Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2020, Czwartek, 06:48


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr V/2011

Protokół Nr V/2011

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 19 kwietnia 2011 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.9.00 do godz. 12.00.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny Pan Czesław Mliczek.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy w Birczy – Pan Józef Żydownik, zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza - Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska,
Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, dyrektorzy szkół, Kierownik ŚDS w Birczy – Pani Krystyna Banaś, Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan Krzysztof Urban, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza – Pan Zbigniew Kopczak, Burmistrz Ustrzyk Dolnych – Pan Henryk Sułuja,
Pan Wiktorian Ulanowski – rolnik zam. Korzeniec oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki
w Birczy,
- w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Leszczawie Dolnej,
- w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy
Bircza,
- w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
5. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie utworzenia Turnickiego Parku Narodowego.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
7. Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wycofanie projektu uchwały w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
a wprowadzenie dwóch uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Ponadto Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie dodatkowego punktu porządku obrad po pkt 4, czyli punktu 5 o treści: ”Informacja na temat szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną”.
Wobec tego zmieniła się kolejność pozostałych punktów.
Wnioskowane zmiany przez Wójta zostały przyjęte jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad.4.
Jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
Pani Dyrektor GOK,SiT wyjaśniła, że zmiany w statucie wynikają głównie z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki została podjęta jednogłośnie i jako Nr X/23/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr X/24/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Filii
Bibliotecznej w Leszczawie Dolnej.
Pani Dyrektor wyjaśniła, że w związku z bardzo złym stanem technicznym budynku świetlicy wiejskiej w Leszczawie Dolnej, w którym jest zlokalizowana Filia Biblioteczna w Leszczawie Dolnej uniemożliwiającym prowadzenie działalności bibliotecznej i brakiem możliwości wygospodarowania na terenie miejscowości Leszczawa Dolna lokalu z przeznaczeniem na filię biblioteczną, konieczna jest likwidacja placówki.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 162.450,00 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniając powiedziała, że środki te były zaplanowane w uchwale budżetowej, a zmiana dotyczy tylko i wyłącznie zmiany nazwy zadania. Było: ”Zagospodarowanie terenu parku i pałacu Humnickich” - jest: “Zagospodarowanie terenu pałacu Humnickich w Birczy”
Po wyjaśnieniu powyższa uchwała jako Nr X/25/2011 została podjęta jednogłośnie.
Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 735.320,00 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że to są ponadplanowe dochody, w związku ze złożoną nową deklaracją podatkową, która przewiduje opodatkowanie dróg wewnętrznych gminnych. Do tego obliguje nas ustawa.
Pan Wójt dodał, że ta uchwała jest dalszym uderzeniem w finanse gminy. W związku z kryzysem rząd szuka środków.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr X/26/2011 stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części obrad Kierownik GOPS w Birczy – Pani W.Matusz przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uzasadnienie do uchwały było następujące: “w myśl art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rada gminy ma delegację ustawową do podjęcia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
i szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Przedstawiony projekt uchwały wypełnia ustawowy obowiązek doprecyzowania zapisów ustawy w przedmiocie funkcjonowania gminnego zespołu interdyscyplinarnego na terenie Gminy Bircza”.
Po udzieleniu wyjaśnienia Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/27/2011 w sprawie powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
Ad.5.
W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący przywitał przybyłego na sesję
burmistrza Ustrzyk Dolnych – Pana Henryka Sułuja, a także Pana Wiktoriana Ulanowskiego, który doskonale zna sprawę odszkodowań i walki o odszkodowania, jeśli chodzi o szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną.
Pan Przewodniczący o wprowadzenie do tego tematu poprosił Wójta Gminy – Pana J.Żydownika.
Pan Wójt nawiązując do tematu szkód wyrządzanych przez zwierzyne leśną, stwierdził, że jest to temat trudny, jest to temat, który często występuje na zebraniach wiejskich.
 
Pan Wójt zapewnił, że prowadzi rozmowy z kołami łowieckimi, które jak mu wiadomo, robią co w ich mocy.
Odszkodowania za szkody wyrządzone w odległości 100 m od gospodarstwa wypłaca Marszałek, natomiast powyżej 100 m, koła łowieckie.
Pan Wójt poinformował, że utrzymuje bliskie kontakty z rolnikiem z Korzeńca Panem Ulanowskim, który prowadzi 10-cio hektarowe gospodarstwo, któremu szkody wyrządzane przez dziki są nieocenione.
Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu W. Ulanowskiemu, który przedstawił jak duże straty są ponoszone przez szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną oraz walki z tym tematem.
Pan Ulanowski poinformował, że prowadzi 10-cio hektarowe gospodarstwo i szkody wyrządzane głównie przez dziki są ogromne. Szukał pomocy walki z tymi zwierzętami u Wójta, Wójt kierował sprawę do Nadleśnictwa, Nadleśnictwo odpisywało, że zwiększyło odstrzały, a problem szkód w uprawach się zwiększa. Wobec tego Pan Ulanowski postanowił pisać do władz najwyższych instancji.
Po długich krążeniach pismo w końcu zostało skierowane do Zarządu Głównego Koła Łowieckiego w Przemyślu i do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi, a uprawy są niszczone doszczętnie.
W ubiegłym roku szkody były szacowane – pszenica – 40 zł/q, owies – 35 zł/q, obecnie c eny zbóż są znacznie wyższe.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Ulanowskiemu za przedstawienie tematu i powiedział, że Pan Ulanowski przedstawił przerażający ob raz niemocy państwa wobec szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną. Okazuje się, że nie ma osoby władnej, nie ma instytucji w kraju, która jest w stanie zająć się tą sprawą, nie mówiąc już, żeby ją załatwić.
Przykład, który przedstawił Pan Ulanowski jest świetnym przykładem książkowym, nadającym się do opublikowania i wykorzystania na wykładach studentów na wydziale prawa i administracji, ukazuje bowiem w jaki sposób pomijając załatwienie sprawy, a załatwiając wszystko zgodnie z prawem, po prostu jak obejść zgodnie z prawem ten temat.
Pan Wójt - “myślę, że będzie dyskusja i Pan Nadleśniczy nam wyjaśni pewne sprawy.
Z tej sesji powinniśmy wypracować jakąś rezolucję”.
Pan Wójt dodał, że występuje konflikt dwóch Kół Łowieckich w Przemyślu, dlatego przy pomocy prawnika postara się wystąpić do Zarządu Kół Łowieckich w Przemyślu.
W dalszej części obrad Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Zbigniewowi Kopczakowi - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Bircza, który wyjaśnił temat dot. szkód wyrządzanych głównie przez dziki oraz wypłaty odszkodowań za wyrządzone szkody.
Pan Kopczak podkreślił, że na terenie gminy jest obecnie zbyt mało upraw, dlatego dziki, jeśli dopadną uprawę, niszczą ją doszczętnie
W chwili obecnej Nadleśnictwo proponuje siatkę ogrodzeniową oraz zakupuje środek odstraszający zwierzynę, który odnosi pozytywne skutki.
Pan Kopczak poinformował, które tereny gminy należą do poszczególnych kół łowieckich i Nadleśnictwa, jeśli chodzi o wypłatę odszkodowań.
Pan Ulanowski zabierając ponownie głos powiedział, że większość rolników przestała już produkować, przekształcając pola uprawne na użytki zielone, a dlatego tak się dzieje, że uprawy są niszczone w większości przez zwierzynę leśną.
Pan Kopczak - “trzeba tutaj mówić prawdę, że nie uprawia się pól z innego powodu.”
Pan Kopczak zagwarantował Panu Ulanowskiemu, że jezeli obsieje 10 ha, to Nadleśnictwo zajmie się zabezpieczeniem tych upraw przed dzikami.
Pan Przewodniczący – tu są 2 sprawy:
1.      trzeba doraźnie wykorzystać te możliwości, które proponuje Pan Nadleśniczy i za wszelką cenę współpracować,
2.      my tutaj dzisiaj zajmiemy jakieś stanowisko.
Pan Wójt - “tego tematu dzisiaj nie rozwiążemy, sam jestem rolnikiem i obsiewam zbożami ok. 4 ha pola. Faktem jest, że większość rolników przestała produkować”.
Kończąc ten temat Pan Wójt złożył następujący wniosek: “zajmę się pilotowaniem spraw związanych ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę leśną.
Powołam zespół, który usiądzie do stołu i małymi krokami będziemy drążyć temat aż do skutku.”
 
Ad.6. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie utworzenia Turnickiego Parku Narodowego.
Do tematu nawiązał Pan Wójt, który powiedział, że w związku ze zmianą przepisów
ustawy o ochronie przyrody, a mianowicie tworzenie parków narodowych wymagało opinii
samorządu i te opinie były dla Ministra wiążące.
Batalia o Turnicki Park Narodowy toczy się od lat 90-tych. Park Narodowy jest najwyższą formą ochrony przyrody, ale na terenie Gminy Bircza jest wiele innych form przyrody i tworzenie Parku jest bezzasadne.
Pan Wójt powiedział także, że sprawę dot. Turnickiego Parku Narodowego w imieniu Bieszczadzkich Gmin Pogranicza pilotuje obecny na sesji Burmistrz Ustrzyk Dolnych, który to spotkał się z wieloma urzędnikami na szczeblu centralnym i na bieżąco będzie zdawał relacje.
Temat ten był również poruszany na forum miast narciarskich.
W związku z tym tę batalię o Turnicki Park Narodowy udało się uratować. “Jak już wcześniej powiedziałem park jest najwyższą formą ochrony przyrody, dyskutowaliśmy dzisiaj o szkodach wyrządzanych przez zwierzynę leśną, a w przypadku utworzenia parku będą jeszcze większe.
Utworzenie parku narodowego spowodowałoby mniejszy wpływ podatków do gminy, a tym samym wzrosłoby bezrobocie na terenie gminy.
W związku z utworzeniem parku byłoby wiele ograniczeń, wcześniej wspomniano, że grunty należące pod park byłyby zwolnione z podatku, ponadto do niedawna byłoby tak, że gmin om, na terenie, których tworzony był park, wypłacane były rekompensaty. Od stycznia w związku z kryzysem te rekompensaty ma się zabrać.
Wobec tego utracimy dochody, miejsca pracy oraz powstanie wiele innych ograniczeń.
Ponadto my z Nadleśnictwem Bircza prowadzimy działania związane z wymiana gruntów
i utworzeniem lotniska na terenie naszej gminy. Lotnisko byłoby motorem rozwoju tego terenu zwłaszcza, że na terenie Arłamowa powstaje duży kompleks hotelowo-rekreacyjny, który będzie przyciągał turystów.
Jednym z elementów rozwoju naszej gminy byłaby turystyka i z tego tytułu znaczne kwoty wpływałyby do kasy gminy.
W związku z powyższym musimy tutaj dzisiaj wypracować stanowisko i diametralnie przeciwstawić się sprawie utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Musimy przyblokować zmianę przepisu art.10 o ochronie przyrody”.
Pan Wójt poprosił o przybliżenie tego tematu Burmistrza Ustrzyk Dolnych – przewodniczącego Związku Gmin Pogranicza.
W związku z powyższym Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu H.Sułuja w swoim krótkim wystąpieniu powiedział między innymi, że korespondencja dotycząca powrotu tematu utworzenia Turnickiego Parku Narodowego prowadzona jest przez Związek Gmin Bieszczadzkich Pogranicza od miesiąca lutego br.
Sprawa ta powróciła w dwóch aktach prawnych. Pierwszym aktem prawnym, bardzo ważnym jest ustawa o ochronie przyrody, która w art.10 eliminuje zapis, a mianowicie z punktu widzenia funkcjonowania samorządu, że utworzenie parku narodowego następuje po uzgodnieniu z samorządem i to słowo “uzgodnienie” zastępuje się “opinią”.
Opinia jak każda jedna opinia, można ją wydać i niezależnie od tego czy będzie pozytywna, czy negatywna, przez organ stanowiący może być po prostu nie brana pod uwagę. i to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Związek Gmin Bieszczadzkich Pogranicza wystąpił do Ministra Środowiska z tematem, aby ten zapis wyeliminować. Tutaj propozycja nasza jest następująca, aby ten zapis pozostawić w takim kształcie jak jest, czyli “uzgodnienie lub ewentualne przeprowadzenie referendum z tego względu, że o tym co na danym terenie ma się dziać powinni decydować Rada, a przede wszystkim społeczność.
Sprawa parku narodowego, to nie tylko ustawa o ochronie przyrody, ale odsyłam do takiego dokumentu jak Plan Rozwoju Polski do roku 2030.
W tym akcie prawnym bardzo drobną czcionką zostało wpisane “utworzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej trzech parków narodowych, między innymi Turnicki Park Narodowy.
W ślad za tym dokumentem, który jest narazie w kształcie projektu, wystąpiliśmy jako Związek Gmin Bieszczadzkich Pogranicza do Ministra Środowiska, poinformowaliśmy Kancelarię Sejmu oraz poinformowaliśmy Parlamentarzystów z tego terenu. Kancelaria Sejmu skierowała te dwa dokumenty do Sejmowej Komisji Ochrony Przyrody oraz Rozwoju Regionalnego, Jaki będzie finał, trudno w tej chwili jak gdyby rokować. Prawdą jest również, że takie stanowisko negatywne zajął Związek Miast Narciarskich, który obradował kilka dni temu w Ustrzykach Dolnych, konkretnie w Arłamowie. Są to samorządy od Szklarskiej Poręby po Ustrzyki Dolne.
Tutaj należą się wielkie podziękowania, gdyż taką deklarację przystąpienia do forum złożył Pan Wójt z Birczy. Co można w tej kwestii zrobić, można dyskutować, należy wszystkie tematy rozwiązywać na szczeblu gminnym, ale nie wszystko da się rozwiązać”.
Pan Sułuja poinformował, że wszystkie samorządy zrzeszone w Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza – jest ich 11 oraz samorządy zrzeszone w Związku Gmin Narciarskich na dzień dzisiejszy podjęły negatywną opinię w sprawie utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, jak również w kwestii dot. wyłączenia art. 10 ustawy o ochronie przyrody, gdzie mówi się o opiniowaniu a nie uzgadnianiu, albo o referendum na danym terenie.
Pan Burmistrz jest przekonany, że Rada Gminy w Birczy również wyda negatywną opinię w sprawie utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Natomiast jest jeden problem, w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Bircza jest wpisane utworzenie Turnickiego Parku Narodowego jako błogosławieństwo, czyli coś co przyczyni się do rozwoju.
Pan burmistrz przytoczył fragment pisma Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2011 roku. Niniejsze pismo stanowi załącznik do protokołu.
Pan burmistrz powiedział, że Park Narodowy jest to taki obszar, który jest najbardziej rygorystyczną formą ochrony flory i fauny.
Kończąc swoje wystąpienie Pan Burmistrz Ustrzyk Dolnych jeszcze raz wyraził nadzieję, że Rada Gminy w Birczy podejmie negatywną opinię w sprawie utworzenia Turnickiego Parku Narodowego i skieruje ją na ręce Ministra Środowiska.
Następnie Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Zbigniewowi Kopczakowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Bircza, który poinformował, że na terenie Gminy Bircza występuje tyle form ochrony przyrody i tworzenie Turnickiego Parku Narodowego jest bezcelowe.
Pan Kopczak wymienił formy ochrony przyrody na terenie Gminy Bircza i powiedział, że sami umiemy dbać o naturę, wiemy jak z przyrodą należy sie obchodzić.
W przypadku utworzenia Turnickiego Parku Narodowego straciłoby pracę wiele ludzi. Obecnie Nadleśnictwo wydaje rocznie 12 mln zł, które trafia do kieszeni ludzi.
Radny Pan Zb. Urban zabierając głos powiedział, że on jest zdecydowanie przeciwny utworzenia Turnickiego Parku Narodowego i uważa, że pozostali Radni również będą przeciwni. Ekolodzy, którzy pojawiają się raz na jakiś czas na naszym terenie, nie mogą nam niczego narzucać.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że utworzenie Turnickiego Parku Narodowego spowoduje, że bardzo wiele ludzi zostanie bez pracy..
 
Po krótkiej dyskusji Rada jednogłośnie uchwaliła negatywne stanowisko w sprawie utworzenia Turnickiego Parku Narodowego.
Niniejsze stanowisko stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.7.
W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt poinformował, że w dniach 4-6.05.2011 r. odbędzie się przegląd dróg powiatowych.
 
Ad.8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył X sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-06-01 15:22:30
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-06-01 15:23:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl