Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 07:28


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIV/2010

Protokół Nr XIV/2010

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 22 września 2010 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.9°° do godz.13³°.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pan Janusz Chrobak, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Wiśniowska, Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan Krzysztof Urban, Dyrektor ZEAS w Birczy – Pani Teresa Dutkowska, Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Birczy – Pan Marian Pempuś, Starosta Powiatu Przemyskiego – Pan Jan Pączek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu – Pan Janusz Hołyszko, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego – Pan Antoni Blecharczyk oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4.      Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.      Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres miedzysesyjny.
6.      Informacja Starosty Przemyskiego dot. stanu dróg powiatowych, ich naprawy i planu inwestycyjnego na tych drogach w Gminie Bircza.
7.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego,
- w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2010 r.,
- w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bircza,
- w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie uchwalania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bircza na lata 2010-2013,
- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bircza,
- w sprawie ustalania dla terenu Gminy Bircza liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
8.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
9.      Zakończenie obrad.
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt złożył następujące wnioski:
- wykreślenie w punkcie 7 - projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bircza na lata 2010-2013, projektu uchwały
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bircza, a także wykreślenie projektu uchwały w sprawie ustalania dla terenu Gminy Bircza liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/,przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz wprowadzenie następujących projektów uchwał: w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 100.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Iskań – Jawornik Ruski, w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2010 rok, w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na kwotę: 1.100.000,00 oraz na kwotę 1.700.000,00 w miejsce projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 2.800.000,00 zł, a także wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.: ”Remont pomieszczeń sanitariatów oraz wymiana ślusarki okiennej
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy” na lata 2010 – 2012.
Pan Przewodniczący wnioskował, żeby nie przyjmować wniosku Wójta w sprawie projektu uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 100.000,00.
Wójt podtrzymał swój wniosek.
Pan Przewodniczący poddał swój wniosek pod głosowanie
Za wnioskiem P.Przewodniczącego głosowało 3 Radnych. Pozostali głosowali przeciw.
Za wnioskiem Wójta głosowali wszyscy Radni, czyli 15.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4.
W tym punkcie porz.obrad Wójt Gminy – Pan Józef Żydownik złożył sprawozdanie ze swojej działalności – jak niżej:
- wspólnie z delegacją z Kuźminy wyjeżdżał do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sprawie budowy parkingu przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Kuźmina na odcinku
kościół – cmentarz - groby żołnierskie,
- uczestniczył w uroczystościach św. Trójcy w Przemyślu,
- uczestniczył w zebraniach wiejskich w miejscowościach: Leszczawa Dolna, Bircza, Leszczawka, Jasienica, Sufczyna, Lipa, Malawa, Huta Brzuska, Brzeżawa, Jawornik Ruski, Żohatyn, Wola Korzeniecka,
- spotkał się z Kołem Gospodyń Wiejskich w Hucie Brzuskiej,
- wspólnie z Radnymi miejscowości Leszczawka i Wola Korzeniecka nadzorował drogi w zakresie usuwaniaskutków powodzi, na które gmina utrzymała środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prace te zostały już zakończone,
- nadzorował prace związane z budową chodnika w Birczy,
- kierował akcją powodziową w sierpniu w Birczy, Woli Korzenieckiej i Korzeńcu,
- spotkał się z mieszkańcami u których powódź spowodowała powstanie osuwisk,
- skierował ludzi zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do przygotowania Izby Pamięci w Szkole Podstawowej w Kuźminie,
- uczestniczył w Powiatowych Zawodach Strażackich w Dubiecku,
- nadzorował remonty szkół na terenie gminy w okresie wakacji. Prace te zostały zakończone.
W starym budynku SP Sufczyna została wymieniona stolarka. Środki na ten cel otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji.,
- spotkał się z mieszkańcami miejscowości Bircza w sprawie rozwiązania problemu dot. sprzedaży mieszkania dla pani Pawluczuk. Na dzień dzisiejszy problem nie został rozwiązany, jest w tej sprawie kilka decyzji i będzie się starał przed zimą sprawę załatwić.,
- wielokrotnie wyjeżdżał do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Przemyślu w sprawie oczyszczenia rzek i potoków na terenie naszej gminy, a szczególnie spotkał się z delegacją miejscowości Malawa i z Dyrektorem RZGW w Przemyślu w sprawie uporządkowania potoku na odcinku Malawa. RZGW wyraził zgodę na uporządkowanie pod warunkiem, że gmina wykona prace we własnym zakresie. Prace te będą wykonane na przełomie września i października.,
- nadzorował prace związane z poszerzeniem drogi w Woli Korzenieckiej,
- wspólnie z pracownikami przygotował harmonogram zabezpieczenia mostów i kładek, będą te prace wykonywać osoby zatrudnione w ramach prac publicznych,
- odbył się przetarg na dostawę stolarki okiennej i drzwiowej do hali sportowej w Birczy,
- spotkał się z projektantami w sprawie dot. uzgodnień dokumentacji na wykonanie remontu
Pałacu Humnickich w Birczy,
- wielokrotnie spotkał się z firmą Budomont w celu rozliczenia budowy wodociągu w Birczy. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele Biura Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu, które nadzorowało prace przy budowie wodociągu,
- nadzorował prace przy remoncie pomnika w Birczy, Kuźminie oraz Borownicy,
- spotkał się w Rzeszowie w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w sprawie usterek jakie występują przy spisie rolnym.,
- zakończył szacowanie szkód po powodzi majowo-czerwcowej oraz sierpniowej. Wartość szkód wyniosła około 3,5 mln zł,
- prowadził prace związane z uruchomieniem przedszkola samorządowego w Birczy, które do końca sierpnia funkcjonowało jako świetlica przedszkolna,
- w związku z rozpoczęciem roku szkolnego wspólnie z Panią Dyrektor ZEAS nadzorował przeglądy kotłowni w szkołach na terenie gminy,
- wspólnie z Panią Puchyr i zastępcą wójta prowadził prace związane z aktualizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza. Jest to aktualizacja wykonywana nieodpłatnie przez firmę, która będzie budować gazociąg,
- przed rozpoczęciem roku szkolnego spotkał się z dyrektorami szkół,
- wielokrotnie wyjeżdżał do Rzeszowa w sprawie zaliczki na samochód strażacki, który zostanie odebrany 29 września br.,
- kilkakrotnie wyjeżdżał do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie osuwiska
w miejscowości Korzeniec. Do końca września będzie opracowana dokumentacja
inżynieryjno- geologiczna,
- w Błażowej ze Spółką Komunalną podpisał umowę na odbiór eternitu ze świetlicy wiejskiej
w Jasienicy i Starej Birczy. Już zostały rozpoczęte prace związane ze zmianą dachów.,
- wyjeżdżał do Krakowa na wniosek mieszkańców Sufczyny, Jasienicy, Huty Brzuskiej w sprawie internetu w tych miejscowościach,
- spotkał się z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie osuwisk
w miejscowości Bircza,
- spotkał się z proboszczem oraz mieszkańcami miejscowości Kuźmina w sprawie budowy parkingu przy kościele,
- uczestniczył w Krakowie w naradzie dot. osuwisk. W naradzie uczestniczył główny geolog kraju,
- uczestniczył w Turnieju Sołectw Starej Birczy, Lipy i Brzeżawy,
- spotkał się z Zarządem Melioracji w sprawie regulacji rzeki Korzonka,
- podpisał wstępne porozumienie dot. procedury wydania pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego Nowa Wieś, Kuźmina i Leszczawka,
- wyjeżdżał do Krakowa w sprawie rozliczenia drogi wykonanej w ramach usuwania skutków powodzi w miejscowości Leszczawka i Wola Korzeniecka,
- uczestniczył w programie ,,Gala Społeczników”,
- wraz z delegacją strażacką z Kuźminy wyjeżdżał do Grabownicy w sprawie przekazania nie odpłatnie samochodu OSP Grabownica na rzecz OSP Kuźmina. Sprawa ta została pozytywnie załatwiona.,
- spotkał się z projektantami w sprawie budowy drugiej apteki i ośrodka zdrowia w Birczy. Inwestycja ta zostanie rozpoczęta w 2011 roku.
Pod koniec swojego wystąpienia Pan Wójt podkreślił, że większość swojego czasu poświęcił na objazd dróg gminnych na terenie gminy Bircza. Okazało się, że gro dróg nie przebiega zgodnie ze stanem faktycznym. W związku z tym poczyni starania żeby zabezpieczyć w budżecie gminy środki na uregulowanie stanu formalno prawnego dróg.
Pan Wójt dokonał również przeglądu dróg powiatowych na terenie gminy na które zostały wydane środki publiczne.
Pan Przewodniczący podziękował Wójtowi za przedstawienie obszernej informacji za okres międzysesyjny.
Ad.5.
W tym punkcie porz. obrad informację o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny złożył Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Pan Jan Lichota według protokołów znajdujących się w biurze Rady Gminy.
Również informację o działalności komisji za okres międzysesyjny złożył Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny – Pan Lucjan Mielnikiewicz.
Ad.6.
Informacja Starosty Przemyskiego dot. stanu dróg powiatowych, ich naprawy i planu inwestycyjnego na tych drogach w Gminie Bircza.
Starosta Przemyski – Pan Jan Pączek przede wszystkim podziękował za zaproszenie na sesję i zwrócił się z prośbą do Rady Gminy w Birczy o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 510.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2071 R Iskań – Jawornik Ruski. Na zabezpieczenie części wkładu własnego, tj.8,95% całości inwestycji niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie. Pan Starosta poinformował, że wartość całej inwestycji oszacowano na poziomie 5.699.494,25 zł, natomiast wartość zadania do realizacji na obszarze Gminy Bircza wynosi 2.037.679,17 zł
Wobec tego, że termin na składanie wniosku upływa 29.09.2010 r. pożądanym byłoby podjąć uchwałę w dniu dzisiejszym.
Pan Starosta poinformował również, że Gmina Dubiecko przeznaczyła na w/w cel kwotę 910.000,00 zł.
Będąc przy głosie Pan Starosta podkreślił, że do tej pory współpraca z Gminą Bircza układała się dobrze, a świadczy o tym fakt, że zostało wykonane 42 km dróg na terenie Gminy Bircza.
Można to było osiągnąć tylko dzięki dobrej współpracy.
Faktem jest to, że na wykonanych drogach występują mankamenty, ale jeśli chodzi o drogę
Wara-Stara Bircza, czy drogę Nienadowa – Bircza, mają one jeszcze gwarancję.
Pan Starosta jeszcze raz zwrócił się z prośbą o przyznanie kwoty 510.000,00 zł, bo tyle potrzeba do zbilansowania całej inwestycji.
Następnie głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu, który poinformował o remontach dróg powiatowych na terenie całej Gminy Bircza, obecnie jest remontowany most w Sufczynie.
Odnośnie drogi Wara – Stara Bircza poinformował, że odbędzie się spotkanie z wykonawcą i dołoży wszelkich starań, żeby tę drogę poprawić, natomiast jeśli to będzie osuwisko, to już jest inna sprawa.
Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Antoni Blecharczyk zabierając głos zwrócił uwagę Państwa Radnych, jakie jest zapóźnienie, jakie występuje na terenie podkarpacia, a szczególnie na terenie naszego Województwa Podkarpackiego. Jeśli chcemy dorównać innym terenom, innym powiatom, musimy zbudować infrastrukturę, a w pierwszej kolejności drogi.
Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za podejmowanie tak ważnych i strategicznych decyzji do tej pory, jednocześnie prosząc o rozważne podejście do tematu. Jeżeli chcemy, żeby w tej kadencji w miarę możliwości rozwiązać ten problem, to została nam jeszcze jedna droga.
Pan Przewodniczący prosił, żeby popatrzeć na ten region globalnie i o to apelował do Radnych. “Jeśli my zrezygnujemy z tej szansy, to inni bardzo chętnie z niej skorzystają.”
W dalszej części obrad głos zabrał Wójt Gminy – Pan Józef Żydownik, który odniósł sie do tematu sesji, tj. stanu dróg powiatowych, ich naprawy i planu inwestycyjnego na tych drogach.
Pan Wójt powiedział, że po to te inwestycje były wykonywane, żeby ich stan się poprawił, a nie po to, żeby ich zaraz poprawiać.
Może się zdarzyć, że usterki wystąpiły w jednym miejscu, ale tu niestety cała droga Wara – Stara Bircza łamie się na całej długości.
Gdyby ta droga była prawidłowo wykonana, to w tak krótkim czasie by nie pękała.
Tutaj dużą rolę pełnią inspektorzy nadzoru.
Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zapewnił, że zostanie zorganizowane spotkanie z wykonawcą i ewentualne usterki zostaną usunięte.
Pan Przewodniczący zabierając głos podziękował Staroście i Radzie Powiatu za dołożenie starań w wykonaniu drogi Wara – Stara Bircza oraz drogi Bircza – Nienadowa; są to dwie duże inwestycje z których mieszkańcy naszej Gminy są bardzo zadowoleni. Ale faktem jest, że nie minął jeszcze rok od oddania tej drogi do użytkowania, a już pojawiło się na drodze bardzo dużo pęknięć. Dlatego też w jak najszybszym czasie powinna zostać powołana komisja składająca się z przedstawicieli Starostwa, Gminy i wykonawcy, która po dokładnych oględzinach podejmie konkretne działania doprowadzające do naprawy nawierzchni.
Pan Wójt powiedział, że nie będzie polemizował na temat drogi Wara – Stara Bircza, nie jest przeciwko Starostwu, lecz przeciwko wykonanej złej pracy.
Radny Pan Bobowski zabierając głos powiedział, że inaczej sobie wyobraża współpracę z Powiatem. Jedno jest pewne, że sami nic nie mogliśmy zrobić.
Jeśli chodzi o współpracę, to powinna być pozytywna. Należało wcześniej rozmawiać. Może należało zwołać wspólną sesję, może trzeba się zastanowić, że Bircza nie ma tych środków i należy jej pomóc. Powinniśmy się nawzajem szanować.
Pan Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że wspólne sesje niczego by nie dały.
Zasady zostały przyjęte dużo wcześniej na konwencie Wójtów.
Decyzja ostateczna należy do Rady Gminy, prosząc jeszcze raz o rozwagę i przyznanie kwoty
510.000,00 zł na przebudowę drogi, o której mowa tj. Iskań – Jawornik Ruski.
Zaproszeni goście ze Starostwa opuścili salę obrad.
 
Ad.7. Podjęcie uchwał:
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczacy Rady zaapelował do Radnych o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 510.000,00 zł. Pan Przewodniczący prosił o rozwagę, jego zdaniem grzechem byłoby nie zabezpieczenie tej kwoty,
z drogi tej korzystają nie tylko mieszkańcy Borownicy, Żohatyna i Jawornika, ale także mieszkańcy innych miejscowości Gminy Bircza.
Sołtys wsi Żohatyn – Pan Jan Baran prosił, żeby przemyśleć sprawę i przyznać
tę kwotę, a mieszkańcy Żohatyna ze swej strony zadeklarują kwotę 100.000,00 zł uzyskanych ze sprzedaży drewna z lasu wsi Żohatyn.
Pan Stanisław Gajewski - -sołtys wsi Stara Bircza zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik, jakie jest zadłużenie gminy, proponując jednocześnie zmniejszyć środki w dziale administracja i przeznaczyć na przebudowę drogi Iskań – Jawornik Ruski.
Pan Wójt – z administracji opłacani są również pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i publicznych.
Radny Pan J.Lichota – przez 4 lata na drogi powiatowe zostało wydatkowane 3.500.000,00 zł, w chwili obecnej nie możemy wydatkować środków, których nie mamy.
To, że droga Wara-Stara Bircza została źle wykonana, nie da się ukryć.
Radny Pan Mielnikiewicz - ” 2 lata temu głosowałem za drogą Wara – Stara Bircza oraz drogą Bircza – Nienadowa, teraz wy bądźcie Radnymi całej gminy. W Leszczawie Dolnej
i Górnej też są mieszkańcy naszej Gminy.
Kolejno głosu udzielono proboszczowi Parafii Borownica ks. A.Moskalowi, który podziękował za wkład włożony w kierunku wyremontowania drogi Wara – Stara Bircza.
Usterki jakie występują, to jest wina wykonawcy.
Ks. Proboszcz prosił, żeby na tyle, ile gminę stać rozpatrzyć wniosek z szacunkiem dla każdego.
Ludzi jest mało, ale im trzeba pomóc. Dzięki wykonanej drodze zostało uratowane 1 dziecko.
Ks. Proboszcz podziękował za wszelkie dobro uczynione do tej pory.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej dla powiatu przemyskiego w kwocie 510.000,00, dotyczący drogi Iskań- Jawornik Ruski. Pan Przewodniczący zaapelował do Radnych o podjęcie tej uchwały, ponieważ jest to ostatnia szansa, z której można skorzystać.
Za w/w uchwałą głosowało 2 osoby 12 głosów było przeciw 1 głos wstrzymujący. (uchwała nie została przyjęta).
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2010 rok, również dot. drogi Iskań- Jawornik Ruski. Za w/w uchwałą głosowało 2 osoby 12 głosów było przeciw 1 głos wstrzymujący.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 100.000,00 zł dot. drogi Iskań- Jawornik Ruski. Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przy 2 głosach wstrzymujących się i jako nr LXIX/61/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Również załącznik do protokołu stanowi uchwała nr LXIX/62/2010 w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2010 rok dot. drogi Iskań – Jawornik Ruski – kwota 100.000,00 zł.
Uchwała została podjęta przy 2 głosach wstrzymujących się.
Jednogłośnie została podjęta uchwała nr LXIX/63/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. ,,Remont pomieszczeń sanitariatów oraz wymiana ślusarki okiennej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystki w Birczy na lata
2010- 2012.
Jednogłośnie została podjęta uchwała nr LXIX/64/2010 w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bircza.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. dzierżawy działek dla Pani Marii Wróbel na okres 10 lat.
Pan Mielnikiewicz wnioskował żeby umowę dzierżawy zawrzeć na okres 9 lat tak jak to było
w innych przypadkach.
W związku z tym, że w powyższej sprawie brak było uchwały zebrania wiejskiego, Radni jednogłośnie głosowali za odrzuceniem tej uchwały.
Jednogłośnie została podjęta uchwała nr LXIX/65/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 636.922,00 zł.
Jednogłośnie została podjęta uchwała nr LXIX/66/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok - 28.045,23 zł.
Jednogłośnie została podjęta uchwała nr LXIX/67/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 1.100.000,00 zł.
Jednogłośnie została podjęta uchwała nr LXIX/68/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 1.700.000,00 zł.
W/w kredyty zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu 2010 roku.
Wyjaśnienia do w/w uchwał udziela Pan Wójt.
 
Ad. 8 .
W tym punkcie porządku obrad Radny Pan Bobowski zgłosił następującą interpelację a mianowicie, że od pewnego czasu mieszkańcy się skarżą na temat jednego z lekarzy punktu pogotowia medycznego w Birczy. Skargi dotyczą wulgarnego i ordynarnego odnoszenia się do pacjenta
Pan Bobowski prosił Wójta o interwencję w tej sprawie w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Pani Chrobak również zgłosiła, że lekarze z pogotowia nie wykonują zastrzyków.
Interpelację Pana Bobowskiego i Pani Chrobak potwierdził również Radny
Pan Mielnikiewicz, dodając, że lekarze z pogotowia nie wykonują zastrzyków i nie wypisują recept.
Pani Chrobak zwróciła się do Wójta z prośbą o wykonanie mostku w Korzeńcu do Pana Kurtiaka i remont kilku dróg w Korzeńcu.
Pan Przewodniczący i Pani Sołtys z Borownicy zwrócili się z prośbą o koparkę do miejscowości Borownica, gdyż nie zostały wykonane prace, o które wcześniej prosili.
Radny Pan Mielnikiewicz zwrócił się z prośbą o regulację rzeki Stupnica na przestrzeni Leszczawa Dolna – Leszczawa Górna.
Pan Mielnikiewicz pytał również co zostało zrobione w temacie wykonania zatoczki koło szkoły w Leszczawie Dolnej.
Pan Mielnikiewicz zwrócił się z prośbą do Pani Dyrektor Gok-u o pomoc w remoncie świetlicy w Leszczawie Dolnej.
Ad.9.
W związku w wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LXIX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkich za udział.
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-10-14 12:58:24
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-10-14 13:00:14

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl