Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-09-2018, Wtorek, 17:18


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Strategia rozwoju Gminy

Cele strategiczne są konkretyzacją misji rozwoju i wskazują pożądane zasadnicze

kierunki zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta oraz jego związki z otoczeniem.

Cele te są równorzędne względem siebie, stąd też ich uszeregowanie spełnia jedynie

funkcje porządkujące.

C1

TWORZENIE JAK NAJLEPSZYCH WARUNKÓW DO TRWAŁEGO WZROSTU

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW ORAZ LOKALIZACJI INWESTYCJI

KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, ZWŁASZCZA W SFERZE TURYSTYKI I

LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO

C2

ZMIANY W ROLNICTWIE POLEGAJĄCE NA PROMOCJI I PRODUKCJI

ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ, ROZWÓJ AGROTURYSTYKI, DORADZTWA

ROLNICZEGO, ZORGANIZOWANYCH SKUPÓW PŁODÓW ROLNYCH

C3

OCHRONA WALORÓW I ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, A TAKŻE STAŁA POPRAWA ICH STANU

C4

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PODNOSZĄCEJ

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNĄ GMINY

Akordbud-Consulting sp. z o.o. w Krakowie

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 dla Gminy Bircza

45

3. CELE OPERACYJNE

· Cele operacyjne są konkretyzacją strategicznych celów rozwoju Birczy i

przedstawione zostały jako cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane potrzeby,

które należy zaspokoić. Formułując katalog celów operacyjnych uwzględniono te

problemy, które uznano za najważniejsze i najpilniejsze do realizacji w perspektywie

2013 roku.

· Stąd też realizacja strategicznych celów rozwoju Gminy Bircza będzie koncentrować

się przede wszystkim na działaniach mających na względzie stałe podnoszenie

warunków życia mieszkańców, tworzenie jak najlepszych warunków dla trwałego

rozwoju gospodarczego oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej Gminy Bircza, takich

jak:

· Dalsze zwiększanie atrakcyjności lokalizacyjnej gminy dla inwestorów

zewnętrznych (podaż terenów uzbrojonych, nowoczesna infrastruktura

techniczna),

· Aktywna i skuteczna ochrona walorów i zasobów przyrodniczych,

umożliwiająca zachowanie cennych - pod tym względem – obszarów gminy,

· Likwidacja niedoborów w zakresie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej

służących ochronie środowiska przyrodniczego,

· Znacząca poprawa funkcjonowania systemu transportowego i jego powiązań z

systemem wojewódzkim, powiatowym i krajowym,

· Podniesienie poziomu i warunków nauczania w szkołach,

· Poprawa standardu zamieszkiwania ludności i obsługi turystów,

· budowa i modernizacja ogólnodostępnych obiektów oraz urządzeń kulturalnych,

sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,

· Organizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych zarówno dla

mieszkańców, jak i turystów,

· Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Poniżej przedstawiono katalog celów operacyjnych (cele te są względem siebie

równorzędne, stąd też ich uszeregowanie ma jedynie charakter porządkowy):

Akordbud-Consulting sp. z o.o. w Krakowie

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 dla Gminy Bircza

46

tabela nr 11

Cele operacyjne

Realizacja

celu strategicznego

CO1. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz wyrównywanie szans

poprzez aktywną politykę gospodarczą, w tym utworzenie

Gminnego Centrum Aktywizacji

C1 – C2

CO2. Rozwój doradztwa rolniczego, zorganizowanych skupów

płodów rolnych, promocja zdrowej żywności C1

CO3. Poprawa warunków komunikacyjnych gminy C1 – C4

CO4. Stała poprawa poziomu i warunków nauczania w szkołach

poprzez rozwój pracowni internetowych, doposażenie szkolnych

pracowni tematycznych, remonty i rozbudowy szkół i gimnazjum

C1 – C2

CO5. Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego C1 – C2

CO6. Ochrona walorów i zasobów ekologicznych gminy C1, C3

CO7. Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej,

organizacja selektywnej zbiórki odpadów stałych

C1 – C4

CO8. Poprawa standardu gminnej infrastruktury rekreacyjnej,

turystycznej, wypoczynkowej i sportowej

C1 – C4

CO9 Stworzenie systemu małej retencji wodnej poprzez budowę

zbiorników wodnych

CO10. Zachowanie tożsamości kulturowej gminy i rozwój

działalności kulturalnej

C1, C3, C4

CO11. Współdziałanie z okolicznymi gminami przy

rozwiązywaniu wspólnych problemów

C1 – C3

CO12. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych gminy, rozwój

współpracy gospodarczej z partnerami z Republiki Słowackiej i

Ukrainy

C1 – C2

Akordbud-Consulting sp. z o.o. w Krakowie

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 dla Gminy Bircza

47

4. ZADANIA REALIZACYJNE

Do każdego celu operacyjnego przyporządkowano określony zestaw zadań

realizacyjnych wraz z uzasadnieniem ich podjęcia. Są one środkami realizacji strategicznych

celów rozwoju Gminy Bircza.

Z punktu widzenia przedmiotowego (rodzajowego) przedstawione poniżej zadania

realizacyjne można zaliczyć do następujących kategorii:

· zadania inwestycyjne,

· zadania ochronne oraz racjonalizujące wykorzystanie zasobów,

· zadania informacyjno-promocyjne,

· zadania inspirujące, stymulujące i wspierające.

Z kolei, z punktu widzenia podmiotowego (kompetencyjnego) zadania realizacyjne

można podzielić na:

· zadania własne, za realizację których są odpowiedzialne z mocy prawa władze miasta,

· zadania obce, za realizację których są odpowiedzialne z mocy prawa inne podmioty

decyzyjne (np. powiat, województwo, władze centralne).

W przypadku zadań wykraczających poza ustawowe kompetencje władz miasta

powinny one:

· prowadzić działania inspirujące, stymulujące i wspierające realizację określonych zadań,

· współpracować przy realizacji określonych zadań ze stosownymi podmiotami

decyzyjnymi,

· wpływać na stosowne władze i monitować je, aby zrealizowały one zadania przypisane

im z mocy prawa.

Akordbud-Consulting sp. z o.o. w Krakowie

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 dla Gminy Bircza

48

5. KATALOG ZADAŃ REALIZACYJNYCH

5.1. Cel operacyjny CO1:

Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywną politykę gospodarczą, w tym

utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej

tabela nr 12

Zadania realizacyjne

CO1ZR1 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów

aktywności gospodarczej i terenów wydzielonych pod rozwój lecznictwa uzdrowiskowego

CO1ZR2 Przygotowanie terenów pod inwestycje produkcyjno-usługowe, oraz turystyczne w tym

przede wszystkim w Strefie Aktywności Gospodarczej

CO1ZR3 Wspieranie rozwoju bazy turystycznej

CO1ZR4 Pomoc organizacyjno-prawna przy tworzeniu firm przez mieszkańców gminy

CO1ZR5 Stworzenie preferencyjnych ulg i zachęt do prowadzenia działalności gospodarczej

CO1ZR6 Prowadzenie aktualnej oferty inwestycyjnej gminy oraz systemu diagnozowania przemian

gospodarki lokalnej

CO1ZR7 Współpraca władz gminy z lokalnymi przedsiębiorcami – utworzenie Klubu (Rady) Biznesu

CO1ZR8 Proinwestycyjna polityka finansowa władz gminy

5.2. Cel operacyjny CO2:

Rozwój doradztwa rolniczego, organizacja skupów płodów rolnych , promocja zdrowej

żywności

tabela nr 13

Zadania realizacyjne

CO2ZR1 Utworzenie punktu doradztwa rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem zasad rolnictwa

ekologicznego i prowadzenia gospodarstw zgodnie z zasadą dobrej kultury rolnej.

CO2ZR2 Promocja zdrowej żywności, wypromowanie lokalnych produktów przetwórstwa rolnego

Akordbud-Consulting sp. z o.o. w Krakowie

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 dla Gminy Bircza

49

CO2ZR3 Organizacja skupów płodów rolnych w porozumieniu z organizacjami producenckimi.

5.3. Cel operacyjny CO3:

Poprawa warunków komunikacyjnych gminy

tabela nr 14

Zadania realizacyjne

CO3ZR1 Dokonanie kompleksowej oceny stanu technicznego układu drogowo-ulicznego

CO3ZR2 Uzupełnienie brakujących odcinków dróg w sieci gminnej wraz z kompleksową

modernizacją dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych.

CO3ZR3 Budowa ścieżek spacerowych i ścieżek rowerowych

CO3ZR4 Budowa parkingów i miejsc postojowych

5.4. Cel operacyjny CO4:

Stała poprawa poziomu i warunków nauczania w szkołach i placówkach opiekuńczowychowawczych

tabela nr 15

Zadania realizacyjne

CO4ZR1 Modernizacja bazy szkolnej, poprzez kompleksowe remonty szkół podstawowych,

rozbudowa gimnazjum oraz zaplecza sportowego /hala sportowa wraz z basenem/

CO4ZR2 Wspieranie funkcjonowania pracowni internetowych i zajęć pozalekcyjnych

5.5. Cel operacyjny CO5:

Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Akordbud-Consulting sp. z o.o. w Krakowie

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 dla Gminy Bircza

50

tabela nr 16

Zadania realizacyjne

CO5ZR1 Wspieranie realizacji programu „Bezpieczna Gmina”

CO5ZR2 Popieranie stworzenia systemu monitorowania w poszczególnych miejscowościach gminy,

szczególnie miejsc niebezpiecznych

CO5ZR3 Przeciwdziałanie patologiom społecznym

5.6. Cel operacyjny CO6:

Ochrona walorów i zasobów ekologicznych gminy

tabela nr 17

Zadania realizacyjne

CO6ZR1 Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji zasobów przyrodniczych gminy

CO6ZR2 Zagospodarowanie i konserwacja istniejących terenów zieleni oraz rozbudowa sieci

ścieżek dydaktycznych pieszych i rowerowych eksponujących walory przyrodnicze gminy

CO6ZR3 Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, szczególnie dzieci

i młodzieży

CO6ZR4 Wykorzystanie bazy dydaktycznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego “Lasy Birczańskie”

5.7. Cel operacyjny CO7:

Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i odpadami stałymi

tabela nr 18

Zadania realizacyjne

Akordbud-Consulting sp. z o.o. w Krakowie

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 dla Gminy Bircza

51

CO7ZR1 Budowa nowej sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Bircza

z perspektywą rozbudowy na miejscowości sąsiednie – Korzeniec, Stara Bircza, Nowa Wieś, Wola

Korzeniecka.

CO7ZR2 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków na terenie gminy,

zgodnie z programem “Błękitny San”

CO7ZR3 Budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej

CO7ZR4 Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów stałych

CO7ZR5 Budowa zakładu segregacji odpadów stałych

5.8. Cel operacyjny CO8:

Poprawa standardu infrastruktury rekreacyjnej, wypoczynkowej

i sportowej

tabela nr 19

Zadania realizacyjne

CO8ZR1 Zagospodarowanie turystyczno-wypoczynkowe terenów

CO8ZR2 Budowa nowych oraz modernizacja istniejących obiektów i urządzeń sportowych

CO8ZR3 Budowa wyciągów narciarskich połączony siecią narciarskich tras biegowych

5.9. Cel operacyjny CO9:

Stworzenie systemu małej retencji wodnej poprzez budowę zbiorników wodnych.

tabela nr 20

Zadania realizacyjne

CO9ZR1 Budowa głównego zbiornika retencyjnego w miejscowości Malawa

CO9ZR2 Budowa sieci drobnych zbiorników retencyjnych w zlewni rzeki Stupnica, z przeznaczeniem

na powierzchniowe ujęcia wody.

Akordbud-Consulting sp. z o.o. w Krakowie

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 dla Gminy Bircza

52

5.10. Cel operacyjny CO10:

Zachowanie tożsamości kulturowej i rozwój działalności kulturalnej

tabela nr 21

Zadania realizacyjne

CO10ZR1 Opracowanie i realizacja programu rewitalizacji zabytkowej substancji gminy

CO10ZR2 Tworzenie lokalnego patriotyzmu

CO10ZR3 Wspieranie działalności stowarzyszeń i towarzystw kulturalnych, lokalnych twórców

kultury oraz amatorskiego ruchu artystycznego

CO10ZR4 Stworzenie koncepcji funkcjonowania kultury w gminie Bircza

CO10ZR5 Wspieranie rozwoju działalności muzeum lokalnego

CO10ZR6 Organizacja festiwali, plenerów i warsztatów oraz festynów o zasięgu regionalnym,

ogólnopolskim i międzynarodowym głównie współudział w organizacji Festiwalu Galicja

5.11. Cel operacyjny CO11:

Współdziałanie z okolicznymi gminami przy rozwiązywaniu wspólnych problemów

tabela nr 22

Zadania realizacyjne

CO11ZR1 Wzajemne informowanie się o zamierzeniach rozwojowych

CO11ZR2 Opracowanie programów realizacji wspólnych zadań

CO11ZR3 Rozwijanie działalności Stowarzyszenia Gmin Pogórza Przemyskiego

5.12. Cel operacyjny CO12:

Rozwijanie kontaktów międzynarodowych gminy

tabela nr 23

Akordbud-Consulting sp. z o.o. w Krakowie

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 dla Gminy Bircza

53

Zadania realizacyjne

CO12ZR1 Współpraca ze Związkiem Mikroregion Beskid z Republiki Słowackiej oraz Starostwem

Stary Sambor z Ukrainy

CO12ZR2 Rozszerzenie istniejących kontaktów międzynarodowych gminy o problemy gospodarcze

(poszukiwanie inwestorów)

CO12ZR3 Nawiązywanie nowej partnerskiej współpracy z gminami europejskimi.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Plan Rozwoju Lokalnego_Bircza_01.pdfPlik PDF 436.38 Kb
Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:43
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl