Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 08:12


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr X/2010

Protokół Nr X/2010

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 9 lipca 2010 roku w sali Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.900 do godz.1030.
Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 12. Nieobecni byli Radni: Pan Zbigniew Dutkowski, Pan Lucjan Mielnikiewicz oraz Pan Adam Wilgucki (usprawiedliwikeni).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, urbanista – Pani Małgorzata Puchyr , przedstawiciel INWESTGAS S.A – Pan Dariusz Araźny oraz niektórzy sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu PseAP – Podkarpacki System e - Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej “Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.
4.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta zostały wprowadzone 2 projekty uchwał;
1.      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza,
2.      w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice – Strachocina, terenu położonego w Gminie Bircza.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad. 3.
W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXV/37/ 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Hucie Brzuskiej,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXV/38/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok – kwota 75.000,00,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXV/39/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 64.299,20 zł.
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXV/40/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu “PseAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej “Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.
Pan Wójt wyjaśnił, że głównym celem w/w projektu jest wymiana komputerów, serwerów, sieci komputerowej, urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu (drukarki, faks, ksero) i przygotowanie urzędów i jednostek do elektronicznego obiegu dokumentów.
Przed przedstawieniem kolejnych projektów uchwał Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Puchyr, która jest urbanistą w Gminie Sanok i która to Pani poinformowała przede wszystkim jaki jest cel podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Nr I/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza.
Pani Puchyr poinformowała również, że trasa gazociągu relacji Hermanowice – Strachocina o łącznej długości około 80 km będzie przebiegała przez teren 7 gmin, w tym przez teren Gminy Bircza na odcinku około 18,6 km.
Kończąc swoje wystąpienie Pani Puchyr poinformowała, że podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr I/2010 “Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza”, a w konsekwencji tego opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia Dn 700, MOP 8,4 Mpa relacji Hermanowice – Strachocina, terenu położonego w Gminie Bircza, stworzy podstawy prawne i możliwości techniczne dalszej rozbudowy infrastruktury technicznej na terenie Województwa Podkarpackiego , w sposób uporządkowany, który ze względu na swoje położenie i ważny cel publiczny, przyniesie mieszkańcom województwa korzyści społeczne i ekonomiczne.
Po wystąpieniu Pani Puchyr głos zabrał Pan Dariusz Araźny – przedstawiciel firmy INWESTGAS S.A., który wskazał na mapie przebieg gazociągu oraz poinformował o innych sprawach dot. budowy gazociągu.
Radny Pan W.Bobowski zapytał, czy w tym studium brane są pod uwagę, a w zasadzie należałoby ująć całą Gminę Bircza, gdyż jest to niesamowita okazja, którą Gmina Bircza powinna wykorzystać.
Pan Bobowski dodał, że jeśli to nie będzie wykonane teraz, to już nigdy nie będzie wykonane.
Do wypowiedzi Pana Bobowskiego ustosunkowała się Pani Puchyr, która poinformowała, że wówczas nie będzie konieczności zmiany Studium, ponieważ nie będzie naruszenia gruntów leśnych.
Pan Bobowski ponownie zabierając głos, stwierdził, że jest okazja, dzięki której Gmina Bircza nie ponosząc kosztów, wykorzystując koszty inwestora będzie miała w studium ujęte kierunki rozwoju takiej inwestycji.
 
Pani Puchyr jeszcze raz starała się wyjaśnić wszystkim, że nie będzie konieczności zmiany studium.
Radny Pan Lichota wobec powyższej wymiany zdań zaproponował spotkanie z inwestorem.
Zdanie to poparł Przewodniczący Rady.
W związku z powyższym ustalono spotkanie z inwestorem na dzień 21 lipca 2010 roku godz.18.00 w GOK,SiT w Birczy, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzone na początku sesji projekty uchwał:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr I/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr I/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza, dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice – Strachocina, terenu położonego w Gminie Bircza.
W obydwu przypadkach Rada głosowała przeciw.
 
Ad.4.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął LXV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-07-29 12:17:35
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-07-29 12:19:57

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl