Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2020, Czwartek, 05:32


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr III/2011

 

Protokół Nr III/2011
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 26 lutego 2011 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.10.00 do godz. 13.30
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15. Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Prezes ZGKiM w Birczy – Pan Jan Brodzicki, Prezes GS”SCH” w Birczy - Pan
Marian Pempuś oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzysesyjny.
5. Podjęcie uchwał:
a)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
b)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
c)w sprawie uchylenia uchwały nr LXIX/62/2010 Rady Gminy w Birczy z dnia 22 września 2010 roku
d)w sprawie uchylenia uchwały nr LXIX/61/2010 Rady Gminy w Birczy z dnia 22 września 2010 roku
e)w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza na lata 2011-2017
- przedstawienie projektu uchwały,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
- przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu uchwały,
- głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Wójta,
- podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza na lata 2011-2017,
f) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bircza na 2011 rok
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Bircza na 2011 rok
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji właściwej w sprawach budżetu o projekcie uchwały budżetowej,
- przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu uchwały budżetowej,
- głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały budżetowej Gminy Bircza na 2011 rok
6.Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
7.Zakończenie obrad.
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie został wprowadzony punkt 3 o treści: ”Wręczenie Radnym listów gratulacyjnych.”
Pozostałe punkty porządku obrad zmieniły kolejność – 3 na 4, 4 na 5 itd.
Radny Pan Urban złożył wniosek o odrzucenie w całości porządku obrad, ponieważ brak jest informacji o stanie mienia komunalnego, brak jest informacji z działalności stałych komisji, mimo że już było kilka sesji.
W materiałach na sesję zabrakło również opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu, jeśli nie było opinii, gdy wysyłane były materiały na sesję, to można było przesłać Radnym później.
„Do tej pory takie rzeczy się nie zdarzały, gdy ja byłem Przewodniczącym Rady lub jeszcze wcześniej Radnym, ponadto budżet po korektach otrzymaliśmy nie 14 dni przed sesją, ale 14 godzin przed sesją
Za ten stan rzeczy Pan Urban obwiniał przede wszystkim Przewodniczącego Rady – Pana Bobowskiego.
Pani Skarbnik wyjaśniła Panu Urbanowi, że wysyłając w dniu 11 lutego br, materiały na sesję, nie było jeszcze opinii RIO o projekcie budżetu, ponadto Pani Skarbnik powołała się szczególnie na § 6 uchwały Nr LXXII/76/2010 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bircza, według której – jak powiedziała Pani Skarbnik- wszystkie punkty zostały spełnione i poprawki do budżetu mogą być, a poprawki do budżetu są takie, że nie mamy protokołów z zebrań wiejskich i zmniejszamy dochody oraz budżet został dostosowany do uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Ponadto jeden z punktów w/w uchwały mówi: ”odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej”, nie ma mowy o wysyłaniu z materiałami na sesję.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Urbana.
Za wnioskiem Pana Urbana głosowało 4 Radnych, 9 Radnych było przeciw oraz 2 Radnych wstrzymało się od głosu, wniosek został odrzucony.
Za przyjęciem porządku obrad po zmianach było 9 głosów, 4 głosy przeciw oraz 2 głosy wstrzymujące się.
Ad.3.
W tym punkcie porządku obrad wszystkim sołtysom zostały wręczone listy gratulacyjne z okazji wyboru na sołtysa danej miejscowości.
Ad.4.
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad.5.
Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny, tj za okres od dnia 2.12.2010 rok do 26.06.2011 r.:
- wspólnie z z-cą Wójta i Prezesem ZGKiM w Birczy wyjeżdżał do Nienadowej na oczyszczalnię ścieków, która jest podobna do naszej oczyszczalni i której to remont został zakończony, celem zasięgnięcia doświadczenia,
- wyjeżdżał do Rzeszowa celem podpisania umowy o przesunięciu środków Ministra Sportu z roku 2010 na rok 2011,
- był w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Polityki Społecznej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku osuwisk gruntów, w tym na wykup dwóch mieszkań i wykonanie ekspertyzy w Woli Korzenieckiej,
- dokonano odbioru prac na hali sportowej, tj okna i stolarka wewnętrzna,
- zabezpieczone zostały środki na wykup mieszkań dla mieszkańców Korzeńca: Pana Grzegorzaka i Pana Lignowskiego,
- wypłacone zostały środki finansowe dla mieszkańców Lecznicy w Birczy, który to budynek również został uszkodzony w wyniku osunięcia gruntów,
- wspólnie ze Skarbnikiem podpisał umowę na zaciągnięcie kredytu w Banku Ochrony Środowiska (kredyt z ubiegłego roku),
- wspólnie ze Skarbnikiem i z-cą Wójta wyjeżdżał kilkakrotnie do gmin Powiatu Przemyskiego w sprawie reformy oświaty,
- w Zakładzie Energetycznym pilotował sprawę wydania pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuźmina,
- rozliczył z Panią Skarbnik środki finansowe na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bircza,
- spotkał się z przedstawicielami Straży Granicznej w Huwnikach w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy,
- spotkał się z sołtysami w sprawie poboru podatku i innych sprawach gospodarczych gminy,
- spotkał się z Inspektorem Nadzoru Budowalanego w sprawie rozbiórki budynków uszkodzonych w wyniku usuwisk,
- przygotował dokumenty związane z budową kanalizacji wsi Rudawka, w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na nadzór, do końca marca br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji w tej miejscowości,
- uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę na Uniwersytecie Rzeszowskim w sprawie rozwiązywania problemów społecznych w gminach,
- ogłosił przetarg na wykonanie pierwszej płyty betonowej na hali sportowej, te prace zostały zakończone,
- spotkał się z Prezesem Arłamowa w sprawie uruchomienia lotniska w Krajnej i Woli Korzenieckiej,
- spotkał się z Urbanistą, który będzie się zajmował zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla lotniska,
- spotkał się z Dyrektorami Szkół z terenu Gminy Bircza w sprawie reformy oświaty,
- kilkakrotnie wyjeżdżał ze Skarbnikiem i Z-cą Wójta do gmin bieszczadzkich w sprawie reformy oświaty,
- trzy miesiące trwały ciężkie prace dot. podjęcia decyzji w sprawie reformy oświaty,
- zakończono prace przy wylaniu pierwszej warstwy betonu na boisku hali sportowej,
- spotkał się ze wszystkimi pracownikami i kierownikami jednostek w sprawie oszczędności w administracji,
- wyjeżdżał do Urzędu Pracy w Przemyślu w celu pozyskania środków na zatrudnienie z terenu gminy osób do prac społeczno-użytecznych, taka decyzja już zapadła, 10 osób z terenu Gminy Bircza zostanie zatrudnionych,
- uczestniczył w zebraniu wiejskim w Hucie Brzuskiej w sprawie likwidacji szkoły w tej miejscowości,
- prowadził sprawy organizacyjne w sprawie budowy skansenu w Brzeżawie,
- z Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczył w Konwencie Wójtów, na którym omawiana była sytuacja na rynku pracy oraz realizacja inwestycji na drogach powiatowych, oczywiście żadne decyzje nie zapadły, ponieważ stanowisko Starosty jest jedno: 50% Gmina, to 50% Powiat, w związku z tym żadna droga na terenie naszej gminy nie będzie realizowana za wyjątkiem drogi, która będzie realizowana przy udziale środków unijnych.
- z Panią Skarbnik i Z-cą Wójta spotkał się z Kuratorem w sprawie reformy oświaty,
- dokonał pomiaru tras dowozu dzieci do szkół,
- przeprowadził rozmowy z przedsiębiorcą w sprawie nowego dowozu dzieci do szkół, który proponuje rozwiązanie takiego dowozu, żeby dzieci długo nie czekały. Jest to przedsiębiorca nowy, który napewno przystąpi do przetargu,
- podpisał i wysłał pisma do rodziców, Kuratora i Związków Zawodowych w sprawie likwidacji szkół,
- uczestniczył w uroczystościach w Jarosławiu wręczenia mieszkance Leszczawy Dolnej medalu za zasługi dla obronności kraju,
- podpisał w Rzeszowie aneks na remont Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy, inwestycja będzie realizowana ze środków Marszałka Województwa,
- wyłonił oferenta na wykonanie remontu w/w inwestycji, w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa,
- przeprowadził rozmowy na temat gazyfikacji naszej gminy,
- ponownie w tym roku wystąpił do Wojewody o środki na wykup mieszkań i wykonanie ekspertyzy w Woli Korzenieckiej, jest wstępne zapewnienie, że środki zostaną zabezpieczone,
- wystąpił do Zakładu Energetycznego o zamontowanie nowego sterowania oświetlenia ulicznego w Birczy oraz wymianę lamp na oszczędnościowe,
- spotkał się z właścicielem działek za b.POM-em, Panem Borowcem, mieszkańcy są zainteresowani przedmiotowymi działkami,
- ustalił harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyboru sołtysa, udzielił instruktażu pracownikom obsługującym zebrania,
- uczestniczył w zebraniu OSP w Brzeżawie,
- uczestniczył w zebraniu w Korzeńcu i Nowej Wsi,
- wyjeżdżał do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy chodników w Birczy do Korzeńca,
- spotkał się z uczniami z Gimnazjum na temat pracy samorządu,
- wspólnie z sołtysem przeprowadził rekonesans w sprawie rozwiązania problemu wody do Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej,
- przygotował materiały na przetarg kanalizacji w Rudawce,
- został ustalony harmonogram zakończenia budowy hali sportowej w Birczy,
- został zakończony remont budynku b.kuźni w Birczy z przeznaczeniem na garaż dla samochodu strażackiego,
- przygotował ze Skarbnikiem materiały na sesję,
- w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad był w sprawie budowy parkingu przy Kościele, wspólnie z Ks.Dziekanem ustalono, że inwestycja będzie realizowana przy udziale parafian,
- z Ks.Dziekanem wyjeżdżał do Powiatu Przemyskiego i Bieszczadzkiego i przeprowadził rekonesans w sprawie budowy kaplicy wraz z chłodniami na cmentarzu w Birczy,
- podobny rekonesans przeprowadził z Księdzem z Sufczyny, wyjeżdżając do Powiatu Rzeszowskiego,
- spotkał się z projektantem, który projektował naszą oczyszczalnię ścieków w Birczy, spotkanie dotyczyło rozbudowy obecnej oczyszczalni ścieków po podłączeniu kanalizacji z Rudawki,
- był w Warszawie i spotkał się z Dyrektorem Departamentu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o dotację na rewitalizację Pałacu Humnickich w Birczy,
- w Warszawie razem z Posłem na Sejm RP – Panem Piotrem Tomańskim spotkał się z Wiceministrem MSWiA z prośbą o dotację na usuwanie skutków powodzi. Przyznano gminie dotację w kwocie 160 tys. zł,
- z Przewodniczącymi Komisji uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Bieszczadzkich Pogranicza, które odbyło się w Gminie Bircza, a dotyczyło reformy oświaty, w którym uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium z Rzeszowa,
- u Marszałka Województwa był na spotkaniu w sprawie wyboru delegatów do Komitetu Monitorującego,
- do połowy marca br. będzie wydane pozwolenie na remont Pałacu Humnickich w Birczy,
- spotkał się z rodzicami: Korzeńca, Huty Brzuskiej, Kuźminy i Żohatyna w sprawie likwidacji szkół,
- uczestniczył w zebraniu OSP w Lipie,
- wyjeżdżał do PZU w sprawie udzielenia przez PZU pomocy w zakupie ubrań dla strażaków
- kilkakrotnie wyjeżdżał w sprawie budowy stacji kontroli pojazdów na terenie gminy,
- spotkał się z Zarządem Klubu “Leśnik” w Birczy,
- spotkał sie z Prezesami Firmy BIO, która rozpocznie działalność w Leszczawie Dolnej na gruntach b.PGR, wiąże się to z nowymi miejscami pracy,
- podpisał wstępne porozumienie w sprawie uruchomienia lotniska w Woli Korzenieckiej i Krajnej,
- wystąpił do Marszałka Województwa o środki na budowę dróg transportu rolniczego z tzw.FOGR,
- wydano już pozwolenie na budowę drugiej przychodni i apteki w Birczy,
- z Panią Skarbnik i urzędnikami pracował nad budżetem, najwięcej czasu pochłonęła sprawa reformy oświaty.
Pod koniec swojego wystąpienia Pan Wójt poinformował, że subwencja oświatowa na
2011 rok została zmniejszona o kwotę 168.469,00 zł. Powodem było zmniejszenie liczby dzieci o 22. W obecnej sytuacji subwencja na dziecko nie wyniesie 7.081.000 zł, tylko 6.915,00 zł.
Pan Wójt zapewnił, że będzie pisał odwołanie, gdyż na oświatę braknie obecnie 3.400.000,00 zł Ponadto zamierza zorganizować pikietę pod Urząd Wojewódzki.
Ad.6. Podjęcie uchwał:
a) jednogłośnie została podjęta uchwała Nr VIII/11/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 – jak załącznik do protokołu,
b) jednogłośnie została podjęta uchwała Nr VIII/12/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok – jak załącznik do protokołu.
c) Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIX/61/2010 z dnia 22 września 2010 roku .
Radny Pan Urban wnioskował o wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad wyjaśniając, że w ubiegłym roku Starostwo zwróciło się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 510.000 zł drogi powiatowej Nr 2071 R Iskań – Jawornik Ruski. Radni poprzedniej kadencji chyba pamiętają, że brak było środków w budżecie i Wójt sam zaproponował kwotę 100.000 zł na przedmiotową drogę. Wiadomą rzeczą jest fakt, że wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza i te 100.000 powinny być wprowadzone do budżetu.
Pan Urban stwierdził, że niepoważne jest ze strony Rady Gminy uchylanie tej uchwały, w jakim świetle to stawia Radę Gminy przed Starostwem. Napewno przez Pana Wójta zostało już podpisane porozumienie i Starostwo będzie mogło wystąpić na drogę sądową.
“Uczulam na to Państwa Radnych i składam wniosek o wycofanie tego projektu uchwały”.
Pan Wójt zabierając głos powiedział, że rzeczywiście w ubiegłym roku był przeciwny przyznaniu kwoty 510.000 zł na drogę Jawornik Ruski -Iskań i zgodził się na 100.000 zł, natomiast w chwili obecnej jest przeciwny przyznaniu nawet 100.000 zł na tę drogę, ponieważ Gmina nie ma środków. Ponadto Pan Wójt dodał, że zadłużenie gminy wynosi 42%, a zadłużenie Starostwa – 32%, dlatego Starostwo może jeszcze wygospodarzyć 100.000 zł
W związku z tym, że nie było więcej pytań ani uwag Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała Nr VIII/13/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIX?61/2010 Rady Gminy w Birczy z dnia 22 września 2010 roku została podjęta 9 głosami “za”, 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
d)       przedstawiony został projekt uchwały w sprawe uchylenia uchwały Nr LXIX/62/2010 z dnia 22 września 2010 roku
Pan Urban również był przeciwko temu projektowi uchwały. Powtórzył, że początkowo mieliśmy dołożyć do przedmiotowej drogi 510.000 zł, zeszło na 100.000 zł, a teraz zabieramy i te 100.000 zł.
“To źle świadczy o naszej gminie, w jakim świetle stawia się naszą gminę przed Starostwem.
Dlaczego Pan Wójt miał inne zdanie przed wyborami Panie Wójcie”.
Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że był na konwencie Wójtów wtedy kiedy była rozpatrywana sprawa dotacji, wielu Wójtów powiedziało, że stosunek 50%/50% jest niekorzystny, między innymi Wójt z Gminy Przemyśl, Wójt z Gminy Stubno. To nie jest tak, że wszyscy się godzą. W/w twierdzili, że to są drogi powiatowe i oni nie będą dokładać do tych dróg.
Owszem są i tacy, którzy dokładają, np. Gmina Dubiecko.
Pan Przewodniczący zabierając wtedy głos powiedział, że owszem można rozmawiać o dofinansowaniu z tym, że należy się dogadać, niekoniecznie 50%/50%.
Pan Wójt - “fakty są takie, że nasza gmina o najmniejszych dochodach dołożyła do dróg powiatowych 3.000.000 zł. Moje stanowisko się zmieniło, niech skubią te gminy, które ich dodatkowo wspierają.”
Pan Urban zgodził się z tym, że w ubiegłej kadencji Rada Gminy dołożyła do dróg
powiatowych, ale musimy pamiętać, że to są drogi, po których jeżdżą nasi mieszkańcy, jeżeli my nie będziemy partycypować w kosztach remontu, Starostwo nie wyłoży środków i dalej będziemy jeździć po dziurawych drogach.
Jeśli chodzi o drogę Jawornik Ruski – Iskań, to tu nie występuje 50% na 50%, tylko Starostwo dokłada 100%.
Pan Wójt - “wykazaliśmy dobrą wolę, a w tej chwili nie mamy tych środków, więc ich nie damy. Moje stanowisko jest ujednolicone, jasne i czytelne, my mamy wydatki na własne potrzeby. Starostwo ma własne drogi, ono ma jeszcze 30% zaciągania kredytów. My już nie będziemy zaciągać kredytów, żeby finansowo wspierać Starostwo”.
Radny Pan Buczek zabierając głos powiedział, “że dzisiaj nas na to nie stać, my nie mamy na szkoły i mało kogo to interesuje, więc nie stać nas dzisiaj na pomoc finansową dla Powiatu, co powinno być zrozumiałe”.
Pan Urban do Radnych byłej kadencji - “jeśli byliśmy “za”, to powinniśmy być od początku do końca”.
Pan Buczek - “tak było, ale nasza sytuacja się diametralnie zmieniła i każdy powinien to zrozumieć”.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała Nr VIII/14/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIX/62/2010 została podjęta 10 głosami “za”, 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
e) z-ca Wójta przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza na lata 2011-2017,
- następnie z-ca Wójta odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
- autopoprawkę Wójta do projektu uchwały przedstawiła Pani Skarbnik.
Pan Urban - “przed chwilą dowiedzieliśmy się, że opinia RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza na lata 2011-2017 jest negatywna i dlatego nie została dostarczona Radnym”.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że sens tej opinii jest taki, żeby schodzić z kredytów, dlatego cieszy się, że opinia jest negatywna, ponieważ jest to sygnał dla nas, żeby nie zadłużać gminy, a skupić się na spłacaniu kredytów. Rada powinna skupić się na pozyskiwaniu takich dochodów, aby w pełni pokrywały wydatki oraz rozchody w poszczególnych latach.
Po krótkiej dyskusji uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza na lata 2011-2017 została podjęta 10 głosami “za”, 1 głosie przeciwnym i 4 głosami wstrzymującymi się.
Objaśnienia do uchwały odczytała Pani Skarbnik – jak załącznik do protokołu.
 
f)projekt uchwały budżetowej Gminy Bircza na 2011 rok przedstawiła z-ca Wójta – Pani Beata Worotyłko – jak załącznik do protokołu.
- Pani Worotyłko odczytała również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej – jak załącznik do protokołu
- opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o projekcie uchwały budżetowej odczytał Przewodniczący Komisji – Pan Jan Lichota – jak załącznik do protokołu
- Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę - Pan Urban wnioskował, żeby nie czytać całej autopoprawki, tylko poddać pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
- autopoprawka Wójta została przyjęta 14 głosami “za” i 1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik do protokołu.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2011 rok po korektach.
Pani Skarbnik poinformowała, że opinie RIO są zamieszczone na stronach internetowych, także nic nie jest ukrywane (to zdanie skierowała Pani Skarbnik do Pana Urbana).
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie uchwały budżetowej.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Urban. Pan Urban złożył wniosek o wyodrębnienie
w budżecie gminy na 2011 rok środków na fundusz sołecki, uzasadniając swój wniosek tym, że Rada Gminy poprzedniej kadencji podjęła uchwałę Nr LX/13/2010 w dniu 31 marca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki. Pan Urban dodał, że w tej uchwale Rada chyba jednogłośnie wyraża zgodę na wyodrębnienie środków w budżecie gminy na 2011 r. na fundusz sołecki. Również za wprowadzeniem środków na fundusz sołecki byli wszyscy sołtysi. W budżecie powinna to być kwota ok. 300.000 zł. Na jedną miejscowość przypadałaby kwota 10-15.000 zł, w zależności od ilości mieszkańców.
Pan Urban zwrócił się z prośbą o przyjęcie jego wniosku, bo w przeciwnym razie Radni postąpią źle w stosunku do swoich wyborców. Jeśli te środki zostaną zabezpieczone, to można ich będzie przeznaczyć np. na remont świetlicy lub na inny cel. Może na ten temat wypowie się Pani Skarbnik, “ja stawiam wniosek o wyodrębnienie środków na fundusz sołecki”.
Pan Lichota zabierając głos powiedział, że nie wszyscy Radni byli za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego - “byłem i jestem przeciwko wprowadzaniu funduszu sołeckiego. Ponadto z tego co wiem, żaden wniosek nie został prawidłowo złożony. Uważam, że w tamtej kadencji mimo, że nie było wyodrębnionego funduszu sołeckiego – wykonało się bardzo dużo prac na terenie gminy.”
Pan Wójt – w odniesieniu do Pana Urbana - “przed chwilą dyskutowaliśmy na temat wieloletniej prognozy finansowej gminy. Opinia RIO jest negatywna. My w budżecie nie mamy środków finansowych na fundusz sołecki i mieć nie będziemy.
Wydatki na fundusz sołecki, to są wydatki bieżące. My mamy jasny sygnał RIO, że nie możemy się już zadłużać. Na dzień dzisiejszy dodatkowych środków nie uzyskamy. My się musimy skupić na wydatkach inwestycyjnych, tam gdzie możemy uzyskać 70 czy 75% środków finansowych.
Co będziemy tu koncert życzeń dawać. Nie ma takiej opcji, żeby można było realizować fundusz sołecki”.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że większość wniosków została złożona po terminie, wnioski nie były prawidłowe pod względem formalno-prawnym, a ponadto brak jest środków finansowych- “ byłam i jestem na “nie.”
Pan Urban w odniesieniu do Pana Wójta powiedział: “ to nie jest koncert życzeń, tylko to jest poważna sprawa. Ja wypowiadałem się w poprzedniej kadencji, gdzie można szukać oszczędności, między innymi w odśnieżaniu. Mówiłem że rachunki za odśnieżanie powinny być podpisywane przez Radnych i sołtysów. Oszczędności można również znaleźć przy wykonywaniu innych różnego rodzaju pracach”.
Zwracając się do Radnych powiedział, że wyborcy ich wybrali po to, żeby ich reprezentować, a nie Wójta.
Pan Wójt - “czy to tak trudno zrozumieć, że nie ma środków finansowych w budżecie.
Jeżeli ktoś ma w swoim gospodarstwie 10.000 zł, to nie może wydać 10 mln, czy to tak trudno zrozumieć?”
Pan Urban ponownie - “jeżeli Panie Wójcie mamy oszczędzać, to oszczędzajmy, może niechby mniej pracowały koparki na terenie gminy i wtedy środki będą”.
Pan Wójt - “nie wiem co Pan Radny ma na myśli. Jeżeli Radny twierdzi, że tu są jakieś przekręty, to prosiłbym bardzo oficjalnie wystąpić do prokuratury i ogólnikami tu nie mówić.
Można również powołać komisję. Proszę nie rzucać oszczerstw, bo takie oszczerstwa piszą na internecie. Ja się postaram, żeby osoby, które piszą kłamstwa na internecie, poniosły konsekwencje.
Bo mój błąd był, kiedy to rodzinka Góralewiczów pisała o mnie na internecie, że nie wystąpiłem do Sądu o zniesławienie. Nie pozwolę sobie, żeby pisano o mnie kłamstwa”.
Pan Urban - “chciałem sprostować, że ja nie mówię, że Pan jest przestępcą i nic złego na myśli nie miałem, tylko mówię pod tym kątem, żeby mniej robót wykonywać”.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Urbana dot. wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie na 2011 rok.
Za wnioskiem głosowało 6 Radnych, 9 Radnych było przeciw, czyli wniosek został odrzucony.
Radny Pan Okołowicz odnosząc się do sprawozdania Wójta – pytał o budowę kaplicy cmentarnej w Sufczynie, z jakich środków będzie budowana, skoro w budżecie brak jest środków na ten cel.
Pan Wójt odpowiedział, że zwrócił się do mieszkańców miejscowości Sufczyna i Bircza o wycinkę drewna z przeznaczeniem na budowę kaplic. Jeśli w tym roku się nie uda, to napewno w przyszłym roku te inwestycje będą ujęte w budżecie. Jest to zadanie priorytetowe na najbliższy okres do 2012 roku.
Radny Pan Jerzy Pisz – w budżecie jest wyodrębniona kwota 15.000 zł na oświetlenie w Kuźminie, 15.000 zł na oświetlenie w Leszczawce i 10.000 zł na oświetlenie w Nowej Wsi., czy to wystarczy.
Pan Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy są tylko te kwoty, ale w trakcie roku napewno będą zmiany w budżecie. Propozycja Wójta jest taka, żeby kwotę 10.000 zł przeznaczoną w budżecie na oświetlenie Nowej Wsi dołożyć do Kuźminy, żeby wykonać oświetlenie na trasie szkoła – kosciół i centrum miejscowości Kuźmina.
Pan Janusz Demkiewicz – sołtys Nowej Wsi – “a Nowa Wieś pierwsza rozpoczęła budowę oświetlenia, teraz zostanie na dole.”
Pan Wójt – takie są realia, że nieraz trzeba z czegoś zrezygnować, żeby gdzie indziej coś zrobić.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej.
Uchwała Nr VIII/16/2011 w sprawie budżetu Gminy Bircza została podjęta 11 głosami “za” i 4 głosami wstrzymującymi się – jak załącznik do protokołu
Ad.7.
W tym punkcie porządku obrad Pan Jan Lichota zaapelował do wszystkich Radnych i sołtysów, żeby uważnie słuchali tego, co się dzieje na sesji, by uniknąć plotek.
Ponadto Pan Lichota poinformował, że w związku z reformą oświaty otrzymuje różnego rodzaju telefony mówiące jakim to jest złym człowiekiem, natomiast na sesji związanej z reformą szkół – jeden z mieszkańców Jawornika w sposób bardzo wulgarny groził mu pozbawieniem życia.
Pan Wójt jeszcze raz zaapelował do Radnych i Sołtysów, żeby wzięli udział w proteście pod Urząd Wojewódzki , który zamierza zorganizować. Jest to bardzo poważna sprawa.
6,5 mln zł zaciągniętych kredytów została przeznaczona na płace dla nauczycieli. W tym roku braknie w budżecie na oświatę 3.177.000 zł, czyli my musimy wiedzieć o tym, że znajdziemy się w sądzie z nauczycielami, ponieważ nie wypłacimy nauczycielom odpraw.
Będzie wykonana korekta do budżetu, Dyrektorzy szkół muszą mieć świadomość, że po korekcie środków na oświatę, szkoły nie utrzymają się do końca roku, gdyż 86% stanowią koszty utrzymania płac nauczycieli, a resztę stanowi utrzymanie budynku.
Likwidacja 4 szkół nie rozwiąże problemu. Co roku będziemy dokładać do szkół 1.600.000 zł.
Radny Pan Buczek – jeśli chodzi o oszczędności, należałoby się przyjrzeć szkołom, z których wpłynęły programy oszczędnościowe na 2011 – 2012 rok.
Radny Pan Stanisław Chrobak złożył wniosek do Wójta i Przewodniczącego Rady w sprawie incydentu karetki pogotowia w Birczy.
“Był wypadek na trasie Panieński Czub-Krzeczkowa w masywie leśnym, gdzie został uderzony przez drzewo mężczyzna. Na miejsce przybyła załoga karetki pogotowia z Birczy z wyposażeniem, lecz bez noszy. Mężczyzna ten potrzebował natychmiastowej pomocy i transportu do szpitala.
W związku z powyższym lekarz powiadomił straż pożarną, która przyjechała na miejsce wypadku po upływie ok. ½ godziny. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
Będę rozmawiał z poszkodowanym, żeby skierować sprawę do Prokuratury. Uważam, że taka sytuacja nie może się więcej powtórzyć i ze strony gminy powinny być podjęte stosowne działania, gdyż nie można sobie lekceważyć zdrowia człowieka”.
Pan Przewodniczący zabierając głos odnośnie pogotowia stwierdził, że od nowego roku wiele sie zmieniło. “Od początku chciałem, żeby to pogotowie istniało, ale co nam się udało, to zaraz nam się zepsuło. Nagle okazało się, że lekarz z pogotowia jest nieuprzejmy, że niewłaściwie odnosi się do pacjentów.
Jeśli mnie Państwo upoważnicie, żebym interweniował w tej sprawie, to ja się tym tematem zajmę”
Pan Tadeusz Wilgucki odnośnie pogotowia - “w Korzeńcu był taki przypadek, że do kobiety w wieku 78 lat po dwóch zawałach wezwano karetkę pogotowia i lekarz stwierdził, że jej nic nie jest. Następnie osobiście zawiozłem tę kobietę do szpitala do Przemyśla, gdzie po zbadaniu na izbie przyjęć stwierdzono, że stan kobiety jest taki, że nie może poruszać się sama, tylko za pomocą wózka inwalidzkiego, tak działa pogotowie w Birczy”.
Pan Ryszard Kowalski – sołtys wsi Wola Korzeniecka – czy po odejściu z Birczy lekarza P. Jerzego Tomaki, będzie zatrudniony inny lekarz.
Ponadto Pan Kowalski pytał odnośnie lekarza weterynarii.
Pan Wójt odpowiedział, że odnośnie zatrudnienia lekarza rodzinnego w Birczy na najbliższą sesję Rady Gminy można zaprosić lekarza Wojciecha Tomakę, który wyjaśni nam pewne sprawy.
Natomiast odnośnie lekarza weterynarii, Pan Wójt poinformował, że rozmawiał z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Przemyślu i nic niestety w tym temacie nie można zrobić, ponieważ każdy z lekarzy prowadzi prywatną praktykę Ponadto Pan Wójt dodał, że rozmawiał z Lekarzem Weterynarii w Dubiecku i lekarz ten pełni całodobowy dyżur i na każde wezwanie jedzie do Gminy Bircza.
Na stronie internetowej Urzędu Gminy został zamieszczony adres i numer telefonu Lekarza Weterynarii z Dubiecka.
Radny Pan K.Cap – zgłosił, że na drodze powiatowej w miejscowości Huta Brzuska jest osuwisko, o czym informował już Radnego Powiatu – Pana Piotrowskiego.
Pan Wójt – również na Nowej Wsi przy drodze powiatowej jest osuwisko.
Miesiąc temu było zgłaszane i do tej pory nic nie zrobiono.
Pan J.Demkiewicz – sołtys Nowej Wsi zgłosił, że koło Pana Szmyda jest urwany przepust, który wymaga naprawy oraz zgłosił potrzebę regulacji rzeki Stupnica.
Radny Pan St. Chrobak poinformował, że w miesiącu sierpniu ubiegłego roku wysłał pismo do RZGW w sprawie regulacji rzeki Stupnica i niedawno otrzymał odpowiedź, że ze względu na brak środków zadanie nie będzie wykonane.
Radny Pan Buczek zgłosił, że przy drodze powiatowej w kierunku Woli Korzenieckiej jest urwisko, o którym nie można zapomnieć.
Pan Wójt odpowiedział, że wszystkie te sprawy są na bieżąco zgłaszane do Zarządu Dróg w Przemyślu, ale niestety bez echa. Ponownie zostanie wysłane pismo do Zarządu Dróg.
Radny Pan J.Pisz zwrócił się z prośbą o wyżwirowanie drogi gminnej do Państwa Husów w miejscowości Roztoka, gdyż dojeżdża stamtąd codziennie 2 osoby niepełnosprawne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy.
Pan Wójt zapewnił, że jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwolą, zostanie to wykonane.
Ad.8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VIII sesję Rady Gminy w Birczy VI kadencji, dziękując wszystkim za udział.
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-04-05 13:44:56
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-04-05 14:30:13

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl