Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2020, Poniedziałek, 07:00


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XVI/2011

 

Protokół Nr XVI/2011
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 26 października 2011 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.8³0 do godz.9³o.
Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny Pan Czesław Mliczek (usprawiedliwiony).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Czesława Wiśniowska, Dyrektor ZEAS w Birczy – Pani Teresa Dutkowska Dyrektor SP Lipa – Pani Jolanta Lichota, Dyrektor SP Leszczawa Dolna – Pani Maria Pawliszyn oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.“Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych“ Nr WND-POKL.09.01.02-18-
193/11 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty“, Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych “ Priorytet IX PO KL,
- w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Leszczawie Dolnej,
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
4.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
5.      Zakończenie obrad.
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad sesji na wniosek Wójta jednogłośnie wsprowadzono projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną
w budżecie na 2011 rok.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
- jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały:
- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.“Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych“ Nr WND-POKL.09.01.02-18-
193/11 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty“, Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych “ Priorytet IX PO KL,
Pani Teresa Dutkowska – Dyrektor ZEAS w Birczy wyjaśniła, że realizacja tego projektu trwa od października tego roku do czerwca przyszłego roku. Kwota, która jest w przyszłym roku,
w całości będzie przeznaczona na wynagrodzenia dla nauczycieli.
Ważną zaletą tego programu jest to, że nie musimy mieć wkładu własnego.
Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XXI/79/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Leszczawie Dolnej.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XXI/80/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXI/81/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działek; Nr 67 o pow.1,05 ha oraz działki Nr 84/1
o pow. 1,37 ha i 84/2 o pow.0,27 ha, położonych w Lipie.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXI/82/2011 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 400/1 o pow. 0,67 ha położonej w Hucie Brzuskiej.
Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok dot. kwoty 5.140,00 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że 2.500,00, to są środki zewnętrzne , które Gmina otrzymała w postaci darowizny – jest to dotacja od Ośrodka Wypoczynkowego “ARŁAMÓW” - jako dotacja dla OSP Kuźmina na realizację zadania pn.: wykonanie i montaż nadwozia pożarniczego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu marki “Star 266 na typ GBAM-2,5/16.
Natomiast kwota 2.640,00 zł, to jest dotacja od Biblioteki Narodowej w Warszawie na realizację zadania pn.: ”Zakup nowości wydawniczych” dla biblioteki w Birczy.
Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 5.140,00 zł została podjęta jednogłośnie i jako Nr XXI/83/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 67.050,00 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że załącznik Nr 1 mówi o ponadplanowych dochodach z tytułu podatków oraz opłatach – kwota 67.050,00, którą w załączniku Nr 2 przeznacza się na: izby rolnicze – 500,00 zł, 6.000,00 na ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, natomiast kwotę 60.550,00 zł przeznacza się na oświatę – szkoły podstawowe, a konkretnie na wynagrodzenia dla nauczycieli.
Natomiast załącznik Nr 3 mówi o zwiększeniach i tak na podstawie protokołów zebrań wiejskich, miejscowość Żohatyn rezygnuje z zakupu krawężników i przeznacza je na opłacenie usług związanych z plantowaniem ziemi. Jest to koszt 3.378,00 zł, miejscowość Leszczawka rezygnuje z remontu części drogi gminnej Nr 116006 Leszczawka-Kuźmina w wysokości 33.955,00 zł, przeznaczając na zakup drzwi i piecyków do świetlicy w Leszczawce w wysokości 8.000,00 zł, 8.857,00 – ubezpieczenia samochodu strażackiego, pozostałą kwotę 49.6t37,02 zł – przeznacza się na oświatę, na wynagrodzenia dla nauczycieli.
Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik Pan Wójt zabierając głos powiedział między innymi :”Wysoka Rado, od początku roku borykamy się z problemami finansowymi wynikającymi z decyzji rządowych dot. zabezpieczeń kredytowych państwa.
Ten rok był dla mnie rokiem trudnym, ale zarazem rokiem, w którym po prostu większość społeczeństwa, a szczególnie ludzi tutaj siedzących na sali, może w większości obarczają mnie za decyzje związane z cięciami wydatków jak i ściąganiem dochodów do gminy”.
Dalej Pan Wójt powiedział, że problem oświaty dotyczy wszystkich gmin, gazeta Rzeczpospolita pisała, że 10-ciu gminom, które nie podjęły uchwał o likwidacji szkół, grozi bankructwo.
“Cięcia pójdą tam, gdzie ja uznam za stosowne, gdyż ja mam mandat zaufania, ja mam decydować o gminie. Wszelką odpowiedzialność za reformę, za podjęte decyzje biorę na siebie, w związku
z tym muszę te wszystkie wydatki przycisnąć. Chwała Bogu, że wychodzimy na prostą, może nie tak do końca, ale na płace dla nauczycieli środki będą zabezpieczone. Zawarłem ugodę z niektórymi pracownikami administracji, że do końca roku nie będą im wypłacane wynagrodzenia, dopiero w styczniu 2012 roku.. To jest i tak cud od Boga, że uratowaliśmy się przed upadłością, mając 3,5 mln zł braków w oświacie.”
W związku z powyższym – powiedział Pan Wójt – zostaną wystosowane następujące pisma:
- do Pani Beaty Worotyłko - Zastępcy Wójta: “proszę w terminie do 15-go listopada br. przedłożyć stanowisko w sprawie reformy oświaty, polegające na przekształceniu niektórych szkół w szkoły niepubliczne.
Żeby nie było zaskoczeniem, które szkoły pójdą do likwidacji.
Po tym terminie, jeśli Pani nie przedłoży stanowiska w tej sprawie, zostanie Pani odwołana
z pełnionej funkcji”.
- do Pani Czesławy Wiśniowskiej – Sekretarza Gminy - '”proszę w terminie do 15 -go listopada br. podobne stanowisko, ale w Urzędzie Gminy, zmniejszenie o 35% wydatków w Urzędzie Gminy, oraz przedłożenie koncepcji reform w jednostkach podporządkowanych.
Po tym terminie, jeśli Pani nie przedłoży w/w stanowiska, zostanie Pani odwołana”.
Dalej Pan Wójt powiedział: “nie chcę być postrzegany jako źle gospodarujący finansami.
Odpowiedzialność za całą gminę ponosimy my wszyscy, nie tylko ja.
Od września br. przewidziana jest następna podwyżka dla nauczycieli i słuszna, tylko, że ja tej podwyżki nie będę brał na siebie. Jeśli ta podwyżka będzie, to należy rozpocząć od teraz reformę nie tylko w oświacie, ale w całej gminie.
Te decyzje są nieodwołalne, chyba, że Państwo znajdziecie środek złoty, że pieniądze będą wpływać do Gminy Bircza. Tu musimy mieć świadomość, że odpowiedzialność za gminę weźmiemy wszyscy. Zwalanie odpowiedzialności za zadłużenie gminy na mnie nie jest prawdą.
Wszelkie uzyskane środki – dochody szły na płace dla nauczycieli, również środki pochodzące ze sprzedaży działek – wszyscy o tym wiedzieli.
Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za ten stan rzeczy, nie tylko ja.
Ja będę tylko przywódcą, podobnie jak Tusk będę dobierał sobie kadrę, która będzie wiodła Birczę do lepszego jutra.”
Po wypowiedzi Pana Wójta, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 67.050,00 zł.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr XXI/84/2011 stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części obrad został przedłożony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.130.000,00 zł.
Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik, uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XXI/85/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Jako ostatni został przedstawiony projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 rok.
Wyjaśnienia do projektu uchwały udzielił Pan Wójt.
Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XXI/86/2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Po podjęciu uchwał Pan Wójt poinformował, że obrał sobie za cel, że do końca roku
przygotuje program związany z zarządzaniem mieniem komunalnym.
“Grunty pójdą do sprzedaży tam, gdzie ja uznam za stosowne.
Jestem mieszkańcem tej gminy, chcę żyć w tej gminie, która będzie gminą atrakcyjną i gminą, która będzie się rozwijać”.
 
Ad.5
W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy głos zabrał Pan Janusz Demkiewicz – sołtys Nowej Wsi, a zarazem członek Podkarpackiej Izby Rolniczej, zgłaszając, że dziki wyrządzają ogromne szkody w uprawach rolnych, wchodzą nawet na podwórza rolników i jednocześnie
prosił o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Pan Wójt odpowiedział, że sprawa ta była przedmiotem obrad jednej z sesji i wówczas
mówił o powołaniu zespołu, który pilotowałby tę sprawę i do tej pory nikt się nie zgłosił.
“Deklarowałem wyznaczenie pracownika, który koordynowałby ten temat oraz samochód do dyspozycji. Rzeczywistość jest taka, że sam niczego nie zrobię. Teraz również proponuję, żeby stworzyć taki zespół.
 
Ad.6
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył XXI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 
 
 
 
 
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-12-05 15:10:32
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-12-05 15:11:44

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl