Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 18:35


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XV/2011

 

Protokół Nr XV/2011
 
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 3 października 2011 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.9.00 do godz. 12.00.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecny by Radny Pan Czesław Mliczek oraz Pan Zbigniew Urban (usprawiedliwieni).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy w Birczy – Pan Józef Żydownik, zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza - Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Pan Zenon Pociecha – kierownik Działu Rozwoju i Przyłączania Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie o/ Zakład Gazowniczy w Jarosławiu, Pan Antoni Szarek - zastępca Dyrektora d/s Dystrybucji, Pan Marek Korzeń – Kierownik Działu Eksploatacji Zakładu Gazowniczego w Jarosławiu, Pani Małgorzata Puchyr – projektant-urbanista, Pani Agnieszka Puchyr – projektant-architekt oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4.      Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.      Informacja o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.
6.      Informacja na temat gazyfikacji Gminy Bircza – referuje przedstawiciel
Zakładów Gazowniczych w Jarosławiu.
7.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia Zmiany Nr I/2010 Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza.
8.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
9.      Zakończenie obrad.
 
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone niżej wymienione projekty uchwał:
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych
z terenu Gminy Bircza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt Józef Żydowniik złożył informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 26.08. do dnia 3.10.2011 r. - jak niżej:
- uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez rodziców i Stowarzyszenie “Wspólne Dobro” w Żohatynie,
1) uczestniczył w dożynkach gminnych,
2) spotkał się z radami pedagogicznymi szkoły w Leszczawie Dolnej, Lipie, Birczy, Sufczynie
i Gimnazjum w sprawie rozwiązania problemu wypłaty świadczeń socjalnych,
- spotkał się ze Stowarzyszeniami Żohatyna i Kuźminy w sprawie przekazania majątku po b. szkołach,
3) zorganizował posiedzenie rady budowy kanalizacji w Birczy,
4) był w Rzeszowie u Marszałka w sprawie rozliczenia dotacji dla GOK,SiT w Birczy,
5) przeprowadził rozmowy z Panią Kowalską w-ce Marszałkiem Województwa na temat przekazania środków na drogi gminne, tzw. FOGR, otrzymane 20.000 zł zostało przeznaczone na
remont drogi w Brzeżawie,
4.      spotkał się z projektantami hali sportowej w Birczy,
5.      zostały zakończone prace przy remoncie dróg z funduszu ochrony gospodarki gruntami rolnymi w Hucie Brzuskiej,
6.      dwukrotnie interweniował w sprawie rozbiórki tam zbudowanych przez bobry w Leszczawce i Leszczawie Dolnej,
7.      odbył się przetarg na wykonanie dróg na Bartkowskie i ul. Słoneczną w Birczy w ramach usuwania skutków powodzi, następnie będzie położony asfalt,
8.      spotkał się z wykonawcą PPRD w Przemyślu, które będzie kłaść asfalt na w/w drogach oraz na drodze na osiedlu po PGR Łodzinka, gdzie mieszkańcy podjęli uchwałę, że na ten cel przeznaczą środki ze sprzedaży drewna,
9.      uczestniczył w zebraniu wiejskim w Korzeńcu, Kuźminie, Jasienicy i Lipie,
10. zwołał radę budowy hali sportowej w Birczy w celu ustalenia zakresu prac gospodarczych,
11. był w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu uruchomienia lotniska,
12. był w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie drogi na Łazy,
13. był w Rzeszowie z Panią Skarbnik w sprawie przesunięcia terminu oddania hali sportowej,
14. był w Zakładzie Energetycznym w sprawie wykonania nowego przyłącza
15. był w Urzędzie Pracy w Przemyślu w sprawie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, w związku z tym, że Urząd Pracy nie ma środków, do wykonania drobnych prac gospodarczych przywożeni są więźniowie z Zakładu Karnego z Medyki, którzy pracują nieodpłatnie,
16) spotkał się z Prezesem Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w sprawie środków dla przedsiębiorców,
16. wspólnie z Panem Lichotą – przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
był na otwarciu hali sportowej w Ustrzykach Dolnych,
17. z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych prowadził rozmowy na temat rozwiązania problemów związanych z powstaniem Turnickiego Parku Narodoweego,
18. przeprowadził negocjacje w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych,
19. spotkał sie wraz z Radnymi z Europosłanką Panią Elżbietą Łukaciejewską,
20. wspólnie z pracownikiem przeprowadził pomiar nitki kanalizacji w Birczy, żeby sprawdzić, jakie błędy zostały popełnione,
21. spotkał się z zespołem interdyscyplinarnym – chodzi głównie o przemoc w rodzinie, przewodniczącą zespołu została wybrana Pani Wiesława Matusz – kierownik GOPS w Birczy,
22. uzupełniał wniosek w sprawie uzyskania środków w ramach usuwania skutków powodzi,
23. u Marszałka uczestniczył w konferencji w sprawie żywności ekologicznej,
24. wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o środki na dożywianie,
25. uczestniczył w posiedzeniu rady sołeckiej w Birczy,
26. nadzorował przebieg i wykonanie prac w ramach usuwania skutków powodzi na wspólnie z Radnym Starej Bartkowskim,
27. wspólnie z Radnym Starej Bartkowskim,
28. Birczy pilotował prace związane z regulacją rzeki Stupnica,
29. powołał komisję do odbioru kanalizacji, komisja już rozpoczęła prace,
30. uczestniczył w 15-to leciu Zakładu Energetycznego w Przemyślu,
31. uczestniczył w Korczynie w konferencji na temat przekazania środków dla gmin objętych “Natura 2000”,
32. ogłosił przetarg na rozbudowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków w Birczy.
Na koniec swojego wystąpienia Pan Wójt poinformował, że więźniowie z Zakładu Karnego w Medyce wykonują prace przy remoncie Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej.
 
Ad.5.
W tym punkcie porządku obrad krótkie informacje o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny złożyli:
- Pan Jan Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- Pan Kazimierz Cap – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny
- Pan Adam Wilgucki – przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego.
 
Ad.6
W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Antoniemu Szarek – Dyrektorowi d/s Dystrybucji Zakładu Gazowniczego w Jarosławiu, który podziękował za zaproszenie na sesję oraz na początku swojego wystąpienia poinformował, że w maju br. organizowane było spotkanie na temat gazyfikacji wsi, na który również były zaproszone samorządy Powiatu Przemyskiego, między innymi Bircza. Na spotkaniu dyskutowano o białych plamach, czyli o miejscowościach, które jeszcze gazu nie posiadają. Na bazie tego spotkania Wójt Gminy Bircza wystosował pismo z zapytaniem o możliwość gazyfikacji Gminy Bircza.
Z kolei na bazie tego pisma Zakład Gazowniczy w Jarosławiu jako jedna z jednostek Karpackiej Spółki Gazownictwa podjął się opracowania takiej koncepcji.
Na ogólną liczbę 898 gospodarstw, 179 gospodarstw jak gdyby wyraziło chęć korzystania z gazu.
Na tej podstawie postanowiono wykonać ocenę ekonomiczną tego przedsięwzięcia.
Zakład Gazowniczy w Jarosławiu jest zainteresowany gazyfikacją białych plam, a jest ich 5:
Bircza, Adamówka, Stary Dzików, Horyniec i Krzywcza.
Założeniem Karpackiej Spółki Gazownictwa jest zgazyfikowanie do roku 2025 wszystkich gmin na terenie Powiatu Przemyskiego.
Następnie głos zabrał kierownik Działu Rozwoju i Przyłączania Karpackiej Spółki Gazownictwa o/Zakładu Gazowniczego w Jarosławiu – Pan Zenon Pociecha, który stwierdził, że dla każdego dużego przedsięwzięcia, jak gazyfikacja musi być opracowana stosowna koncepcja.
Pan Pociecha poinformował, że Zakład Gazowniczy zajmuje się dystrybucją gazu, tzn. przesyła gazociągami rozdzielczymi na danym terenie do konkretnych odbiorców. To Zakład Gazowniczy ponosi głównie koszty gazociągów rozdzielczych i przyłączy do odbiorcy.
Dla 8 miejscowości, które Pan Wójt w piśmie wyszczególnił, tj.: Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna, Stara Bircza, Bircza, Korzeniec, Nowa Wieś, Wola Korzeniecka i Łodzinka została opracowana koncepcja, która zawiera między innymi badania marketingowe. W tym opracowaniu ujęte są sprawy związane z Gminą Bircza, między innymi migracja ludności, ile budynków w ostatnich 5-ciu latach zostało wybudowanych na terenie gminy, dochody i wydatki gminy – to wszystko, co jest dostępne w Urzędzie Statystycznym, albo na stronach internetowych gminy.
Do analizy przyjęto, że dla tych miejscowości potrzeba będzie wykonać 30 km trasy gazociągu wraz z przyłączami. Koszt całości według aktualnych cen będzie wynosił około 5 mln złotych.
Te 30 km trasy jest wzięte z mapy do celów projektowych po linii prostej. Wiadomo jest, że teren Gminy Bircza jest górzysty, jest bardzo dużo cieków wodnych. Koszt wzięty jest według cen przetargowych, według terenu jaki jest obsługiwany przez Zakład Gazowniczy, czyli powiatu jarosławskiego, przemyskiego i lubaczowskiego.
Została wykonana analiza dla każdej miejscowości osobno oraz dla wszystkich miejscowości razem. Zarówno jedna jak i druga metoda daje wynik ujemny. Na dzień dzisiejszy dla Zakładu gazyfikacja tego terenu jest nieuzasadniona ekonomicznie..
W pierwszej wersji zostały wzięte pod uwagę tylko te budynki, których właściciele wyrazili chęć odbioru paliwa gazowego.
Zostało zlecone również wykonanie analizy w przypadku, gdyby wszystkie gospodarstwa domowe, tj. 898 wyraziły chęć odbioru paliwa gazowego w rozkładzie 5-cio letnim, żeby ten okres zwrotu poniesionych nakładów by krótszy. I też wynik był ujemny. Poniesione nakłady nigdy nie dają gwarancji zwrotu tych nakładów.
Na dzień dzisiejszy – powiedział Pan Pociecha jest to dla zakładu nieopłacalne. Niewiadomo co będzie w najbliższych latach, może zmienią sie przepisy, może będzie możliwość skorzystania ze środków unijnych.
Kończąc Pan Pociecha powiedział: ”tematu nie zamykamy, jesteśmy gotowi do współpracy”.
Po wypowiedzi w/w Panów Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że “niestety Panowie jakoś nie natchnęli nas optymizmem”.
Ponadto Pan Przewodniczący powiedział między innymi, że mimo iż te 890 gospodarstw nie rokuje pozytywnego wyniku, to jak powiedział, przynajmniej jego zdanie jest takie, że jeżeli teraz nie rozpoczniemy tej inwestycji, to nigdy się jej nie rozpocznie.
“Moje zdanie jest takie, że absolutnie z tego projektu nie można zrezygnować, bo jeżeli zrezygnujemy, to Bircza zostanie białą plamą.”.
Pan Wójt zabierając głos, podziękował Dyrekcji Zakładu Gazowniczego, że zajęła się tym tematem. “Mimo, że na dzień dzisiejszy jest wynik negatywny, to praca, którą Panowie wykonali nie pójdzie na marne, w przyszłości będzie stanowić możliwość podjęcia dalszych działań. Myślę, że Państwo wykonaliście dobrą robotę i na tym nie zakańczamy”.
Pan Wójt zapytał, co by było, gdyby zaczęli od jednej miejscowości , czy taką koncepcję mogliby rozważyć.
Pan Szarek odpowiedział, że jeżeli będzie takie życzenie, to przyjadą i zajmą się tematem.
Następnie Pan Przewodniczący powiedział, że około rok temu omawiano sprawę gazociągu Hermanowice-Strachocina, wówczas jednym z elementów było wybudowanie urządzenia zaporowo-upustowego, czy będzie możliwość podłączenia się w tym miejscu.
Pan Dyrektor odpowiedział, że możliwość techniczna będzie, ale za to trzeba będzie zapłacić, gdyż nie ma żadnej możliwości zwolnienia z opłaty.
Pan Szarek powiedział, że ludzi trzeba uświadomić, by wiedzieli jakie koszty będą ponosić w przypadku, gdy zdecydują się na doprowadzenie gazu do budynków.
Pan Szarek proponował, żeby przy Urzędzie Gminy powołać zespół roboczy, wówczas z przedstawicielami Zakładu Gazowniczego przedyskutuje się temat gazyfikacji Gminy Bircza.
Pan Przewodniczący podziękował Panom za uczestnictwo w sesji i przekazanie informacji na temat gazyfikacji.
 
Ad.7
W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
- jednogłośnie podjęto uchwałę Nr XX/74/2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Bircza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany I/2010 Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza.
Obecna na sesji Pani Małgorzata Puchyr – urbanista wyjaśniła, że potrzeba zmiany Studium. wynika z dwóch ważnych powodów:
1.      na mapie studium, która była w gminie, trasa gazociągu faktycznie nie przebiegała w tym miejscu, gdzie w rzeczywistości geodeci namierzyli ten gazociąg w terenie. Po wykonaniu dokładnych map do celów projektowych okazało się, że są rozbieżności, skoro są rozbieżności,
a przechodzimy przez tereny leśne, zachodzi konieczność dokonania zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Zmiana ta może być wykonana tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostanie sporządzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na potrzeby gazociągu
i w trybie tego planu zostanie dokonana zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
2) Ponieważ Studium musi być zgodne z planowanym przebiegiem gazociągu w miejscowym planie, zachodziła konieczność w pierwszej kolejności dokonania zmiany Studium po to, aby ta trasa faktycznie przebiegająca w terenie pokrywała się z trasą na dokumentach planistycznych, które są w posiadaniu gminy. W tej chwili kończy się procedura sporządzenia miejscowego planu, Minister kończy już procedurę wydania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
To jest sprawa najbliższego miesiąca, kiedy będzie przedstawiona trasa już w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego właściwego gazociągu.
Pani Puchyr powiedziała, że to były 2 najważniejsze powody prawne i merytoryczne skłaniające do przeprowadzenia tej procedury.
Ponieważ Gmina Bircza jest objęta różnymi formami ochrony przyrody, została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, zarówno zmiany Studium, jak i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje decyzję środowiskową dla 7-miu gmin, między innymi dla Gminy Bircza w oparciu o bardzo szczegółowe opracowania przyrodnicze na trasie całego gazociągu i po przeanalizowaniu co najmniej 300 metrów od osi gazociągu w lewo, w prawo, jeśli chodzi o sprawy przyrodnicze.
W związku z powyższym wszystkie procedury formalno-prawne zostały przeprowadzone, wszystkie dokumenty znajdują się w teczce, która w przeciągu kilku dni zostanie przekazana do Wojewody.
Po udzieleniu powyższego wyjaśnienia uchwała w sprawie uchwalenia Zmiany Nr I/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza została podjęta jednogłośnie i jako Nr XX/75/20111 stanowi załącznik do protokołu,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XX/76/2011 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 148 o pow. 0,07 ha, położonej w miejscowości Huta Brzuska.
Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. ½ niewydzielona część działki Nr 4
o pow. 0,7262 ha i ½ niewydzielona część działki Nr 25 o pow.0,1321 ha położonych w Birczy.
Działka Nr 25 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.
Wyjaśnienia do projektu uchwały udzielił Pan Wójt, a ponadto sprawa ta była przedyskutowana na posiedzeniu rady sołeckiej miejscowości Bircza w dniu 28.09.2011 r.., która wyraziła pozytywną opinię.
Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako
Nr XX/77/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 123.092,00 zł.
Wyjaśnienia do uchwały udzieliła Pani Skarbnik, a mianowicie – załącznik Nr 1 do uchwały mówi o ponadplanowych dochodach w gospodarce leśnej, odsetkach z tytułu nieterminowych wpłat czynszowych, wpływów z tytułu opłaty cmentarnej, dochody związane z wynajmem samochodu – busa dla ŚDS w Birczy, wpływów z podatków i opłat lokalnych, wpływów z tytułu opłat za przedszkola itd – w kwocie 123.092,00 zł.
Załącznik Nr 2 mówi o wydatkach, między innymi na szkoły podstawowe 99.968,00 zł, 37.000,00 zł – jako dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kuźminie prowadzona przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Kuźminie – 15.000,00 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie prowadzona przez Stowarzyszenie “Wspólne Dobro” - 22.000,00 zł.
Załącznik Nr 3 mówi również o wydatkach.
 
Pan Wójt dodał, że największe zmiany dotyczą przekazania środków na oświatę, żeby wszyscy mieli jasną sytuację.
Na dzień dzisiejszy dochody w 100% są przeznaczane na płace dla nauczycieli i tak będzie do końca roku, co zostanie zaoszczędzone w gminie, wszystko zostanie przekazane na oświatę, również środki zaoszczędzone na świetle ulicznym. Światło uliczne świeci się obecnie tylko
w Birczy i Starej Birczy, a w pozostałych miejscowościach będzie włączone dopiero w listopadzie.
Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik i Wójta, jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XX/78/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok - jak załącznik do protokołu.
Po podjęciu w/w uchwały Pan Przewodniczący tytułem komentarza powiedział, że pewien wójt podał się do dymisji dlatego, że nie miał pieniędzy na płace dla nauczycieli.
“Takich gmin jest w Polsce wiele, nie tylko nas spotyka ten problem. Ale my staramy się wyjść z tego obronną ręką. I dlatego musimy sobie zdawać sprawie z tego, że ktoś, kto pracuje, a w tym przypadku nauczyciele mają podpisane umowy, wychowują dzieci naszych mieszkańców, wobec tego muszą mieć za to zapłacone, tak jak i urzędnicy, i wszyscy, którzy pracują. Dlatego też zadaniem gminy jest takie gospodarowanie , żeby wszyscy pracujący otrzymali wynagrodzenie w tym czasie, kiedy mają to wynagrodzenie otrzymać.
Tłumaczenie, że albo za mało, albo za dużo pracują, niezależnie jaka grupa zawodowa, to się mija z celem, bo to nie jest przedmiotem do dyskusji, mają mieć zapłacone za pracę, a natomiast nie my ustalamy czas pracy dla nauczycieli, nie my ustalamy inne czynności, które muszą być wykonane.
Wobec tego naszą rolą gminy jest tak gospodarować tymi pieniędzmi, żeby te zobowiązania z tytułu pracy zrealizować. Wiadomo, że coś czyimś kosztem, nie będzie np. oświetlenia ulicznego, nie będzie drogi wyremontowanej, a do końca roku trzeba dotrwać, to była konieczność tych decyzji podjetych na początku roku o likwidacji szkół.
Tak trzeba to zrozumieć, że my musimy dotrwać do końca roku. Zacznie się nowy budżet, musimy inaczej funkcjonować.
To jest tytułem komentarza do w/w uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
Ta sprawa dotyczy całego kraju, szeregu gmin, a zwłaszcza gmin, które są rozległe terytorialnie”
 
Ad.8.
W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący odczytał pismo od Pana Dyrektora Kuleja z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego skierowane do Rady Gminy w sprawie dot. lotniska.
Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Radnemu P.J.Pisz, który poinformował, że w miejscowości Roztoka pojawiły się bobry, powodując duże szkody.
Pan Pisz pytał również o sprawę utylizacji eternitu w miejscowości Roztoka.
Będąc przy głosie Pan Pisz zaprosił Radnych do Kuźminy na rocznicę nadania imienia szkole w Kuźminie.
Pan Wójt odpowiedział Panu Pisz w sprawie bobrów, że zaraz po sesji wystąpi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie zgody na rozebranie tam zbudowanych
przez te zwierzęta.
Dopóki nie będzie decyzji Wydziału Ochrony Środowiska, nie można nic w tej sprawie działać.
Jeśli chodzi o utylizację eternitu, to eternit niech będzie złożony tak jak jest na paletach
i zabezpieczonych folią do czasu, aż będą środki na jego utylizację, gdyż z tą sprawą zwrócił się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o przyznanie środków na ten cel.
W dalszej części obrad Pan Wójt zabierając głos poinformował, że w ostatnich dniach przejechał rowerem drogę Stara Bircza-Wara i stwierdza, że droga się rozsypuje na całej długości.
W związku z tym daje 3-dniowy termin wykonawcy na zajęcie stanowiska, jeśli wykonawca się nie wywiąże, to zgłosi sprawę do prokuratury o popełnienie przestępstwa i defraudowanie publicznych pieniędzy.
Na drogę sądową wystąpi o zwrot kwoty 1.093.000,00 wraz z należnymi odsetkami.
“Ja o swoje będę walczył , czy komuś się to podoba, czy nie.” - powiedział P. Wójt.
 
Pan Wójt będąc przy głosie powiedział, że dojdzie nam 1 km nitki kanalizacji w Rudawce i w związku z tym będziemy musieli dodatkowo wydać 1.000.000,00 zł.
Wobec tego w najbliższym czasie będzie musiała odbyć się sesja Rady Gminy poświęcona kanalizacji i hali sportowej.
Pan Przewodniczący zabierając głos poinformował, że był w Leszczawie Górnej, gdzie jest pięknie wykonywana droga, ale jest bardzo zwężona.
Radny Pan Lichota zabierając głos stwierdził, że w sprawie dot. drogi Wara-Stara Bircza Wójt otrzyma wsparcie od Radnych, bo rzeczywiście droga się rozsypuje na całej długości.
Pan Lichota wnioskował, żeby sprawdzić, czy we wszystkich miejscowościach wygaszone jest światło uliczne.
Pan Lichota będąc przy głosie, podziękował Panu Wójtowi za zajęcie się sprawą ujęcia wody
w Lipie.
Pan Janusz Demkiewicz - sołtys Nowej Wsi skierował pytanie do Pana Wójta, kiedy będzie wykonana regulacja rzeki w tej miejscowości.
Pan Wójt odpowiedział, że zakończono regulację rzeki w Starej Birczy i sukcesywnie będą te prace wykonywane do końca rzeki Stupnica, także dojdzie i do Nowej Wsi.
Pan Ryszard Kowalski – sołtys Woli Korzenieckiej, co z regulacją rzeki w jego miejscowości.
Pan Wójt odpowiedział, że niestety tam nie jest uregulowany stan formalno-prawny
i dlatego na razie nic nie można zrobić.
Pani Teresa Madej udzieliła krótkiego wyjaśnienia odnośnie wykonania drogi w Leszczawie Górnej, otóż droga jest zwężona, ale za to będzie wykonany dłuższy odcinek.
 
Ad.9
Zakończenia XX sesji kadencji 2010-2014 dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-12-05 15:07:34
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-12-05 15:09:52

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl