Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
24-10-2020, Sobota, 16:14


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Kierownictwo Urzędu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

                        
Ja, niżej podpisany(a), ………Jerzy Zenon Góralewicz……………

                                      (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) …………………08.07.1957 w Birczy……

……Wójt Gminy Bircza…..
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 100.000 zł ......
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   ....ok. 20.000 USD
- papiery wartościowe: ...........nie dotyczy.............................. na kwotę: ..................
II.

Nieruchomości:

1.      Dom o powierzchni:…350………………m2.., o wartości: 250.00 zł
    tytuł prawny: ...................wspólność majątkowa..........
  2. Mieszkanie o powierzchni: ......... nie dotyczy........., o wartości: ...........
      tytuł prawny: ...........................................
3. Gospodarstwo rolne:
    rodzaj gospodarstwa: ……domowe........, powierzchnia: .......0.90 ha.
   o wartości:......................10.000 zł ..........
   rodzaj zabudowy: ..........budynek gospodarczy..................................
   tytuł prawny: ...............wspólność majątkowa...............................
   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i
   dochód w wysokości: ..................................
4. Inne nieruchomości:
    powierzchnia: ...........lokal handlowy  o pow 66 m2………….

    o wartości: ..............ok 60.000 zł ......................
    tytuł prawny: ................. wspólność majątkowa.........................................
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i
emitenta udziałów:
...................................... nie dotyczy..........................................
.................................................................................
.................................................................................
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
..................................... nie dotyczy.............................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ałam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ....................... nie dotyczy.........................................
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i
emitenta akcji:
................................. nie dotyczy...................................
.....................................................................
......................................................................
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
................................... nie dotyczy...................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: .............. nie dotyczy......................................
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
......................................... nie dotyczy............................................................
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę
    prawną i przedmiot działalności):
     ............................... nie dotyczy................................................................

   - wspólnie z innymi osobami .................................................
     .................................................. nie dotyczy............................................
   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
   i dochód w wysokości: ................... nie dotyczy..................
2. Zarządzam działalnocią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ............................................. nie dotyczy...................................
   .............................................................................
   - osobiście ..................... nie dotyczy.......................................
   - wspólnie z innymi osobami ...............................
     .................................... nie dotyczy........................................
   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
   w wysokości: .......................................................
   ............................................ nie dotyczy...................................
VII.
  1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
     .................................... nie dotyczy........................................
   - jestem członkiem zarządu (od kiedy): .... nie dotyczy..........
   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .... nie dotyczy........
     ............................................................ nie dotyczy...............
   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.........
     ..........................................................................
  Z tego tytułu osiagnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
  w wysokości: ................. nie dotyczy.....................................
2. W spółdzielniach:
   ............................................................................
   ................................... nie dotyczy.........................................
   - jestem członkiem zarządu (od kiedy):
     ........................................ nie dotyczy..................................
     ..........................................................................
   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........
     ....................................... nie dotyczy..................................
     .........................................................................
   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
     .......................................... nie dotyczy...............................
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
  wysokości: ........................................................
  ............................................ nie dotyczy...............................
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
   ..........................................................................
   ........................................... nie dotyczy...............................
   - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................
     ....................................... nie dotyczy.................................
   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............
     .................................... nie dotyczy....................................
     ........................................................................
   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
     .............................. nie dotyczy...........................
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
  wysokości: ............... nie dotyczy........................................
  ..........................................................................
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu:
..................................... nie dotyczy...........................................
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ...

1.      Mazda 626. rok prod. 1996.........................

2.      Ford Transit rok prod. 1995…………….

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):

Inwest Bank  zakup sam Ford Transit ok. 2400 €

Bank Spółdzielczy Żurawica o/Bircza- ok. 15.000 zł

 


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:42
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:42

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl