
Niniejsza informacja stanowi załącznik do protokołu.   
Ponadto Pan Wójt poinformował również o problemach związanych z błędnie wykonaną dokumentacją oraz z realizacją w/w zadania, a także podkreślił jak bardzo pozytywny wpływ w tym temacie na mieszkańców Birczy wywarła obecność Księdza Dziekana na ostatnim zebraniu wiejskim w miejscowości Bircza.
 
Ad.9.
                W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt zabierając głos odnośnie koncepcji dalszego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Birczy powiedział między innymi, że spółka mimo jego i Państwa Radnych podejmowanych działań, nie idzie w dobrym kierunku.
Obecny Prezes poczynił wszelkie starania dotyczące funkcjonowania zakładu, lecz ma pretensje do Wójta i Radnych o zbyt małe zaangażowanie w działalność spółki.
 
W związku z powyższym Pan Brodzicki złożył rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy.
Pan Wójt poinformował, że podjął decyzję o fuzji spółki i w tej sprawie zwrócił się do Pani Prawnik o wydanie stosownej opinii.
Jednak jak wynika z przedstawionej opinii, nie może być mowy o fuzji spółki gminnej z innymi spółkami w rozumieniu k.s.h. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
                Po przedstawieniu obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się spółka, Pan Wójt poinformował, że jest zwolennikiem sprzedaży spółki, gdyż wg niego nie ma innej alternatywy dla spółki.
Pan Wójt poinformował, że kupnem spółki zainteresowany jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych.
Prowadzone są również rozmowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Przemyślu.
Tutaj jednak powinien się wypowiedzieć Prezes spółki.
Pan Wójt poinformował również, że do Urzędu Gminy wpłynęło podanie o wydanie koncesji na odbiór odpadów komunalnych.
                Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Panu J.Brodzickiemu, który przedstawił sytuację finansową spółki na dzień 30.06.2009 r.
Pan Brodzicki poinformował, że sytuacja finansowa spółka jest nie ciekawa, ze względu na duże zaległości. Gro zaległości jest z lat 2003, 2004 i 2005. Ściągalność jest bardzo uciążliwa, a w niektórych przypadkach niemożliwa. Część mieszkańców nie płaci od początku istnienia firmy.
W samej Birczy jest około 70.000 zł zaległości. Jest to bardzo poważna kwota.
Zdaniem Prezesa główną przyczyną istniejącej sytuacji jest między innymi brak nowego regulaminu w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza. Wdrożenie w życie nowego regulaminu nie nastąpi z dnia na dzień, gdyż musi przejść stosowną procedurę.
Pan Brodzicki uważa, że właściwą propozycją jest ustalenie wysokości stawki od 1-go worka.
Pan Brodzicki jednoznacznie stwierdził, że jeżeli nie będzie dofinansowania spółki, to nie będzie możliwe jej funkcjonowanie. Zmiana w/w regulaminu napewno w znacznym stopniu poprawiłaby sytuację finansową spółki.
Pan Brodzicki dodał także, że na złą sytuację finansową spółki wpływa także fakt, że spółka płaci 1.000,00 zł miesięcznie za korzystanie z drogi dojazdowej do zakładu.
Pan Brodzicki poinformował, że został opracowany biznes-plan Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do roku 2011. Głównym problemem jest sytuacja finansowa spółki. Obecnie zakład nie jest w stanie z niczym ruszyć, ponieważ brakuje na bieżące potrzeby, głównie na remonty (sprzętu, przepompowni itp.).
                Radny Pan J.Lichota zabierając głos powiedział, że kiedy Pan J.Brodzicki zastanawiał się, czy przyjąć funkcję Prezesa, wówczas wszyscy obiecywaliśmy, że mu pomożemy.
Obecnie mówi się o sprzedaży spółki – to jest najprostsza sprawa, ale wtedy co dalej będzie, jeśli wejdą na teren naszej gminy inne podmioty. Ustalą one stawki opłat za wywóz odpadów wg własnego uznania, nie pytając Radę Gminy o zdanie.
Pan Lichota uważa, że Pan Prezes powinien przedstawić symulację wejścia w życie nowego regulaminu w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, wówczas Radni po zapoznaniu się i przedyskutowaniu, podjęliby stosowną uchwałę.
Pan Lichota wyraził nadzieję, że Pan Brodzicki wstrzyma się jeszcze z decyzją o rezygnacji z funkcji Prezesa spółki.
                Następnie głos zabrał Radny miejscowości Bircza – Pan W.Bobowski, który na początek prosił o informację, jaka firma zwróciła się o koncesję na odbiór odpadów komunalnych, dodając jednocześnie, że nie oznacza to, iż my od razu mamy wydać tę koncesję.
Najpierw trzeba zebrać dane o tej firmie, między innymi jaką działalność ta firma prowadzi.
 
                Kolejną sprawą, którą Pan Bobowski jest przerażony, to informacja dot. opłat uiszczanej Panu Łukasiewiczowi za korzystanie z drogi, przecież jak wiadomo, Pan Łukasiewicz posiada zadłużenie wobec gminy. “Taka rzecz jest niedopuszczalna. Oczekuję na to odpowiedzi”.
Od początku powstania spółki mówiło się, że przejmie ona między innymi cmentarze, do tej pory nie zostało to zrobione, aż tu nagle mówi się o sprzedaży spółki oraz że obce firmy przejmą w zarządzanie cmentarze.
Kontynuując swoją wypowiedź Pan Bobowski powiedział, że jeśli majątkiem trwałym spółki są wodociągi, oczyszczalnie ścieków i linie kanalizacyjne, budynki, to będzie wchodzić w skład masy, którą się sprzedaje, czyli obejmują to udziały. Jeśli to zostanie sprzedane, to właściciel w pewnym momencie może to zamknąć i co wtedy? - zapytał Pan Bobowski.
Jeśli planuje się już taką sprzedaż, to musimy mieć gwarancję, że to będzie dalej pełnić funkcje.
Jest to jednak zawsze niebezpieczeństwo. Jeśli Gmina pozbędzie się majątku, nie będzie miała wpływu na ten majątek. Jak to się będzie miało do zbudowanej sieci kanalizacyjnej, do sieci wodociągowej, którą się buduje itd.
Te wszystkie wątpliwości muszą być wyjaśnione. Bez tych wyjaśnień nie można podejmować decyzji o sprzedaży.
Pan Bobowski nie rozumie w ogóle, dlaczego ludzie nie płacą za śmieci. Przecież są różne sposoby, za pomocą których można dokonać ściągalności. Tych wszystkich, którzy nie płacą należy uświadomić, co im za to grozi. Dłużnika od kwoty 200,00 zł można umieścić w Krajowym Rejestrze Długów, a to zamyka drogę do banków itp. Należy tylko wszystkich uświadomić o konsekwencjach.
                Odnośnie P.Łukasiewicza Pan Wójt wyjaśnił, że w sprawie ściągnięcia zaległości trwa postępowanie, nie jest tak, że Gmina nie podejmuje działań w tym kierunku.
Z Panem Łukasiewiczem została zawarta ugoda i zaległości są płacone w ratach.
                Pan Wójt będąc przy głosie poinformował, że poprosił o wprowadzenie do porządku obrad tematu dot. spółki, ponieważ chciałby, żeby Państwo Radni wskazali, w jakim kierunku należy iść.
Pan Wójt ponownie podkreślił, że jest zwolennikiem sprzedaży spółki i jeśli miałoby dojść do sprzedaży, to Radni przed ogłoszeniem przetargu publicznego otrzymają stosowne dokumenty lub będzie poświęcona oddzielna sesja temu tematowi.
Jeśli chodzi o majątek trwały – jak np.: kanalizacja, wodociągi itd. - jest to majątek gminy dany w użyczenie spółce komunalnej i nie będzie podlegać sprzedaży. Sprzedaży podlegałaby część budynku, który zajmuje spółka oraz grunt w części niewydzielonej z Panem Kaczmarzem, samochody itp..
Natomiast firma, która wygra przetarg, otrzyma majątek trwały w użyczenie, a w jakiej formie, zostanie to uzgodnione. Będzie to miało miejsce wtedy, gdy Rada podejmie uchwałę o sprzedaży spółki.
                Odnośnie pobierania opłat przez Pana Łukasiewicza – zostanie to wyjaśnione.
Pan Wójt poinformował, że nie ma żadnego sposobu, żeby dogadać się z Panią Trznadel, dlatego będzie zmuszony skierować sprawę na drogę sądową i zażąda odszkodowania.
Tymczasem jednak Pan Wójt prosił Radnych o wskazanie, w jakim kierunku należy iść, o podanie konkretnych wniosków dot. dalszego funkcjonowania spółki
                Pan Bobowski ponownie zabierając głos stwierdził, że najbardziej rozsądna propozycja, to propozycja Pana Jana Lichoty. Natomiast, jeśli chodzi o koncepcję, którą przedstawił Wójt, należy potraktować jako informację, gdyz sprzedaż – to jest bardzo długotrwały proces i należy do tego podejść rozsądnie, napewno nie jest to sprawa do podjęcia w chwili obecnej
Należy się bardzo poważnie zastanowić nad sprzedażą spółki, gdyż ktoś kto ją kupi nie będzie się pytał mieszkańców o zdanie, w jakiej wysokości pobierać opłaty za śmieci.
                Pan Wójt poinformował, że o wydanie koncesji na odbiór odpadów z terenu Gminy Bircza zwróciła się Firma Usługowo-Handlowa – Maciej Marek – Buszkowice 62.
                Radny Pan Zb .Dutkowski zabierając głos powiedział, że śmieci z terenu gminy może wywozić nawet kilka firm.
Jeśli jednak chodzi o dalsze funkcjonowanie spółki, to należy się zastanowić. Skoro my nie mamy pieniędzy w budżecie, to nie możemy ciągle dofinansowywać spółki.
                Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie spółki, jest za tym, żeby udzielić wsparcia finansowego, ale np. na zakup koparki lub innego sprzętu, ale będzie przeciwny udzieleniu wsparcia finansowego na uregulowanie zaległych zobowiązań. Pięć miesięcy temu Pan Prezes zapewniał, ze opracuje biznes-plan dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy i niestety do dnia dzisiejszego biznes-planu nie przedstawił. Proponowano utworzenie zakładu pogrzebowego przy spółce, również w tym kierunku nic nie zrobiono.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący uważa, że należy usiąść do stołu i rozmawiać, celem wypracowania stosownych wniosków.
                Pan Buczek potwierdził wypowiedź Pana Przewodniczącego. Potwierdził również fakt, że do tej pory Pan Prezes nie przedstawił biznes-planu spółki, o czym była mowa, gdy Pan Brodzicki został Prezesem spółki.
Pan Buczek jednoznacznie stwierdził, że jest za opłatą za śmieci od worka.. O tym należy z ludźmi rozmawiać. Pan Buczek jest zdziwiony, że Komisja Ładu i Porządku Publicznego negatywnie zaopiniowała propozycję Prezesa spółki dot. opłat od jednego worka śmieci.
Pan Buczek uważa, że należy zorganizować spotkanie, przedyskutować, a do tego przedstawić biznes-plan spółki i napewno dojdziemy do pewnego konsensusu.
                Pan A.Wilgucki – Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego zabierając głos powiedział, że nie jest możliwością,, by społeczeństwo zapłaciło nam 12,00 zł od jednego worka śmieci dodatkowo.
Zdaniem Pana Wilguckiego należy przede wszystkim zająć się ściągalnością i doprowadzić do tego, żeby wszyscy płacili 4,00 zł od osoby miesięcznie. Rozmawiając z ludźmi, okazuje się, ze nie wszyscy posiadają umowy, zatem jak można mówić o ściągalności. Tutaj brak jest dyscypliny ze strony spółki.
                Sołtys wsi Brzeżawa uważa, że powinno się wprowadzić opłatę od jednego worka, niech po prostu każdy płaci za produkcję śmieci.
                Pan Wójt ponownie zabierając głos powiedział, że spółka, to nie jest tylko problem śmieci, ale także wody i ścieków. Śmieci są jednym z elementów działalności spółki.
To, co proponował Prezes jest jak najbardziej trafne, tj. opłata od jednego worka śmieci.
                Wobec powyższego Pan Wójt proponował, żeby w najbliższych dniach zorganizować spotkanie Radnych z Prezesem spółki i wypracować konkretne wnioski.
 
Ad.10.
                Informacja z zakresu budowy hali sportowo-widowiskowej w Birczy – przedstawiona przez Wójta stanowi załącznik do protokołu.
                W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt poinformował, że podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na wykonanie konstrukcji dachu na hali sportowej, gdyż nie możemy dopuścić do tego, żeby przed zimą budynek ten nie został przykryty.
Wstępna koncepcja wykonania dachu głównego nad halą wynosi 815.000,00 zł netto. Oprócz dachu głównego są jeszcze 2 płaskodachy, które wg dokumentacji muszą być pokryte ocieploną papą termozgrzewalną.
Według własnych obliczeń wartość wykonania tego dachu wyniosłaby 50.000 zł. Prace wykonaliby pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w ramach prac interwencyjnych i publicznych.
                Reasumując, wartość dachu wyniosłaby ponad 900.000 zł, których niestety w budżecie gminy nie mamy.
                W związku z powyższym Pan Wójt poinformował, że najbliższy tydzień wraz z Panią Skarbnik musi poświęcić budżetowi, dokładnie go przejrzeć i ewentualnie zaproponować zmiany.
 
Ponieważ są realizowane poważne inwestycje, Pan Wójt prosił Radnych o rozwagę i odpuszczenie drobnych prac w poszczególnych miejscowościach.
 
Ad.11.
                W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Gminy przedstawiał prośbę Pani Katarzyny Demkiewicz-Powar o przyznanie mieszkania po P.Dądela w Birczy.
Wcześniej – powiedział Pan Wójt – odpisywałem wszystkim, nie tylko nauczycielom, którzy zwracali się o przydział mieszkania, że mieszkania te muszą być zabezpieczone jako mieszkania socjalne.
W chwili obecnej, jeżeli to ma być nauczyciel matematyki, skłaniam się do wydzierżawienia mieszkania na okres 5-ciu lat do chwili wybudowania własnego domu, bo za taki okres można wybudować dom. Proszę o Państwa opinię”.
                Pan Przewodniczący poinformował, że przed sesją wpłynęło pismo od Pani Anny Dudek, która już wcześniej zwracała się z prośbą o wynajęcie w/w mieszkania.
                Pani E.Chrobak zabierając głos poinformowała, że na nieoficjalnym spotkaniu Rady była mowa o przyznaniu mieszkania dla Pani Demkiewicz-Powar i Rada pozytywnie ustosunkowała się do tego tematu. W międzyczasie przypomniała się Pani Dudek i Pani Pacławska, które wcześniej składały wniosek o przyznanie mieszkania.
                Radny Pan Buczek stwierdził, że jest zwolennikiem przyznania mieszkania, ale nie można pominąć innych osób, które też składały wnioski o mieszkanie.
“Jeżeli my jako Rada mamy wydać opinię, musimy brać pod uwagę wszystkich.
Jeżeli Wójt kieruje do nas zapytanie, to każdy z nas powinien wypowiedzieć się w tym temacie.
Dajmy całkowicie demokracji dojść do głosu, zróbmy głosowanie w tej sprawie”.
                Pan Wójt - “Będę się liczył z Państwa zdaniem. W chwili obecnej nie mogę brać pod uwagę innych ludzi. Patrzmy pod kątem nauczycieli. Moje stanowisko jest takie: dzierżawa na okres 5-ciu lat i w tym czasie budowa własnego domu”.
                Pan Bobowski zabierając głos powiedział, że zgadza się z przedmówcami.
Problem polega na tym, że nie mamy uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Poza tym jak my mamy oceniać te osoby, skoro o przydatności tych osób nic nie było powiedziane.
                Pani E.Chrobak ponownie zabierając głos poinformowała, że Pani Anna Dudek uczy j.polskiego od 7-miu lat w SP oraz szkole średniej w Birczy i jest dobrym nauczycielem, druga osoba, to Pani Małgorzata Pacławska, nauczycielka wychowania fizycznego. Są to młode osoby, które również pochodzą z Birczy, podobnie jak Pani Demkiewicz-Powar.
Pani Demkiewicz-Powar była na praktyce w SP Korzeniec i jako praktykantka sprawdziła się dobrze.
Może należy popatrzeć na warunki mieszkaniowe lub należy określić, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę – dodała Pani Chrobak.
                Pan Buczek ponownie bedąc przy głosie zwrócił się z prośbą o oddelegowanie komisji, która stwierdzi, jakie warunki mieszkaniowe posiadają osoby zainteresowane w/w mieszkaniem
i ta komisja napewno pomoże w podjęciu ostatecznej decyzji.
Pan Buczek popiera Wójta, żeby wydzierżawić mieszkanie na okres 5-ciu lat i w tym czasie budowa własnego domu.
Kończąc, Pan Buczek powiedział, że brak jest podstaw do tego, żebyśmy ograniczali mieszkania tylko dla nauczycieli, inni będą mieli pretensje do Radnych I na pewno będą to słuszne pretensje.
                Pani E.Chrobak uzupełniła, że jest to mieszkanie po nauczycielach.
                Pan W.Bobowski ponownie zabierając głos powiedział, że w temacie sesji jest napisane, że ma to być opinia w sprawie przyznania mieszkania dla Pani Demkiwicz-Powar.
“Jeśli będziemy w ten sposób dyskutować, to nie wynajmiemy tego mieszkania ani za 10 lat.
Więc powinniśmy się zdecydować – albo wynajmujemy, albo sprzedajemy.
Natomiast jest jeszcze drugie mieszkanie.
Muszą być określone zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, wtedy byłoby łatwiej podjąć decyzję.”
                W wyniku dyskusji stwierdzono, że najbardziej sprawiedliwe byłoby, gdyby mieszkania, o których mowa wyżej zostały sprzedane w drodze przetargu.
                Wobec powyższego Pan Wójt zadeklarował, że na najbliższą sesję Rady Gminy zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz projekt uchwały w sprawie sprzedaży wolnych mieszkań w bloku w Birczy.
 
Ad.12.
                W tym punkcie porządku obrad podjęte zostały niżej wymienione uchwały:
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVI/54/2009 w sprawie zbycia niektórych
   nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działek Nr 232 i 233, położonych w miejscowości Borownica.
                Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
przez Gminę Bircza niektórych nieruchomości położonych w miejscowości Korzeniec z przeznaczeniem na poszerzenie drogi na przysiółku “Bartkowskie”.
                Pani E.Chrobak zabierając głos stwierdziła, że droga ta jest niefortunnie zrobiona z bardzo ostrym i niebezpiecznym zakrętem. Występuje problem zarówno z dojazdem jak i z odśnieżaniem. Dlatego też zasadna jest zmiana kierunku drogi, apelując jednocześnie o rozwiązanie tego problemu. Można połączyć ze sobą dwa przysiółki: Bartkowskie i Chomińskie, wówczas zmniejszyłyby się koszty odśnieżania, a przede wszystkim zapewniłoby się bezpieczeństwo.
                Pan Wójt wyjaśnił, w jaki sposób można by dokonać połączenia Korzeńca z Wolą Korzeniecka. Wystąpił do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie gruntu. Byłaby to droga strategiczna.
                Po przeprowadzonej dyskusji uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XLVI/55/2009 stanowi załącznik do protokołu.
- Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVI/56/2009 w sprawie wysokości obniżki ceny zbywanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bircza dot. działki Nr 168/3 o pow. 0,12 ha, położonej w miejscowości Wola Korzeniecka po nieskutecznych przetargach.
- Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVI/57/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok dot. kwoty 14.771,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania “Międzynarodowa Współpraca Szkół i Wymiana Młodzieży” pt. “Szlakiem podkarpackich zamków “ - przez Gimnazjum w Birczy.
                Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 51/6, położonej w miejscowości Boguszówka.
                Pan Bobowski stwierdził, że dołączona do projektu uchwały dokumentacja (mapka) jest nieaktualna, brak jest aktualnego podziału na mapie, dlatego proponował o odrzucenie tego projektu uchwały.
                Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony wyżej projekt uchwały.
Wszyscy Radni jeddnogłośnie zagłosowali za odrzuceniem w/w projektu uchwały.
                Również jednogłośnie Radni głosowali za odrzuceniem projektu uchwały w sprawie wysokości obniżki ceny zbywanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 51/8, położonej w miejscowości Boguszówka ze względu na brak aktualnej dokumentacji.
 
 
Ad.13.
                W tym punkcie porządku obrad sołtys Nowej Wsi – Pan Janusz Demkiewicz skierował pytanie do Pana J.Piotrowskiego – Radnego Powiatu, czy ktoś sprawuje kontrolę nad wykonywanym remontem drogi powiatowej w tej miejscowości.
                Pan A.Wilgucki również zwrócił się z prośbą do Radnego Powiatu – Pana J.Piotrowskiego o podjęcie działań związanych z likwidacją osuwiska przy drodze powiatowej w kierunku Woli Korzenieckiej.
                W obydwu przypadkach wyjaśnienia udzielił Pan J.Piotrowski, zapewniając, że zgłosi te sprawy do Zarządu Dróg Powiatowych.
                Pani Maria Chrobak – sołtys wsi Borownica – również zgłosiła Panu Radnemu Powiatu, że w miejscowości Borownica został wykonany odcinek drogi, który pęka, wnioskując jednocześnie o powołanie Komisji, która przyjechałaby na miejsce i podjęła stosowną decyzję.
                Pan Przewodniczący wyjaśnił, że przeprowadził rozmowę z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu i otrzymał zapewnienie, że wymienione usterki zostaną usunięte w ramach gwarancji przez firmę , która wykonywała wykonywała prace na drodze w miejscowości Borownica.
 
Ad.14.
 
                W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLVI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowała:
                Teresa Ślimak

Autor:
Data: 2009-09-11 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-09-11 12:51:52

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl