Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 11:08


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr II/2010

Protokół Nr II/2010

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy kadencji 2010-2014, odbytej w dniu 11 grudnia 2010 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
 
Sesja trwała od godz.9.30 do godz.11.00.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15. Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, z-ca Wójta Gminy – Pan Janusz Chrobak, Prezes GS „SCH” - Pan Marian Pempuś, Prezes ZGKiM w Birczy – Pan Jan Brodzicki, Komendant Gminny OSP Bircza – Pan Andrzej Atamańczuk – Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar, z-ca Dyrektora Zespołu Szkół w Birczy – Pani Marta Kostka,
Dyrektor SP Leszczawa Dolna – Pani Maria Pawliszyn, Dyrektor SP Lipa – Pani Jolanta Lichota, Kierownik ŚDS Bircza – Pani Krystyna Banaś, Prezes Stowarzyszenia Birka – Pani Halina Fedczak, Pan Jan Żurowski, Ks. Stanisław Kot – Prałat- Proboszcz Parafii Bircza oraz Sołtysi z terenu Gminy Bircza..
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad.
3 Złożenie ślubowania przez Wójta.
4.Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
a/. zgłaszanie kandydatów,
b/. wybór komisji skrutacyjnej,
c/. przeprowadzenie głosowania,
d/ ogłoszenie wyników głosowania.
5 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzajów oraz określenia przedmiotu
działania poszczególnych stałych Komisji Rady Gminy w Birczy.
6..Powołanie składów osobowych oraz ukonstytuowanie się stałych Komisji
Rady Gminy.
7.Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych
9..Interpelacje , wnioski i zapytania Radnych.
10..Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.3.
W tym punkcie porz obrad Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik złożył ślubowanie: „obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”, dodając słowa „tak mi dopomóż Bóg”
Był to na niniejszej sesji moment bardzo uroczysty.
Po złożeniu ślubowania Wójt otrzymał gratulacje od Przewodniczącego Rady, Księdza Prałata – Proboszcza Parafii Bircza, Radnych pracowników Urzędu, przedstawicieli Gimnazjum i Zespołu Szkół w Birczy, dyrektorów szkół i innych osób obecnych na sesji
Następnie przystąpiono do kolejnych punktów porządku obrad.
 
Ad.4. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Pan Jan Lichota zgłosił kandydaturę Pani Grażyny Ćwan. Pani Ćwan wyraziła zgodę
Następnie zgłoszono kandydatów do komisji skrutacyjnej:
Pana Jana Lichotę,
Pana Artura Buczka,
Pana Andrzeja Pacławskiego,
Pana Zbigniewa Urbana – Pan Urban nie wyraził zgody.
Pan Buczek proponował 3-osobową komisję skrutacyjną.
Pozostali kandydaci wyrazili zgodę.
Wobec tego powołano komisję skrutacyjną w składzie:
Jan Lichota
Artur Buczek,
Andrzej Pacławski
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, głosowanie odbyło się wg listy obecności
W wyniku tajnego głosowania, na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy w Birczy została wybrana jednogłośnie Pani Grażyna Ćwan.
Uchwała Nr II/2/2010 w powyższej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.6.
W tym punkcie porządku obrad jednogłośnie została podjęta uchwała Nr II/3/2010 w sprawie ustalenia rodzajów oraz określenia przedmiotu działania poszczególnych stałych komisji Rady Gminy - jak załącznik do protokołu.
 
Ad.7.
W tym punkcie porządku obrad zgłaszano kandydatów do poszczególnych stałych komisji Rady Gminy:
1) do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zgłoszono:
- Pana Jana Lichotę,
- Pana Jerzego Pisz
- Pana Adama Wilguckiego
Wszyscy wyrazili zgodę
Pan Przewodniczący poinformował, że Radny może uczestniczyć w dwóch komisjach i kolejno poddawał pod głosowanie każdą kandydaturę.
Wszyscy kandydaci otrzymali po 15 głosów „za”,
2.      do Komisji Oświaty zgłoszono następujące kandydatury:
- Pana Artura Buczka,
- Pana Kazimierza Cap,
- Pana Jana Lichotę
Wszyscy kandydaci otrzymali po 15 głosów „za”.
3.      do Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny zgłoszono następujące kandydatury:
- Pana Kazimierza Cap,
- Pana Zbigniewa Urbana – Pan Urban nie wyraził zgody,
- Pana Artura Buczka,
- Pana Stanisława Chrobaka
W/w komisja została powołana jednogłośnie w osobach:
- Pan Kazimierz Cap,
- Pan Artur Buczek
- Pan Stanisław Chrobak
4) do Komisji Ładu i Porządku Publicznego zgłoszono następujące kandydatury:
- Pana Adama Wilguckiego
- Pana Stanisława Chrobaka
- Pana Jerzego Pisza.
Wszyscy kandydaci otrzymali po 15 głosów „za”
Komisje ukonstytuowały się następująco:
 
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Przewodniczący – Jan Lichota
Członkowie - Jerzy Pisz
- Adam Wilgucki
 
Komisja Oświaty:
Przewodniczący - Artur Buczek
Członkowie - Kazimierz Cap
- Jan Lichota
 
Komisja Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny:
Przewodniczący - Kazimierz Cap
Członkowie - Artur Buczek
- Stanisław Chrobak
 
Komisja Ładu i Porządku Publicznego:
Przewodniczący - Adam Wilgucki
Członkowie - Stanisław Chrobak
-Jerzy Pisz
Wobec powyższego jednogłośnie podjęto uchwałę Nr II/4/2010 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy w Birczy .
 
Ad.8.
W tym punkcie porządku obrad Pan Artur Buczek wnioskował o powołanie 3-osobowej Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono następujących kandydatów:
- Pana Andrzeja Pacławskiego
- Pana Tadeusza Wilguckiego,
- Pana Czesława Mliczka
Wszyscy kandydaci otrzymali po 15 głosów „za”
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący – Andrzej Pacławski
Członkowie - Czesław Mliczek
- Tadeusz Wilgucki
W powyższej sprawie podjęto jednogłośnie uchwałę Nr II/5/2010, stanowiącą załącznik do protokołu.
 
Ad.9.
Uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych odczytał Wójt i podjęto ją jednogłośnie.
Powyższa uchwała jako Nr II/6/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Wójt wyjaśnił, że wysokość diet kształtuje się na dotychczasowym poziomie.
 
Ad.10.
W tym punkcie porządku obrad Pan Janusz Demkiewicz - Sotys Nowej Wsi zwrócił się z prośbą do Wójta o zabezpieczenie dwóch dróg w tej miejscowości, bo przy najbliższych roztopach wcześniej położone płyty zostaną usunięte przez wodę.
Pan Wójt odpowiedział, że będzie interweniował w RZGW. Tymczasem jednak może pomóc przydzielając osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.
 
Pan Jan Lichota jako Przewodniczący Komisji Budżetowej zwrócił sie z prośbą do Radnych o wstrzemięźliwość i rozsądek przy podpisywaniu rachunków za odśnieżanie.
Pan Zbigniew Urban wnioskował, żeby rachunki za odśnieżanie były podpisywane przez Radnych i sołtysów danej miejscowości.
 
Pan Wójt wyjaśniając powiedział, że przyjęto taką domenę, że co tydzień pracownik Urzędu będzie pilotował te sprawy, pilnował opadów śniegu. Obligatoryjnie rachunki będą podpisywane przez Radnego, a przez sołtysów – jeśli będą tak uważać.
 
Pan Przewodniczący poinformował, że od Wójta wpłynął wniosek o zwołanie sesji,
więc sesja zostanie zwołana na 14 grudnia br. o godz. 9.00, zapraszając wszystkich obecnych do udziału w tej sesji.
 
Ad.10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął II sesję VI kadencji Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
Protokołowała:
 
Teresa Ślimak
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-01-25 20:15:12
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-01-25 20:18:37

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl