Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2020, Czwartek, 06:15


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr II/2011

Protokół Nr II/2011

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 11 lutego 2011 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.10.00 do godz.13.30.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny Pan Czesław Mliczek {usprawiedliwiony).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta Gminy – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy – Pani B.Sowa-Wiśniowska, Dyrektorzy Szkół, Dyrektor ZEAS w Birczy – Pani Teresa Dutkowska oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4.      Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty oraz Komisji Ładu i Porządku Publicznego w sprawie reformy sieci placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.
5.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żohatynie,
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuźminie,
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Korzeńcu,
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Brzuskiej.
6 Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
7. Zakończenie obrad.
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców i rodziców dzieci uczęszczających do szkół: w Żohatynie, w Kuźminie, w Korzeńcu i w Hucie Brzuskiej.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad w punkcie 5 porz. obrad Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice-Strachocina, terenu położonego w Gminie Bircza.
Radny Pan Zb.Urban wnioskował o wycofanie z porządku obrad w całości punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół: w Żohatynie, w Kuźminie, w Korzeńcu i w Hucie Brzuskiej.
Wniosek swój uzasadniał tym, że w obecnej kadencji Rady Gminy odbyło się sześć sesji Rady Gminy, na których to sesjach Pan Wójt ani razu nie przedstawił Radnym, że ma zamiar złożyć wniosek do Rady Gminy o likwidacji szkół.
„Według mnie przed dzisiejszą sesją powinna się odbyć przynajmniej jedna sesja Rady Gminy dotycząca właśnie problemu reformy oświaty, dotycząca likwidacji tych szkół.
Mam też zastrzeżenia do pracy Przewodniczącego Rady Gminy, który otrzymał pismo od Pana Wójta miesiąc temu i nie raczył Pan powiadomić Wysokiej Rady o zamiarze likwidacji przez Wójta tych szkół. Rada Gminy Panie Przewodniczący składa się z 15-tu Radnych, a nie z Radnych koalicji Wójta.
Jednym słowem wnioskuję o wycofanie tych uchwał z porządku obrad”.
W związku z tym, że więcej propozycji nie było Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Urbana.
Za wnioskiem Pana Urbana głosowało 5 Radnych, 7 głosów było przeciw, 1 głos wstrzymujący.
Wobec tego wniosek Pana Urbana nie przeszedł.
Za wnioskiem Wójta głosowało 11 Radnych, 2 głosy przeciwne, 1 głos wstrzymujący się.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty 11 głosami „za”, 2 głosy wstrzymujące się, 1 głos przeciwny.
 
Ad.3.
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.4.
Opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o reformie sieci placówek oświatowych przedstawił – Pan Jan Lichota, opinię Komisji Oświaty – Pan Artur Buczek, opinię Komisji Ładu i Porządku Publicznego – Pan Adam Wilgucki.
Z sali padały głosy, że nieprawdą jest to, co jest zawarte w opiniach, że Radni nie rozumieją problemu.
(Pan Przewodniczący uspokajał wszystkich zebranych.)
 
Ad.5.
Pani Worotyłko przedstawiła projekt uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żohatynie oraz uzasadnienie do tego projektu uchwały.
Następnie Pan Przewodniczący odczytał otrzymane 19.01.2011 r. pismo od mieszkańców Żohatyna, Borownicy i Jawornika – jako apel dot. rozważenia możliwości nie likwidowania szkoły w Żohatynie – pismo stanowi załącznik do protokołu.
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy – Pani Grażyna Ćwan odczytała pismo mieszkańców Kuźminy, w którym mieszkańcy proszą o nie likwidowanie szkoły w Kuźminie – jak załącznik do protokołu.
Pan Przewodniczący odczytał pismo Pani Anety Solarz i Pani Mirosławy Chabko dot. uczęszczania do szkoły w Kuźminie – dzieci niepełnosprawnych, które będą miały duże utrudnienie, jeśli szkoła w Kuźminie zostanie zlikwidowana – pisma stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady następnie odczytał pismo Rodziców, których dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Hucie Brzuskiej również o możliwości nielikwidowania szkoły – jak załącznik do protokołu.
Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi – wnioskodawcy uchwał.
Pan Wójt powiedział: ”proszę Państwa dla mnie jako rodowitego mieszkańca Gminy Bircza, długoletniego pracownika tut. Urzędu jest to druga poważna decyzja, którą tutaj w życiu społecznym gminy podejmuję. Pozwolę sobie sięgnąć do lat 90-tych. W tym czasie padały państwowe gospodarstwa rolne, padał POM w Birczy, SKR. Stanąłem za tymi ludźmi, żeby szybko zagospodarować te obiekty, żeby stworzyć miejsca pracy.
Przeanalizowałem ze swoją administracją wszystkie „za” i „przeciw” argumenty podawane w protestach. Spotkałem się z rodzicami, Radą Pedagogiczną, z Radnymi, którym przedstawiałem sytuację finansową. To, co powiem teraz o oświacie, to będzie bolesny cios, bolesna prawda, dlatego pozwólcie Państwo, że Wysoka Rada zapozna się szczegółowo z sytuacją jaka panuje w oświacie. Ponieważ całą odpowiedzialnością za reformę oświaty przeciwko decyzji jaką ja podjąłem Posłowie RP – Marek Rząsa, Marek Kuchciński zwalają na moją osobę i samorząd Gminy Bircza, pozwolę sobie odczytać swoje wystąpienie skierowane do Posłów RP, które dotyczy w całości reformy oświaty na trenie gminy.
To wystąpienie zostanie przesłane do wszystkich Radnych, sołtysów, mieszkańców naszej gminy, parafii oraz do mediów z terenu Województwa Podkarpackiego”.
Pan Wójt odczytał w całości to wystąpienie. W wystąpieniu tym są zawarte wszystkie dane poszczególnych szkół, sytuacje ekonomiczne szkół i problemy, z którymi boryka się sam urząd gminny.
W/w wystąpienie stanowi załącznik do protokołu.
Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Urbanowi, który powiedział między innymi, “że jest przeciwko likwidacji wszystkich szkół, nie tylko szkoły w Żohatynie, rozumie sytuację, że aspekty ekonomiczne przemawiają za tym, że trzeba te szkoły zlikwidować, bo sytuacja gminy jest w stanie opłakanym, ale tutaj nie możemy brać tylko to pod uwagę, bo tutaj cierpią najmniejsi, którzy nie mają nic do powiedzenia.
Mówił Wójt o spotkaniach z rodzicami. Niestety tych spotkań nie było, tylko jedno. Jeśli organizuje się spotkania i zaprasza się osoby – Pana Wójta, Przewodniczącego Rady, Radnych, Przewodniczących Komisji i nie pojawiają się na takich spotkaniach, to nie jest to w porządku. Jak mają rodzice rozmawiać, skoro nie ma z kim rozmawiać. Powinniśmy się nawzajem szanować. Organizuje się spotkanie i to chyba pod presją Posła RP – Marka Rząsy dwa dni przed głosowaniem uchwał, bo jak Pan Wójt się wypowiada – ma za sobą większość Radnych”.
Pan Urban zwrócił się z prośbą o przesunięcie uchwał o likwidacji szkół na przyszły rok szkolny.
W tym czasie powinny być prowadzone rozmowy z rodzicami i ze wszystkimi Radnymi.
“Aspekt ekonomiczny jest tutaj wiążący i to się zgadza. Tutaj ciągle sie mówi, że dokładamy do oświaty, ale czemu Pan Wójt nie mówi, że dokładamy do administracji. W ostatnich 4 latach koszty
na administracji wzrosły 50%, czyli 4 lata temu opiewały w wys. 2 mln zł, a w 2010 roku już koszty na administrację wzrosły do 3 mln zł. Także jeżeli chcemy oszczędzać, to zacznijmy od siebie. Powinniśmy usiąść do stołu i rozmawiać, powinniśmy się szanować nawzajem. Mam pretensję do Przewodniczącego Rady , że organizował spotkania zapraszając tylko Radnych z koalicji, a nie wszystkich Radnych. Mówiąc krótko – jestem przeciwko likwidacji szkół.”
Do wypowiedzi Pana Urbana, a zarazem Przewodniczącego Rady ubiegłej kadencji Pan Wójt odniósł się następująco: “sytuacja finansowa gminy jest w stanie opłakanym, ale przecież Pan uczestniczył w realizacji zadań w okresie ostatnich 4 lat. Zaciągaliśmy kredyty, które szły na zmniejszenie deficytu. Większość środków szła na utrzymanie oświaty.”
Pan Wójt był zaskoczony twierdzeniem, że koszty na administrację wzrosły.
“W ostatniej kadencji ustaliliśmy jedną rzecz, dajmy możliwość pracy naszym bezrobotnym w ramach prac interwencyjnych, publicznych i społeczno-użytecznych i to żeśmy robili, bo to są nasi mieszkańcy. Do tych pracowników musieliśmy znaczne kwoty dołożyć. Płace w administracji nie wzrosły, ja nauczycielom pokazałem, jaka jest średnia płaca w administracji, a jaka jest średnia płaca w oświacie.”
Pan Urban dodał do swojej wypowiedzi, że na koniec ubiegłej kadencji Wójt zapewniał, że sytuacja finansowa gminy nie jest zagrożona, to było przed wyborami, po wyborach okazuje się, że brakuje w budżecie 1.600.000 zł.
Pan Wójt: “dalej jestem zaskoczony wypowiedzią Pana Urbana, Pan Radny, a zarazem były Przewodniczący wie jakie są procedury tworzenia budżetu, dostajemy wytyczne, które są wskaźnikami do budżetu. Od 2009 roku skala dofinansowania do oświaty kształtowała się 1,5 mln zł ze środków własnych gminy, a w 2010 roku – 2 mln zł, w 2011 roku – 3 mln zł. Rząd zafundował nauczycielom podwyżki, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Takie są fakty.
W 2011 roku mamy wygospodarzone 1.600.000 zł, ale brakuje nam tyle samo i takie są fakty, na które nie ma możliwości znalezienia środków finansowych”.
Następnie głos zabrał Pan Jerzy Pisz , który powiedział: ”będę za tym, żeby żadnej szkoły nie likwidować. Jestem mieszkańcem Kuźminy, jestem Radnym, Sołtysem i Rodzicem.
Z wypowiedzi Wójta wynikało, że wszędzie się coś robiło. U mnie w Kuźminie nie została wykonana żadna droga, ani światło uliczne. Nie zgadzam się, że ekonomia jest brana pod uwagę, weźmy pod uwagę dobro dziecka. Wójt czytał, że dzieci będą miały wyśmienite warunki, ale u nas też są wyśmienite warunki”.
Pan Tadeusz Wilgucki Radny wsi Korzeniec -”też nie jestem za likwidacją szkół. Szkoła w Korzeńcu ma najmniejsze koszty utrzymania. Także na pewno nie był brany pod uwagę
czynnik ekonomiczny”.
Pan Kazimierz Cap – Radny wsi Huta Brzuska -” zastałem taką sytuację, jaką zastałem, jestem przeciwny likwidacji szkół, ale nie możemy takiej sytuacji ciągnąć dalej.”
Z sali dobiegały różne głosy, Pan Przewodniczący ciągle uspokajał.
Pan Urban ponownie zabierając głos powiedział, że jeśli dojdzie do likwidacji szkoły
w Żohatynie, to Gmina Bircza nic nie zyska, ponieważ rodzice będą posyłać dzieci do Iskani lub innej ościennej gminy.
Podobnie będzie z Kuźminą, która będzie posyłać swoje dzieci do Tyrawy Wołoskiej lub innej miejscowości.
Pan Urban ponownie powtórzył, że za mało rozmów było prowadzonych.
Sołtys wsi Korzeniec – Pani Maria Grzesiak – w imieniu mieszkańców Korzeńca prosiła, żeby szkoły w Korzeńcu nie likwidować.
Radny miejscowości Bircza – Pan Artur Buczek powiedział, że w tej całej sytuacji nie sposób się oprzeć argumentom cyfrowym i ekonomicznym.
Pan Buczek zaproponował wyjazd do Posłów RP, wyjazd do Rządu do Warszawy po pieniądze, które obiecują dla nauczycieli. Zapewniał, że zasponsoruje środki transportu.
“Zróbmy proszę Państwa coś razem, Wójt zapewnia, że jeśli otrzyma potrzebne pieniądze, żadna szkoła nie zostanie zlikwidowana. Na chwilę obecną rządzi tylko ekonomia. Opieram się na cyfrach, pod którymi się ktoś podpisał, nie mam powodu nie ufać urzędnikom, którzy sporządzili wyliczenia. Jeszcze raz proszę pojedźmy razem do Warszawy.”
Radna miejscowości Brzeżawa – Pani Grazyna Ćwan zabierając głos powiedziała, że w poprzedniej kadencji, mimo, że była niedługo Radną, głosowała za pożyczkami, które szły na podwyżki dla nauczycieli, ale taki stan rzeczy nie może trwać w nieskończoność.
Radny Pan Adam Wilgucki - “pytacie Państwo, gdzie nasze podatki są, dołożyliśmy do dróg powiatowych w ubiegłej kadencji 3 mln zł. Nie możemy bez przerwy dokładać do szkół.
Mieliśmy promesę na drogę Panieński Czub – Łodzinka, ale nie mieliśmy własnych środków, żeby dołożyć i musieliśmy zrezygnować.
Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcom i tak: Pan Roman Brzeżawski -” jestem rodzicem z Kuźminy. Szanowni Państwo zanim podejmiecie uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły w Kuźminie, zadajcie sobie pytanie, czy macie prawo decydować za nas, co jest lepsze dla naszych dzieci. Mamy szkołę bardzo dobrze wyposażoną, pracowaliśmy dla tej szkoły dla dobra naszych dzieci nie po to, aby musiały dojeżdżać. Nasze dzieci będą się uczyć
w naszej szkole, bo to nie one zadłużyły gminę Panie Wójcie. Szanowni Radni jesteście tutaj wszyscy zebrani, macie dzieci, jeżeli dzisiaj po sesji wrócicie do domu i dziecko zapyta: tato czy zlikwidowałeś szkołę, to co Pan odpowie. Powinien Pan odpowiedzieć – nie dziecko, szkoły były, są i będą, bo nauka to podstawa.”
Do Radnego Pana Buczka - “teraz chce Pan jechać do Ministerstwa, do Warszawy, a gdzie Pan był do teraz”.
Pan Buczek odpowiedział, że przez 4 lata podnosił rękę na zaciągnięcie kredytu na oświatę, bo ciągle brakowało na oświatę. “Dalej bym podnosił rękę, ale w tej chwili mamy zablokowane wszystko i niestety nie możemy wziąć kredytu”.
Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Andrzejowi Koziołowi – mieszkańcowi Kuźminy, który stwierdził, że winowajcą tej całej sytuacji jest Pan Wójt.
“Wiele razy Panu powtarzałem, że 2+2=4, a Pan mówił, że = 3” - powiedział Pan Kozioł do Pana Wójta I teraz nam tej jedynki brakuje.
Do Pana Buczka - “zadłużał Pan Gminę jak tylko można było maksymalnie, mimo, że Pan wiedział że ustawa się zmieni.”
Do Pana Wójta ponownie – dzisiaj gospodarz musi myśleć”.
Pan Kozioł zarzucał Panu Wójtowi, że zadania były realizowane z pożyczek i pieniędzy gminnych, zero funduszy zewnętrznych. “Przed wyborami Pan obiecywał ludziom wiele rzeczy, radzę Panu niech się Pan weźmie za myślenie, a nie likwidację szkół.
 
Pan Wójt - “potrafię rozmawiać o różnych sprawach, o sprawach trudnych i niewygodnych. Są tutaj Radni poprzedniej kadencji, ja sobie nie przypominam, żebym kiedyś mówił, że 2+2=3. Pan Kozioł kłamie jak z nut.
Jeśli Pan nie widział, co sie robiło w ubiegłej kadencji, to musi Pan sobie okulary zmienić. Inwestycje, które powstawały, powstawały przy udziale środków unijnych, Pan mówi o zadłużeniu,
z tych kredytów, którymi pokrywaliśmy deficyt przez 4 lata – 6,5 mln zł poszło na oświatę, takie są fakty. Straż była realizowana ze środków unijnych – gmina otrzymała 650.000 zł “.
Pan Kozioł ponownie do Wójta powiedział, że wojnę z Wójtem toczy nie pierwszy rok, miał wiele zastrzeżeń do pracy Wójta, ale były też tematy, że trzeba było poprzeć.
Pan Wójt - “na żadnej wojnie nie jestem, tylko kieruję Gminą Bircza i staram się
rozwiązywać różne problemy społeczności lokalnej. Jednym z elementów życia publicznego Gminy Bircza jest oświata. Jestem dumny, że mieszkam w tej gminie, jestem dumny, że tu pracuję, jestem dumny, że tu powstało wiele inwestycji, wiele niewygodnych inwestycji, które później okazywały się słuszne i powstały pod potrzeby społeczności lokalnej. Ja proszę Państwa nie wezmę na siebie odpowiedzialności za to, że we wrześniu, czy w październiku nauczyciele przyjdą do mnie z transparentami i powiedzą: proszę nam Panie Wójcie wypłacić pobory. Odpowiedzialność będzie spoczywać na tych ludziach, którzy dzisiaj podejmą decyzję. Grozi nam to, że pobory nie będą wypłacone. Ja jestem tylko organem wykonawczym. W związku z tym, że pobory dla nauczycieli nie zostaną wypłacone, odpowiedzialność spadnie na Wysoką Radę, gdyż ja nie mam żadnej możliwości rekonstrukcji budżetu, żeby znaleźć 1.600.000 zł i zamknąć budżet.
Pytam Radnych poprzedniej kadencji, pytam Radnego z Rudawki, czy chce, żeby te pieniądze, które są na dokończenie kanalizacji w Rudawce, do końca października kanalizacja ma być zakończona, 80% środków unijnych, czy mam ich oddać, co Radny z Rudawki powie.
Pytam się Radnych poprzedniej kadencji, kiedy ja miałem inną koncepcję rewitalizacji Pałacu Humnickich wejścia w Związek Gmin Fortecznych, gazety pisały że jestem niedobry, że ja nie chcę pieniędzy unijnych. Teraz są pieniądze unijne, ale możemy ich oddać.
Są pieniądze rządowe na drogi, czy mamy ich oddać, ale nawet jeśli zatrzymamy wszystkie inwestycje, które tutaj wymieniłem, lotnisko jest przygotowywane do uruchomienia, jeżeli te inwestycje zostaną wstrzymane, to i tak w październiku nauczyciele przyjdą po pobory do Państwa, ja wtedy będę ich kierował do Radnych. Proszę Państwa, ja swojej decyzji nie zmieniam.
Jeśli będzie zapewnienie Rządu, że otrzymam środki dla nauczycieli w tym roku i na lata następne, wtedy wystąpię do Rady Gminy o uchylenie uchwał, pod warunkiem, że u mnie na biurku będzie leżeć zapewnienie Rządu.”
Pan Kozioł zapytał, czyją własnością jest lotnisko.
Pan Wójt odpowiedział, że właścicielem lotniska jest na razie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Radny Pan Andrzej Pacławski zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji w tym temacie i poddanie pod głosowanie projektów uchwał.
Radny Pan Zbigniew Urban zgłosił wniosek formalny o wycofanie wniosku Pana Andrzeja Pacławskiego.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że padły dwa wnioski formalne, wniosek formalny to taki, że musi się przegłosować. W przypadku przegłosowania wniosku Pana Andrzeja Pacławskiego, będziemy zmuszeni do przystąpienia do głosowania projektów uchwał.
Za wnioskiem Pana Andrzeja Pacławskiego głosowało 9 Radnych, 5 Radnych było przeciw.
Wobec powyższego – jak powiedział Pan Przewodniczący, “ wniosek Radnego Pana A.Pacławskiego został przyjęty i przystępujemy do głosowania projektów uchwał”.
Kolejno były poddawane pod głosowanie projekty uchwał, odczytywane przez Z-cę
Wójta wraz z uzasadnieniem;
- o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żohatynie:
“za” - 8 głosów
“przeciw” - 5 głosów
-”wstrzymujący się” – 1 głos
Uchwała o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żohatynie została podjęta i jako
Nr VII/6/2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
- o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuźminie - “za” - 8 głosów, “przeciw” - 5 głosów,
“wstrzymujący się – 1 głos.
Uchwała o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuźminie została podjęta i jako
Nr VII/7/2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
- o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Korzeńcu - “za” - 7 głosów, “przeciw” - 6 głosów,
“wstrzymujący się – 1 głos.
Uchwała o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Korzeńcu została podjęta i jako
Nr VII/8/2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
- o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Brzuskiej - “za” 7 głosów, “przeciw”
6 głosów, “wstrzymujący się” - 1 głos.
Uchwała o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Brzuskiej została podjęta i jako
Nr VII/9/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr VII/10/2011 w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice-Strachocina, terenu położonego w Gminie Bircza.
Wyjaśnienia do uchwały udzielił Wójt.
 
Ad.6.
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych:
 
Radny Pan Jan Lichota zwrócił się z wnioskiem, żeby podjąć działania w celu zasięgu dot. telefonii komórkowej na terenie Gminy Bircza, szczególnie chodzi o miejscowości: Lipa, Malawa, Brzeżawa oraz inne miejscowości, w których nie ma zasięgu.
Pan Wójt przychyla się do wniosku Pana Lichoty, zobowiązał się wystąpić do sieci komórkowych dysponujących telefonią komórkową w/w obszarów lub ewentualnie wybrać się w tej sprawie do Krakowa..
Pan Adam Wilgucki wnioskował, żeby złożyć ponownie wniosek o środki unijne na drogę Panieński Czub-Łodzinka.
Pan Wójt odpowiedział, że jest to w obecnej sytuacji niemożliwe, ponieważ w budżecie brak jest środków własnych na ten cel.
Pan Józef Pankiewicz – Radny m-ci Rudawka – w lesie wsi Rudawka zostalo wycięte drewno, jemu nic o tym niewiadomo.
Pan Wójt rozezna sprawę i udzieli odpowiedzi na następnej sesji.
Sołtys wsi Stara Bircza– Pan Stanisław Gajewski, czy to prawda, że nie będzie funduszu sołeckiego.
Pan Wójt odpowiedział, że rzeczywiście tych środków nie będzie ze względów ekonomicznych no i formalno-prawnych.
Wszystkie wnioski złożone nie odpowiadają przepisom prawa.
Radny Pan Stanisław Chrobak – Stara Bircza poinformował, że w sierpniu złożył do Zarządu Wodnego w Krakowie pismo w sprawie regulacji rzeki Stupnica i do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi.
Pan Wójt – problem regulacji rzeki Stupnica i jej dopływów będący w zarządzaniu RZGW w Krakowie nie posunął się do przodu. Mimo wielokrotnych wystąpień, pisma przychodzące są załatwiane negatywnie, przemawiają za tym warunki ekonomiczne
Pan Wójt wnioskował, żeby delegacja Radnych i Sołtysów wybrała się do Krakowa, być może odniesie to pozytywny skutek.
Pan Stefan Czycz sołtys wsi Kotów zgłosił, że droga powiatowa do miejscowości Kotów wymaga remontu.
Pan Wójt – “wystąpiłem do Starostwa z pismem, ale otrzymałem odpowiedź, że niestety żadna droga powiatowa nie będzie ujęta do realizacji. Odpowiedź taka była udzielona w ubiegłym roku przed opracowaniem budżetu Starostwa
Budżet Powiatu został zatwierdzony i niestety żadna droga powiatowa na terenie naszej gminy nie jest ujęta do realizacji.”
Pan Stanisław Chrobak – Radny wsi Stara Bircza zapytał, co z drogą Wara -Stara Bircza, niedługo zrobi się wiosna, droga się łamie.
Pan Wójt - “jeśli chodzi o drogę Wara-Stara Bircza, ta inwestycja była realizowana przez Powiat przy udziale środków gminy, Marszałka Województwa i Powiatu.
Inwestorem tej drogi było Starostwo i to Starostwo ponosi pełną odpowiedzialność za technologię i prace wykonane na tym odcinku drogi. W ubiegłej kadencji zaobserwowałem zakres prac jak i technologię. To dzięki mnie zostały pobrane próbki do badania.
Powiedziałem publicznie, że to jest przestępstwo. Napisałem ponownie pismo do Starostwa, jeżeli nie będzie załatwiona sprawa usunięcia usterek, wystąpię o zwrot 1.100.000 zł środków finansowych przyznanych z budżetu gminy na tę drogę.”
Radny Pan Tadeusz Wilgucki – Korzeniec – czy w budżecie gminy będzie ujęta do remontu droga w Korzeńcu.
Pan Wójt - “nie będę pocieszał, bo będzie to rok trudny. W styczniu byłem w Warszawie i mam obiecane środki na usuwanie skutków powodzi.
W lutym br. będą wręczane promesy dla Samorządu Województwa Podkarpackiego. Będą to środki w ramach usuwania skutków powodzi, które zostaną przeznaczone dla miejscowości: Huta Brzuska, Korzeniec i Kuźmina.
W pozostałych miejscowościach drogi gminne nie będą remontowane.”
Radny Pan Jan Lichota - sugerował, żeby sprawdzić, czy mieszkańcy wykupują od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej worki na śmieci oraz spowodować egzekwowanie opłat za psa.
Pan Wójt odpowiedział, że będzie wyodrębniona komórka – policja podatkowa, która pojedzie w teren. Zadaniem tej komórki będzie: kontrola garaży, psów oraz sprawa zakupu worków na śmieci.
Radny Pan Okołowicz - Jasienica zwrócił się z prośbą o usunięcie worków ze śmieciami, które znajdują się przy drodze w kierunku Jasienicy.
Pan Wójt - sprawa zostanie sprawdzona i zgłoszona do ZGKiM w Birczy celem załatwienia.
Ponadto Pan Wójt poinformował, że utrzymanie porządku przy drogach należy do właścicieli dróg, w związku z tym utrzymanie porządku przy drogach gminnych należy do Gminy.
 
Ad.7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął VII sesję Rady Gminy w Birczy kadencji 2010-2014, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-03-07 13:34:30
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-03-07 13:35:57

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl