Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2020, Czwartek, 05:41


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr I/2010

Protokół Nr I/2010

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy VI kadencji 2010-2014, odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.17ºº do godz.19ºº.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15. Ponadto w sesji uczestniczył Wójt Gminy Bircza –
Pan Józef Żydownik , Z-ca Wójta Pan Janusz Chrobak, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Pan Władysław Kaczmar – przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Birczy.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Gminy.
3.      Złożenie ślubowania przez Radnych.
4.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
5.      Przyjęcie porządku obrad.
6.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy :
a/ zgłaszanie kandydatów,
b/ wybór komisji skrutacyjnej,
c/ przeprowadzenie głosowania,
d/ ogłoszenie wyników głosowania.
7.      Przekazanie i przejęcie przewodniczenia sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady.
8.      Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Bircza
9.      Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy poprzedniej kadencji – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z art. 20 ust.2c ustawy o samorządzie gminnym Pan Urban przekazał prowadzenie sesji najstarszemu wiekiem Radnemu – Panu Wojciechowi Bobowskiemu.
 
Ad.2
Pan Bobowski podziękował za przekazanie mu prowadzenia sesji i poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Birczy Pana Władysława Kaczmara o wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze na Radnego.
 
Ad.3.
W tym punkcie porządku obrad Radni złożyli ślubowanie.
Ślubowanie odbyło się w ten sposób, że Pan Bobowski odczytał rotę ślubowania i po odczytaniu najmłodszy wiekiem Radny – Pan Artur Buczek odczytywał kolejno nazwiska Radnych, którzy wypowiadali słowo „ślubuję”.
 
Ad.4.
Po złożeniu ślubowania, na podstawie listy obecności Pan Bobowski stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.5.
Dalszy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad.6.
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:
a/ na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono dwóch kandydatów:
- Pan J.Lichota zgłosił Pana Wojciecha Bobowskiego, Pani T.Madej zgłosiła Pan Zbigniewa Urbana.
b/jednogłośnie ustalono trzyosobową komisję skrutacyjną.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono 4 osoby :
- Pana Ryszarda Okołowicza,
- Pana Jana Lichotę,
- Pana Andrzeja Pacławskiego,
- Pana Artura Buczka
W/w wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania do Komisji Skrutacyjnej powołano niżej wymienione osoby:
- Pan Jan Lichota
- Pan Andrzej Pacławski
- Pan Artur Buczek
c) Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i objaśniła sposób głosowania, przeprowadzono głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
d) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Pan Jan Lichota ogłosił wyniki głosowania.
W wyniku tajnego głosownia na Przewodniczącego Rady Gminy w Birczy został wybrany
Pan Wojciech Bobowski, który otrzymał 11 głosów .
 
Ad. 7.
Wobec powyższego dalszy ciąg sesji prowadził Pan Bobowski, który podziękował
za zaufanie, wyrażając jednocześnie nadzieję, że współpraca z Radą i z Wójtem będzie się układała dobrze.
 
Ad. 8.
W tym punkcie porządku obrad powiedział Pan Przewodniczący jest ,,złożenie ślubowania” przez Wójta Gminy Bircza.
Według najnowszych interpretacji Państwowej Komisji Wyborczej która wyraża opinię, że zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym sesja na której Wójt złożyć ma ślubowanie powinna być zwołana, przez Przewodniczącego Rady nowej kadencji, wobec tego ślubowanie Wójta zostanie odłożone do następnej sesji.
Dalej Pan Bobowski powiedział, że następnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie gminy. W związku z tym, że w Gminie Bircza tak się składa, że mamy kontynuację Urzędu, ta sama osoba jest Wójtem, mimo że nie składa ślubownia poprosił, o złożenie krótkiego sprawozdania o stanie gminy wyrażając nadzieję, że bardziej dokładne sprawozdanie a szczególnie zamierzenia, swój plan, swoją ocenę dotychczasowej pracy, przedstawi Wójt na sesji, na której złoży ślubowanie.
 
Ad. 9.
Pan Wójt przed przystąpieniem do złożenia sprawozdania pogratulował
Panu Bobowskiemu wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy z nadzieją, że współpraca będzie się dobrze układała. Następnie Pan Józef Żydownik Wójt Gminy Bircza przedstawił krótkie sprawozdanie o stanie gminy informując jednocześnie, że na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy przedstawi ekspoze o stanie gminy.
W związku z tym, że Komitet Wyborczy Wyborców ,,Przyjazna Gmina Bircza” zdobył duże poparcie społeczeństwa, Pan Wójt w najbliższym czasie przedstawi program działania na czteroletnią kadencję.
 
 
Pan Wójt rozpoczął swoje sprawozdanie od oświaty, która stanowi największy wydatek w Gminie Bircza, mówiąc m.in.  że sieć placówek oświatowych istnieje sprzed reformy, drastycznie maleje liczba uczniów w szkołach, automatycznie rosną koszty utrzymania kadry (kilkakrotne podwyżki dla nauczycieli w ciągu roku). W okresie mijającej kadencji mimo malejącej liczby uczniów i sieci szkół sprzed reformy, działalność oświatowa funkcjonowała normalnie. Dość dużo inwestowaliśmy w budynki, począwszy od remontów kapitalnych dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remontów kapitalnych sal gimnastycznych, przygotowanie bibliotek szkolnych.
Biorąc powyższe pod uwagę samorząd widzi i mocno stawia na oświatę. Oprócz spraw związanych z poprawą warunków kształcenia, inwestowaliśmy w dzieci, to jest prowadzone były dodatkowe zajęcia wyrównawcze, wydatkowało się na pomoce naukowe, powstało Samorządowe Przedszkole w Birczy.
Ważną inwestycją, która będzie służyć młodzieży szkolnej jest budowa hali sportowej w Birczy, inwestycja ta realizowana jest zgodnie z planem, obecnie jest wstawiana stolarka okienna i drzwiowa, żeby przed zimą zamknąć ten obiekt.
,,Zamierzam tak zabezpieczyć środki finansowe w budżecie żeby w przyszłym roku oddać tę inwestycję do użytku”.
 
- Zaopatrzenie w wodę to jedna z dziedzin, która jest bardzo ważna dziedziną społeczności lokalnej. Minionej kadencji została zrealizowana inwestycja pod nazwą ,, budowa wodociągu, stacji uzdatniania wody i zbiorników wyrównawczych w Birczy”. Dużych nakładów finansowych wymagają wodociąg w Łodzince i w Kotowie, gdyż inwestycje te wymagają kapitalnego remontu. Największym problemem w zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Bircza jest problem wody na osiedlu b. PGR Leszczawa Dolna. Problem ten istnieje od dłuższego czasu dlatego też Wójt zamierza podjąć działania w celu poprawy warunków sanitarnych wody na w/w osiedlu.
- opieka społeczna i pomoc niepełnosprawnym – realizowana jest polityka, że część osób młodych chcąc korzystać z zasiłków, musi na nie zapracować. W związku z tym organizowane są prace społeczno- użyteczne, taka polityka będzie realizowana w czasie trwania kadencji.
- Środowiskowy Dom Samopomocy został oddany do użytku. Inwestycja potrzebna dla osób niepełnosprawnych. Zabiegamy o środki finansowe na zwiększenie uczestników, gdyż takie mamy możliwości oraz zamontowanie windy, która usprawni w znacznym stopniu funkcjonowanie tego ośrodka.
- drogi gminne – w ogóle stan dróg bardzo się poprawił i w dalszym ciągu będzie się poprawiał, a dowodem jest fakt , że po wyborach zostało wykonane dwie drogi asfaltowe: Sufczyna- górny koniec oraz Panieński Czub – Łodzinka ,, Gmina zadłużona ale będzie realizowana polityka która będzie służyć dobru naszym mieszkańcom”
Sprawa dróg powiatowych – zostało wykonanych wiele dróg powiatowych przy udziale środków gminnych ,, wystąpiłem z prośbą żeby Powiat ujął w budżecie na 2011 rok wszystkie drogi, których stan jest nienajlepszy. Wystąpiłem o dotację na rzecz drogi Leszczawka – Kuźmina w kwocie  100 000 zł, natomiast 400 000 zł otrzymaliśmy z Narodowego Programu Odbudowy Dróg”.
Duży postęp nastąpił w budowie mostów i kładek.
- oświetlenia uliczne były wykonywane i w dalszym ciągu jest opracowywana dokumentacja na oświetlenia w kolejnych miejscowościach.
- kultura, sport i turystyka- wszystkie świetlice były remontowane, jedyną świetlicą która wymaga kapitalnego remontu, to świetlica w Leszczawie Dolnej, jej remont rozpocznie się w przyszłym roku.
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki nabiera blasku.
- Stadion i Pilawa nabierają blasku, na Pilawie wymieniane są okna.
- najważniejszą inwestycją, która będzie promować miejscowość Bircza i całą gminę, to jest Pałac Humnickich. Ta inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Pierwszy etap to odwodnienie budynku i remont kapitalny piwnic oraz rozpoczęcie prac przy parku zabytkowym.
- ochrona środowiska – duży postęp nastąpił w zakresie opracowania dokumentacji na kanalizację w Leszczawie Dolnej i Górnej. Natomiast będzie realizowana inwestycja – kanalizacja w Rudawce.
Duży postęp nastąpił w zakresie utylizacji eternitu – zmieniono dachy na dwóch świetlicach oraz na kuźni w Birczy, która będzie służyć jako garaż na samochód strażacki. ,,Będziemy dążyć do tego żeby pozbyć się eternitu na budynkach użyteczności publicznej.”
- segregacja odpadów – w tej dziedzinie jest kolosalny postęp, spółka nie upadła i co ważne zaczęła bardziej ekonomicznie funkcjonować.
- Miejsca martyrologi – musimy pamiętać, którzy zginęli w Birczy, Borownicy i w Kuźminie. Przeprowadziliśmy ekshumację ludzi zamordowanych przez bandy UPA i żołnierzy, którzy byli pochowani w lasach.
- cmentarze – zostały zakończone rozmowy z właścicielami działek między cmentarzem żydowskim a cmentarzem komunalnym w Birczy, teraz należy ustalić za jaką kwotę.
W obecnej kadencji w planie jest budowa kaplicy z chłodnią na cmentarzu w Birczy.
- straże pożarne w Birczy – dwa nowe samochody w Birczy przy udziale środków unijnych i rządowych, samochód w Sufczynie i w Lipie. Zakupiono sprzęt, który w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa strażaków.
- inwestorzy- ściągnęliśmy inwestorów, daliśmy zielone światło dla rozwoju przedsiębiorczości.
Jest remontowany budynek byłego ZBL w Birczy, będą dwie przychodnie lekarskie i apteki – jedna w tym roku a druga w przyszłym. Powstały dwa centra handlowe, jedno w Birczy a drugie na terenie byłego POM Bircza.
- pomoc bezrobotnym będzie kontynuowana  ale w mniejszym stopniu niż dotychczas.
- rozwój Gminy – elementem który potrafił przynieść dochody jest lotnisko w Krajnej i Woli Korzenieckiej ,, doprowadzę w mojej kadencji do tego, że to lotnisko przyjmiemy.
Jestem również zwolennikiem budowy gazociągu, który także będzie przynosił dochody dla naszej Gminy.
Kończąc- elementem, na który będę zwracał uwagę to wizerunek miejscowości Bircza oraz wszystkich miejscowości na terenie Gminy Bircza.
- pożyczki i kredyty – 8.910.000,00 na dzień 31.12. 2010 rok.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Wójt powiedział: ,,zespół, który wygrał wybory w Gminie Bircza będzie realizował politykę, która będzie łączyć a nie dzielić”.
 
Ad.10.
Sprawy organizacyjne – Pan Przewodniczący poinformował, że w miesiącu grudniu będzie co najmniej cztery sesje. Na następnej sesji będzie wybierany Wiceprzewodniczący oraz stałe komisje Rady Gminy.
 
Ad. 11.
Pan Przewodniczący zakończył pierwszą sesję VI kadencji Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-01-25 20:08:11
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-01-25 20:10:14
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2011-01-25 20:12:37

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl