Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 18:19


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIII/2011

 

Protokół Nr XIII/2011
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 8 sierpnia 2011 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.8³0 do godz.9³o.
Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny Pan Czesław Mliczek (usprawiedliwiony).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Czesława Wiśniowska, Dyrektor ZEAS w Birczy – Pani Teresa Dutkowska oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał w sprawie:
- upoważnienia Wójta Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań w zakresie
podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w
budżecie na 2011 r.;
- ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na terenie Gminy Bircza;
- zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.;
- zmiany uchwały Rady Gminy Nr VIII/15/2011 z dnia 26 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza;
- opłat za niektóre świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę Bircza.
4. Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie został wprowadzony projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/36/2011 Rady Gminy w Birczy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bircza.
Porządek obrad po wprowadzeniu w/w zmiany został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.3.
W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/56/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 rok (dot. inwestycji pn.: ”Zagospodarowanie terenu pałacu Humnickich w Birczy”,
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wcześniej była podejmowana uchwała w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań w kwocie 717.740,00.
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl przedstawił nowy harmonogram na rok 2012 na kwotę 405.065,46 zł. Natomiast różnicę przenosimy na rok obecny.
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/57/2011 w sprawie uchylenia uchwały
Nr XIII/36/2011 Rady Gminy w Birczy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bircza.
Pani Dyrektor ZEAS wyjaśniła, że ta uchwała nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i w związku z tym należy ją uchylić i podjąć uchwałę w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bircza bez zapisu, że się ją publikuje
- wobec powyższego jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/58/2011 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bircza.
Uchwałę tę podjęto w związku z likwidacją oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w: Hucie Brzuskiej, Korzeńcu, Kuźminie i Żohatynie.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Birczy Nr VIII/15/2011 z dnia 26 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bircza.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że powyższą uchwałę aktualizujemy ze względu na:
1.      podjęliśmy uchwałę o upoważnieniu Wójta Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 rok w kwocie 50.000,00 zł na zadnie pn.:” Rozbudowa, przebudowa modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowych w miejscowości Bircza”
2.      zmieniła się dotacja na Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl – tu zwiększono wydatki w 2011 roku, a zmniejszono w 2012 roku,
3.      złożony został wniosek o pożyczkę do NFOŚ, który uzależnił jej otrzymanie od zachowania ciągłości w spłacie od roku 2012 – 2018.
4.      w dochodach majątkowych w latach 2012 i 2013 pojawiły sie środki PSeAP w kwocie 473.479,00, w roku 2013 w kwocie 4.295,00 zł.
W związku z tym, że dokonano aktualizacji w załączniku Nr 1 do uchwały, naniesiono niżej wymienione poprawki:
- w zakresie dochodów bieżących i majątkowych w latach 2011-2013,
- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2011 – 2018,
- w zakresie rozchodów w latach 2013 – 2017.
Wynik finansowy nie uległ zmianie.
Ponadto wprowadzono nowy załącznik Nr 2 dot. udzielenia upoważnienia dla Wójta Gminy
do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie projektu PSeAP realizowanego w latach 2011 – 2012.
Po udzieleniu wyjaśnienia, jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/59/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Birczy Nr VIII/15/2011 z dnia 26 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bircza.
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/60/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 314.675,00 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w całości zmniejszamy udział własny przeznaczony na remont drogi Leszczawka-Kuźmina w wysokości 40.045,00 zł z powodu rezygnacji. Zmniejszamy też udział własny do projektu PseAP w kwocie 92.671,00 zł, ponieważ przechodzi na rok 2013, zmniejszamy też na kanalizację Rudawka i Stara Bircza i zmniejszamy też udział własny jako zadanie własne na pałacyku Humnickich i wszystko to przekazujemy jako dotację na pałacyk..
Natomiast na wyprawkę dla dzieci jest przeznaczona kwota 2.000, 00 zł (1.000,00 z administracji i 1.000,00 zł z rad gmin).
Radny Pan Urban zapytał, jeśli jest zmniejszenie na kanalizację Rudawka-Stara Bircza jak to się ma do rzeczywistości, czy tych środków zabraknie, czy jest za dużo, że je zabieramy.
Pani Skarbnik - “myśmy mieli blisko 700.000,00 zł jako wkład własny, a w tej chwili po przetargu kwota spadła i możemy sobie pozwolić na przeniesienie. Natomiast umowa będzie w całości wykonana. Jeszcze zostało tam kilkaset tysięcy zł, ale może będą jakieś roboty dodatkowe, dlatego nie ściągamy więcej.”
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/61/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 213.323,00 zł
Pani Skarbnik - to jest promesa bez udziału własnego na drogi w kwocie 180.000,00 zł, natomiast dotacja do projektu PseAP w tym roku - to jest kwota 33.323,00 zł.
Pan Wójt – 180.000,00, to są środki, które co roku otrzymujemy na usuwanie skutków powodzi.
Ze środków tych będzie realizowana droga od Woli Korzenieckiej do Zespołu Szkół w Birczy, tzw. droga strategiczna oraz droga na Bartkowskie z tłucznia, jako podbudowa pod asfalt.
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/62/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 10.000,00 zł – Pani Skarbnik wyjaśniając powiedziała, że podpisaliśmy porozumienie z ośrodkiem wypoczynkowym Arłamów, który chce nam przekazać kwotę 10.000,00 zł w formie darowizny z przeznaczeniem na wykonanie remontu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźminie. Te środki przekazujemy na straż w formie dotacji.
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVIII/62/2011 w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bircza.
 
Ad.4.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XVIII sesji Rady Gminy w Birczy kadencji 2010-2014, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-12-05 15:01:42
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-12-05 15:03:49

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl