Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
24-10-2020, Sobota, 17:29


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Kierownictwo Urzędu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
                        
Ja, niżej podpisany(a), Elżbieta Joanna Majcher-Długosz
                                       
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 08.07.1973r. w Olecku


Urząd Gminy w Birczy, Podinspektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.
984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   nie dotyczy
- papiery wartościowe: .......nie dotyczy.... na kwotę: ..................
II.
1. Dom o powierzchni: .......50m2..., o wartości: ..............
    tytuł prawny: ......akt notarialny...........nie dotyczy..............................................
  2. Mieszkanie o powierzchni: .......m2, o wartości: .........
      tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
    rodzaj gospodarstwa: .....nie dotyczy...., powierzchnia: .......................
   o wartości:..............................................................
   rodzaj zabudowy: ...........nie dotyczy........
   tytuł prawny: ................nie dotyczy...........
   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i
   dochód w wysokości: .......................................
4. Inne nieruchomości:
    powierzchnia: .....0,17 ha.............

  o wartości: ..............
    tytuł prawny: akt notarialny
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i
emitenta udziałów:
...............................................................
................nie dotyczy............................
...............................................................
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
...............................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ................................................................
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i
emitenta akcji:
...............................................................
...................nie dotyczy.........................
...............................................................
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
...............................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ....................................................
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
.........nie dotyczy.............
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę
    prawną i przedmiot działalności):
     .......................nie dotyczy..................................
   - wspólnie z innymi osobami ...............................
     .......................nie dotyczy..........
   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
   i dochód w wysokości: .....................................
2. Zarządzam działalnocią gospodarczą lub jestem
   przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy
   podać formę prawną i przedmiot działalności): .............
   .........................nie dotyczy..........
   - osobiście ........................................
   - wspólnie z innymi osobami ...............................
     .......................nie dotyczy..............
   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
   w wysokości: ..............................................
   ........................nie dotyczy..........................
VII.
  1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
     ............... nie dotyczy.........
   - jestem członkiem zarządu (od kiedy): 
   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............
     .........................................................
   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
     .........................................................
  Z tego tytułu osiagnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
  w wysokości: .................nie dotyczy..........
2. W spółdzielniach:
   .....................nie dotyczy...................
   ...........................................................
   - jestem członkiem zarządu (od kiedy):
     ....................nie dotyczy..................
     .........................................................
   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........
     ....................nie dotyczy..................
     .........................................................
   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
     ........................nie dotyczy......................
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
  wysokości: ............nie dotyczy..........
  ............................................................
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
   ..........................nie dotyczy...............
   ...........................................................
   - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................
     ......................nie dotyczy.................
   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............
     .........................................................
     .........................................................
   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
     .........................................................
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
  wysokości: .................................................
  ...........................nie dotyczy...............
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu:

.......z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy – 23.219.33 zł.....................................
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w
przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i
rok produkcji): .......Samochód osobowy...Honda 1990r.........................................................
...............................................................
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): .............nie dotyczy......................

 


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:42
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:42

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl