Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 12:48


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr VII/2011

Protokół Nr VII/2011

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 16 maja 2011 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.9.00 do godz. 12.00.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy w Birczy – Pan Józef Żydownik, zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza - Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska,
Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, dyrektorzy szkół, Dyrektor ZEAS w Birczy – Pani Teresa Dutkowska, Kierownik ŚDS w Birczy – Pani Krystyna Banaś, Radca Prawny – Pani Elżbieta Filipiak oraz sołtysi z terenu Gminy Birczy.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.
4.      Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żohatynie,
- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuźminie,
- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Korzeńcu,
- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Brzuskiej.
6.      Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy za 2010 r.
7.      Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy za 2010 rok i plany na rok 2011.
8.      Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie przekazania byłej cerkwi w miejscowości Kotów wraz z gruntem na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wrota Karpat Wschodnich“.
9.      Interpelacje wnioski i zapytania Radnych.
10. Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad
 
Ad.2.
 
Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie w punkcie 5 porz. obrad po podjęciu uchwały w sprawie likwidacji szkoły Podstawowej w Hucie Brzuskiej, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Radny Pan Zb. Urban wnioskował o wycofanie z porządku obrad w punkcie 5 podjęcie uchwał:
- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żohatynie,
- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuźminie,
- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Korzeńcu,
- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Brzuskiej.
Pan Urban uzasadniał swój wniosek na podstawie pisma Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, który negatywnie ustosunkował się do uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żohatynie i Kuźminie.
Podobnie jest negatywna opinia Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników
Oświaty i Wychowania w Przemyślu, również jest negatywne stanowisko Zarządu Regionu
Ziemi Przemyskiej.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Pana Urbana.
Za wnioskiem Pana Urbana głosowało 4 Radnych, przeciw – 11 Radnych.
Wobec powyższego wniosek został odrzucony.
Za wnioskiem Wójta głosowało 14 Radnych, 1 głos wstrzymujący się.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty 12 głosami “za”, 1 głosie przeciwnym i 2 głosach
wstrzymujących się.
 
Ad.3.
Protokoły z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od dnia 31.03.2011 r. złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:
1.      spotkał się w Arłamowie z przedstawicielami Spółki Akcyjnej w sprawie uruchomienia lądowiska,
2.      spotkał się z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków w Birczy (pozwolenie to zostało zabrane przez Starostwo.),
3.      odebrano częściowo prace remontowe w GOK,SiT finansowane ze środków unijnych
(odebrano okna, pozostałe prace trwają – sanitariaty),
4.      uczestniczył w zebraniu wiejskim w miejscowości Żohatyn,
5.      uczestniczył w pracach społeczno-użytecznych zorganizowanych przez Radną i sołtysa miejscowości Brzeżawa,
6.      uczestniczył wspólnie z Radnymi i Przewodniczącym Rady Gminy w Zespole Szkół w Birczy w zakresie promocji szkoły ponadgimnazjalnej w sprawie naboru do naszej szkoły,
7.      dokonał przeglądu dróg na terenie gminy, z których część zostanie wytypowana do ewidencji dróg gminnych,
8.      wspólnie z Panią Skarbnik podpisał umowę z Zarządem Związku Gmin Fortecznych na rewitalizację Pałacu Humnickich w Birczy.
9.      dokonał przeglądu uszkodzonego w wyniku osuwiska budynku w miejscowości Korzeniec.
Zgłosił do Wojewody zapotrzebowanie na środki finansowe na remont tego budynku.
10. Wspólnie z rodzicami i nauczycielami szkół podstawowych miejscowości Żohatyn
i Kuźmina uczestniczył w proteście w związku z wystąpieniem do Pani Minister Hall
o zmianę systemu naliczania subwencji oświatowej,
11. uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół w Birczy,
12. uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Godności i Tolerancji Osoby Niepełnosprawnej,
13. interweniował u Wojewody o środki na dożywianie oraz zabezpieczenie wykupu mieszkań dla mieszkańców, których budynki zostały uszkodzone w wyniku osuwisk,
14. z Przewodniczącym Rady spotkał się z Ministrem Środowiska i złożył na jego ręce petycję w sprawie utworzenia Turnickiego Parku Narodowego na terenie Gminy Bircza oraz zmiany art.10 ustawy o ochronie przyrody,
15. uczestniczył w odbiorze prac przy hali sportowej, tj. ocieplenie posadzki hali sportowej,
16. podpisał aneks u Marszałka w sprawie realizacji terminu wykonania hali sportowej w Birczy,
17. uczestniczył w Radzie Nadzorczej Spółki Komunalnej w Birczy, zatwierdził bilans spółki, spółka na koniec roku przyniosła zyski,
18. uczestniczył w przeglądzie kanalizacji miejscowości Rudawka, gdzie przygotowywany jest przetarg na wykonanie tej inwestycji, w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg z terminem wykonania do końca października br.,
19. wspólnie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Przemyślu uczestniczył w przeglądzie rzeki Stupnica i Lipka, ustalono strategię w zakresie zabezpieczenia tych rzek, te prace częściowo realizuje RZGW, a częściowo zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego w miejscowości Malawa wykonuje gmina,
20. z projektantem z Krakowa przeprowadził rozmowy, podpisał porozumienie w sprawie rozbudowy oczyszczalni ze względu na podłączenie kanalizacji kolejnej miejscowości. Ta koncepcja jest wstępnie opracowana i w najbliższym czasie zostanie zatwierdzona,
21. złożył wniosek o nowe warunki wykonania przyłącza do hali sportowej ze względu na to, że wcześniej wydane warunki do nowo wybudowanej hali sportowej utraciły ważność, jest wykonywana dokumentacja wykonawcza, Zakład Energetyczny te warunki zatwierdził i w najbliższym czasie zlecimy do Zakładu Energetycznego wykonanie przyłącza do hali sportowej,
22. przygotował dokumentację na przetarg na wykonanie drogi w ramach usuwania skutków powodzi na drogę Korzeniec – Chomińskie oraz drogę w Hucie Brzuskiej, po dzisiejszej sesji zostanie podpisane ogłoszenie o przetargu, po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy,
23. przygotował materiały do przetargu na drogę w Hucie Brzuskiej, od Marszałka Województwa otrzymaliśmy 40.000 zł, będzie realizowana droga, na którą w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg,
24. spotkał się z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w sprawie budowy chodnika w kierunku Korzeńca i modernizacji chodnika w Birczy. Ze względu na brak środków finansowych na dzień dzisiejszy nie będzie realizowana budowa chodnika w Korzeńcu, natomiast jest zapewnienie GDDiA, że od skrzyżowania w Birczy w kierunku nowo budowanego ośrodka zdrowia chodnik będzie wykonywany, ponieważ oni materiał mają,
25. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Kotowie w sprawę zaciągnięcia opinii dot. dzisiejszego punktu porządku obrad dot. przekazania cerkwi w Kotowie Lokalnej Organizacji Turystycznej “Wrota Karpat Wschodnich”.
 
Ad.5.
W tym punkcie porządku obrad Zastępca Wójta Pani Beata Worotyłko odczytała projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żohatynie, następnie kolejno odczytała uzasadnienie do uchwały, opinię Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żohatynie, opinię Komisji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” w Przemyślu, uchwałę Nr 02/2011 z dnia 14.04.2011 r., stanowisko Nr 20/11 Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ “Solidarność” z dnia 12.04.2011 r., opinię ZNP z dnia 27.04.2011 r.
Ponadto Pani Worotyłko poinformowała, że Rada Gminy otrzymała wezwanie w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym o uchylenie uchwały Rady Gminy w Birczy w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żohatynie - odczytując je oraz odczytała odpowiedź na to wezwanie.
Wszystkie w/w dokumenty stanowią załącznik do protokołu.
Następnie Pan Artur Buczek – przewodniczący Komisji Oświaty odczytał opinię Komisji w sprawie reformy placówek oświatowych.
Również opinię w sprawie reformy sieci placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy odczytał przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Pan Jan Lichota.
Pan Lichota będąc przy głosie zdementował plotkę, że wcale nie cieszy się z likwidowanych szkół i nie pobił żadnego ucznia w szkole w Lipie.
Radny Pan Urban zabierając głos powiedział, że istotną przesłanką dla niego jest opinia Kuratora Oświaty. Ponadto dodał, że w przypadku likwidacji szkoły w Żohatynie rodzice będą posyłać dzieci do szkoły w innej gminie, w związku z tym Gmina Bircza nie zyska, lecz straci, tym bardziej, jeżeli dwoje, czy troje dzieci będzie dojeżdżać do szkoły w Lipie.
Pan Urban zapytał, dlaczego Rada Gminy do tej pory nie otrzymała symulacji dot. likwidacji szkół.
 
Pan Urban stwierdził, że jeśli mamy oszczędzać, to najpierw należy zacząć od siebie, czyli od administracji. Wg Pana Urbana w ciągu 4-ech ostatnich lat koszty w administracji znacznie wzrosły prawie o 50%. “Wiem, że przemawia za tym aspekt ekonomiczny, żeby szkoły zlikwidować, ale co będzie jeśli za rok “pójdą pod młotek następne szkoły”, a tak będzie, jeśli będzie taki tok myślenia Wójta”.
Pan Wójt ustosunkował się do wypowiedzi Pana Urbana następująco: ”symulację przedstawił na sesji, kiedy były podejmowane uchwały o zamiarze likwidacji szkół w dniu 11 lutego br.. Te koszty są niewspółmiernie wyższe, niż otrzymujemy subwencję. W związku z tym nie ma takiej możliwości wygospodarzenia w budżecie środków finansowych, kiedy szkoła 6-cio klasowa liczy do 40 dzieci. Oddział w normalnej szkole powinien liczyć 25 dzieci, tj.1½ klasy.
Co zaś się tyczy zwiększenia kosztów w Administracji, to nie jest prawdą, że koszty wzrosły.
Pan Radny będąc Przewodniczącym Rady w ubiegłej kadencji chyba pamięta, że co roku zatrudnianych było około 100 osób w ramach prac publicznych, interwencyjnych i społecznie użytecznych, do których się dopłacało ze środków własnych. Te środki szły z budżetu administracji.
Żadnych podwyżek nie było, pracownicy mają takie pobory, jakie mieli za mojego poprzednika.
Ja podjąłem decyzję o zwolnieniu w administracji jednego pracownika. Nie mówmy o sprawach, które są jasne. Faktem jest to, że subwencji jest mniej, niż oświata kosztuje, średnio na utrzymanie dziecka otrzymujemy 6.400,00 zł, a utrzymanie dziecka w szkołach tych małych wynosi 15-20.000 zł. Tych pieniędzy nie mamy. Było to wyraźnie powiedziane. 4 lata ostatniej kadencji – 6,5 mln zł dołożyliśmy do płac dla nauczycieli. Są to pieniądze, które poszły na konsumpcję. Ja nie jestem dumny z tego, że taka decyzja została podjęta, tutaj innego wyjścia nie mamy. Ja robię wszystko, co jest możliwe, żeby zmienić system naliczania subwencji oświatowej dla takich szkół małych jak na Podkarpaciu. Kiedy mówiłem o proteście pod Urząd Wojewódzki, pod Sejm, nikt się nie zainteresował oprócz działań mojej osoby i grupy Radnych. To rząd podjął taką decyzję, że nie mamy żadnej możliwości wygospodarzenia środków. My tutaj nie mamy innego wyjścia tylko ogłosić upadłość. Nawet, gdybym wstrzymał inwestycje, które są finansowane ze środków unijnych jak: hala sportowa, Pałac Humnickich, kanalizacja – Rudawka, to dałoby 1 mln zł, a gdzie 2 .200.000 zł.
Mówiłem o tym na zebraniu wiejskim w Żohatynie, w którym Pan uczestniczył.
Wypowiadałem się, że nauczycielom w październiku nie będę miał na płace, czy to tak trudno zrozumieć. Gdy podejmowaliśmy uchwały podatkowe, to Pan pierwszy protestował, żeby podatki były niższe, to skąd te pieniądze mamy brać”.
Pan Przewodniczący poinformował, że w sesji uczestniczy Pan Andrzej Buczek, Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ “Solidarność”, któremu udzielił głosu.
Pan A.Buczek zabierając głos powiedział, że likwidacja szkół to też duże koszty, skierował więc pytanie do Wójta, skąd Pan Wójt weźmie pieniądze na odprawy dla nauczycieli.
Pan A.Buczek powiedział że to nie Pani Wojewoda, nie Pani Minister, a Rada Gminy będzie likwidować szkoły.
Pan Buczek apelował, żeby nie likwidować szkół dla najmłodszych dzieci 1-3. Chcecie te dzieci oderwać od swoich rodziców, od swoich miejsc zamieszkania i dowozić do innych szkół.
To jest skandal Panie Wójcie – powiedział Pan Buczek.
Pan Buczek stwierdził, że gmina zwróciła się do Solidarności z prośbą o opinię przed podjęciem uchwał intencyjnych w sprawie likwidacji szkół, ale uchwały te podjęła nie czekając na opinię przewidzianych przepisami 30 dni. Pan Buczek zapowiedział, że zaskarży tę sprawę do Sądu Administracyjnego.
Pan Buczek stwierdził również, że przed podjęciem uchwał o likwidacji szkół Radni powinni wziąć pod uwagę dbałość przede wszystkim o dzieci, a także o mienie, które znajduje się w szkołach. Likwidując szkoły, likwidujecie życie kulturalne na tych wsiach – powiedział. Takie działania Państwa Radnych są antyrodzinne, antywychowawcze, są niedopuszczalne.
Pan Buczek na ręce Pana Przewodniczącego złożył petycję rodziców, nauczycieli oraz Regionu Ziemia Przemyska NSZZ “Solidarność” w sprawie likwidacji szkół podstawowych w Gminie Bircza. Petycja stanowi załącznik do protokołu.
 
Radny Pan Pisz odnosząc się do wypowiedzi Pana Andrzeja Buczka stwierdził, że dobro dziecka tego najmniejszego jest najważniejsze, dlatego zwrócił sie z prośbą o pozostawienie przynajmniej tych najmniejszych dzieci w szkole, nie przenosząc ich do innej szkoły.
Pan Pisz dodał, że szkoła w Kuźminie jest w dobrym stanie technicznym, to tym bardziej należałoby jej nie likwidować.
Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Elżbiecie Filipiak – radczyni prawnej.
Pan Prawnik zabierając głos powiedziała, że uchwały intencyjne o likwidacji szkół zapadły zgodnie z prawem. Zgodnie z uchwałą NSA wystarczy tylko jedna opinia Związków Zawodowych, tj. albo przed podjęciem uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, albo po podjęciu takiej uchwały, ale przed podjęciem uchwały właściwej – uchwały o likwidacji szkoły. Opinia ta, podobnie jak opinia Kuratora nie jest wiążąca i nawet negatywna opinia związków zawodowych umożliwia podjęcie uchwały o likwidacji szkoły zgodnie z prawem. Pani Prawnik dodała, że wszystkie te czynności wynikające z przepisów prawa, zostały wykonane w obowiązujących terminach. Zarzut nie powiadomienia rodziców o terminie sesji, na której zostały podjęte uchwały o zamiarze likwidacji szkół jest zarzutem bezzasadnym, ponieważ nie ma takiego obowiązku.
Pan Przewodniczący odczytał pismo P.Piotra Tomańskiego Posła na Sejm RP dot. likwidacji placówek oświatowych przez samorządy terytorialne.
Pan Wójt – “od 20 lat rząd nic nie zrobił w sprawie oświaty. Rząd ustalając podwyżki dla nauczycieli, nie przekazywał w ślad za tym środków finansowych. Proszę nie uderzać tylko w samorządy, które są tu najmniej winny. Wszyscy z bólem serca podejmujemy decyzję o likwidacji szkół. Są to decyzje trudne, ale nie mamy innego wyjścia”.
Pan Andrzej Buczek ponownie zabierając głos, apelował żeby podobnie tak jak jest w Gminie Fredropol, zrobić reorganizację szkół 4-6, a pozostawić te najmniejsze dzieci w obecnych szkołach.
Pan Buczek poinformował, że 25.05.2011 r, o godz.14-tej odbędzie się pikieta pod Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, zapraszając do udziału, zaś na początku czerwca do Warszawy.
Pan Wójt zapowiedział, że weźmie udział w organizowanych przez Solidarność akcjach protestacyjnych w Rzeszowie i w Warszawie.
Pan Przewodniczący udzielił głosu Proboszczowi z Borownicy ks. A.Moskalowi.
Ksiądz Proboszcz przychylił się szczególnie do wniosku Radnego Pana Pisza, żeby przynajmniej te najmniejsze dzieci pozostawić w likwidowanych szkołach. Apelował do Radnych o zmianę decyzji, twierdząc, że dowóz dzieci do Lipy również pochłonie duże koszty. Ksiądz uważa, że zbyt mało rozmów prowadzono, nigdy nie usłyszeliśmy, ile zyskamy w wyniku likwidacji szkół. Budzi się wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi. Ja nie mogę spokojnie stać z boku, proszę, żeby mój głos został przyjęty – powiedział ks. Proboszcz.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żohatynie.
Głosowanie przedstawiało się następująco: 10 głosów “za”, 5 głosów “przeciw”,
Wobec powyższego większością głosów została podjęta uchwała Nr XII/30/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żohatynie – jak załącznik do protokołu.
Następnie Pani z-ca Wójta przedstawiła projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuźminie, uzasadnienie do uchwały oraz opinię Kuratora Oświaty.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
Głosowanie przedstawiało się następująco: 10 głosów “za”, 5 głosów “przeciw”.
Wobec powyższego większością głosów została podjęta uchwała Nr XII/31/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuźminie – jak załącznik do protokołu
Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Korzeńcu, uzasadnienie do projektu uchwały oraz opinia Kuratora Oświaty.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
“Za” uchwałą głosowało 10 Radnych 5 Radnych głosowało “przeciw”.
Uchwała została podjęta większością głosów i jako Nr XII/32/2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Brzuskiej, uzasadnienie oraz opinia Kuratora Oświaty.
“Za” uchwałą głosowało 10 Radnych, 5 głosowało “przeciw”.
Wobec tego uchwała Nr XII/33/2011 została podjęta większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 160.000 zł.
Pan Wójt wyjaśnił, że są to środki, które gmina otrzymała w ramach usuwania skutków powodzi, która miała miejsce w ubiegłym roku. Zostały wytypowane 2 drogi: Korzeniec-Chomińskie – 400m asfaltu oraz droga Krępak – 420 m tłucznia.
Po udzieleniu wyjaśnienia Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/34/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy, stanowiącą załącznik do protokołu.
 
Ad.6.
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy przedstawiła Pani Krystyna Banaś – Kierownik ŚDS w Birczy – jak załącznik do protokołu
Pan Przewodniczący w imieniu swoim oraz wszystkich Radnych i sołtysów z pełną wdzięcznością podziękował Pani Kierownik za ogrom pracy i wkład włożony w prowadzenie tego ośrodka “Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla tych osób jedyna szansa na wyjście z takiego jakiegoś zapomnienia”.
Będąc wyrazicielem wszystkich Radnych i sołtysów życzył Pani Kierownik dalszych sukcesów w prowadzeniu tego ośrodka.
 
Ad.7.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy oraz planach na rok 2011 przedstawiła Dyrektor GOK,SiT – Pani Jadwiga Haber – Słowińska – jak załącznik do protokołu.
Pani Dyrektor poinformowała również, że w GOK,SiT prowadzone były i nadal są prace remontowe. Obecnie zostały wymienione okna i trwa remont sanitariatów.
W swoim sprawozdaniu Pani Dyrektor wymieniła wszelkie działania kulturalne, jakie są prowadzone w GOK,SiT oraz jakie są planowane.
Radna Pani Grażyna Ćwan zapytała, czy w Brzeżawie w świetlicy będą wykonywane jakieś prace.
Pani Dyrektor GOK,SiT odpowiedziała, że w roku 2011 po rozmowie z Wójtem zdecydowano, że “zajmiemy się świetlicą w miejscowości Brzuska, Sufczyna, Rudawka i Leszczawka. Są to świetlice, które wymagają najmniejszych nakładów”.
Pan Przewodniczący również w imieniu wszystkich Radnych i sołtysów podziękował Pani Dyrektor GOK,SiT za wyczerpujące sprawozdanie oraz wszelkie podejmowane działania mające na celu rozwój życia kulturalnego na terenie gminy.
Coraz bardziej widać, że GOK istnieje, że układa się współpraca ze szkołami, co widoczne jest na różnego rodzaju uroczystościach - powiedział Pan Przewodniczący.
 
Ad.8
Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie przekazania byłej cerkwi w miejscowości Kotów wraz z gruntem na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej “Wrota Karpat Wschodnich”.
Pan Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi.
Pan Wójt poinformował, że Lokalna Organizacja Turystyczna “Wrota Karpat Wschodnich” zwróciła się z prośbą o przekazanie działki wraz z usytuowaną na niej cerkwią w miejscowości Kotów.
“W związku z tym część Radnych miała okazję spotkać się z w/w organizacją, przedstawiliśmy swoje wnioski i uwagi, wczoraj, tj.15.05.2011 r. ja miałem okazję spotkać się z mieszkańcami Kotowa na zebraniu wiejskim. Mieszkańcy Kotowa podjęli taką decyzję, że chcieliby najpierw otrzymać od LOT-u dokumenty dot. zagospodarowania tej nieruchomości łącznie z b. cerkwią.”
Pan Wójt poinformował, że dopóki nie będzie miał koncepcji zagospodarowania b. cerkwi w Kotowie nie określi się w jakim kierunku iść.
Dalej Wójt powiedział: “Byłą cerkwią w Kotowie są zainteresowane stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich. Nie gra roli jaka nazwa, organizacja pozarządowa chciałaby się włączyć w rewitalizację tej zabytkowej cerkwi, natomiast jechałem na to spotkanie z mieszkańcami z pewnym zażynowaniem, a zwłaszcza, że po tym spotkaniu, które mieliśmy w gminie z komisjami w poszerzonym gronie, gdzie po tym spotkaniu bardzo zaostrzył się atak w stosunku do Rady, do mojej osoby dot. negatywnego stanowiska, chociaż takie stanowisko jeszcze definitywnie nie zapadło, bo tylko rozmawialiśmy, a rozmowy, które trwają w toku, nigdy nie rozstrzygają ostateczności. Ponieważ dyskutowaliśmy w takim gronie, gdzie kompetencje podjęcia decyzji nie były skuteczne, stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kompetencje przekazywania nieruchomości powyżej 3 lat, ma Rada Gminy. Te działania skierowane szczególnie pod adresem naszym, media, które bardzo nieprzychylnie wypowiadały się, a szczególnie w mediach Pani Konserwator Zabytków, która - w historii mojej pracy nie zdarzyło się tak, żeby owszem było za czasów Polski Ludowej, gdzie mówiło się, że władza rozkazywała swoim podwładnym – natomiast kiedy urzędnik państwowy wypowiada się w radiu i krytykuje samorząd, który notabene decyzji żadnej nie podjął, jeżeli cerkiew nie zostanie przekazana, zgłosi mnie i Radnych do prokuratury. Ja znam ustawę o ochronie dóbr kultury, która wyraźnie mówi, co należy do właściciela obiektów wpisanych do rejestru zabytków kultury. Natomiast Pani Konserwator trochę tę decyzję jako urzędnik państwowy podjęła niefortunnie. Ja nie mam zamiaru być obojętny w stosunku do tej decyzji. Ponieważ na terenie naszej gminy mamy wiele, wiele innych obiektów zabytkowych, których stan techniczny nie napawa tutaj pozytywnym tego słowa znaczeniu, że mogą być przekazane dla turystów, po prostu być wizytówką ze względu na to, że te obiekty od zakończenia II wojny światowej nie były przez wiele lat prawidłowo zarządzane, zwłaszcza, że w pewnym momencie ustawa o ochronie dóbr kultury dawała takie możliwości konserwatorom zabytków. Oni nic nie zrobili w tej sprawie. Natomiast ja powiedziałem na zebraniu wiejskim, że my jako samorząd nigdy się nie odżegnujemy od rewitalizacji obiektów zabytkowych, które będą tutaj wizytówką turystyczną naszej gminy.
Tylko nie może tak być, kiedy samorząd Gminy Bircza zwraca się o środki finansowe na pomoc w rewitalizacji Pałacu Humnickich, który powinien być motorem rozwoju całej turystyki i całej otoczki gminy, to środków Pani Konserwator nie ma, a tutaj się dowiaduję, że te pieniądze zaraz otrzyma Lokalna Organizacja Turystyczna – jestem zszokowany. Jeżeli środków finansowych Pani Konserwator zbywa, to może przecież przekazać gminie. W tamtym roku nie przekazała, a dzięki środkom finansowym przekazanym przez Marszałka w ramach tych wspólnych inwestycji Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl otrzymaliśmy znikome środki finansowe, a dzięki którym
ta inwestycja ruszy.
Ja wystąpię do Ministra Kultury o odwołanie Pani Konsrewator z zajmowanego stanowiska, bo to jest bezczelność, szukanie sobie dziury w całym, mianowicie pewna nagonka Pani Konserwator wydaje opinię na temat cerkwi w Kotowie Lokalnej Organizacji Turystycznej, która nie jest właścicielem.
Dopóki nie będziemy mieli czyste, jasne intencje w stosunku do zagospodarowania tego obiektu, na dzień dzisiejszy trudno mi powiedzieć w jakim kierunku pójdą Radni, ja sam jako urzędnik, który rozdziera tą całą rzeczywistość – mam wątpliwości.
W związku z tym ja na zebraniu powiedziałem, że do domu wchodzi się frontowymi drzwiami, a nie tylnymi. Takie jest moje stanowisko na dzień dzisiejszy.
Mieszkańcy na zebraniu powiedzieli wyraźnie, dopóki oni nie zapoznają się z koncepcją zagospodarowania tej nieruchomości, stanowiska żadnego nie podejmą.
Także żadnego konkretnego stanowiska z tego zebrania nie przywożę i trudno mi w tej chwili powiedzieć, w jakim kierunku Rada wskaże mi iść. Nie chcę sugerować niczego Państwu Radnym, oczywiście na tym etapie apelowałbym do Radnych, żeby jednak Radni wysłuchali, to co mieszkańcy Kotowa powiedzieli. Oczekuję na stanowisko mieszkańców Kotowa, wtedy Rada określi się, jakie zajmie stanowisko”.
Pan Przewodniczący udzielił głosu obecnej na sali Pani Prawnik, która powiedziała, że jeśli chodzi o przekazanie nieruchomości, obowiązuje nie tylko ustawa o gospodarce nieruchomościami, ale również uchwała Rady Gminy w sprawie zasad gospodarki nieruchomościami, która ustala zasady sprzedaży, dzierżawy nieruchomości gminnych, jednocześnie preferencyjne są przetargi, jeśli chodzi o sprzedaż i oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy.
Następnie Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że słysząc o tych groźbach Pani Konserwator zabytków, pozwolił sobie przejrzeć ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przytaczając fragment, co to jest zabytek, oraz kto może być właścicielem zabytku, a także, kto może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku (art.73 w/w ustawy).
Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy – art.78 - konserwator zabytków może w całości sfinansować koszt renowacji zabytku.
Pan Przewodniczący zapytał: “kto z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos w tej sprawie”. Nikt się nie zgłosił.
“Kto z Państwa obecnych na sali chciałby zabrać głos w tej sprawie”. nikt się nie zgłosił.
“Wobec tego kto z Pań i Panów Radnych jest za tym , aby przekazać w użyczenie b. cerkiew w miejscowości Kotów wraz z gruntem na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej “Wrota Karpat Wschodnich” - nikt z Państwa Radnych się nie zgłosił, następnie zapytał, kto jest przeciw” – 15 Radnych głosowało przeciw.
Wobec powyższego Radni jednogłośnie byli przeciwni przekazaniu w użyczenie byłej cerkwi wraz z gruntem w miejscowości Kotów na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej “Wrota Karpat Wschodnich”.
 
Na tym ten punkt obrad zakończono.
 
Ad.9.
W tym punkcie porz. obrad Radny Pan Adam Wilgucki zabierając głos powiedział, że w lesie mienia gminnego jest prowadzona wycinka, on nic o tym nie wie.
Przy drodze powiatowej Wola Korzeniecka - Huwniki jest 2 dęby koło Pana Laskowskiego, które należałoby przeciąć, bo zagrażają bezpieczeństwu.
Ponadto Koło Pana Urbana został uszkodzony przepust.
Mieszkańcy Woli Korzenieckiej pytają, kiedy będzie regulacja rzeki, która coraz bardziej podmywa brzeg.
Radny Pan Stanisław Chrobak – “było spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych – chodziło o drogę Wara-Stara Bircza, czy gmina otrzymała jakiś protokół.”
Radny Pan Jerzy Pisz – pytał, czy jest jakiś odzew z kontroli dróg krajowych, która w ostatnich dniach została wykonana.
 
Pan Wójt odpowiedział następująco:
- zleci leśnikowi, żeby sprawdził co z wycinką drewna w lesie wsi Wola Korzeniecka,
- jeśli chodzi o dęby, są one w pasie drogi powiatowej i wystąpi do Zarządu Dróg o przecięcie tych dębów,
- odnośnie przepustu koło Pana Urbana – “dokonuję objazdu dróg, ale jeszcze nie dojechałem do Woli Korzenieckiej”, jednak jak powiedział Pan Wójt – prace będą wykonywane głównie tam, gdzie zagrażać będzie bezpieczeństwu, chyba, że mieszkańcy podejmą uchwałę o wycince drewna z przeznaczeniem na realizację danego zadania.
- regulacja rzek – będzie wykonywana kolejno miejscowościami.
Pan Wójt poinformował, że zawarł porozumienie z RZGW, teraz jest wykonywana regulacja rzeki w Malawie, następnie Stara Bircza, musi być wykonana regulacja rzeki na odcinku Brzuska – Bircza.
Do Pana St. Chrobaka – żaden protokół dot. drogi Wara-Stara Bircza do Urzędu jeszcze nie dotarł, jeśli gmina otrzyma, to Radni zostaną powiadomieni.
Do Pana Pisza – “był prowadzony przegląd drogi krajowej na odcinku Kuźmina – Korzeniec ze względu na skargi, że ścieki odprowadzane są do rowów.
Następnie będzie prowadzona kontrola drogi powiatowej Nienadowa-Bircza, potem potem droga Wara -Stara Bircza.”
Pan Wójt poinformował, że z Panem Przewodniczącym Rady był na spotkaniu z W-ce Ministrem Środowiska, który poinformował ich, że gminy będą miały naliczane kary za niedostosowanie się do ochrony środowiska. Wszyscy, którzy mają szamba, będą musieli okazać dokumenty, że je oczyszczają, jeśli nie, to będą naliczane stosowne kary.
Pod koniec obrad Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że czuje pewny niedosyt, gdyż przed głosowaniem uchwał o likwidacji szkół słychać było głosy, że najważniejsze jest dobro dziecka, a pod koniec sesji okazało się, że sala opustoszała i nagle nikogo dobro dziecka nie interesuje. Była mowa o dzieciach najmniejszych, teraz nikt nie pyta o ich dowóz, co dla Pana Przewodniczącego jest dużym zaskoczeniem.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi.
Pan Wójt – “na dzień dzisiejszy jedynie w Hucie Brzuskiej nie jest prowadzony dowóz dzieci, natomiast w pozostałych 8 szkołach dzieci 5-cio letnie są dowożone. Tu wcale nie chodzi o dobro dziecka, tylko o kasę.
Nam, przynajmniej mnie i grupie Radnych, która widzi i wzięła problem rozwiązania reformy oświaty na siebie – zależy, żeby to było zrobione jak najlepiej. Ja mam swoje zdanie i to zdanie czy się komuś podoba, czy nie, musi przyjąć. Dopóki ja będę odpowiadał za gminę, będę tak robił, żeby nie chodziło tylko o dobro dziecka, ale w tym dobru dziecka o dobro całej gminy. Ja panuję nad sytuacją, natomiast decyzje zapadły i dziwi mnie to, że gdy Pan Buczek powiedział, że organizowana jest pikieta pod Urząd Wojewódzki – będzie kolejka, a tu nikt się nie zgłasza, niech Wójt walczy, bo to on likwiduje szkoły.
Na dzień dzisiejszy wystąpię do mieszkańców – rodziców likwidowanych szkół niech się określą, jeżeli tutaj Pan Radny Urban w swoim wystąpieniu powiedział, że dzieci z Żohatyna będą posyłane do szkoły w Iskani lub Siedlisk, to tam nie będę organizował dowozu dzieci.
Dowóz będzie szczególnie sprecyzowany – dziecko będzie dojeżdżać tak, żeby miało 5-10 minut na rozebranie się i przejście na lekcję do klasy.
Będą specjalne busy podstawiane pod szkoły, czyli np. Leszczawa Dolna będzie miała busa, który będzie kursował między Leszczawą, a Kuźminą, będzie to specjalny samochód dostosowany do tego obwodu szkolnego.
Identycznie będzie to dotyczyć wszystkich likwidowanych szkół, które przyjmą dzieci ze szkół likwidowanych, także tutaj nie ma żadnego zagrożenia, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, bo Pan Przewodniczący NSZZ “Solidarność” mówił tylko o nauczycielach, że stracą pracę, a na terenie gminy mamy tysiące mieszkańców, którzy są bezrobotnymi.
Ja traktuję wszystkich na równo, zarówno wykształconych jak i niewykształconych.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado - zapewniam tutaj wszystkich, że dziecko dowożone do danej szkoły będzie miało 5-10 min ut na rozebranie się i przejście na lekcję.
Tam, gdzie będzie dowóz, mieszkańcy skorzystają, gdzie nie ma dowozu, nie ma komunikacji “miejskiej”.
Jeszcze raz zapewniam Państwa, że w chwili obecnej żadnemu dziecku dowożonemu z Łodzinki, z Kotowa, z Jasienicy, z Brzuski, z Brzeżawy, z Leszczawy Górnej włos z głowy nie spadł i tym dzieciom, które będą w tej chwili dowożone z likwidowanych szkół, włos z głowy nie spadnie.
Oczywiście dowóz do Gimnazjum będzie trochę zreformowany.
Jestem wybrany przez wyborców Gminy Bircza i będę im służył tak, żeby im było jak najlepiej, tylko nie będę łamał prawa i nie będę czynił cudów.”
 
Pani Elżbieta Kunik – sołtys wsi Kuźmina zapytała, co Wójt oferuje w przypadku, gdy Kuźmina założy stowarzyszenie i przejmie szkołę.
Pan Wójt odpowiedział, że był na zebraniu w Żohatynie i tam też było powiedziane, że zakładają stowarzyszenie razem z księdzem.
Mieli napisać pismo czego oczekują i do tej pory nie napisali.
“Jeśli Pani sołtys zechce prowadzić szkołę, to na pewno otrzyma subwencję oświatową, a co dalej – nie wiem, nie mogę niczego obiecywać, czego nie mam.
Włożę serce, żeby pomóc, ale nie na takich zasadach, że otrzymacie subwencję w kwocie 6.000,00 zł, a za 3 miesiące przyjdziecie po subwencję do 10.000,00 zł.
Powiedziałem, że u mnie czarne jest czarne, a białe jest białe i nie ma litości. Ja potrafię w wielu sprawach pomóc, tylko trzeba zrozumieć, po prostu zrozumieć sytuację, w jakiej myśmy się znaleźli. Nie mam 3.200.000,00 zł i nie mogę cudów obiecywać”.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu, przystąpiono do ostatniego punktu porządku obrad.
 
Ad.10.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył XII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-06-29 11:40:36
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-06-29 11:42:01

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl