Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2020, Niedziela, 07:02


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr VI/2010

Protokół Nr VI/2010

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 30 kwietnia 2010 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz.10.00 do godz.12.00.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 12. Nieobecni byli Radni: Pan Wojciech Bobowski, Pan Ryszard Hajnold oraz Pan Lucjan Mielnikiewicz (usprawiedliwieni).

Ponadto w sesji uczestniczyli:  Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Kierownik GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz, Kierownik ŚDS Bircza – Pani Krystyna Banaś, Dyrektor ZEAS w Birczy – Pani Teresa Dutkowska, Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad LVIII i LX sesji Rady Gminy.

4.     Informacja z działalności Wójta za okres międzysesyjny.

5.     Informacja przewodniczących  o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

6.     Przyjęcie sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Bircza za 2009 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2009 rok:

a)     przedstawienie  opinii Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2009 rok.

7.     Podjęcie pozostałych uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

      8.  Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

      9.  Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

            Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone dwa projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            Protokół z obrad LVIII i LX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.4.

            Informację za okres międzysesyjny, tj. od 1-30 kwietnia br.  ze swojej działalności złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:

- nadzorował prace przy Pałacu Humnickich w Birczy,

- podpisał wniosek na wykonanie oświetlenia i wymianę okien w SP Sufczyna,

- powołał komisję w sprawie wykonania parkingu koło szkoły w Leszczawie Dolnej,

- wielokrotnie z Panią Skarbnik wyjeżdżał do Rzeszowa w sprawie wodociągu w Birczy,

- podpisał z Panią Skarbnik umowę na wykorzystanie dotacji od Marszałka na budowę hali sportowej,

- pozytywnie został przyjęty wniosek na zakup samochodu strażackiego,

- spotkał się z nowym Dyrektorem Caritas Wojska Polskiego w Łomnej,

- otrzymaliśmy środki z FOGR-u,

- kilkakrotnie wyjeżdżał do RZGW w sprawie wycinki drzew i regulacji rzek,

- zorganizował kilka spotkań w sprawie odbioru wodociągu w Birczy,

- spotkał się kilkakrotnie z inspektorami nadzoru w sprawie wykonania prac na hali sportowej w Birczy,

- uczestniczył w spotkaniu  dot. utworzenia przedszkoli na terenie gminy,

- podpisał porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad na wykonanie dalszej części chodników w Birczy,

- odbył się przetarg na wykonanie prac przy Pałacu Humnickich w Birczy, zgodnie z zaleceniami, o których była mowa wcześniej,

- uczestniczył w rozprawie dot. kary naliczonej za oczyszczalnię ścieków w Birczy,

- uczestniczył w Konwencie Wójtów,

- uczestniczył w zebraniu wiejskim w Brzeżawie, Leszczawie Dolnej i Starej Birczy,

- odnośnie spółki w Birczy zostaną podjęte działania kadrowe,

- uczestniczył dwukrotnie w posiedzeniu Związku Gmin Fortecznych,

- odbył się przetarg na wykonanie i remont dróg gminnych zniszczonych przez powódź (droga w Leszczawce, w Kuźminie i Woli Korzenieckiej),

- podpisał umowę z prywatną firmą na sprzątanie Urzędu Gminy w Birczy,

- odbyła się 2-dniowa kontrola przez przedstawiciela Ministerstwa – na hali sportowej w Birczy, wypadła pozytywnie,

- oddano do użytku wodociąg w Birczy,

- 5.05.2010 r odbędzie się oficjalne otwarcie ŚDS w Birczy.

 

Ad.5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji Rady Gminy.

            Informację ustną złożył Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego – Pan A.Wilgucki, a mianowicie poinformował, że w dniu 28.04.2010 r. komisja odbyła posiedzenie w poszerzonym składzie, tj. z udziałem Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – P.Lichoty oraz Przewodniczącego Rady P.Zb.Urbana.

Tematem posiedzenia była sprawa budowy wiatraków   na terenie gminy oraz sprawa wywozu śmieci.

Komisja negatywnie opowiedziała się odnośnie budowy wiatraków, natomiast jeśli chodzi o wywóz śmieci – sprawie tej należy poświęcić oddzielne spotkanie.

„Ad.6.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2009 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2009 rok:

a)     Opinię Komisji Rewizyjnej oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Bircza odczytał Przewodniczący komisji – Pan Zbigniew Dutkowski – jak załącznik do protokołu.

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2009 rok odczytał Pan Wójt – jak załącznik do protokołu,

b)    Dyskusja – głos  zabrał Wójt, który powiedział między innymi:  „nakreślony plan budżetowy roku 2009 nakładał dość duże zadania inwestycyjne na terenie naszej  gminy. Te zadania były realizowane zgodnie z decyzjami i uchwałami Rady Gminy. Starałem się sprostać zadaniom, które Rada Gminy mi nakreśliła. Zrobiłem ze swej strony wszystko, co było możliwe. Mimo to pewnych zadań nie wykonano, co nie było zamierzonym celem.

Wójt podziękował  Radnym, sołtysom i urzędnikom za wsparcie w realizacji zadań przez cały rok.

Myślę, że w roku bieżącym  również takie wsparcie otrzymam.”

Wójt przeprosił wszystkich za popełnione błędy podczas realizacji zadań.

 

Następnie głos zabrał Radny Pan Andrzej Kozioł, który powiedział, że miał uwagi co do działań Wójta przy wydawaniu opinii Komisji Rewizyjnej i je podtrzymuje.

Pan Kozioł odczytał swoje uwagi, a mianowicie:

„- Komisja Rewizyjna od początku, to jest od roku 2007 roku nie przeprowadziła ani jednej kontroli budżetu Gminy Bircza,

- Wójt Gminy nie wykazał  w budżecie Gminy na 2010 rok zobowiązań do zapłaty z roku 2009,

- brak realizacji przez Wójta Gminy Bircza uchwał zebrań wiejskich, co było wykazane też przez Regionalną Izbę Obrachunkową w uchwale Nr 11/48/2009 z dnia 15 stycznia 2010 roku.”

W/w uwagi zostały umieszczone w opinii Komisji Rewizyjnej, którą przesłano do RIO.

Ponadto Pan Kozioł prosił o odpowiedź, dlaczego Wójt wynajął dwa lokale mieszkalne w rynku i teraz nie ma możliwości przekwaterowania Państwa Potocznych.

 

Pan Wójt odpowiedział Panu Koziołowi następująco:

- to, że Komisja Rewizyjna od 2007 roku nie przeprowadziła ani jednej kontroli, to nie jest moja wina,

- zobowiązania wykazane zostały w sprawozdaniu, które Komisja Rewizyjna otrzymała,

- RIO wykazała uwagi dot. projektu budżetu, że wraz z projektem nie było przedłożonych protokołów zebrań wiejskich, ale na to nie miałem wpływu.

- odnośnie wynajęcia lokali mieszkalnych w Birczy – wynająłem jeden lokal dla nauczyciela, a drugi jest wolny.

Z przekwaterowaniem Państwa Potocznych może być problem, ponieważ nie wiadomo, czy będą środki na remont   wolnego lokalu mieszkalnego.

Trudno mi tu powiedzieć, czy podjąłem właściwą decyzję.”

 

Pan Kozioł  - „ czy jest w Gminie protokół z wykorzystania środków popowodziowych, dlaczego w Kuźminie nie było komisji, żadna droga w Kuźminie nie ma trzech metrów.”

Pan Wójt – „jeśli Radny uznaje, że zostało popełnione przestępstwo, to proszę zgłosić do prokuratury.

Nie mogę podważać  protokołu kontroli Wojewody.”

Pan Kozioł – „droga miała być wykonana według dokumentacji”,

Pan Wójt – „jest Komisja Rewizyjna, która powinna to sprawdzić”.

Pan Kozioł – „Wójt bezprawnie wykorzystuje środki z funduszu socjalnego ZEAS w Birczy, dla czego ajenci  w szkołach nie otrzymują wynagrodzenia za prace na bieżąco.”

Pan Wójt – „faktury są wypłacane sukcesywnie. Uchwalając budżet na 2010 rok, informowałem Państwa Radnych ile przychodzi subwencji oświatowej, a ile wydajemy na oświatę, czyli różnica wyniosła 3 mln zł i tych 3 mln nam brakuje. W związku z tym są opóźnienia w opłatach zobowiązań i za transport, natomiast wynagrodzenia są wypłacane w terminie. Proszę mi powiedzieć, skąd mam wziąć te 3 mln zł. Dostajemy 1/12 subwencji. Teraz należałoby zaciągnąć kredyt.”

Pan Kozioł – „oświata jest podstawą. Teraz gubi nas to, że za dużo  zadań zaplanowaliśmy.”

Pan Wójt – „Pan Kozioł ma tutaj rację i w tym roku, jeżeli nie będzie środków na koncie, to nie będzie realizacji zadań, macie na to moje słowo. To jest dla mnie nauczka.

Dodam, że decyzje dot. realizacji zadań podejmowała cała Rada.”

 

Pan J.Lichota – „jeśli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych – zdaję sobie sprawę  z różnicy zdań, ale chyba wszyscy zauważyli, że nasza Gmina obecnie wygląda zupełnie inaczej.

Kto się boi strat, nie osiąga zysków. Tak też było w naszym przypadku, podejmowaliśmy różne decyzje , niejednokrotnie ryzykowne, ale przyniosło to pozytywne skutki.”

Pan Lichota podziękował wszystkim Radnym, a szczególnie Wójtowi za współpracę w realizacji zadań.

Kończąc  swoją wypowiedź, Pan Lichota stwierdził, że biorąc pod uwagę obecną sytuację, Radni powinni zagłosować za udzieleniem absolutorium Wójtowi za 2009 rok.

 

Pan Przewodniczący zabierając głos, miał uwagi odnośnie funkcjonowania spółki komunalnej w Birczy. Powiedział między innymi, że  błędem było to, że dopuszczono inne firmy  do odbioru śmieci z terenu  Gminy Bircza .

„Już kilkakrotnie  mówiłem, żeby podjąć pewne działania odnośnie funkcjonowania spółki. Gmina jest coraz bardziej zaśmiecana, śmieci znajdują się w rowach i rzekach.

Patrząc przez pryzmat dróg – zrobiło się naprawdę dużo, ale  sprawa ze śmieciami wciąż wymaga przedyskutowania, dlatego też należy usiąść do stołu, podyskutować i podjąć stosowną decyzję.”

Pan Przewodniczący stwierdził, że ściągalność za śmieci jest zbyt niska i tym tematem należy się zająć.

Przechodząc do tematu realizacji zadań w roku ubiegłym Pan Przewodniczący skierował słowa podziękowania zarówno do Wójta, Radnych oraz Radnego Powiatu – Pana J. Piotrowskiego.

 

c)     Rada po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania  budżetu za 2009 rok oraz uchwałą Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2009 rok i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za w/w okres.

 

Następnie przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2009 rok.

Uchwałę podjęto przy 1 głosie przeciwnym i jako Nr LXI/19/2010 stanowi załącznik do protokołu.”

 

Ad.7. Podjęcie pozostałych uchwał:

- uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – 217.000,00.

W/w uchwała została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXI/20/2010 stanowi załącznik do protokołu,

- uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – 2.820.826,09.

W wyniku głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie i jako Nr LXI/21/2010 stanowi zał. do protokołu.

- uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – 33.579,90.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXI/22/2010 stanowi załącznik do protokołu.

- uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – 3.500,00 została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXI/23/2010 stanowi załącznik do protokołu.

- Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok – 850,00  - została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXI/24/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Wyjaśnień do uchwał udzielał Wójt oraz Pani Skarbnik.

 

Ad.8. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 

Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani T.Dutkowskiej – Dyrektor ZEAS w Birczy, która zwróciła się z prośbą o przyznanie kwoty 73.396,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

„Jeśli Gmina tych środków nie zabezpieczy, to będziemy zmuszeni zrezygnować z dotacji. Do końca czerwca br. stypendium ma być wypłacone” – powiedziała Pani Dutkowska.

Pan Wójt odpowiedział, że nie ma możliwości finansowych, więc ze swej strony nie widzi wsparcia finansowego. Mamy na ten cel tylko 4.000,00zł.

Pani Skarbnik również odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, żeby dołożyć prawie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia. Takich środków nie ma i nie będzie.

Pani Chrobak zapytała o jaką liczbę uczniów  chodzi.

Pani Dutkowska odpowiedziała, że ze stypendium skorzystałoby 550 uczniów.

Pan Buczek – ‘jeżeli jesteśmy zobligowani regulaminem, to należy w budżecie zabezpieczyć te środki.”

Pan Zb.Dutkowski  proponował, żeby zabrać z Administracji i przeznaczyć na stypendia.

Pani Skarbnik – „my po prostu nie mamy takich pieniędzy.

1.600.000,00 mamy do spłacenia w tym roku, za chwilę przyjdą następne kredyty do spłacenia.”

Pan Kozioł stwierdził, że temu stanowi rzeczy winna jest Pani Skarbnik.

Pani Skarbnik – „ja nawet, gdy jestem przeciwna, to Radni i tak zagłosują inaczej, tak jak to było z funduszem sołeckim.”

Pani E.Chrobak – „byłam za funduszem sołeckim, ponieważ Korzeniec i Boguszówka, to jest połowa mieszkańców Birczy. Rozumiem Panią Skarbnik, ale akurat to jest sprawiedliwe w naszym przypadku.

Pani Skarbnik  -„ mamy 20.000,00 zł i do tej kwoty można wypłacić stypendium dla dzieci z rodzin najuboższych.”

W związku z tym, że w tym temacie rozwinęła się dość  burzliwa dyskusja, Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie głos zabrała Pani E.Chrobak, która poinformowała, że rozmawiała z Panią Skarbnik i Panią Dyrektor ZEAS i niestety środków na stypendia nie ma i nie będzie.

W związku z tym Pani Chrobak zaproponowała, żeby środki, które są  - rozdzielić wśród najbiedniejszych, np. sieroty i półsieroty.

Wobec powyższego Pani Dutkowska poinformowała, że zwoła komisję, która zajmie się tym tematem.

 

Ad.9.

            W  związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął LXI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

Protokołowała:

            Teresa Ślimak

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-06-17 09:54:07
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-06-17 09:56:50

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl