Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 07:44


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XVI/2009

Protokół Nr XVI/2009 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy,
odbytej w dniu 30 listopada 2009 roku,
 
w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
 
            Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 12.30.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Artur Buczek oraz Pan Ryszard Hajnold (nieobecność usprawiedliwiona).
 
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pan Janusz Chrobak, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar, Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan Krzysztof Urban , Kierownik ŚDS – Pani Krystyna Banaś, Dyrektor ZEAS w Birczy – Pani Teresa Dutkowska, Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.Podjęcie uchwał
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. m-ci Leszczawa Górna i m-ci Sufczyna,
- w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej zaopatrzenia ochotniczej straży pożarnej w samochód pożarniczy,
- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
- w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych,
- w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Bircza liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- w sprawie przystąpienia do zmiany granic miejscowości Bircza,
- w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2013.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
7. Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
 
 
Ad.2.
            Do proponowanego porządku obrad wprowadzono następujące zmiany:
 
- na wniosek Przewodniczącego Rady jednogłośnie został wprowadzony punkt o
 treści: ”Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji Rady Gminy za
 okres międzysesyjny”.
- na wniosek Radnego Pana W.Bobowskiego jednogłośnie wykreślono punkt o treści:
 “Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny” z tego względu, że Wójt jest
   nieobecny.
 Zatem kolejność punktów nie zmieniła się.
- Na wniosek z-cy Wójta jednogłośnie zostało wprowadzone 2 projekty uchwał w
 sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Po wprowadzeniu w/w porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
            Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.4.
            W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy zabrał głos Pan Jan Lichota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, przedstawiając informację o posiedzeniu komisji w dniu 20 listopada 2009 roku wg protokołu znajdującego się do wglądu w biurze Rady Gminy dot. opiniowania uchwał w sprawie podatków na 2010 rok.
            Następnie głos zabrał Pan Lucjan Mielnikiewicz – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny, który poinformował, że Komisja spotkała sie dwukrotnie, tj. 7 i 10 listopada br.. W dniu 7.11.1009 r. odbyło się spotkanie z Zarządem Klubu BKS “Leśnik” Bircza. Z rozmów wynika, ze zawodnicy niecierpliwie czekają na dotrzymanie słowa odnośnie premii. “Zanim się zacznie coś obiecywać, to powinniśmy zobaczyć, co się ma w portfelu”,
Drugie spotkanie miało dotyczyć udzielenia pomocy przy organizacji obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, ponieważ zostało to juz przygotowane, przedyskutowano sprawę dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników GOK,SiT.
“I znowu powtarza się sytuacja, obiecujemy, a nie dajemy. Następnym razem, jeśli będziemy nad czymś głosować, zastanówmy sie, czy będziemy w stanie to zrealizować”.
 
Ad.5.
            Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - kwota 64.000,00 zł.
 
W/w projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz, która dokonała szczegółowego wyjaśnienia.
Po udzieleniu wyjaśnienia jednogłośnie została podjęta uchwała i jako Nr LIII/84/2009
stanowi załącznik do protokołu.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – kwota 7.872,00 zł
            Radny Pan Bobowski zabierając głos stwierdził, że projekt uchwały niewiele mówi, jest mało czytelna i brak rozszerzonej informacji. Na pewno ktoś się bardzo starał, żeby te środki szkoła otrzymała.
Ponadto od 1.01.2010 r. następuje zmiana w prawie oświatowym, mianowicie rozszerza się zakres kontroli i oceny przez organ prowadzący i w związku z tym organ prowadzący będzie szerzej oceniał szkoły, niż robił to do tej pory, dlatego informacje muszą być szersze.
            Wobec powyższego wyjaśnienia do przedstawionego projektu uchwały udzieliła Pani Teresa Dutkowska – Dyrektor ZEAS w Birczy.
Pani Dutkowska poinformowała, że był składany projekt przez nauczycieli Gimnazjum, chodzi tu o naukę języka angielskiego, są to dodatkowe lekcje dla uczniów.
Projekt jest realizowany przez dwóch nauczycieli.
W tej chwili przyszła umowa na pełną kwotę i należy wprowadzić ją do budżetu.
Po udzieleniu wyjaśnienia jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok i jako Nr LIII/85/2009 stanowi załącznik do protokołu
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – kwota 12.000,00 zł.
 
Ponownie głos zabrał Radny Pan Bobowski, który powiedział tak jak przy poprzednim projekcie uchwały, że wyjaśnienie powinno być rozszerzone, powinno być napisane, czy szkoła starała się o te środki. Jeżeli się szkoła starała o te środki, to trzeba pokazać, tych ludzi, którzy te środki pozyskali, żeby uaktywnić innych ludzi do pracy.
            Pani Dutkowska wyjaśniła, że projekty były składane przez dwie szkoły: SP Korzeniec i Zespół Szkół w Birczy. SP w Korzeńcu otrzymała 6.000,00 zł, które zostały wprowadzone na jednej z poprzednich sesji, natomiast obecnie Zespół Szkół w Birczy otrzymał kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
            Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
 
- Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LIII/87/2009 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości na rok 2010 w stosunku do roku 2009 nie uległy zmianie z wyjątkiem § 1 pkt 4 – dot. ZGKiM w Birczy.
 
- Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LIII/88/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Pani Sekretarz udzielając wyjaśnienia powiedziała, że zostały zmienione stawki podatku w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały, z uwagi na zmianę minimalnych stawek podatku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 roku oraz że po zmianie stawki podatku zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów nastąpi wzrost podatku od ciągników siodłowych i balastowych z dwoma osiami o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu powyżej 35 ton o kwotę 199,23 zł, z trzema osiami powyżej 40 ton – o kwotę 256,88 zł. Łączny wzrost podatku wyniesie 456,11 zł.
Pozostałe stawki nie ulegają zmianie.
 
- Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LIII/89/2009 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 68 o pow. 0,24 ha położonej w m-ci Sufczyna.
 
- Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 227/11 o pow. 0,71 ha wraz z murowanym budynkiem gospodarczym, położonym w Leszczawie Górnej.
            Przed głosowaniem nad w/w projektem uchwały Pani Teresa Madej – Sołtys wsi Leszczawa Górna zabierając głos powiedziała, ze mieszkańcy Leszczawy Górnej na zebraniu wiejskim podjęli uchwałę o sprzedaży przedmiotowej działki pod warunkiem, że środki uzyskane ze sprzedaży tej działki zostaną przeznaczone na remont wskazanego przez mieszkańców odcinka drogi Leszczawa Dolna – Leszczawa Górna w miejscowości Leszczawa Górna. Pani sołtys prosiła, żeby był taki zapis w przyszłorocznym budżecie gminy.
Przystąpiono do głosowania na w/w projektem uchwały.
Uchwała w sprawie zbycia działki Nr 227/11 o pow .071 ha, położonej w m-ci Leszczawa Górna została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym sie i jako Nr LIII/90/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
- Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LIII/91/2009 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych.
Projekt w/w uchwały został przygotowany na wniosek Nadleśnictwa Bircza.
 
- uchwała w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Bircza liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
            Pani Sekretarz wyjaśniła, że limit dla terenu Gminy Bircza wynosi 21 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym dla miejscowości Bircza – wynosi 3 /trzy/.
Dla Gminy Bircza limit jest wykorzystany:
1.Gminna Spółdzielnia “Sch”
2.Firma Handel-Usługi Teresa Góralewicz
3.Firma Handlowo-Usługowa Dorota Świstak
Wpłynął wniosek: Pani Zdzisława Frieske – sklep spożywczo-przemysłowy w Birczy o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
tj. wina i wódki. Pani Zdzisława Frieske posiada zezwolenie na sprzedaż piwa.
            Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LIII/92/2009 stanowi załącznik do protokołu
 
- Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LIII/93/2009 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2013.
Zmiany do strategii zostały naniesione wg pisma Wojewody Podkarpackiego.
 
- Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w samochód pożarniczy.
Projekt uchwały dotyczył zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 749.320,00 na realizację zadania pn.: ”Poprawa poziomu bezpieczeństwa ludności poprzez wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Birczy w samochód pożarniczy,
Zadanie będzie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.
            Radny Pan Kozioł zabierając głos stwierdził, że to jest bardzo poważna kwota, ponadto nie wiadomo, ile na ten cel przeznaczy Urząd Wojewódzki. Wg Pana Kozioła oferowany samochód, to samochód, który nie spełnia naszych oczekiwań, jest to samochód firmy “Volvo”, nie sprawdzony na terenie naszej gminy. Proponował, żeby kupić samochód marki “Mercedes”, który jest tańszy i posiada go większość straży pożarnych.
“Tu jest błąd, który trzeba skorygować. Szkoda, że nie ma Komendanta OSP – Pana Atamańczuka”
            Pani Sekretarz poinformowała, że Pan Atamańczuk nie mógł wziąć udziału w sesji, ponieważ wyjechał na szkolenie.
 
            Pan L.Mielnikiewicz zabierając głos w tej sprawie powiedział między innymi: ”zastanówmy się , czy my udźwigniemy, zastanówmy się, bo to jest ponad 700.000 złotych, apeluję o zdrowy rozsądek, rządźmy tym, co mamy w kieszeni. Popatrzymy się na Dubaj – dziękuję”.
            Pan Kozioł wnioskował o wycofanie tej uchwały do następnej sesji
            Pan Przewodniczący wyjaśnił, że w trakcie obrad nie można wycofać projektu uchwały. Musi być poddana pod głosowanie.
            W międzyczasie została poproszona Pani Anna Podgórska – pracownik Gminy, która wyjaśniła całą procedurę dot. zakupu samochodu pożarniczego, informując przede wszystkim, że Gmina musi zabezpieczyć całą kwotę w budżecie gminy, a po zakończeniu całej procedury kwota zostanie zwrócona w wysokości 75%.
            Pan Bobowski zapytał Panią Skarbnik o zdanie w tym temacie, jeżeli to ma być zakup ze środków Unii Europejskiej, to taką okazję należy wykorzystać.
            Pani Skarbnik odpowiedziała, że na pewno trzeba będzie z czegoś zrezygnować, dlatego należy rozważnie podejść do tego tematu, czy nas będzie stać, czy nie.
            Pan L.Mielnikiewicz - “rozumiem Pana Bobowskiego – Radnego z Birczy, ale nie ma Wójta, nie ma Pana Atamańczuka, a Pani Skarbnik, nie może negować, gdyż nie jest wnioskodawcą uchwały.
            Pan Przewodniczący stwierdził, że Radę stawia się przed faktem dokonanym
i poddał uchwałę pod głosowanie.
Za uchwałą głosowało 5 Radnych, 7 Radnych wstrzymało się od głosu, 1 głos przeciwny.
Wobec powyższego uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w samochód pożarniczy została podjęta i jako Nr LIII/94/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.6.
            W tym punkcie porządku obrad Pani Czesława Wiśniowska – Sekretarz Gminy przedstawiła informację ze spotkania roboczego z dnia 27 listopada 2009 roku, którego tematem było: „Zagospodarowanie Terenu Parku i Pałacu Humnickich w Birczy”, informując jednocześnie, że Bircza jest ujęta w projekcie budżetu Związku Gmin Fortecznych na 2010 rok.
Pani Sekretarz poinformowała, że w pierwszym etapie na realizację zadania należy zabezpieczyć w budżecie na rok 2010 minimalną kwotę 155.500,00 zł, w tym 131.100,00 wpłata na dofinansowanie zadania i 24.400,00 – składki na rok 2010 celem przygotowania niezbędnej dokumentacji (podkłady geodezyjne, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, studium wykonalności, projekt techniczno – budowlany na odnowę Pałacu.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.717.000,00 zł, z czego Gmina Bircza musi wnieść 15%-wy udział własny (ok.260.000,00 zł do sierpnia 2010 roku należy przedłożyć dokumenty zabezpieczające tę kwotę). Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2011 – 2012.
Kończąc Pani Sekretarz stwierdziła, że Gmina Bircza w pierwszej kolejności musi uregulować wszystkie zaległości składek członkowskich wobec Związku Gmin Fortecznych. W chwili obecnej jest to kwota 35.000,00 zł plus odsetki.
„Jeżeli Gmina Bircza chce być wiarygodnym partnerem, to musi się jednoznacznie określić, że ureguluje wszystkie zaległości i będzie płacić składki na bieżąco”
Pani Sekretarz zapewniła, że takie pismo zostanie sporządzone, ale musi wiedzieć wstępnie, jakie jest zdanie Rady.
 
            Radny Pan Bobowski zabierając głos powiedział: ”my z Panem Dutkowskim jesteśmy przedstawicielami Gminy Bircza w Związku Gmin Fortecznych i od jakiegoś czasu w ogóle nie uczestniczymy w obradach, ponieważ jest nam wstyd z tego względu, że Gmina Bircza zalega w płaceniu składek członkowskich. Ciągle nas pytano, kiedy będą zapłacone składki, a my nie wiedzieliśmy, co odpowiedzieć.
Dopóki składki nie zostaną zapłacone, nie będziemy uczestniczyć w obradach, a po drugie nie będziemy traktowani poważnie. Jeżeli tak dalej będzie, to poprosimy, żeby nas zwolnić z tej funkcji.”
            Pani Sekretarz poinformowała również, że w dniu 12 października 2009 roku Wójt wystosował pismo do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl z prośbą o umorzenie należności z tytułu zaległych składek, lecz Zarząd Związku Gmin Fortecznych pismem z dnia 10 listopada br. negatywnie ustosunkował się do niniejszej prośby, dlatego Rada musi podjąć decyzję odnośnie uregulowania w/w należności.
            Radny Pan Mielnikiewicz zabierając głos powiedział między innymi: ”my się zastanawiamy, czy uregulować kwotę 35.000,00 zł, plus odsetki. Na remont możemy uzyskać potężną kwotę i w rezultacie   budynek pałacowy po wykonaniu remontu będzie wizytówką Gminy.”
Pan Mielnikiewicz wnioskował o zapłacenie zaległych składek, bo to jest wstyd dla naszej Gminy.
            Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział również, że składki należy uregulować i Rada powinna się zgodzić na realizację zadania dot. zagospodarowania terenu parku i Pałacu Humnickich w Birczy.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za realizacją przedmiotowego zadania.         
 
            Radny Pan Jan Lichota zabierając głos zwrócił się do Radnych z apelem, by w tym roku razem usiąść do prac na projektem budżetu gminy na 2010 rok i ustalić priorytetowe zadania na rok 2010, żeby potem nikt nie miał pretensji.
            Radny Pan Mielnikiewicz poparł apel Pana Lichoty - “wszyscy wspólnie powinniśmy pracować nad projektem budżetu na 2010 rok.
            Radny Pan Kozioł wnioskował, żeby wystąpić z pismem na jakiej podstawie PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o Rejon Dystrybucji Energii Sanok domaga się usunięcia kolizji elementów zieleni z urządzeniami linii elektroenergetycznych.
            Radny Pan Bobowski poinformował, że Pan Andrzej Łyszczarz wykonywał usługi przy stadionie w Birczy i do tej pory nie może uzyskać pieniędzy, prosząc Panią Skarbnik o wyjaśnienie i załatwienie tej sprawy.
            Pani Skarbnik odpowiedziała, że na sesji w dniu 30 października br. Wójt przedstawił stanowisko w tej sprawie i do tej pory nic się nie zmieniło. “Nie mogę zapłacić Panu Łyszczarzowi, gdyż nie mam żadnych dokumentów”.
            Pan Bobowski ponownie do Pani Skarbnik -”Są pewne zasady, które obowiązują w prawie gospodarczym.
            Pani Skarbnik-” Umowy z Panem Łyszczarzem nie podpisywałam, protokołu odbioru nie widziałam, dopóki nie otrzymam dokumentów nie zapłacę Panu Łyszczarzowi.” 
            Pan Bobowski ponownie- “Nie najważniejszy jest papier, ale fakt obrotu gospodarczego.”
            Na pytanie Pana Dutkowskiego czy Pan Łyszczarz ma umowę na wykonane prace, Pani Skarbnik odpowiedziała ponownie, że ona umowy nie podpisywała. Pan Dutkowski ponownie zabierając głos powiedział, że wszystko jest do sprawdzenia, tym bardziej, że nie jest to taka pierwsza sprawa z Panem Łyszczarzem.
            Pan Przewodniczący uważa, że sprawę powinien wyjaśnić Wójt.
 
            Radny Pan Lichota pytał czy był odbiór drogi Stara Bircza – Wara. Jeśli tak to dlaczego Radni i Sołtysi z tego terenu nie byli powiadomieni: “Droga ma już dziury, dziękuję za powiadomienie”.
            Pani Sekretarz zapewniła, że wyjaśni tę sprawę.
            Pan Przewodniczący poinformował, że był zaproszony na odbiór w/w drogi, ale z ważnych przyczyn nie uczestniczył. Pan Przewodniczący dodał, że również nikt nie był zaproszony na odbiór drogi w Jaworniku Ruskim. Zadanie to zostało wykonane ze środków na usuwanie skutków powodzi, którymi dysponował Wójt.
 
            Pan Stanisław Gajewski – Sołtys wsi Stara Bircza poinformował, że Sołtysi otrzymali pismo, że na teren Gminy Bircza wchodzi firma z Żurawicy do odbioru odpadów komunalnych, nic bliżej nie wiadomo, na jakich zasadach, co należałoby wyjaśnić.
            Radny Pan Kozioł: “Chciałbym, żeby na następnej sesji był obecny Prezes ZGKiM, przyjadą mieszkańcy Kuźminy i niech on powtórzy to, co mówił do nich, m. in czy Rada Gminy podjęła uchwałę o nie zabieraniu wszystkich worków ze śmieciami”.
            Pan Przewodniczący wyjaśnił, że Prezes ZGKiM jest zapraszany na każdą sesję. Następnie Pan Kozioł zapytał, kiedy Parafia Kuźmina otrzyma dofinansowanie. Ponadto powiedział, że jest mu wiadomo z pewnych źródeł, iż przyszłe wytyczne budowy chodnika koło Kościoła w Kuźminie. “Pan Wójt schował do szuflady i nie okaże tego. To się nam należy i tego Wójt przede mną nie schowa”.
            Radny Pan Mielnikiewicz skierował pytanie do Zastępcy Wójta czy został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej budowy kanalizacji w miejscowości Leszczawa Dolna. Pan Chrobak odpowiedział, że w chwili obecnej sprawa jest w sądzie i nie można podejmować dalszych działań ponieważ dokumentacja jest niekompletna,
            Pani Teresa Dutkowska Dyrektor ZEAS w Birczy poinformowała Radnych, że w dniu 23.11.2009 roku po raz kolejny zwróciła się do Wójta z prośbą o zwiększenie planu wydatków w dziale Oświata i Wychowanie na rok 2009. Pani Dutkowska dodała, że plan w tym dziale został zmniejszony już na starcie. Zbliża się dzień wypłaty dla nauczycieli i nie ma na ten cel środków. Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że bez względu na okoliczność środki muszą się znaleźć, na miejscu Wójta wstrzymałby prace w terenie.
Pani Skarbnik odpowiedziała że w chwili obecnej deficyt jest tak wysoki, iż nie może zwiększyć planu. Na chwilę obecną bez uzgodnienia z Wójtem nie może podjąć żadnej decyzji. Pan Bobowski stwierdził, że niedopuszczalne jest, żeby pracownik nie otrzymał wynagrodzenia, musi się znaleźć wyjście z tej sytuacji, nie wypłacenie wynagrodzenia jest bardzo poważnym wykroczeniem.      
            Pan Mielnikiewicz: “ Umowy są zawarte i nie ma pieniędzy.”Pan Mielnikiewicz ponownie odwołał się do spotkania z Dyrektorem GOKU “ Miały być środki na wynagrodzenia, kiedy odwoływano Pana Piotrowskiego, było mówione, że będzie budżet na odpowiednim poziomie, niestety tak nie jest. To wszystko daje wiele do myślenia. Proszę żebyśmy się zabrali do pracy nad projektem budżetu na 2010 rok. Proszę o rozwagę”.
            Pani Skarbnik ponownie zabierając głos odnośnie zwiększenia środków w oświacie powiedziała, że może zaproponować zmiany, ale po uzgodnieniu z Wójtem.
            Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach LIII sesji Rady Gminy w Birczy do czasu powrotu Wójta do pracy, informując jednocześnie, że o dalszej częsci sesji Radni zostaną poinformowani telefonicznie.
 
Ciąg dalszy sesji w dniu 11 listopada 2009 roku
 
            W pierwszej kolejności Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – kwota 133.607,09 zł, wyjaśniając dokładnie cały projekt uchwały.
            Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr LIII/95/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.6.
            W tym punkcie porządku obrad Radny Pan A.Kozioł skierował pytanie do Wójta, kiedy Parafia w Kuźminie otrzyma dofinansowanie do remontu Kościoła.
            Pan Wójt odpowiedział, że w roku bieżącym żadna Parafia nie otrzymała środków na remont Kościoła ze względu na brak środków w budżecie.
            Pan Przewodniczący odnosząc się do powyższej sprawy uważa, że remont Kościoła w Kuźminie należałoby dofinansować, ponieważ rzeczywiście Kościół ten wymaga kapitalnego remontu, co było widoczne przy ostatnich uroczystościach w tej miejscowości.
Pan Przewodniczący będąc przy tym temacie zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, by przy opiniowaniu podobnych zadań nie patrzył przez pryzmat tylko swojej miejscowości.
            Pan Przewodniczący Komisji Budżetu odpowiedział, że: wcale nie patrzy tylko przez pryzmat swojej miejscowości, a Kościół w Brzeżawie jest również zabytkowy, a ponadto dodał, że gdy złożył rezygnację z Przewodniczącego Komisji Budżetowej, nie została ona przyjęta oraz że nigdy nie negował, żeby Kuźminie pomóc.
            Radny Pan Dutkowski - “zastanówcie się, czy w przyszłym roku będzie co dzielić”.
            Pani Skarbnik odpowiedziała, że na pewno najpierw trzeba zaplanować zadania własne.
            Pan Wójt - “na pewno ten rok był ciężki, ale najgorszą gehennę przeżywam ja, ale ja się podjąłem tego zadania. Nie będzie zachwiania finansowego. Wszyscy otrzymają swoje wynagrodzenia”.
W odniesieniu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – P. Dutkowskiego Pan Wójt podkreślił, że rok obecny był ciężki, ale wychodzimy prawie z obronną ręką. Zobowiązania są co roku i teraz będą. Ale – podpisałem z Panią Skarbnik umowę na kanalizację w Rudawce, do końca roku podpiszemy umowę na halę sportową- tj. 3 mln. zł. W następnym roku dzięki posłowi Tomańskiemu otrzymamy na halę sportową 570 000 zł. Jest już zapewnienie pisemne w tej sprawie. Przyszły rok będzie skromny, nie będzie to rok inwestycyjny za wyjątkiem środków, które otrzymamy na drogi. Został złożony wniosek na kwotę 375 000 zł. Na polecenie Wojewody wytypowano trzy drogi:
droga na Pilawę, droga Leszczawka i droga Wola Korzeniecka. Halę sportową zamierzam zakończyć w stanie surowym, największe inwestycje to będą drogi powiatowe.
Zostało wystosowane pismo do Powiatu Przemyskiego o udział 100.000 Powiat i 30.000 gmina. Tylko do Powiatu jesteśmy dłużni 800 000 zł za wykonane prace, do końca roku nie zdążymy zapłacić, jeśli chodzi o pozostałe zadania, wychodzimy na zero. Wszyscy wiemy, że robót zostało wykonanych bardzo wiele”.
            Pan Przewodniczący zapytał czy jest możliwość wykonania studzienki kanalizacyjnej i przejścia dla pieszych na drodze krajowej pod ośrodkiem zdrowia w Birczy.
 
            Pan Wójt wyjaśnił, że będzie to wykonane w stosownym czasie.
           
            Pan Adam Wilgucki zgłosił, że przy drodze powiatowej w kierunku Woli Korzenieckiej powstała przepaść, która stanowi duże niebezpieczeństwo, zarówno dla pieszych jak i dla pojazdów. Pan Wójt odpowiedział, że w tej sprawie zostaje skierowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych.
            Pan Dutkowski zapytał dlaczego do tej pory nie została wykonana wycinka topoli przy drodze w miejscowości Leszczawka.
            Pan Przewodniczący - “mieszkańcy Jawornika oczekują na obiecaną koparkę, która wykonałaby przebranie zasypanych rowów przy drodze gminnej”.
Pan Wójt odpowiedział, że w środę 2 grudnia 2009 roku jego własna koparka wraz z samochodem wykona te prace prywatnie, ponieważ w budżecie nie ma środków na ten cel.
Pan Przewodniczący- “dlaczego radni i sołtysi nie są zapraszani na odbiory dróg, chodzi konkretnie o miejscowość Jawornik Ruski”, gdzie do odbioru drogi po wykonanym remoncie nie zaproszono nie tylko radnego, ale także sołtysa miejscowości Jawornik. Ponadto Przewodniczący na miejscu Wójta unieważniłby ten przetarg, bo za kwotę 75 000 zł można było wykonać nawierzchnię z masy asfaltowej na odcinku około 220 mb, a nie tylko wykonać wyżwirowanie drogi na odcinku 300 mb.”  
            Pan Wójt- “jeżeli są roboty gdzieś źle wykonane i nastąpiło przestępstwo z tego tytułu, Państwo macie prawo zgłaszać do prokuratury, a prokuratura może się cofać 5 lat do tyłu. Nikt i nic nie zwalnia Państwa tu siedzących, żeby zgłosić, że droga “X” została źle wykonana a w sprawie w/w postaram sie przyjrzeć, jeśli trzeba będzie to powoła się komisję”
            Odnośnie tego, że Radni i Sołtysi zaproszeni na odbiór przedmiotowej drogi, Pan Wójt przeprosił za to Radnych i Sołtysów.
            Pan Lichota wyraził swoje oburzenie, że radni i sołtysi nie zostali zaproszeni na otwarcie dróg powiatowych po remontach: Bircza - Nienadowa oraz Stara Bircza - Wara. “Myśmy też partycypowali w kosztach wykonania tych dróg. Tak nie powinno być. Mam żal do Starosty i Sekretarza Powiatu”.
            Pan Przewodniczący poinformował kto był zaproszony na odbiór tych dróg i wyjaśnił, że zaproszenia kierował Starosta Powiatu.
 
Ad. 7  
            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
Protokołowała:
            Teresa Ślimak

Autor: Paweł Rogal
Data: 2010-01-08 13:34:48
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-01-08 13:38:25

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl