Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 11:35


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr VIII/2011

Protokół Nr VIII/2011

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 30 maja 2011 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
 
Sesja trwała od godz.2000 do godz.21oo.
Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska., Sekretarz Gminy Bircza – Pani Czesława Wiśniowska oraz niektórzy sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bircza,
- w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bircza,
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
- w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
4.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad sesji Pan Wójt wnioskował w punkcie 3 wprowadzenie dwóch projektów uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
- w sprawie wydzierżawienia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza
Pan Wójt wnioskował również wprowadzenie punktu 4 o treści: “Stanowisko Rady Gminy w sprawie propozycji Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych spółka z o. o. w Sanoku dot. usunięcia usterek na drodze powiatowej Nr 2042 R Stara Bircza – Wara”.
Punkt 4 przesunięty zostałby na poz.5.
Wnioskowane przez Wójta zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
Przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
- jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bircza.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XIII/35/2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
- projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pani Z-ca Wójta wyjaśniła, że uchwałę te należy podjąć w związku z likwidacją
szkół w: Żohatynie, Kuźminie, Korzeńcu i Hucie Brzuskiej.
Wobec powyższego uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako
Nr XIII/36/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIII/37/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej.
Pożyczka zostanie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 766.288,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudawka i Stara Bircza”.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIII/38/2011 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
Uchwała podjęta w dniu 19 kwietnia 2011 r. w tej sprawie utraciła moc ze względu na błędny
§ 4.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIII/39/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Pan Wójt wyjaśnił, że część środków w dziale 921 przeznaczonych na remont Pałacu Humnickich w Birczy ze względu na przesunięcie przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl harmonogramu realizacji tej inwestycji, została uwolniona, którą to kwotę przeznacza się na remont części drogi Leszczawka-Kuźmina, w tym jednostki pomocnicze Leszczawka: 8.825,00 zł
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.
Pan Wójt wyjaśniając powiedział, ze wpłynął wniosek młodego rolnika o dzierżawę gruntów, gdyż ubiega się o środki z unii europejskiej.
Radny Pan Okołowicz zapytał, czy sołtysi byli wcześniej powiadamiani o tych działkach.
Pan Wójt odpowiedział, że w tej kadencji będzie stosował zasadę, że bez zasięgnięcia opinii mieszkańców będą sprzedawane, bądź wydzierżawiane działki, ponieważ cała ta operacja zbyt długo trwa.
Radny Pan Pankiewicz – nie wie, gdzie w Rudawce działki są położone i może ktoś z tej miejscowości byłby zainteresowany – powiedział.
Pan Wójt – “w ubiegłej kadencji został przygotowany dla Radnych wykaz działek, które proponuje się do sprzedaży, a które do dzierżawy, jakoś ani sprzedaż, ani dzierżawa nie idzie.
Teraz przygotowuje następną operację polegającą na tym, że będą wyszczególnione nieruchomości do sprzedaży i do dzierżawy.”
Do Radnego Pana Pankiewicza – “te grunty w Rudawce leżą odłogiem 20 lat i nikt się nie ubiegał o ich dzierżawę.”
Radny Pan Lichota uważa, że należy pomóc młodym ludziom się rozwijać, tym bardziej, jeśli działki nie są użytkowane, to nie ma sensu stawiać oporu.
Radny Pan Andrzej Pacławski zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym temacie i przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.
Radni przy 4 głosach wstrzymujących się przyjęli wniosek Radnego P.A.Pacławskiego
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przy 13 głosach “za”, 1 głosie przeciwnym
i 1 głosie wstrzymującym się. i jako Nr XIII/40/2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.4.
Stanowisko Rady Gminy w sprawie propozycji Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Sanoku dot. usunięcia usterek na drodze powiatowej Nr 2042 R Stara Bircza-Wara.
 
Pan Wójt poinformował, że pismem z dnia 16.05.2011 r. Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych i Mostowych spółka z o.o w Sanoku zwróciło się do Powiatowego Zarządu Dróg w Przemyślu z propozycją następujących napraw usterek na drodze powiatowej Stara Bircza-Wara:
1.      wymiana nawierzchni poprzez frezowanie na głębokość 5 cm na powierzchni ok. 4.000,0 m2
2.      lokalna wymiana nawierzchni wraz z powierzchniowym zamknięciem grysami i emulsją całą szerokością jezdni na powierzchni ok. 2.000,0 m2
3.      powierzchniowe zamknięcie nawierzchni całą szerokością grysami i emulsją na powierzchni
ok. 8.000,0 m2..
Powyższe roboty zostaną wykonane w miesiącach czerwiec i lipiec 2011 roku
Z kolei Zarząd Dróg Powiatowychw Przemyślu odpowiedział na pismo z dnia 16.05.2011 r., że przyjmuje przedłożone propozycje usunięcia usterek i zaproponowanych kolejnych działań pod warunkiem:
1.      na miejsca, w których zostanie wymieniona nawierzchnia wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru róbót
2.      na pozostałą część nawierzchni drogi nie objętą w.wym. technologią, a jedynie miejscowo zamkniętą w technologii powierzchniowego utrwalenia i pozostawioną do dalszej obserwacji Wykonawca wydłuży gwarancję na okres 60 m-cy, tj. na czas zachowania trwałości Projektu.
Pan Wójt będąc przy głosie powiedział, że do tych punktów się zgadza, ale nie zgadza się odnośnie powierzchni frezowania, gdyż według niego 40% drogi trzeba frezować.
Radny Pan Buczek - “Myślę, że stanowisko Wójta w tej sprawie jest właściwe, trzeba wreszcie jasno postawić sprawę, w innym przypadku zażądać zwrotu środków, które gmina wydała na remont tej drogi.”
Radny Pan Chrobak - “byłem na spotkaniu z wykonawcą, pytałem o jego zdanie, odpowiedział mi, że otrzymamy informację.
W związku z tym, że Najwyższa Izba Kontroli negatywnie wypowiada się odnośnie remontów dróg w całym kraju, proponuję, żeby zgłosić do NIK, by się tą sprawą zajęła”.
Radny Pan Jan Lichota w całości poparł zdanie Pana St.Chrobaka, tj. niech się zajmie tą sprawą najwyższy organ kontroli, gdyż droga na całej długości jest zła i zawężona.
Pan Lichota również zgadza się z okresem gwarancji, natomiast nie zgadza się z powierzchnią frezowania, gdyż droga na całej długości wymaga frezowania.
Pana Lichotę dziwi bierna postawa zarządcy drogi.
Pan Przewodniczący proponował, żeby jednak najpierw przeprowadzić rozmowy
w tej sprawie, a potem podjąć dalsze działania.
Wobec tego Pan Wójt został upoważniony do przeprowadzenia rozmów z Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu w powyższej sprawie.
 
Ad.5.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył XIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 
 
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-06-29 12:01:32
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-06-29 12:04:30

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl