Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 18:09


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr IV/2011

Protokół Nr IV/2011

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 31 marca 2011 roku, w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz.13.30.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny Pan Czesław Mliczek (usprawiedliwiony).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska,
Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej – Pani Maria Pawliszyn, Komendant Gminny OSP – Pan Atamańczuk, Dyrektor GOK,SiT w Birczy – Pani J.Haber-Słowińska, pełnomocn ik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – Pani Danuta Fornal, Kierownik GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz, Kierownik ŚDS Bircza – Pani Krystyna Banaś, Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan Krzysztof Urban,
Komendant Placówki Straży Granicznej w Huwnikach – Pan Krzysztof Dyl, Radny Powiatu Przemyskiego – Pan Józef Piotrowski oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.      Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.      Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.
6.      Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Birczy oraz Komendanta Posterunku Straży Granicznej w Huwnikach w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bircza za rok 2010.
7.      Sprawozdanie Komendanta OSP w Birczy o stanie bezpieczeństwa pożarowego
i powodziowego na terenie Gminy Bircza za rok 2010.
8.      Sprawozdanie pełnomocnika Wójta Gminy z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok.
9.      Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Birczy za 2010 rok.
10. Dyskusja na temat punktów: 6,7,8 i 9.
11. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie propozycji Wójta dot. obniżki wartości gruntów komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, które nie znalazły nabywców.
12. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
- w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych,
- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
13. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
14. Zakończenie obrad.
 
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie został wprowadzony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Ponadto Pan Wójt wnioskował o przeniesienie punktu 7 porz. obrad na poz.9 i odwrotnie.
Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.4.
W tym punkcie porz. obrad Pan Józef Żydownik – Wójt Gminy Bircza złożył informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od dnia 26 marca 2011 r. do dnia sesji – jak niżej:
1.      odebrał promesę od MSWiA w kwocie 160.000 zł,
2.      przygotował wspólnie z Radnymi miejscowości Korzeniec i Huta Brzuska obmiar dróg do przetargu,
3.      interweniował u Wojewody w sprawie środków na usuwanie skutków osuwisk z roku 2010,
4.      zlecił przygotowanie materiałów do Wojewody o zabezpiczenie środków finansowych na usuwanie skutków osuwisk w roku 2011 (Nowa Wieś),
5.      był u Marszałka Województwa w Departamencie Innowacji o środki finansowe dla miejscowego przedsiębiorcy na zakup sprzętu oraz w ARiMR o środki dla przedsiębiorcy na uruchomienie stacji przeglądu pojazdów,
6.      dokonał objazdu drogi górny koniec w Jasienicy i przeprowadził rozmowy z Nadleśniczym o pomoc w remoncie tej drogi. Decyzja Nadleśniczego jest pozytywna,
7.      wspólnie z grupą Radnych spotkał się z sołtysami wsi w sprawach gospodarczych,
8.      podpisał umowę z wykonawcą na remont GOK,SiT - prace w toku (sanitariaty i okna),
9.      uczestniczył w zebraniu wiejskim w Rudawce,
10. wspólnie z BOI był w Krakowie u projektanta hali w sprawie wykonania dokumentacji wykonawczej na halę (hala posiada dokumentację budowlaną),
11. przeprowadził rokowania z tą firmą, wartość tej dokumentacji wyniosłaby ok.50.000,00 zł,
12. w drodze do Krakowa w Pilźnie oglądnął taką samą halę sportową (w UG są zdjęcia do wglądu),
13. w Przemyślu z BOI ustalił harmonogram prac przy hali,
14. był w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w sprawie dodatkowych środków finansowych na usuwanie skutków powodzi i osuwisk,
15. uczestniczył w seminarium w Straży Granicznej w sprawie bezpieczeństwa na naszej wschodniej granicy oraz przygotowanie do EURO 2012,
16. prowadził negocjacje z mieszkańcami Leszczawy Górnej – Kopani w sprawie rozwiązania
problemu dojazdu do ich budynków. Negocjacje zakończono pozytywnie,
17. był w Borownicy i interweniował w Nadleśnictwie Dynów w sprawie niszczenia drogi koło Pana Hawrylaka,
18. prowadził dochodzenie w sprawie wypłaty odszkodowania dla mieszkańców Jawornik Ruski i odmówił wypłaty, ponieważ zdarzenie miało miejsce na drodze powiatowej, a nie na gminnej,
19. wspólnie z grupą Radnych spotkał się z dyrektorami szkół w sprawie oszczędności,
20. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Malawie oraz Kotowie,
21. wystąpił do ZGTP o dodatkowe środki na remont Pałacu Humnickich, jest wstępna zgoda na dodatkowe 260 tys.
22. wspólnie z grupą Radnych spotkał się z przedsiębiorcą dot. przygotowania koncepcji dowozu dzieci po zlikwidowaniu szkół,
23. wystąpił do Związków Zawodowych o wydanie ostatecznej opinii na temat likwidacji szkół,
24. spotkał się z Lokalną Organizacją Turystyczną w sprawie dzierżawy cerkwi w Kotowie,
25. rozstrzygnął przetarg na inspektora nadzoru kanalizacji Rudawka, wygrał BOI. Następny etap, to przygotowanie przetargu na wykonawstwo kanalizacji,
26. przystąpił do porządkowania Birczy po okresie zimowym,
27. ogłosił przetarg na dzierżawę pomieszczeń po drink-barze,
28. przystąpił do wykonania niezbędnych prac remontowych, przywracających lokal do użytku,
29. przekazał spółce komunalnej w Birczy wodociąg i stację uzdatniania wody.
Ad.5.
Informacje z działalności stałych komisji za okres międzysesyjny złożyli kolejno:
- Pan Jan Lichota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- Pan Andrzej Pacławski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- Pan Adam Wilgucki – Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego,
- Pan Kazimierz Cap – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny,
- Pan Artur Buczek – Przewodniczący Komisji Oświaty.
 
Ad.6.
W tym punkcie porządku obrad sprawozdanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bircza za rok 2010 złożył Pan Krzysztof Urban – Kierownik Posterunku Policji w Birczy oraz Pan Krzysztof Dyl – Komendant Placówki Straży Granicznej w Huwnikach – jak załącznik do protokołu.
 
Ad.7.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Birczy za 2010 rok złożyła Pani Wiesława Matusz – Kierownik GOPS – jak załącznik do protokołu.
 
Ad.8.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok złożyła Pani Danuta Fornal – jak załącznik do protokołu.
 
Ad.9.
 
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego na terenie Gminy Bircza za 2010 rok złożył Pan Andrzej Atamańczuk – jak załącznik do protokołu.
 
Ad.10.
Do dyskusji nawiązał Pan Przewodniczący udzielając głosu Panu Wójtowi, który na początku swojego wystąpienia podziękował wszystkim osobom za przygotowanie obszernych sprawozdań, twierdząc jednocześnie, że jest zadowolony z przedstawionych sprawozdań.
Pan Wójt podziękował wszystkim osobom, które przyczyniają się do utrzymania bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, łącznie ze Strażą Graniczną.
Pan Wójt wyraził niepokój, że 29 osób nieletnich przyczyniło się do popełnienia przestępstw.
W związku z tym zwrócił się do Pani Worotyłko – z-cy Wójta o zorganizowanie spotkania z dyrektorami wszystkich szkół.
Pan Wójt zlecił również przygotowanie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o uzupełnienie brakującego wakatu na Posterunku Policji w Birczy.
Pan Wójt poinformował, że w najbliższym czasie dokona zmian w zatrudnieniu pełnomocnika d/s rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy. Powiedział również, że musi powstać punkt konsultacyjny, w którym przyjmować będą specjaliści-psycholodzy.
Znacznie większej uwadze należy poświęcić rodzinom, w których występuje przemoc. Wiąże się ona ze spożywaniem alkoholu.
Podsumowując, Pan Wójt powiedział, że mimo przedstawionych zdarzeń, czujemy się bezpiecznie.
Radny Pan Stanisław Chrobak zabierając głos powiedział, że sytuacja z nieletnimi jest bardzo poważna, przytaczając incydent z pijanym uczniem nieletnim za kierownicą samochodu.
Podobna sytuacja jest z zakłócaniem ciszy nocnej, żadna osoba nieletnia po godz.22.00 nie powinna być poza domem.
Bardzo wskazany jest monitoring.
Pan Chrobak będąc przy głosie podziękował jednocześnie za zabezpieczenie stadionu podczas meczy piłkarskich.
Radny Pan Artur Buczek w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Chrobaka odnośnie pijanego nieletniego ucznia wyjaśnił, że nauczyciel odpowiada za ucznia do chwili wejścia do autobusu, później opiekę przejmuje kierowca.
Pan Buczek powiedział ponadto, że gimnazjum posiada ogrodzenie, można by dopilnować, żeby po lekcjach nie wypuszczać uczniów poza ogrodzenie.
Pan Przewodniczący - “myślę, że Pan Wójt zorganizuje spotkanie z dyrektorami szkół
oraz że dowóz zostanie udoskonalony tak, żeby uczniowie zbyt długo nie oczekiwali na autobus.”
Pan Wójt – postara się o odnowienie oferty z możliwością rozbudowy monitoringu,
to znacznie usprawni pracę Policji.
Pan Jan Lichota zabierając głos powiedział, że 80% kreowania świadomości ludzkiej odbywa się w domach.
Pan Lichota skierował sugestię do Kierownika Posterunku Policji w Birczy, żeby od czasu do czasu policjant w mundurze pokazał się na rynku w Birczy, gdyż z doświadczenia wie, że to przynosi pozytywne skutki.
Sugestia do Pana Atamańczuka od Pana Lichoty może udałoby się dla OSP Lipa zakupić
4 mundury.
Pan Atamańczuk odpowiedział, że mundury zostaną zakupione i przekazane dla OSP
Lipa.
 
Ad.11.
W tym punkcie porządku obrad została przedstawiona informacja dot. obniżki wartości gruntów komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, które nie znalazły nabywców.
Wyjaśnienia do przedstawionej informacji udzielił Wójt.
Rada Gminy w Birczy po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień Wójta jednogłośnie zaakceptowała poziom obniżki cen o 30% gruntów komunalnych, które nie znalazły nabywców.
Niniejsza informacja stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.12.
W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr IX/17/2011 w sprawie zawarcia porozumienia
i przyjęcia zadań ponadgminnych,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr IX/18/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok dot. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej ze względu na nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr IX/19/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 6.000 zł – wprowadzenie zadań ponadgminnych,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr IX/20/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 168.469,00 zł – dot. zmniejszenia subwencji oświatowej do projektu podziału subwencji części oświatowej na 2011 rok z Ministerstwa Finansów,
- jednogośnie została podjęta uchwała Nr IX/21/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 11.904,24 zł – odszkodowanie z PZU z tytułu zalania budynku ŚDS w Birczy.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest propozycja nie wyrażenia zgody na wyodrębnianie środków na fundusz sołecki z powodu braku finansowych w budżecie.
Opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego do projektu uchwały odczytał Przewodniczący Komisji – Pan Jan Lichota – jak załącznik do protokołu.
Radny Pan Urban Zbigniew zwrócił się z apelem do Radnych o wyrażenie zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki, twierdząc że te środki będą wykorzystane na konkretny cel, np. na remonty świetlic.
“Jestem za wyrażeniem zgody na wyodrębnianie środków stanowiących fundusz sołecki”.
Radny Pan Jerzy Pisz - “mam propozycję, żeby sołtysi wypowiedzieli się na ten temat”.
Radny Pan Artur Buczek - “w ubiegłym roku starałem się posłuchać sołtysów, będąc
“za” - wkopałem sołtysów. Dziś moje sumienie nie pozwala mi na głosowanie za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego, kiedy to w Zespole Szkół brakuje 190.000 zł. Najbardziej mi leżą szkoły na sercu.”.
Pani Skarbnik - “jest problem ekonomiczny, proszę mi wskazać, skąd wziąć środki na fundusz sołecki, skoro nie mamy na oświatę”.
Po przeprowadzonej dyskusji Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
Uchwała Nr IX/22/2011 w powyższej sprawie została podjęta 9 głosami “za”, 3 głosach wstrzymujących się i 1 głosie przeciwnym.
Wszystkie podjęte uchwały stanowią załącznik do protokołu.
 
Ad.13.
 
Pan Urban skierował pytanie do Wójta, czy będą remontowane świetlice w tym roku,
a szczególnie chodziło mu o świetlicę w Jaworniku.
Pan Wójt odpowiedział, że odnośnie remontu świetlic nie podjął żadnej decyzji, ze względu na brak środków w budżecie. “Co tydzień spotykamy się w sprawie reformy oświaty. Ten rok nie będzie rokiem łatwym, będą wykonywane zadania najbardziej konieczne.
Jeśli chodzi o świetlice, to w najgorszym stanie jest świetlica w Leszczawie Dolnej, natomiast w Jaworniku trzeba położyć płytki, poza tym nic złego się nie dzieje.”
Radny miejscowości Lipa zgłosił następujące interpelacje:
1.      most w Malawie na drodze powiatowej Malawa-Dobrzanka zagraża bezpieczeństwu,
2.      zwrócić się z pismem do Zarządu Dróg w Przemyślu o powołanie komisji w celu dokonania przeglądu nawierzchni drogi powiatowej Wara-Stara Bircza na długości 20 km,
3.      skoro uchwała w sprawie podatku od posiadania psów weszła w życie, to należy ją stosować.
Pan Adam Wilgucki – zgłosił następujące sprawy:
- zorganizować szczepienie psów,
- podjąć działania związane z pojawieniem się lisów, które przychodzą do gospodarstw rolnych
i wyrządzają szkody,
- w lesie wsi Łodzinka jest pozyskiwane drewno, następnie drewno jest transportowane drogą powiatową, przy czym nanoszone jest duża ilość błota na nawierzchnię drogi, należałoby temu zapobiec.
Radny Pan Zbigniew Urban zwrócił się z prośbą do Wójta, żeby wystosować pismo do Zarządu Dróg z prośbą, by wykonawca naprawił drogę Wara-Stara Bircza.
“W ubiegłym roku GDDiA w Rzeszowie pobrała próbki z nawierzchni drogi, jaki jest wynik ekspertyzy”.
Radny Pan Stanisław Chrobak - “jak długo będziemy tolerować tę sprawę, niedługo skończy się okres gwarancyjny.”
Pan Przewodniczący - “myślę, że Radny Powiatu zadziała w tej sprawie”.
Radny Pan Jerzy Pisz – w Kuźminie bobry na rzece budują zatoczki. Należałoby podjąć działania związane z ich likwidacją.
Sołtys wsi Borownica – Pani Maria Chrobak zapytała, czy nie można byłoby wydłużyć kursu busa w południe do Borownicy.
Sołtys wsi Żohatyn – Pani Zofia Dudycz prosiła o wydłużenie kursu w/w busa do Żohatyna oraz pytała, czy miejscowość Żohatyn może skorzystać ze środków uzyskanych ze sprzedaży drewna.
Radny Pan Okołowicz w imieniu mieszkańców Brzuski konkretnie chodziło o Państwa Czuczkiewiczów zwrócił się z prośbą o wykonanie regulacji rzeki
Radny Pan Urban - “nie może być tak, że drewno z lasu mienia gminnego jest pozyskiwane bez zgody zebrania wiejskiego, nie wie o tym ani sołtys, ani Radny tej miejscowości.
Pan Wójt odpowiedział następująco:
- powołać komisję do kontroli psów, celem uiszczania podatku,
- szczepienie psów – nawiązać kontakt z sołtysami i lekarzem weterynarii,
- wystąpić do pozyskującego drewno w Łodzince o wyczyszczenie drogi,
- odnośnie drogi Wara-Stara Bircza zostanie skierowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu z prośbą o powołanie komisji, która dokona przeglądu nawierzchni drogi powiatowej Wara-Stara Birch, Bircza-Nienadowa-Pruchnik oraz wszystkich dróg powiatowych, w których gmina partycypowała w kosztach ich modernizacji,
- odnośnie bobrów zostanie skierowane pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- jeśli chodzi o regulację rzeki Stupnica, szczególnie tam, gdzie jest zagrożenie – Pan Wójt wystąpi do RZGW o zatrudnienie więźniów do tych prac,
- odnośnie wydłużenia kursów busa do Borownicy i Żohatyna – może to nastąpić nie szybciej niż 1.06.2011 r.
- jeśli chodzi o wycinkę drewna w Żohatynie, to Pan Wójt rozezna sprawę.
- na pytanie Pani sołtys, czy mieszkańcy mogą sobie kupić drewno z lasu wsi Żohatyn, Pan Wójt odpowiedział “tak”, ale po konsultacji z leśnikiem gminy.
Radny Pan Jerzy Pisz zwrócił się z prośbą o wydłużenie ostatniego kursu autobusu
do Kuźminy i pierwszego kursu autobusu rano z Kuźminy. Obecnie jest do Leszczawy i rano
z Leszczawy.
 
Ad.14.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął IX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 
 
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-06-01 15:19:43
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-06-01 15:21:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl