Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 17:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr II/2010

Protokół Nr II/2010

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 28 stycznia 2010 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Sesja trwała od godz.10.00 do godz.12.30.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny Pan Wiesław Wojtowicz (usprawiedliwiony).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, Z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak, Prezes Spółdzielni “SCh” w Birczy – Pan Marian Pempuś, Prezes ZGKiM w Birczy – Pan Jan Brodzicki Dyrektor GOK,SiT w Birczy – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Pankiewicz, Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan Krzysztof Urban, Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.

4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres

międzysesyjny.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2010 rok.

7.      Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

8.      Odczytanie uchwaly Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bircza na rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

9.      Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Birczy.

10.  Dyskusja.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2010 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych.

13.  Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

14.  Zakończenie obrad.

Ad. 1

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy - Pan Zbigniew Urban witając Radnych oraz zaproszonoch gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2

Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta wprowadzono jednogłośnie niżej wymienione punkty jako:

 

7.      Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/94/2009 Rady Gminy w Birczy z dnia 30 listopada 2009 roku,

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/58/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zakresu wykonania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.:”Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza na lata 2007-2011”.

Po wprowadzeniu w/w zmian porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Wobec powyższego zmieniła się kolejność pozostałych punktów porządku obrad.

Ad. 3 Protokoły z dwóch ostatnich sesji przyjęte zostały jednogłosnie.

Ad. 4

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt udzielił informacji ze swojej działalności za okres od 24.12.2009 r. do dnia 28.01.2010 r:

1.      Uczestniczył w odbiorze oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Baligrodzie.

2.      Skierował pismo do Ministerstwa o dodatkowe środki na usuwanie skutków powodzi.

3.      Uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Kuźminie, Brzeżawie, Korzeńcu.

4.      Zgłosił na policję kradzież urządzeń stacji uzdatniania wody w Birczy.

5.      Odbył spotkanie z projektantami w sprawie technologii budowy hali sportowej w Birczy.

6.      Odbył spotkanie z projektantami w sprawie wodociągu i oczyszczalni scieków.

7.      Prowadził negocjacje w sprawie kupna gruntu od Pani Sobolak usytuowanej koło oczyszczalni scieków.

8.      Uczestniczył w spotkaniu akcji katolickiej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Birczy.

9.      Uczestniczył w 20- leciu OSP w Lipie.

10.  Wyjeżdżał do Urzędu Skarbowego w sprawie zaległości naszych mieszkańców.

11.  Odbył spotkanie z Zakładem Energetycznym w sprawie oświetlenia ulicznego w Jaworniku Ruskim.

12.  Powołał komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji wodociągu w Birczy,(zinwentaryzowanie przebiegu tras wodociągu).

13.  Uczestniczył w spotkaniu noworocznym u Marszałka.

14.  Wystąpił do konserwatora zabytków w sprawie zakresu zakresu prac w Pałacu Humnickich.

15.  Prowadził negocjacje w sprawie kamery internetowej w Birczy ze skutkiem pozytywnym.

16.  Uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka w GOK i w Kuźminie.

17.  Uczestniczył w zebraniu OSP w Borownicy.

18.  Uczestniczył w spotkaniu z nauczycielami i rodzicami w Zespole Szkół w Birczy.

19.  Odbył spotkanie z PUP w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyjecie do prac społeczno – wizytacyjnych i publicznych.

20.  Przygotował materiały na wywóz śmieci na terenie Gminy Bircza, ponieważ spółce komunalnej kończy się umowa z końcem lutego.

Ad. 5

W tym punkcie porządku obrad informację z działalności komisji złożył Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan Jan Lichota.Komisja spotkała się kilkakrotnie , w yniku spotkań wypracowano opinię komisji w sprawie projektu budżetu na 2010 rok.

Ad. 6

W tym punkcie porządku obrad jednogłośnie została podjęta uchwała NR LVII/1/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz jednogłośnie została podjęta uchwała NR LVII/2/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

Ad. 7

Jednogłośnie została podjęta uchwała NR LVII/3/10 w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/94/2009 Rady Gminy w Birczy z dnia 30 listopada 2009 roku dot. zaciągnięcia w 2009 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w samochód pożarniczy.

Pan Wójt wyjaśnił, że uchwały, które zostały dzisiaj wprowadzone wiążą się z główną uchwałą budżetową.

Ad. 8

Przy jednym głosie przeciwnym podjeta została uchwała NR LVII/4/10 zmieniająca uchwałę NR XLVII/58/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Zmiana dotyczyła kredytu w wysokości 1.019,000 zł z czego 902.033, 069 zł ze spłatą w latach 2010-2017 zaciągniętą w 2009 oku, natomiast na rok 2010 pozostało 116.966,31 zł ze spłatą w latach 2011-2017.

Kredyt został zaciągnięty na finansowanie zadania inwestycyjnego pn:. “Budowa ujęcia wody, sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza”

Ad. 9

Jednogłośnie została podjęta uchwała NR LVII/5/10 w sprawie zmian zakresu wykonania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn: "Budowa ujęcia wody, sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza”

Wyjaśnienia do uchwały udzielił Pan Wójt i Pani Skarbnik.

Ad. 10

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2010 rok, prosząc Radę o zatwierdzenie uchwały w wersji przedstawionej, natomiast zakres prac będzie sukcesywnie wprowadzany w ciągu roku zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 13.01.2010 r.

Ad. 11

Uchwałę NR 11/48/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie budżetu Gminy Bircza przedstawiła Pani Skarbnik- wyjaśniając dokładnie każdy punkt. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o projekcie budżetu na 2010 rok przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji Pana Jana Lichotę stanowi załącznik do protokołu

Ad. 13

Pan Przewodniczący złożył wniosek o wykreślenie w § 9 punktów: 1 i 2 i w to miejsce wprowadzić zapis o treści: “Upoważnia się Wójta Gminy Bircza do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem dokonywania zmian wysokości wydatków majątkowych”.

Tak było w roku ubiegłym – dodał Pan Przewodniczący.

 

Pan Wójt – “projekt uchwały został przygotowany zgodnie z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych i zapisy, które zostały umieszczone, muszą być zapisane, RIO pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.

Pan Kozioł skierował do Pani Skarbnik następujące pytania:

1.      Ile jest do zapłacenia ajentom?

2.      Ile mamy długu?

3.      Czy zostało zapłacone Panu Łyszczarzowi?

4.      Ile zalegamy za materiały budowlane?

Pan Kozioł uważa, że Wójt nie mówi o wszystkich zobowiązaniach.

Pan Wójt- “co roku wychodzimy z zobowiązaniami ok. 2 mlin zł, tak jest i obecnie.”

Pan Wójcik nie ma zapłaconych zaległych faktur.

Pan Wójt odpowiedział, że nie było stosownej dokumentacji.

Wymiana zdań między Panem Wójtem a Panem Koziołem trwała dość długą chwilę, w końcu Pan Wójt stwierdził, że Pan Kozioł jako członek Komisji Rewizyjnej ma możliwość kontroli gospodarki finansowej, która jest jawna..

Pan Przewodniczący próbował uspokoić Pana Wójta i Pana Kozioła, twierdząc, że gdyby doszło do kolejnego spotkania w dniu 20.01.2010 r w sprawie budżetu na 2010 rok,. dzisiaj nie byłoby tej dyskusji.

Pan Wójt ponownie zabierając głos powiedział, że budżet został przygotowany tak, na jakie są możliwości finansowe gminy, zgodnie z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych, pozytywnie zaopiniowany przez RIO.

Pani Skarbnik potwierdziła, że budżet został przygotowany wg nowej ustawy o finansach publicznych, ale Wójt nadal nie ma uprawnień do przenoszenia między działami i między paragrafami majatkowymi, tylko i wyłącznie ma Rada.

Wójt może być upoważniony do przenoszenia w ramach rozdziałów między paragrafami.

Pani Chrobak uwaza, że na sesji powinien być obecny radca prawny, żeby było wiadome co powinno być zapisane, a co nie.

Pan Wójt wyjaśnił, że budżet został pozytywnie zaopiniowany przez RIO, która bada budżet pod względem prawnym.

Radny Pan Mielnikiewicz skierował pytanie do Wójta - “co Pan Wójt zaoferuje Leszczawie Górnej i Leszczawie Dolnej?

Pan Wójt- 13.01.2010 r. poinformowałem o wykonaniu drogi.

Pan Mielnikiewicz stwierdził, że przez 3 lata kanalizacja w Leszczawie była przechowalnią pieniędzy, myślał że przez te 3 lata doprowadzimy do tego, że będzie mógł być złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Pani Chrobak zapytała, czy kwota w § 801 zabezpiecza normalne funkcjonowanie oświaty w 2010 roku oraz czy są zabezpieczone środki na przedszkole.

Pan Wójt odnośnie przedszkola widziałby pozytywną opinię komisji, gdyż pracownicy i tak są zatrudnieni z budżetu gminy.

Odnośnie pierwszego pytania Pani Skarbnik odpowiedziała, że do projektu budżetu w oświacie brakuje 500,000 zł natomiast w administracji 200,000 zł.

Pan Gajewski sołtys wsi Stara Bircza pytał, kiedy będzie wykonany remont świetlicy w tej wsi. Pan Wójt odpowiedział, że przewidziane są do remontu świetlice w Jasienicy, Starej Birczy, Lipie, Jaworniku Ruskim i w Leszczawie.

Pan Kozioł- “wieś Kuźmina wycięła drzewo a pieniądze miały być przeznaczone na oświetlenie uliczne w tej miejscowości, do tej pory nic w tym kierunku nie zostało zrobione.”

Pan Wójt odpowiedział, że dokumentacja jest w trakcie uzgadniania, natomiast jeśli wieś przyznała środki na dane zadanie, to zadanie to zostanie zrealizowane.

Pan Barszczak w imieniu sołtysów zwrócił się do do Radnych z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2011 rok.

Pan Lichota ustusunkował się do tego tematu twierdząc, że fundusz sołecki miałby sens wówczas, gdyby nie były wykonywane żadne prace w danych miejscowościach.

Podejmowanie uchwały jest niecelowe, gdyż środki są.

Pan Lichota odczytał opinię komisji z dnia 4.06.2009 roku dotyczacą funduszu sołeckiego.

Pan Gajewski- “na każdej wiosce coś się robi, czy nie można dać 30 % więcej.”

Ad. 14

Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik Pan Przewodniczący wycofał swój pierwszy wniosek. Natomiast poddał pod głosowanie swój 2 wniosek o wykreśleniu punktu 3 w §9.

Za wynikiem głosowało 2 Radnych(wniosek został odrzucony).

Pan Przewodniczący wnioskował, żeby zebezpieczyć w budżecie środki na składki członkowskie na Związek Gmin Fortecznych, tak żeby na koniec roku wyjść na “zero”.

Pani Czesława Wiśniowska- “składki powinny być zabezpieczone w budżecie. Do 31.01.2010 roku należy zapłacić 50 % składki, resztę mamy zapłacić do do 30.04.2010 roku.”

Pan Przewodniczący nalegał, żeby dzisiaj wprowadzić zapis zabezpieczający kwotę na Związek Gmin Fortecznych.

Pan Wójt zapewnił, że wprowadzi zmiany do budżetu przy najbliższej okazji.

Pan Przewodniczący proponował, żeby środki na składki człónkowskie dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl przekazać z działu administracji, po uprzednim przesunięciu środków między działami.

Pan Wójt odpowiedział, że administracja to nie tylko urzędnicy, ale również pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Ponadto Pan Wójt jeszcze raz powtórzył, że projekt budżetu jest adekwatny do przepisów prawa

W związku z tym, że nie było wiecej uwag do projektu budżetu przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad

Ad. 15

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2010 rok została podjęta przy 10 głosach “za” i 4 głosach wstrzymujących się ( Pan Urban, Pan Mielnikiewicz, Pan Kozioł, Pani Chrobak) i jako NR LVII/6/10 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 16

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LVII/7/10 w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych- jak załącznik do protokołu.

Następnie został przedstwiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Pan Bobowski- wnioskował, żeby się zastanowić nad tym tematem.

Pan Barszczak-” wystarczyłoby, gdyby przynajmniej przeznaczono po 10.000 zł na każdą wioskę”.

Pan Wójt jako projektodawca uchwały złożył wniosek o wycofanie uchwały celem przedyskutowania.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt Wszyscy Radni głosowali przeciw projektowi uchwały. Wobec tego uchwała nie została podjęta.

Pani Skarbnik poinformowała, że uchwała w tej sprawie musi być podjęta do 31 marca 2010 roku zgodnie z przepisami.

Ad. 17

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że swego czasu część Radnych była za tym, żeby zabezpieczyć środki dla ZGKiM na zakup sprzętu np: koparki i nie doszło do tego.

Ponadto Pan Przewodniczący zapytał, czy prawdą jest, że ZGKiM nie jest dopuszczony do odśnieżana dróg.

Pan Wójt poinformował, że Prezes ZGKiM złożył dymisję oraz zaprzeczył temu, że ZGKiM nie jest dopuszczony do odsnieżania, na stosownym spotkaniu zostało to ustalone

Pan Prezes potwierdził, że tak było ale nie trwało to długo, decyzje się zmieniły.

Prezes ZGKiM nie chciał się wypowiadać, powiedział że złoży sprawozdanie z działalności spółki.

Pan Przewodniczący jeszcze raz zabierając głos powiedział, że Prezesowi spółki należało pomóc, dymisja Prezesa niczego nie zmieni. Gdyby ta pomoc została udzielona, to do tej pory spółka już wyszłaby na prostą.

Pan Barszczak- sołtys wsi Brzeżawa uważa że spółka powinna dostać zlecenie na odsnieżanie, na roboty budowlane, powinno jej się pomóc i oddłużyć, 7 lat w tym kierunku nic się nie zrobiło.

Pan Bobowski zabierając głos odnośnie spółki powiedział, że należy się poważnie zastanowić jak jej pomóc. Zostanie oddana sieć wodociągowa, będzie kanalizacja w Rudawce. Widziana jest działalność budowlana, zakład pogrzebowy.

Nie można było zabezpieczyć środków w tym budżecie, ale musimy się zastanowić jak jej pomóc . łatwo jest coś zlikwidować, ale odbudować trudno.

Reasumując- Pan Bobowski proponował poświęcić sesję ZGKiM- może jakoś uda się jej w jakiś sposób pomóc.

Pan Przewodniczący uważa, że ZGKiM w Birczy w bardzo krótkim okresie czasu można wyprowadzić na prostą, ale musi być dobra wola Radnych i przede wszystkim Wójta Gminy Bircza.

Pan Przewodniczący poinformował, że zwołał na dzień 20 stycznia 2010 roku posiedzenie Rady Gminy, Wójta i Prezesa ZGKiM. Spotkanie nie doszło do skutku ze względu na bardzo mały udział osób w spotkaniu.

Pan Bobowski ponownie- “nie możemy tylko wnioskować i wskazać skąd wziąć środki. Naszą rolą jest przekonywanie Wójta w kierunku udzielenia konkretnej pomocy ZGKiM, o tym mówiłem - zabierając głos.”

Pan Mielnikiewicz uważa,że Prezesem jest człowiek z naszego terenu i należy mu pomóc, zatem Radni powinni podejść do tego po męsku.

Ad. 14.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący Rady zamknął LVII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszstkim za udział.

 

Protokołowała:

Teresa Ślimak

 

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-06-17 08:37:29
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-06-17 08:45:14

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl