Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 06:54


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XVII/2009

Protokół Nr XVII/2009 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy,
odbytej w dniu 23 grudnia 2009 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury,
 Sportu i Turystyki w Birczy.
 
 
                Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
                Sesja trwała od godz.10.00 do godz.12.00.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 10. Nieobecni byli Radni: Pan Zbigniew Dutkowski, Pan Michał Kowalczyk, Pan Andrzej Kozioł, Pan Czesław Mliczek oraz Pan Wiesław Wojtowicz (usprawiedliwieni).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza - Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy- Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy - Pani Czesława Wiśniowska, Zastępca Wójta Gminy- Pan Janusz Chrobak, Prezes ZGKiM - Pan Jan Brodzicki, Prezes GSSH w Birczy – Pan Marian Pempuś, Dyrektor GOK,SiT w Birczy - Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Pankiewicz, Dyrektor SP Sufczyna- Pani Ewa Beń, Kierownik ŚDS Bircza - Pani Krystyna Banaś, Sekretarz Powiatu Przemyskiego- Pan Jerzy Góralewicz, Ks. Proboszcz Parafii Bircza - Stanisław Kot oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
 
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy w Birczy.
4.Informacje o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.Informacja Przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.
6.Podjęcie uchwał:
- w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny przeznaczonych dla Agencji Nieruchomości Rolnych,
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza.
- w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Birczy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza,
- w sprawie zmian w budżecie.
7.Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
8.Zakończenie obrad.
 
Ad. 1
                Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy- Pan Zbigniew Urban witając radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad. 2
                Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta wprowadzono jednogłośnie dwa projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie.
 
Ad. 3
                Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 4
                W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności z okres międzysesyjny, tj. od dnia 16.09.2009 roku do dnia dzisiejszego - 23.12.2009 roku:
- podpisał wraz z Panią Skarbnik umowę na realizacje programu kształcenia urzędników,
- kilkakrotnie wyjeżdżał z Panią Skarbnik do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska w sprawie dotacji na wodociąg,
- nadzorował już zakończone prace przy odwodnieniu budynku SP w Leszczawie Dolnej,
- uczestniczył w zebraniach wiejskich w miejscowościach: Sufczyna, Bircza, Leszczawka, Wola Korzeniecka, Brzeżawa, Lipa, Łodzinka i Malawa.
- spotkał się z dyrekcją oraz rodzicami z Brzeżawy i Jawornika, a także z Przewodniczącym Rady w sprawie dowozu dzieci do szkoły,
- uczestniczył w spotkaniu dotyczącym nadania sztandaru SP Kuźmina,
- kilkakrotnie wyjeżdżał do Marszałka w sprawie rozliczenia dotacji na wodociąg w Birczy,
- nadzorował dokończenie części chodników w miejscowości Bircza,
- spotkał się z dyrektorami szkół na temat sytuacji finansowej w oświacie,
- wielokrotnie spotykał się z projektantem, wykonawcą, zakładem energetycznym w sprawie realizacji inwestycji oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bircza, Nowa Wieś, Leszczawka, Kuźmina, Jawornik Ruski,
- zorganizował spotkanie w sprawie wykonania zjazdu dla autobusu SP Leszczawa Dolna,
- uczestniczył w uroczystościach 50-lecia pożycia związku małżeńskiego,
- uczestniczył w spotkaniu ZBOWiD,
- nadzorował prace związane z usuwaniem skutków powodzi,
- spotkał się z przedstawicielem RZGW w sprawie wycinki drzew,
- uczestniczył w uroczystościach Dnia Nauczyciela,
- uczestniczył w konwencie Wójtów,
- nadzorował prace przy remoncie świetlicy i sklepu w Jaworniku Ruskim,
- podejmował działania w związku z otrzymaniem dodatkowego samochodu dla policji w Birczy,
- nadzorował remont świetlicy w Leszczawce,
- uczestniczył w spotkaniu dotyczącym realizacji programu opracowania szlaków turystycznych i złożenia wniosków wspólnie z Gminą Fredropol,
- odbył spotkanie w Krakowie w sprawie neostrady w miejscowościach: Bircza, Sufczyna i Huta Brzuska,
- został zakończony odbiór ŚDS w Birczy,
- zostały zakończone dachy na hali sportowej, hala została zabezpieczona przed okresem zimowym,
- uczestniczył w hotelu Gromada w Przemyślu w spotkaniu z Zakładem Energetycznym na temat współpracy finansowania różnych oświetleń,
- wielokrotnie występował do Marszałka w sprawie drogi Kuźmina- Krościenko – chodziło o wykonanie zjazdów,
- wielokrotnie wyjeżdżał i spotykał się z Biurem Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu w sprawie budowy wodociągu i hali sportowej w Birczy,
- został zakończony remont dachu na mieszkaniu komunalnym w Kotowie, wielokrotnie spotykał się z redaktorami Radia Rzeszów w sprawie szkód wyrządzanych przez bobry,
- spotykał się wielokrotnie z Projektantem Krawczykiem w sprawie oświetleń ulicznych,
- zakończono remont dróg w miejscowościach: Leszczawka, Łodzinka, Huta Brzuska i Jasienica,
- została wykonana kładka w Brzusce,
- został zakończony remont sklepu w Birczy,
- podpisał umowę na przesunięcie terminu odbioru wodociągu w Birczy,
- przygotowywany jest wniosek do RPO o środki na remont drogi gminnej Panieński Czub- Wola Korzeniecka, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, termin składania wniosków upływa na koniec lutego 2010 roku,
- został zakończony remont sali gimnastycznej SP Leszczawa Dolna,
- uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP,
- uczestniczył w rozprawie dotyczącej oczyszczalni ścieków w Birczy,
- spotkał się z delegacją z Nowej Dęby w sprawie budowy wodociągu,
- uczestniczył w rozprawie z Panią Trznadel w sprawie drogi dojazdowej do ZGKiM,
- uczestniczył w odbiorze drogi Wara – Stara Bircza,
- zostało zakończone malowanie budynku OSP Sufczyna oraz prac niezbędnych do przyjęcia tej jednostki do krajowego systemu ratownictwa,
- odbył spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu w sprawie zatrudnienia w 2010 roku pracowników w ramach prac publicznych,
- podpisał z Panią Skarbnik u Marszałka umowę na realizację budowy kanalizacji w miejscowości Rudawka w ramach programu PROW na kwotę ok. 2 mln zł
- zostały zakończone prace przy elewacji budynku GS (wykonywali to zadanie pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i publicznych w Urzędzie Gminy Bircza),
- zakończono remont sali klubowej GOK,SiT w Birczy,
 
Ad. 5
                W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza.
Po przedstawieniu projektu uchwały Pan Wójt porównał kwoty taryf z roku ubiegłego.
Obecny na sesji Prezes ZGKiM Pan Jan Brodzicki wyjaśnił na jakich zasadach oblicza    się wysokości taryf oraz że wzrosły koszty utrzymania, eksploatacji energii, paliwa itp. - stąd podwyżka taryf.
                Pan Przewodniczący odnosząc się do wypowiedzi Prezesa spółki stwierdził,    że jest przeciwny podwyższaniu stawek taryf ponieważ pół roku temu była mowa o tym, żeby podjąć jakieś działania dotyczące rozwoju spółki i niestety nic w tym kierunku nie zostało zrobione, nigdy Prezes nie zwrócił się z prośbą o środki np. na zakup jakiegoś sprzętu - koparki itp. tylko na utrzymanie spółki. Według Pana Przewodniczącego zbyt mała jest ściągalność za śmieci. Trzeba wreszcie obrać jakieś kierunki, żeby z tego kryzysu wyjść.
                Pan Bobowski zapytał ile wzrosną procentowo stawki taryf, a ponadto powiedział że niedługo będzie ukończony wodociąg w Birczy, wobec tego relacje będą inne. Zatem czy jest taka potrzeba podnoszenia stawek - zapytał Pan Bobowski. Tutaj powinno być uzasadnienie czy jest to zasadne, dlaczego o tyle podnosimy.
                Pan Brodzicki odpowiedział, ze opłaty za wodę są podnoszone o 21 % a za ścieki o 16% w stosunku do opłat dotychczasowych.
                Pan Przewodniczący wnioskował o nie podnoszenie stawek, tylko pozostawienie ich na dotychczasowym poziomie.
                Pan Wójt wyjaśnił, że jest sposób wyliczenia taryf i na tej podstawie zostały wyliczone. Pan Wójt uważa, że Rada powinna podjąć uchwałę o podwyższeniu stawek taryf, ewentualnie w mniejszej wysokości, niż zawiera projekt uchwały, dodał że jest to obciążenie mieszkańców Birczy. Mieszkańcy Birczy dostali poważny gest od gminy i od Marszałka w postaci wody. W związku z tym mieszkańcy muszą ponosić określone koszty.
 
Pan Wójt jeszcze raz podkreślił, że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf powinna być dzisiaj podjęta, ponadto dodał, że nie ma zamiaru utrzymywać spółki na siłę i jest zwolennikiem sprzedaży spółki.
                Radny Pan Mielnikiewicz zabierając głos powiedział, że problem wałkuje się od dawna, nikt nie chce, żeby ludzie stracili pracę tylko chcemy, żeby ci ludzie pracowali tak, by uczciwie zapracowali na te pieniądze i po gospodarsku. To, że nie było podwyżki w roku ubiegłym, nie upoważnia do tego, żeby dzisiaj podwyższać stawki taryf aż o 21 i 16 %, bo to jest za dużo. “Dlatego obcuje zająć polubowne zdanie i wypracować tę podwyżkę o tyle, żeby zamortyzować to, co się podwyższyło w działalności gospodarki komunalnej, a na przyszłość proszę i popieram Pana Przewodniczącego - działajmy tak, żeby spółka przynosiła działalność dochodową.
                Pan Przewodniczący nawiązując do działalności spółki uważa, że oszczędności należy poszukać również w zatrudnieniu. Jest zbyt duże zatrudnienie pracowników umysłowych w stosunku do pracowników fizycznych.
                Pan Bobowski ponownie zabierając głos powiedział że obecna dyskusja wywiązała się stąd że do projektu uchwały brak jest stosownego wyjaśnienia, często bywa tak że Radę stawia się przed faktem dokonanym. Pan Bobowski stwierdził że mimo wszystko 21 i 16 % podwyżki dla mieszkańców to za dużo.
                Pan Buczek zabierając głos powiedział m.in.: “nie chcemy podnoszenia stawek taryf, gdyż podnoszenie stawek jest jedyną opcją wychodzenia z kryzysu a ta opcja nie jest dopuszczalną opcją”.
                Pan Prezes Brodzicki wyjaśnił, że mieszkańcy będą płacić o 10 % więcej za wodę i 8 % za ścieki, resztę dopłaca gmina.
                Pan Bobowski stwierdził, że tak należało uzasadnić projekt uchwały na początku, wszyscy takiej informacji oczekują, a że nie było stosownego wyjaśnienia dlatego wywiązała się taka długa dyskusja i wniosek o nie podnoszenie stawek taryf.
Po prostu trzeba było rzetelnie uzasadnić.
                W wyniku dyskusji Pan Przewodniczący wycofał swój poprzedni wniosek i zgłosił wniosek o podwyższenie taryf o 5 % w stosunku do stawek dotychczasowych.
Wniosek Pana Przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie.
 Następnie jednogłośnie została podjęta uchwała NR LIV/96/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza.
                Również jednogłośnie została podjęta uchwała LIV/97/2009 w sprawie dopłat do taryf dla ZGKiM za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza.
                Jednogłośnie została podjęta uchwała NR LIV/98/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian” Planu Odnowy miejscowości Bircza”.
Pan Wójt wyjaśnił o jakie zmiany chodzi ( stanowią one załącznik do protokołu).
                Jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok i jako NR LIV/99/2009 stanowi załącznik do protokołu.
                Jednogłośnie została podjęta uchwała NR LIV/100/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok dotycząca programu “ Uczeń na wsi”.
                Jednogłośnie została podjęta uchwała NR LIV/101/2009 w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych.
 
Ad. 7
                W tym punkcie porządku obrad Radny Pan Buczek poinformował, że ostatnio w internecie ukazał się artykuł co stawia w złym świetle Wójta i Radę oraz ZEAS prosząc Panią Skarbnik o wyjaśnienie.
                Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnienia, na co – jak powiedziała - posiada stosowne dokumenty, zapraszając jednocześnie Komisje Rady o dokonanie kontroli w tym zakresie.
                Pan Wójt potwierdził, że rzeczywiście w internecie ukazują się nieprzychylne artykuły, ale na stronie internetowej zostały podane już wyjaśnienia, wszystko idzie zgodnie z planem, są pewne zachwiania, ale są też procedury, stypendia dla uczniów zostaną wypłacone w określonym terminie.
Pan Wójt dodał, że nie wszystkie informacje podawane w internecie są prawdziwe.
 
Ad. 8
                W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Pan Przewodniczący Rady zamknął LIV sesję Rady Gminy w Birczy dziękując wszystkim za udział a z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzył wszystkim obecnym na sesji i ich rodzinom wszystkiego najlepszego.
 
 
Protokołowała :
                Teresa Ślimak

Autor: Paweł Rogal
Data: 2010-01-08 13:41:56
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-01-08 13:44:45

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl