Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 12:06


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XII/2011

Protokół Nr XII/2011

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 26 lipca 2011 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.19³0 do godz.20³o.
Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecny był Radny Pan Kazimierz Cap i Radny Pan Jerzy Pisz (usprawiedliwieni).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Czesława Wiśniowska oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały Nr XL/28/2009 Rady Gminy w Birczy z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
5.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie został wprowadzony projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/43/2011 Rady Gminy w Birczy z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o. o. w Birczy wodociągu lokalnego z przyłączem do mieszkań komunalnych w Leszczawie Dolnej 21.
Po wprowadzeniu w/w zmiany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.3.
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał.
Jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/28/2009 Rady Gminy w Birczy z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza.
Pan Wójt wyjaśnił, że zmiana dotyczy dodatku mieszkaniowego. Jest to dodatek, który nie jest wliczany do średniego wynagrodzenia dla nauczyciela.
Dalej wyjaśniając, Pan Wójt powiedział, że: “zgodnie z art.54 Karty Nauczyciela dodatek ten musi być przyznany, natomiast jego wysokość ustala organ prowadzący, w zależności od liczby członków rodziny nauczyciela. Do tej pory wysokość dodatku kształtowała sie następująco:
- przy jednej osobie w rodzinie – 30,00 zł,
- przy dwóch osobach - 40,00 zł,
- przy trzech osobach – 50,00 zł,
- przy czterech i więcej osobach – 60,00 zł.
Po wprowadzeniu zmiany dodatek będzie wynosił:
- przy jednej osobie w rodzinie 1,00 zł,
- przy dwóch i więcej osobach 2,00 zł
Zmniejszenie dodatku podyktowane jest trudną sytuacją finansową w dziale oświata, zbyt niska subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół.”
Pan Wójt podał również kwoty dodatków mieszkaniowych wypłaconych w poszczególnych latach:
- w roku 2008 wypłacono – 58.340,00 zł
- w roku 2009 wypłacono - 56.190,00 zł
- w roku 2010 wypłacono - 58.450,00 zł
- w roku 2011 do 31.08 – 39.650,00 zł do 31.12. 19.440,00 zł.
Następnie Pan Wójt odczytał opinię Związków Zawodowych NSZZ “Solidarność”, które nie wnoszą uwag do projektu uchwały, natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego w ogóle się nie wypowiedział w tej sprawie w ciągu 30 dni, tzn. że opinia jest pozytywna.
Pan Przewodniczący – “na pewno będziemy mieć wszystkich nauczycieli przeciw, dlatego chciałbym usłyszeć jaka jest opinia Komisji Oświaty”.
Wobec tego Pan Artur Buczek przewodniczący Komisji Oświaty odczytał opinię komisji w powyższej sprawie, która stanowi załącznik do protokołu.
Po przedstawieniu opinii Pan Buczek dodał, “że ta opinia i ta uchwała chociaż uderza bezpośrednio w płace nauczycieli, bezpośrednio uderza we mnie, gdyż też pobierałem dodatek w wysokości 60,00 zł miesięcznie, ale jak się powiedziało A, to musimy powiedzieć B. Wiemy, że na płace nauczycieli starczy nam środków do ok. października, początek listopada i tak będziemy zmuszeni szukać pieniędzy na wynagrodzenia. Uważam, że sam sobie odejmując, jest to słuszne, że należy tak zrobić, ponieważ jest to konsekwencja tych wszystkich działań. Na pewno odczuję to na własnej skórze”.
Pan Wójt zabierając ponownie głos stwierdził, że nauczyciele mają także inne przywileje niż dodatki, można im przyznawać nagrody.
Radny Pan A.Buczek będąc ponownie przy głosie stwierdził, że tutaj musimy usiąść do stołu i zastanawiać się jak modyfikować budżet. “Apeluję, żebyśmy wcześniej rozmawiali o tym jak ciąć, jak przygotowywać ten budżet”.
Pan Przewodniczący: “Zważając na moje doświadczenie życiowe, które posiadam, to stwierdzam, że to jednak wzbudzi duże kontrowersje, to uderzy w nas wszystkich. Kolejna sprawa – jeśli damy komuś 1,00 zł i 2,00 zł, to będzie to odczytane nie dobrze..
Następna rzecz – będzie zarzut, jeśli zmniejszmy nauczycielom, to dlaczego nie zmniejszamy innej grupie zawodowej, bo to będzie traktowane jako obcięcie płac. Wobec tego musimy się na to zdecydować, jeżeli to robimy, to z pełną świadomością. Cięcia muszą objąć i Radnych i urzędników. Ja to rozumiem, że to jest dodatek mieszkaniowy, ale to każdemu się należało. Teraz jak to zabierzemy, to powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Ja staram się na to patrzeć obiektywnie, dlatego proszę o zabieranie głosu w dyskusji, podyskutowanie, jeśli uchwała weszła pod obrady sesji.
Pan Wójt – “średnia płaca nauczyciela wynosi 5.800,00 zł, natomiast urzędnika – 3.500,00 zł. Ja nauczycielom od początku roku mówiłem, że będą cięcia w oświacie. Proponuję najbliższą sesję poświęcić oświacie, zaprosić dyrektorów szkół i podyskutować. Tymczasem jednak proszę o podjęcie przedstawionej wyżej uchwały”.
Radny Pan J.Lichota zabierając głos powiedział, że jego zdanie jest zbieżne ze zdaniem przewodniczącego Komisji Oświaty. “Fakty są faktami. Musimy tak prowadzić rozmowy, żeby nie wyszło, że my polujemy na czarownicę. Nikt nie dyskredytuje nauczycieli. Nauczyciel uczy dzieci i nic nie poradzimy na to, że jest niż demograficzny. Jak Wójt wspomniał, trzeba powołać zespół mediacyjny i rozmawiać. Przychylam się do tego projektu uchwały, gdyż nie ma innej drogi.”
Pan Przewodniczący miał wątpliwości tego rodzaju, że gdyby ten dodatek został obniżony do 10,00 zł lub nawet do 5,00 zł , to wyglądałoby to nieco inaczej. Ludzie po to żyją, żeby mieć jakąś nadzieję, a tu im się tę nadzieję zabiera. Gdybyśmy np. ten dodatek obniżali na okres
1 roku, wówczas byłaby ta nadzieja, że będzie lepiej.
“Zwracam uwagę Radnym, porozmawiajmy, gdyż mam wątpliwości, to jest w sumie kwota 40.000 ,00 zł. Dlatego proszę o zabieranie głosu, a jeśli nie, to przystępujemy do głosowania”.
Radny Pan Buczek – do Pana Wójta - “Pan Przewodniczący ma rację”.
Pan Wójt - “moje stanowisko nie jest wymyślone, konsultowałem się z Wójtami innych gmin, gmin, które są bogatsze (Żurawica, Orły). Jeśli sytuacja się zmieni na lepsze, to zmienimy uchwałę. Moje stanowisko jest takie, żeby dzisiaj tę uchwałę podjąć w wersji przedstawionej.”
Pan Przewodniczący ponownie -”gdyby uchwała była podejmowana np. na 1 rok, wyglądałoby to zupełnie inaczej”.
Pan Wójt - “musimy się z tym liczyć, że za podejmowane decyzje będziemy lubiani, bądź nie. 40.000, 00 zł rocznie, to jest dla mnie dużo, dlatego proszę o podjęcie tej uchwały.”
Pan Buczek - “jeśli jesteśmy jednolici z Gminą Medyka, Gminą Orły, to proszę o przychylenie się i podjęcie tej uchwały”.
Pan Przewodniczący - “moim zdaniem jest to uchwała pod względem psychologicznym bardzo ważna i wymaga więcej czasu na zastanowienie się i porozmawianie, dlatego proszę Radnych o zabieranie głosu”.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/28/2009 Rady Gminy w Birczy z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wyslugę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XVII/53/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVII/54/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 46.092,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie docieplenia i elewacji, wymianę stolarki okiennej, szpachlowanie i malowanie sufitów i ścian wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej.
Jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/43/2011 Rady Gminy w Birczy z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. w Birczy wodociągu lokalnego z przyłączem do mieszkań komunalnych w Leszczawie Dolnej 21.
Wyjaśnienia do uchwały udzielił Pan Wójt.
 
Ad.5.
Zakończenia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-08-12 09:20:25
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-08-12 09:21:20

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl