Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 17:09


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr X/2011

 Protokół Nr X/2011

  
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 24 czerwca 2011 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.9.00 do godz. 12.00.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy w Birczy – Pan Józef Żydownik, zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza - Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska,
Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, dyrektorzy szkół, Kierownik ŚDS w Birczy – Pani Krystyna Banaś, Kierownik GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4.      Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.      Informacja przewodniczących z działalności stałych Komisji za okres międzysesyjny.
6.      Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2010 rok i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2010 r.:
a/. dyskusja,
b/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
c/. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
d/. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Bircza za 2010 rok.
7.      Sprawozdanie z realizacji „Gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Bircza“
i „Programu ochrony środowiska“.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Birczy wodociągu lokalnego z przyłączem do mieszkań komunalnych w Leszczawie Dolnej 21.
9.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta zostały wprowadzone następujące zmiany - po punkcie 8:
pkt.9 Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
pkt.10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki długoterminowej,
pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
pkt 13. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
pkt 14. Zakończenie obrad.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt złożył informację ze swojej działalności za ostatni okres międzysesyjny – jak niżej:
- uczestniczył w Otwartych Dniach Szkoły Podstawowej w Lipie,
- spotkał się z przedsiębiorcą z Birczy – Firma Artino, który zatrudnia wiele ludzi z terenu gminy,
- uczestniczył w XX-leciu Straży Granicznej,
- wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami mediów w sprawie przekazania cerkwi w Kotowie dla Organizacji Turystycznej “Wrota Karpat Wschodnich”,
- spotkał się z Dyrektorami Szkół na temat arkuszy organizacyjnych,
- uczestniczył w proteście pod Urząd Wojewódzki wraz z Radnymi dot. reformy oświaty,
“Ja wiele razy na tej sesji wybaczałem ludziom, którzy źle mówili, nieprawdę , kłamali tutaj na temat rozwoju gminy, moich decyzji, jak i Radnych. im wybaczam, ale również prosiłem o wybaczenie za swoje błędy, które w tych trudnych decyzjach popełniałem.
W związku z tym, żeby temat zakończyć, uważam, że reforma stała się faktem i to jest najlepsza decyzja jaka mogła zapaść”,
- dokonał objazdu miejscowości Stara Bircza w sprawach gospodarczych,
- spotkał się z Dyrektorami szkół na temat likwidacji szkół i przyjęcia szkół likwidowanych,
- był w Ustrzykach Dolnych na temat promocji Gmin Bieszczadzkich,
- uczestniczył w zebraniu wiejskim w miejscowości Rudawka na temat kanalizacji tej
miejscowości,
- zlecił wykonanie oczyszczalni przydomowej przy świetlicy wiejskiej w Hucie Brzuskiej – oczyszczalnia została wykonana, tam, gdzie nie będzie kanalizacji przy budynkach użyteczności publicznej będą wykonywane przydomowe oczyszczalnie,
- wspólnie z Radnymi sołtysem nadzorował regulację potoku w Malawie, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego te prace zostały zakończone,
- wielokrotnie wyjeżdżał oraz z urzędnikami pracował nad wnioskiem o rewitalizację Pałacu Humnickich w Birczy,
- wykonał prace przygotowawcze do remontu świetlicy wiejskiej w Leszczawie Dolnej i Starej Birczy,
- wystąpił z wnioskiem o gazyfikację Gminy Bircza,
- wielokrotnie występował do Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu w sprawie modernizacji drogi Wara-Stara Bircza (“będę żądał zwrotu przyznanej dotacji”),
- spotkał się ze wspólnotą oraz Nadleśniczym Bircza w sprawie wodociągu w Starej Birczy,
- spotkał się z pracownikami Urzędu z okazji Dnia Samorządowca,
- uczestniczył w zebraniu wiejskim w Leszczawie Dolnej,
- z Panią Skarbnik i zastępcą Wójta wyjeżdżał do Ochrony Środowiska w sprawie kredytu na kanalizację w Rudawce,
- zgłosił do remontu drogę w Hucie Brzuskiej, ponieważ Gmina otrzymała 40.000 zł,
- rozliczono dotację na GOK,SiT,
- hala sportowa – stara się o przesunięcie terminu wykonania hali sportowej do końca czerwca 2012 roku, ponieważ brak jest środków na wkład własny,
- udzielił pomocy przy zakupie koparki w leasing dla ZGKiM w Birczy,
- rozstrzygnięto przetarg na kanalizację w Rudawce,
- ustalono zakres prac remontu cerkwi w Kotowie, o środki wystąpimy do P. Konserwator Zabytków,
- uczestniczył w Ustrzykach Dolnych w konferencji w Bieszczadzkim Parku Narodowym na temat budowy oczyszczalni ścieków na terenach górskich i górzystych,
- zakończono prace przy zabezpieczeniu mostu w Korzeńcu i Leszczawie Dolnej,
- prowadził rozmowy na temat rozbudowy oczyszczalni ścieków w Birczy,
- uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w Leszczawie Dolnej,
- uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP w Birczy,
- uczestniczył w Walnym Zebraniu Zarządu Gminnej Spółdzielni “SCH” w Birczy.
Na koniec swojego wystąpienia Pan Wójt powiedział, że jest dumny z tych osób, które poparły reformę oświaty.
 
Ad.5.
W tym punkcie porządku obrad informację z działalności komisji za okres międzysesyjny złożyli:
- Pan Jan Lichota - przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- Pan Kazimierz Cap – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny,
- Pan Artur Buczek – przewodniczący Komisji Oświaty.
 
Ad.6.
 
W tym punkcie porządku obrad Pani Beata Worotyłko – zastępca Wójta przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
a/ Pan Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabierał głosu.
Wobec tego o głos poprosił Pan Wójt.
Pan Wójt zabierając głos powiedział, że dochody we wszystkich działach zrealizowane zostały
w wysokości 100% - 94%.
Pan Wójt skupił się głównie na wydatkach, a mianowicie: zakończona została inwestycja – wodociąg i stacja uzdatniania wody w Birczy, finansowana ze środków własnych i unijnych.
Pan Wójt podkreślił, że gdyby nie środki unijne, ta inwestycja nigdy nie doszłaby do skutku.
W transporcie poprawiły się drogi, część z nich realizowana była ze środków otrzymanych na usuwanie skutków powodzi. Wybudowano chodnik, który będzie dalej kontynuowany w kierunku Korzeńca. Zapłacone zostały zobowiązania za drogę Stara Bircza – Wara – 800.000 zł. W ramach usuwania skutków powodzi duża pomoc została udzielona mieszkańcom poszkodowanym.
Poprawiono wizerunek świetlic, odremontowano pomniki, przeprowadzono ekshumację ludzi, którzy zginęli w obronie Birczy. W tym roku też otrzymaliśmy środki i sukcesywnie będzie wykonywana ekshumacja zwłok tych, którzy zginęli w obronie Birczy. Są zamierzenia remontu Pomnika w Birczy. Realizowany jest program PSEAP, który poprawi obsługę mieszkańców. Dużym sukcesem jest podjęcie działań związanych z remontem Pałacu Humnickich w Birczy. Odbył się spis powszechny, do którego zaangażowani zostali urzędnicy. Ze strony gminy udzielona została pomoc placówkom oświatowym, straży granicznej oraz zrealizowano wiele innych zadań.
Reasumując – rozwój gminy Pan Wójt ocenił jako dobry.
Podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju gminy, jej reklamy. Następnie powiedział, że dopóki będzie kierował tą gminą, to będzie się ona rozwijać.
“Będę służył ludziom, bo po to tu przyszedłem. Przyszedłem nie dzielić, lecz łączyć. Za wszystko
co złe, bardzo przepraszam.
Jeśli Państwo widzicie dalszy rozwój gminy przy udziale mojej osoby, to zapraszam do dialogu.”
Po wypowiedzi Wójta nikt nie zabierał głosu
W związku z powyższym Rada po rozpatrzeniu:
- sprawozdania finansowego składającego się z bilansu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, łącznego bilansu jednostki budżetowej za 2010 rok, łącznego rachunku zysków i strat za 2010 rok, łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2010 rok,
- sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/41/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok – jak załącznik do protokołu
b/ opinię Komisji Rewizyjnej odczytał Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Pacławski – jak załącznik do protokołu.
Również załącznik do protokołu stanowi przedstawiona przez Panią Beatę Worotyłko opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej. Rada po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/42/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bircza za 2010 rok – jak załącznik do protokołu.
Po podjęciu w/w uchwał Pan Przewodniczący pogratulował Wójtowi udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
Pan Przewodniczący podkreślił, że w Birczy zrealizowano bardzo wiele zadań przy wykorzystaniu środków unijnych. Powiedział również, że można np. było zostać bez długu, ale i bez wodociągu, można było zostać bez długu, ale i bez poprawionej drogi itd., itd..
Pan Przewodniczący zakończył swoją wypowiedź następująco: “będąc wyrazicielem wszystkich Państwa, serdecznie gratuluję i dziękuję Wójtowi”.
 
Ad.7.
W tym punkcie porządku obrad Pani Beata Worotyłko z-ca Wójta przedstawiła sprawozdanie z realizacji “Gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Bircza za okres 2009-2010 oraz “Programu Ochrony Środowiska”, które stanowią załącznik do protokołu.
Pani Worotyłko poinformowała, że zgodnie z przepisami Rada Gminy powinna być informowana z w/w sprawozdaniami co 2 lata.
W/w sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.
Podsumowując, Pani Worotyłko powiedziała, że biorąc pod uwagę całokształt gospodarki odpadami na terenie gminy zadaniem priorytetowym będzie w kolejnych latach objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy. Pozostałe cele nie zostały osiągnięte, lecz będą wdrażane sukcesywnie w latach następnych.
Po wypowiedzi Pani Worotyłko Pan Przewodniczący wspomniał, że w 1999 roku w Birczy w ogóle nie było czegoś takiego jak zbieranie odpadów, w ogóle po wsiach nie było spisywanych żadnych umów, ani realizacji żadnych programów, było w Birczy kilka kontenerów. Mieszkańcy twierdzili, że nie mają śmieci, a te które mają, to spalają je.
Obecnie są spisane umowy z mieszkańcami każdej wsi i w określone dni odpady komunalne są wywożone.
Przy tym temacie Pan Wójt powiedział: “musimy zobligować naszych mieszkańców do opróżniania (wywożenia) szamb, natomiast przy nowo budowanych budynkach zaleca się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków tam, gdzie nie będzie zbiorowych oczyszczalni ścieków.
Jeśli chodzi o odpady komunalne, Pan Wójt wydał polecenie Prezesowi ZGKiM o zmianę umów na dostarczanie odpadów. “Musimy wspólnie dążyć do utrzymania czystości i porządku, wówczas będzie tego pozytywny efekt” - powiedział Pan Wójt
W dalszej części tego punktu porządku obrad Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Antoniemu Szałydze, który prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy.
Pan Szałyga zwrócił się z prośbą, by zaprzestać wyrzucania psów. Ponadto Pan Szałyga poinformował również, że istnieje nakaz – obowiązek szczepienia psów przeciw wściekliźnie.
Pan Szałyga wyraził nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie zostaną zabezpieczone środki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Pan Wójt podziękował Panu Szałydze za prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt bez żadnych zobowiązań.
Pani Worotyłko – z-ca Wójta poinformowała, że szczepionka psów przeciw wściekliźnie jest ważna jeden rok i tutaj prosiła sołtysów o dopilnowanie tej sprawy, gdyż nie jest to wielki wydatek, a bezpieczeństwo jest naprawdę duże.
 
Ad.8.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XV/43/2011 w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Birczy wodociągu lokalnego z przyłączem do mieszkań komunalnych w Leszczawie Dolnej 21.
 
Ad.9.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XV/44/2011 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Wyjaśnienia do uchwały udzieliła Pani Skarbnik.
 
Ad.10.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XV/45/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 40.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Huta Brzuska.
 
Ad.11.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XV/46/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 
Ad.12.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XV/47/2011 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.
Wszystkie podjęte uchwały stanowią załącznik do protokołu.
 
Ad.13.. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
W tym punkcie porządku obrad Pani Maria Chrobak – sołtys wsi Borownica pytała, czy prawdą jest, że w okresie wakacji zostaje zawieszony kurs autobusu do Żohatyna, jeśli tak,
to wsie: Borownica, Jawornik i Żohatyn zostaną bez połączenia. Pani Sołtys prosiła o interwencję w tej sprawie.
Pan Janusz Demkiewicz – sołtys Nowej Wsi pytał, co będzie z drogą w Nowej Wsi- Łazy.
Ponadto interweniował w sprawie zabezpieczenia rzeki koło Pana Szmyda w Nowej Wsi.
Radny Pan Adam Wilgucki zgłaszał, że dziki robią ogromne szkody w uprawach rolnych, prosząc o interwencję w tej sprawie.
Radny Pan Stanisław Chrobak – z pewnych źródeł wie, że organizacja Wrota Karpat Wschodnich posiada dokumentację na wykonanie remontu cerkwi w Kotowie i nie ma sensu wykonywania nowej dokumentacji, tylko po prostu wystąpić z pismem do w/w organizacji o przekazanie dokumentacji.
Pan Przewodniczący odnośnie cerkwi powiedział, że była sesja poświęcona tematowi przekazania cerkwi w Kotowie na rzecz organizacji Wrota Karpat Wschodnich i wtedy na sesji pytałem, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos – nikt się nie zgłosił, następnie zapytałem, czy ktoś z Państwa obecnych na sali chce zabrać głos – równiez nikt się nie zgłosił, więc jak można przekazywać majątek komuś, o kim nic się nie wie, kto nie chce przedstawić swoich racji. Jeśli ma się jakieś plany i chce się powiedzieć, to się mówi konkretnie o remoncie, czy renowacji cerkwi. Należało powiedzieć, jak to zrobić, ile będzie kosztować, jaki jest plan, jeśli nie ma tego planu, to kto go zrobi, jeśli się będzie to realizować, a poza tym to nie jest tak, że od razu wszystko się uzgadnia, a może ktoś inny będzie pilotował, bo jeżeli chodzi tylko o remont tego budynku, to może ktoś inny będzie remontował, może gmina będzie pilotować to, a Wrota Karpat Wschodnich będą pomagać w tym po to, żeby ten budynek cerkwi był ładnie odremontowany.
Pan Przewodniczący będąc przy głosie poinformował, że otrzymał pismo od Pani Teresy Trznadel
w sprawie zakupionej nieruchomości w drodze przetargu po b. SKR Bircza, prosząc o odpowiedź na następnej sesji.
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że sołtysi nie uczestniczą w sesjach Rady Gminy.
Pan Wójt – w sprawie dot. cerkwi - “jeśli mamy rozwiązać problem, to należy przeprowadzić remont cerkwi, a za jakie pieniądze i kto to będzie robić, to jest drugorzędne. Najważniejsze, żeby ten obiekt został zachowany. Na mój wniosek przyjechał konserwator zabytków, żeby określił zakres prac i dał zezwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich cerkwi. On odpowiedział, że wydał już takie zalecenia, ale ja powiedziałem, że to nie był konserwator, tylko w imieniu konserwatora przyjechało trzech pracowników.
Nie jest prawdą to co pisała prasa, że Wrota Karpat Wschodnich mają gotową dokumentację na wykonanie remontu cerkwi. Owszem mają to, co konserwator powiedział, dał wytyczne do przeprowadzenia tego remontu przez firmę “Arkady”, która to firma zajmuje się wykonywaniem usług w zakresie rewitalizacji obiektów zabytkowych.
Pan Wójt odpowiedział Pani M.Chrobak, że odnośnie kursu autobusu zaraz po sesji będzie interweniował do PKS-u.
Panu Demkiewiczowi odpowiedział, że wystąpił do Marszałka o dwie drogi, ale została podjęta decyzja o modernizacji jednej drogi, przyznając kwotę 40.000 zł.
Jeśli zaś chodzi o zabezpieczenie rzeki, prace te należą do właściciela. Takie prace trwają -
w Malawie prace zostały zakończone, teraz wykonywana jest Stara Bircza, następnie prace będą wykonywane w stronę Brzuski.
Panu A.Wilguckiemu odpowiedział, że była sesja poświęcona tematowi wyrządzania szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną, prosiłem o stworzenie grupy medialnej, gdyż sam niczego nie zrobię. Będę interweniował do Nadleśnictwa.
Pod koniec obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani E.Beń – dyrektor SP Sufczyna, która prosiła o zabezpieczenie środków na wykonanie elewacji oraz oświetlenia dot. budynku szkoły, gdyż termin wykonania tych prac mija 30.09.2011 r.
Pan Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej środków finansowych nie ma na ten cel,
ale rozwiązanie problemu jest wielorakie, np.:
1.      wystąpienie o przesunięcie terminu wykonania robót,
2.      wystąpienie do przedsiębiorców o środki finansowe,
3.      zwrócenie się do sołectw, które mają las mienia gminnego, by część dochodów ze sprzedaży drewna przeznaczyli na cele szkoły.
 
 
Ad.14.
Zakończenia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-08-12 08:59:11
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-08-12 09:00:35
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2011-08-12 09:04:34

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl