Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2020, Czwartek, 04:37


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół nr XI z 2009 roku

 Protokół Nr XI/2009

z obrad sesji rady Gminy w Birczy,

odbytej w dniu 26 sierpnia 2009 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.Sesja trwała od godz.8.30 do godz.12.00.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Ryszard Hajnold oraz Pan Czesław Mliczek.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Prezes Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy, Dyrektor GOK,SiT w Birczy – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Dyrektor ZEAS w Birczy – Pani Teresa Dutkowska, Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani M.Bodnar, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Pankiewicz,

Dyrektor SP Leszczawa Dolna – Pani Maria Pawliszyn, Dyrektor SP Kuźmina – Pani Dzisława Chabko, Dyrektor SP Żohatyn – Pani Edyta Płowy, Dyrektor SP Lipa – Pani Jolanta Lichota,

Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, w zastępstwie Dyrektora SP Huta Brzuska – Pani Stanisława Okołowicz, Dyrektor SP Korzeniec – Pani Emilia Kubicka oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.


Porządek sesji przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwał:

- w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza,

- w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwan ia odpadów komunalnych z nieruchomości,

- w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,

- w sprawie przyjęcia Statutu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza

4. Informacja Dyrektorów szkół o przygotowaniu placówek oświatowych na terenie Gminy Bircza do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010.

    1. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.


Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone n/w projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

- w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/60/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku.

Ponadto Pan Bobowski wnioskował do Wójta, ponieważ sesja została zwołana na wniosek Wójta - o wprowadzenie dodatkowego punktu, jako punktu 5 porz. obrad o treści:

“ Informacja dot. przebiegu realizacji inwestycji pn.”Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w Birczy”. Pan Wójt wyraził zgodę.

W/w punkt na wniosek Wójta został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie.

Wobec powyższego zmieniła się kolejność pozostałych punktów.

Porządek obrad po wprowadzeniu wnioskowanych wyżej zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.


Ad.3.

W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy Pan Wójt przestawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza.

Po przedstawieniu w/w projektu uchwały Pan Wójt nawiązując do tematu powiedział, że regulamin ten nie zawiera zbyt wiele zmian w porównaniu do regulaminu uchwalonego w 2003 roku, a obowiązującego dotychczas. Są to – jak się wyraził Pan Wójt – zmiany kosmetyczne, polegające na dostosowaniu do realiów, a szczgólnie dot. obliczania ilości śmieci produkowanych przez jednego mieszkańca.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o w Birczy – Panu J.Brodzickiemu, który poinformował, że przedstawiony regulamin utrzymania czystości i porządku nie zawiera żadnych istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego, za wyjątkiem ustalenia normatywnych ilości odpadów produkowanych przez każdą osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe.

Zapis ten został umieszczony dlatego, żeby można było limitować ilość worków na 1 gospodarstwo domowe.

Jest to podstawowa zmiana wprowadzona do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza.

Po wypowiedzi Pana J.Brodzickiego Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego odczytał protokół z posiedzenia komisji z dnia 25.08.2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza oraz projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.

W powyższej sprawie komisja wydała pozytywną opinię.

Ponadto Komisja przychyliła się do wniosku Prezesa ZKGiM dot. limitowania worków na jedno gospodarstwo domowe. Protokół Komisji stanowi załącznik do niiniejszego protokołu.

Następnie głos zabrał Radny Pan L.Mielnikiewicz, który powiedział między innymi, że nie dalej jak pół roku temu, kiedy to Pan J.Brodzicki zgodził się zarządzać spółką, wszyscy deklarowaliśmy pracę nad biznes-planem, nad rozwojem spółki itp. Okazuje się, że dwa dni przed sesją otrzymujemy biznes-plan spółki i mówi się nam tylko o małych zmianach.

Tak nie może być, skoro deklarowaliśmy się, że będziemy wspólnie pracować, to popracujmy.

Kończąc swoją wypowiedź Pan Mielnikiewicz powiedział, że taki stan rzeczy nie powinien się więcej powtórzyć.

Pan Wójt odnosząc się do wypowiedzi Pana Mielnikiewicza powiedział, że nie celem jest dyskusja o biznes-planie spółki na tej sesji. Dokument ten został dostarczony Radnym, by wszyscy mogli się zapoznać i na określony dzień zostanie zwołana sesja, która będzie poświęcona wyłącznie temu tematowi.

Natomiast dzisiejsza sesja jest poświęcona projektom uchwał, które zostały doręczone Radnym wraz z zaproszeniem na tę sesję.

Pan Przewodniczący zgadza się z Panem Mielnikiewiczem, gdyż jak stwierdził – jedno z drugim jest powiązane. To co jest w biznes-planie, to są podpowiedzi Radnych.

Wiadomo, że regulamin musi być przyjęty, ale żeby to nie odbiło się na ludziach biednych oraz tych, którzy cały czas płacą za śmieci. Tutaj chodzi głównie o zarządzanie spółką

Pan Przewodniczący nie miał pretensji bezpośrednio do obecnego Prezesa – Pana J.Brodzickiego, gdyż ten problem pojawił się wcześniej, ale stwierdził także, że przez ostatnie pół roku niestety również nie było żadnych działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej spółki.


Pan Przewodniczący podobnie jak na jednej z poprzednich sesji Rady Gminy powiedział, że będzie przeciwny dofinansowaniu spółki na pokrycie zobowiązań finansowych. Będzie natomiast popierał dofinansowanie z przeznaczeniem na konkretną działalność lub zakup sprzętu.

Pan J.Brodzicki w odniesieniu do wypowiedzi Pana Mielnikiewicza powiedział, że regulamin został przygotowany w miesiącu marcu br., wówczas prosił Radę o przyjęcie tego regulaminu, by na tej podstawie mógł wypowiedzieć umowy i wdrożyć nowe oraz limitować wydawanie worków. Dlatego tak późno został opracowany biznes-plan, gdyż dotychczasowy regulamin nie pozwalał na zmianę umowy.

Radny Pan Bobowski uważa, że regulamin jest dobrze przygotowany, ale nie ma podstawowej rzeczy, tzn. co będzie w przypadku, gdy ktoś nie będzie stosował się do jego ustaleń.

Zdaniem Pana Bobowskiego regulamin w tej wersji jest bezskuteczny. Skuteczny będzie wówczas, gdy będzie umieszczony zapis, że na podstawie odpowiedzniego artykułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, osoba nie stosująca się do tego regulaminu będzie ukarana.

Pan Wójt – ustawodawca w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku nakazał miastom i gminom uchwalenie regulaminu. Natomiast Pan Bobowski słusznie zauważył, że nie ma zapisu o konsekwencjach w przypadku nie stosowania się do ustaleń regulaminu, ale ustawy, w oparciu o które został opracowany regulamin, takie zapisy zawierają i napewno nie trzeba ich powielać.

Pan Wójt zwrócił się z prośbą do Rady o przyjęcie niniejszego regulaminu, a na następnej sesji, po uprzednim uzgodnieniu z Panią Prawnik ewentualnie zostaną wprowadzone zmiany, jeśli będzie to konieczne.

Radna Pani E. Chrobak pytała jak będzie wyglądać sprawa opłat za śmieci w szkołach.

Pan Wójt odpowiedział, że spółka obowiązkowo będzie pobierać opłaty od jednego kontenera miesięcznie, natomiast, jeśli będzie więcej śmieci, to Dyrektor danej szkoły będzie zobowiązany powiadomić Prezesa spółki i wówczas będą dodatkowe opłaty, oczywiście będzie to wszystko zawarte w umowie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy.

Takie zasady będą obowiązywały w szkołach od 1 września 2009 roku.

Pan Zb.Dutkowski zabierając głos powiedział, że ponieważ jego zdaniem następny projekt uchwały o ustaleniu górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości również budzi pewne wątpliwości, dlatego wnioskował, żeby tematowi spółki poświęcić odrębną sesję.

Pan Przewodniczący wnioskował przyjęcie regulaminu w wersji przygotowanej, lecz jeśli będzie taka koniczność, to na następnej sesji zostaną wprowadzone zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Zaś tematowi dalszego funkcjonowania spółki, Pan Przewodniczący proponował poświęcić oddzielne spotkanie, nie sesję.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza została podjęta przy 2 głosach wstrzymujących się i jako Nr XLVIII/64/2009 stanowi załącznik do protokołu.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek oplat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.

Pan Dutkowski zapytał, ile będzie się płacić za śmieci po podjęciu w/w uchwały.

Pan Brodzicki wyjaśniając powiedział, że Rada Gminy uchwala po to górne stawki, żeby Gmina miała podstawę do ukarania w drodze decyzji tych, którzy nie płacą za odpady.

Nie ma tam natomiast stawek opłat za 1 worek śmieci. Wyliczenia dołączone do projektu uchwały, to są kalkulacje opłat, jakie obecnie ponosimy bez uwzględnienia wysokości opłat za 1 worek śmieci.

Pan Dutkowski ponownie – jeśli ta uchwała zostanie podjęta, to ZGKiM nie będzie miał podstaw prawnych pobierać opłat za ścieki, ponieważ uchwała poprzednia traci moc.


Dlatego Pan Dutkowski proponował, żeby temu tematowi poświęcić oddzielną sesję.

Pan Przewodniczący uważa, że uchwałę można przyjąć, tylko należałoby zapisać, że traci moc uchwała w części, nie w całości.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały

Przy 2 głosach wstrzymujących się uchwała została odrzucona, 11 Radnych głosowało przeciw podjęciu przedstawionej uchwały.

Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Pan Wójt poinformował, że kiedy była podejmowana uchwała o przystąpieniu do tego związku, wiązał duże nadzieje, ale niestety spełzły one na niczym, dlatego został przygotowany projekt uchwały o wystąpieniu ze Związku Gmin Fortecznych.

Pan Przewodniczący zapytał o zdanie przedstawicieli Związku Gmin Fortecznych – Pana Dutkowskiego i Pana Bobowskiego.

Pan Dutkowski odpowiedział, że jest za podjęciem w/w uchwały.

Pan Bobowski również uważa, że bez sensu jest należeć do tego związku, gdyby nawet kiedyś doszło do tego, że chcielibyśmy odnowić zamek w Birczy, to musielibyśmy 50% dołożyć ze środków własnych, a na to nas nie stać.

Wobec powyższego uchwała w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr XLVIII/65/2009 stanowi załącznik do protokołu.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.

Pan Wójt wyjaśnił, że w związku z tym, że do Związku przystępuje Gmina Tyrawa Wołoska, należy podjąć nową uchwałę, taka jest procedura.

Po udzieleniu wyjaśnienia jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVIII/66/2009 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, stanowiąca załącznik do protokołu.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVIII/67/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/85/08 z dnia 12 maja 2008 roku dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 2042 R Wara-Stara Bircza.

Pan Wójt wyjaśnił, że odbył się przetarg na wykonanie w/w drogi i po przetargu udział Gminy Bircza w dofinansowaniu tej drogi będzie wynosił 1.090.000,00 zł. Przed przetargiem kwota ta wynosiła 1.395.202,00 zł.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVIII/68/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok dot. przeznaczenia środków na odbudowę parkingu przy hali sportowej “Pilawa” w miejscowości Stara Bircza jako zadanie inwestycyjne.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVIII/69/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok dot. kwoty 305.202,00 zł z przeznaczeniem na dział Transport, a konkretnie na usuwanie skutków powodzi. Są to środki, o które został zmniejszony udział własny Gminy w dofinansowaniu drogi powiatowej Wara-Stara Bircza.

Jeednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVIII/70/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok dot. kwoty 13.438,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi, a konkretnie dot. SP w Leszczawie Dolnej.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVIII/71/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/60/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku dot. zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Wszystkie podjęte uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Po podjęciu uchwał Radny Pan Dutkowski skierował pytanie do Wójta na jaką kwotę został rozstrzygnięty przetarg na dywaniki w ramach usuwania skutków powodzi.


Pan Wójt udzielił odpowiedzi w tym temacie, informując jednocześnie o całej procedurze przetargowej. Pan Wójt zaznaczył również, że nie był zadowolony z odbytego przetargu, zamierzał go nawet unieważnić, ale wówczas musiałby wystąpić z pismem do Ministerstwa o przedłużenie terminu rozliczenia z otrzymanej dotacji.

Dlatego Pan Wójt prosił Radnych o podpowiedź w tym temacie.

Pan Przewodniczący wnioskował o unieważnienie przetargu i ogłoszenie na nowo, ponieważ jest przeciwny, żeby dywaniki były wykonywane przez Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, prosząc Radnych o przegłosowanie.

Za unieważnieniem przetargu głosowało 8 Radnych.

Pan Lichota uważa, że już jest zbyt późny okres na to, żeby rozpoczynać procedurę przetargową od nowa, jeśli chodzi o wykonanie dywaników.

Pan Bobowski uważa, że Radni powinni być wcześniej bardziej dokładnie o wszystkim poinformowani.

Pani Skarbnik poinformowała, że istnieje ryzyko, gdyż niewiadomo, czy Ministerstwo wyrazi zgodę na przesunięcie terminu rozliczenia z dotacji.

Ad.4.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt poinformował, że w związku z realizacją zadania pn.”Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w Birczy” jest bardzo wiele problemów, które wymagają wielu zmian polegających na zmianie dokumentacji, a co za tym idzie, zmianę pozwolenia na budowę, a wszystko to wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Okazuje się również, że nie mamy pozwolenia wodnoprawnego, do tego potrzebna jest dokumentacja hydrologiczna, którą należy wykonać.

“Padają pytania, dlaczego nie wykonałem aktualizacji pozwolenia na budowę .

Zbiorniki zaprojektowano na działce, której Gmina nie jest właścicielem, Stacja uzdatniania wody – źle zaprojektowana, udało się przeprojektować nieodpłatnie, dostosowując technologię do istniejącego stanu rzeczy. Zlecono wykonanie aktualnych badań wody, gdyż do dokumentacji dołączono wyniki badań z 1996 roku. Muszą być zmienione urządzenia, żeby woda po oddaniu obiektu do użytku odpowiadała wymogom Sanepidu – tutaj Gmina nie ponosi kosztów.

Zbiorniki napowietrzające z wodą zostały zaprojektowane na zewnątrz budynku stacji uzdatniania wody, podjąłem decyzję o umieszczeniu wewnątrz, ale musi być budynek wydłużony o 1,5 m..

Musi być zmiana dokumentacji i pozwolenia na budowę (za wykonanie map do celów projektowych Gmina musi dodatkowo zapłacić).”

Kończąc Pan Wójt zapewnił, że postara się, by te wszystkie problemy były rozwiązane w sposób właściwy, a mieszkańcy byli zadowoleni z wykonanego zadania.

Radny Pan Buczek stwierdził, że jest cały czas na bieżąco przy realizacji w/w zadania i faktycznie widzi jak to wygląda w rzeczywistości. Według Pana Buczka ludzie zostali podzieleni na 3 kategorie.

Za ten stan rzeczy nie jest odpowiedzialny ani obecny Wójt, ani obecna Rada, ale musi to być w jakiś sposób wyprostowane, a to będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami, o co będziemy prosić Radę – powiedział Pan Buczek.

Radny Pan W.Bobowski poinformował, że są skargi na wykonawcę wodociągu.

Wobec tego Pan Bobowski wnioskował, żeby stworzyć zespół ludzi, którzy pilnowaliby realizacji tego zadania codziennie.

Ponadto Pan Bobowski uważa, że należy przygotować i poprawić dokumentację tak, żeby było dobrze, bo wody w Birczy drugi raz nikt nie będzie robił. Muszą być jasne kryteria, ujednolicone i jak najszybciej podjęta decyzja. Przede wszystkim musi to być wykonane zgodnie z prawem.

Pan Wójt jeszcze raz zabierając głos powiedział, że postara się, by wszelkie problemy związane z budową wodociągu zostały w sposób właściwy rozwiązane, tak by mieszkańcy byli zadowoleni i wszystko było w porządku.

 

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad – Radna Pani E.Chrobak odczytała protokół z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 15 maja 2009 roku – jak załącznik do protokołu.

Radny Pan Buczek zabierając głos miał wiele uwag dot. zatrudniania oraz przydziału godzin dla nauczycieli. Stwierdził, że jest zbyt dużo nauczycieli zatrudnionych spoza terenu Gminy Bircza. Ponadto niektórzy nauczyciele mają po 18 godzin w jednej szkole i po 17 godzin w innej szkole.

Pan Buczek stwierdził, że to jest moralnie naganne i trzeba tę sytuację naprawić, uważając, że może na to wpłynąć Wójt.

Radna Pani E.Chrobak odnosząc się do wypowiedzi Pana Buczka powiedziała, że tak wyglądała sytuacja w maju br. W chwili obecnej po konsultacji z Panią Dyrektor ZEAS-u, takie sytuacje nie mają miejsca. Powyżej półtora etatu nikt z nauczycieli nie ma.

Pani Chrobak dodała, że Komisja stoi na stanowisku, żeby wszystkie szkoły do końca kadencji funkcjonowały.

Pani Chrobak zwróciła się z prośbą do Dyrektorów szkół, żeby tak kierować pracą, by pracę w szkołach mieli nauczyciele – fachowcy z terenu naszej gminy. Wyjaśniła, że nie chodzi tu o to, żeby zwalniać osoby, które mają

Radny Pan Mielnikiewicz zabierając głos powiedział, że pracując w komisji, pracuje po to, żeby usprawnić, na zarządzaniu też się zna. Pan Mielnikiewicz stwierdził, że dobrze by było, gdyby był bank danych, kto ma jakie wykształcenie, jaki kierunek ma ukończony, wówczas nie byłoby problemów z zatrudnieniem.

Ponadto Pan Mielnikiewicz dodał, że będzie brał udział w posiedzeniach komisji i będzie mówił pewne rzeczy głośno

Pan Wójt ustosunkowując się do powyższych wypowiedzi powiedział, że nie ma bezpośredniego wpływu na zatrudnienie kadry nauczycielskiej, nie zna się na tym, więc nie ingeruje Nigdy nie narzucał Dyrektorom szkół, kogo mają zatrudniać.

Pan Wójt nie miał uwag do Dyrektorów szkół, jego zdaniem szkoły są właściwie przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010. Nie udało się zrealizaować pewnych zadań w zakresie remontów ze względu na brak środków finansowych.

Pan Wójt dodał również, że postara się rozwiązać trwający od wielu lat problem wody w SP Leszczawa Dolna.

Pan Wójt zwrócił się z prośbą do Pani Dyrektor ZEAS-u oraz Pani Dyrektor Gimnazjum, żeby tak zorganizować dowóz młodzieży do szkoły, by nie było żadnych utrudnień – jak podkreślił – jest to bardzo ważna sprawa.

W dalszej części obrad Dyrektorzy poszczególnych szkół przedstawili informacje o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010.

Ponadto Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy zwróciła się z prośbą o wykonanie podjazdu koło szkoły, Pani Dyrektor SP Leszczawa Dolna zwróciła się z prośbą o pomoc w postaci oddelegowania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do wykonania prac przy odwodnieniu szkoły oraz podjęcie działań związanych z wykonaniem zatoczki koło szkoły dla zatrzymywania się autobusu szkolnego.

Pani Dyrekotor SP Sufczyna prosiła o umieszczeniu znaku drogowego o ograniczeniu szybkości od strony Nowej Wsi, w związku z tym, że budynki szkolne znajdują się po obu stronach drogi, istnieje zbyt duże niebezpieczeństwo dla dzieci.

Radny Pan L.Mielnikiewicz mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci zwrócił się do Wójta z prośbą o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie środków na wykonanie chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Leszczawa Dolna na odcinku od sklepu do przystanku, gdyż około 60% dzieci chodzi pieszo do szkoły.

Radny Pan Kozioł prosił o podjęcie działań związanych z wykonaniem zjazdu dla autobusów z drogi krajowej Przemyśl – Sanok.

Pan Wójt odpowiedział, że w tej sprawie oraz w sprawie wykonania zatoczki dla autobusów w Leszczawie Dolnej wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o powołanie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która podejmie stosowną decyzję.

Pod koniec obrad Pan Wójt zwrócił się do Radnych i sołtysów o konsultację ze społeczeństwem w sprawie projektu budżetu na 2010 rok oraz składanie wniosków do budżetu.

Pan A.Wilgucki – Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego zwrócił się do Wójta z prośbą o podjęcie działań dot. sprzedaży działki Nr 51/5 w miejscowości Boguszówka.

Pan Przewodniczący odczytał pismo Dyrektora Gimnazjum w Birczy z prośbą o przyznanie środków na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły.

Pan Przewodniczący wnioskował, żeby przeznaczyć środki w wysokości 1.000,00 zł z obsługi Rady Gminy.

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek Pana Przewodniczącego, na najbliższą sesję zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały.

Ad.6.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLVIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
Protokołowała:

Teresa ŚlimakAutor:
Data: 2009-09-23 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-09-23 10:05:09

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl