Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2020, Czwartek, 05:46


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół nr XI/2010

Protokół Nr XI/2010

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 28 lipca 2010 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.9.00 do godz.12.30.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny miejscowości Huta Brzuska – Pan Michał Kowalczyk (usprawiedliwiony).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Czesława Wiśniowska , Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołów z trzech ostatnich sesji Rady Gminy.
4.      Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.      Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.
6.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010 roku,
- w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego i włączenia go w struktury Zespołu Szkół w Birczy (statut Przedszkola znajduje się do wglądu w biurze Rady Gminy) ,
- w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w sprawie nadania sztandaru: Publicznemu Gimnazjum w Birczy, Szkole Podstawowej w Kuźminie, Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej oraz Szkole Podstawowej w Birczy,
- w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Bircza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy na rok 2010,
- w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Lipa,
- w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Bircza“,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
- w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
8.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie
został wprowadzony projekt uchwały w sprawie dzierżawy niektórych
nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 280/4 o pow.0,11 ha w miejscowości Bircza oraz wycofany z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian “Planu Odnowy miejscowości Bircza”
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
Jednogłośnie przyjęto protokoły z trzech ostatnich sesji Rady Gminy.
 
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad informację o działalności Komisji za okres międzysesyjny złożył Pan J.Lichota – przewodniczący komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, przedstawiając protokół z posiedzenia komisji z dnia 15 lipca br. stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.5.
W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy – Pan Józef Żydownik złożył informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj .od dnia 30 kwietnia do
dnia 28 lipca br. - jak niżej:
- uczestniczył w akademii z okazji Konstytucji 3-go Maja,
- uczestniczył w oddaniu ŚDS w Birczy oraz w Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej
- kilkanaście razy spotkał się w Hucie Brzuskiej w sprawie 50- cio lecia OSP,
- zakończono odbiór wodociągu w miejscowości Bircza – zakres prac ujęty przetargiem,
- spotkał się z Dyrektorami szkół,
- uczestniczył w gminnych zawodach OSP,
- uczestniczył w zebraniu wiejskim w Kuźminie i Malawie,
- kierował akcją powodziową w maju i czerwcu,
- uczestniczył w kontroli hali sportowej zorganizowanej przez Ministra Sportu i Nadzór Budowlany,
- przygotował dokumenty o dotację na halę sportową,
- wielokrotnie wyjeżdżał do Wojewody – Wydziału Polityki Społecznej w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom, którzy ucierpieli w wyniku powodzi,
wielokrotnie wyjeżdżał do WFOŚ w celu rozliczenia wodociągu,
- uczestniczył w zebraniu Przedstawicieli “Sch” w Birczy,
- uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej LKP w Birczy,
- podpisał umowę z PUP na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac publicznych (obecnie pracuje 33 osoby),
- uczestniczył w zebraniu wiejskim w Nowej Wsi,
- uczestniczył w festynie rodzinnym w Leszczawie Dolnej,
- prowadził rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w sprawie pęknięcia drogi krajowej,
- uczestniczył w posiedzeniu Gmin Bieszczadzkich,
- prowadził prace związane z oddaniem do użytku budynku handlowego “Centrum” w Birczy (przedsiębiorca zatrudnił ogółem 16 osób z naszych mieszkańców),
- uczestniczył w zawodach wędkarskich,
- na wniosek mieszkańców Malawy oraz Radnego z Lipy powołał komisję w sprawie regulacji rzeki w Malawie,
- wielokrotnie spotkał się z Panem Jaśkowskim, który wykonywał inwentaryzację Pałacu Humnickich w Birczy,
- wielokrotnie spotkał się z Panem Pawłowskim w sprawie dokumentacji Pałacu Humnickich w Birczy – prace idą zgodnie z planem, konserwator pozytywnie zaakceptował projekt dokumentacji z małymi uwagami,
- spotkał się Z Zarządem Firmy Bodomont w sprawie usunięcia usterek na wodociągu,
- uczestniczył w “Dniu Leśnika”,
- powołał nowego członka Zarządu Spółki Komunalnej w Birczy i na posiedzeniu zatwierdził bilans spółki,
- uczestniczył w spotkaniu w Krasiczynie dot. budowy zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Bircza, których wykonawcą będzie N-ctwo Dynów,
- uczestniczył w pracach związanych z wyścigiem kolarskim przez Birczę,
- wspólnie z pracownikiem ustalił zakres remontów pomników w Borownicy i Kuźminie,
- uczestniczył w naradzie u Wojewody w sprawie powodzi oraz spisu rolnego, który ma miejsce w roku bieżącym,
- uczestniczył w zebraniu wiejskim w Leszczawie Dolnej i Leszczawce,
- wspólnie z Dyrektorem GOK zlecał prace remontowe w GOK-u,
- zlecał wykonanie prac remontowych po powodzi (były to drobne prace typu -wykonanie kładek),
- ustalił harmonogram remontu szkół, który będą wykonywać pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych,
- uczestniczył w 50-cio leciu OSP w Hucie Brzuskiej.
 
Ad.6.
W tym punkcie porz obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
- jako pierwszą podjęto uchwałę Nr LXVI/41/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian “Planu odnowy miejscowości Lipa”.
Następnie Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010 roku
Pan Przewodniczący stwierdził, że w tym punkcie powinno być przedstawione wystąpienie pokontrolne kontroli, która została przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie w bieżącym roku w Urzędzie Gminy w Birczy.
Z wystąpienia wynika, że w Urzędzie Gminy jest bardzo dużo niedociągnięć, za które ponoszą odpowiedzialność Wójt i Skarbnik Gminy Bircza.
Pan Przewodniczący odczytał końcowy fragment wystąpienia dot. udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że wystąpienie wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 2 lipca br i do 2 sierpnia br. powinna być udzielona odpowiedź, informując jednocześnie, że na wystąpienie jest przygotowywana odpowiedź i w terminie zostanie wysłana do RIO.
Radny Pan Bobowski, podobnie jak Pan Przewodniczący uważa, że jest wiele wniosków, które powinny być wykonane odwrotnie, większość wniosków jest bardzo poważna.
Pan Wójt – wnioski i usterki są, ale wraz z Panią Sekretarz będziemy robić wszystko, żeby te usterki były eliminowane, część z nich jest w trakcie realizacji.
Radny Pan Mielnikiewicz – poinformował, że w części przyjmuje wyjaśnienie Wójt, ale większość błędów nie powinna się zdarzyć.
Radny Pan Dutkowski wnioskował, żeby wyjaśnienia do wniosków były dostarczone wszystkim Radnym.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony wyżej projekt uchwały.
Uchwała Nr LXVI/42/2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010 roku została podjęta przez Radę jednogłośnie.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego i włączenia go w struktury Zespołu Szkół w Birczy.
Radny Pan Mielnikiewicz prosił o przedstawienie spraw organizacyjnych przedszkola – kadra, wynagrodzenie.
Radny Pan Bobowski również chciałby wiedzieć, ile gminę będzie kosztować przedszkole. Jeśli to będzie przedszkole samorządowe, to wiadomo, że wynagrodzenie będzie wg karty nauczyciela. Należy również pamiętać o tym, że w tym roku będą podwyżki dla nauczycieli.
Pan Dutkowski - “zakładamy przedszkole, brak jest środków finansowych, uważam, że uchwała w sprawie utworzenia przedszkola tak, ale gdzie jest Pani Skarbnik, żeby wyjaśniła skąd środki. W ślad za uchwałą o utworzeniu przedszkola powinna być uchwała o finansowaniu przedszkola”.
Pan Bobowski poparł zdanie Pana Dutkowskiego.
Takie zdanie miał również P.Przewodniczący.
Tym czasem odłożono projekt uchwały o utworzeniu przedszkola do chwili przedstawienia uchwały finansowej.
Przystąpiono do podjęcia dalszych uchwał – jak niżej:
- jednogłośnie podjęto uchwałę Nr LXVI/43/2010 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego,
- jednogłośnie podjęto uchwałę Nr XLVI/44/2010 w sprawie nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum im.Ks.Płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy,
- jednogłośnie podjęto uchwałę Nr XLVI/45/2010 w sprawie ustanowienia sztandaru i ceremoniału używania sztandaru Szkole Podstawowej im. “Bohaterów 30 Sudeckiego Pułku Piechoty” w Kuźminie,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVI/46/2010 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Leszczawie Dolnej,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVI/47/2010 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im.mjr Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Birczy,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVI/48/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 45.504,00 zł,
- przy 3-ch głosach wstrzymujących się została podjęta uchwała Nr LXVI/49/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 40.000,00 zł z przeznaczeniem 20.000,00 zł na Parafię w Kuźminie i 20.000,00 zł na Parafię w Lipie,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVI/50/2010 w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego i włączenia go w struktury Zespołu Szkół w Birczy,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVI/51/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok – kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Przedszkole w Birczy.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 33/2 o pow.0,5400 ha dla Pana Sylwester Rabka w miejscowości Roztoka.
W związku z tym, że nie było uchwały zebrania wiejskiego w powyższej sprawie Radni byli przeciwni podjęciu tej uchwały – 12 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.
Podobna sytuacja była z projektem uchwały w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 280/4 o pow. 0,11ha dla Pana Antoniego Szałygi.
W związku z tym, że nie było uchwały zebrania wiejskiego Radni również byli przeciwni podjęciu tej uchwały – 11 Radnych głosowało przeciw, 3 Radnych wstrzymało się od głosu..
Wobec powyższego uchwały w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza nie zostały przez Radę podjęte, ponieważ nie było uchwał zebrania wiejskiego.
 
Ad.7.
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 12 września 2010 roku uwzględnijąc dochody od 1.01.do dnia złożenia oświadczenia.
Radny Pan Bobowski miał zastrzeżenia, że pracownicy Urzędu Gminy nie uczestniczą w zebraniach wiejskich.
Radny Pan Buczek zwrócił się z prośbą, by ktoś z urzędników zajął się usuwaniem usterek na trasie wodociągu.
Pan Przewodniczący interweniował, żeby wystosować pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu w sprawie drogi powiatowej Wara – Stara Bircza.
Pan Przewodniczący ponadto zwrócił się z prośbą o rozpisanie pracy koparki w 2010 roku na terenie Gminy oraz o przygotowanie rozliczenia odśnieżania dróg na następną sesję.
Pan Mielnikiewicz :
1.      dlaczego nie naprawiono nadwerężonych po powodzi brzegów rzeki Stupnica w miejscowości Leszczawa Dolna,
2.      czy znajdą się środki na odwodnienie SP Leszczawa Dolna,
3.      miejscowi rolnicy prosili o koparkę i nie otrzymali, dlaczego?
4.      3 lata prosi o wyliczenia kosztów jakie poniesiono na miejscowość Leszczawa Dolna i Górna i do tej pory nie otrzymał,
5.      skoro nie ma pieniędzy, dlaczego głosujemy nad deficytem?
6.      Proszę o racjonalne podchodzenie do pewnych spraw i szanowania się nawzajem.
Pan Wójt zapewnił, że przygotuje pisemną odpowiedź dla Pana Radnego Mielnikiewicza.
 
Pani E.Chrobak – w ubiegłym roku wykonane były remonty dróg w Korzeńcu koło P.Dańczaka i koło jej domu. Drogi zostały ponownie zniszczone i co dalej?
Radny Pan Zb.Dutkowski do Wójta – budżet nie jest realizowany tak jak to powinno być. Pan Dutkowski uważa, że Wójt nie ma odpowiednich ludzi do pracy. Dzisiaj znowu zwiększyliśmy deficyt o 90.000,00 zł. W Urzędzie Gminy Bircza jest taka sytuacja, że kredyt zostaje przeznaczony na pokrycie zobowiązań.
Radny Pan Bobowski uważa, że problem jest w tym, że trzeba przedstawić informację – jakie jest zadłużenie gminy, jaka jest sytuacja finansowa, żeby można było podjąć decyzję, co dalej, czy możemy jeszcze wziąć kredyt. Jest to pytanie do księgowej – dodał Pan Bobowski.
Radny Pan Kozioł :
1.      czy została powołana komisja do szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną (Koło Łowieckie “Żbik” lekceważy rolników),
2.      szkoła w Kuźminie zaczyna się sypać, dach wymaga remontu, rynny są uszkodzone.
Pani Maria Chrobak – sołtys wsi Borownica pytała, czy na drogę w Borownicy jest jeszcze gwarancja, gdyż droga zaczyna się łamać.
Radny A.Wilgucki – pytał, czy to prawda, że w świetlicy w Woli Korzenieckiej mieszka P.Rabiej oraz prosił, żeby powołać komisję do kontroli dróg oraz czy będzie zabezpieczone osuwisko na drodze powiatowej w Woli Korzenieckiej.
Radny Pan A.Buczek – na drodze w kierunku Woli Korzenieckiej koło Pani Alfredy Stadnik jest osuwisko, które jest bardzo niebezpieczne i należałoby to naprawić przed Kalwarią.
Radny Pan Bobowski – wjazd do pogotawia ratunkowego wymaga remontu, należy go zdiagnozować.
Radny J.Lichota – na drodze koło firmy P.Ostafińskiego jest osuwisko, ponadto przy drodze należy poprzecinać drzewa i odsłonić znaki drogowe.
 
Radny Pan Mielnikiewicz - w soboty i w niedziele lekarz rodzinny nie przyjmuje, lekarz na pogotowiu w Birczy nie wypisze recepty i nawet nie zbada pacjenta, może tylko udzielić pomocy doraźnie, gdy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia.
Radna P.E.Chrobak – lekarze z pogotowia nie wykonują zastrzyków tylko odsyłają do Przemyśla, a wiadomo, że każdego nie stać na to.
Pan Piotr Segelin – sołtys wsi Bircza wnioskował, żeby na zebranie wiejskie w Birczy na 4.08.2010 r. zaprosić wykonawcę wodociągu w Birczy.
Pod koniec obrad Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Ewie Kołodziej – córce Pani Stanisławy Pawluczuk – mieszkance Birczy, która zwróciła się do Rady z prośbą o rozwiązanie problemu dojścia do mieszkania jej mamy. Sprawa trwa już 11 lat i nie jest zakończona. Należność za mieszkanie została wpłacona. Część mieszkania niszczeje, dach przecieka, brak jakichkolwiek informacji, brak odpowiedzi na pisma, które Pani Pawluczuk pisze do gminy.
Pani Kołodziej prosiła o jakiś kompromis. Skoro nie ma innej możliwości, żeby udostępnić jej dojście do mieszkania, to prosiła, żeby jej dać inne mieszkanie w bloku, które jest wolne.
Pan Wójt potwierdził, że sprawa trwa już 11 lat, Gmina przegrała proces sądowy z P.Demkiewiczem i na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jak ten problem rozwiązać. Mimo to postara się sprawie nadać bieg.
 
Ad.8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LXVI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-09-29 09:47:56
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-09-29 09:50:55

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl