Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
24-10-2020, Sobota, 16:01


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Kierownictwo Urzędu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

                        
Ja, niżej podpisany(a), ……Grażyna Kwaśnicka - Kowalska………………

                                      (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 20.03.1958 r. w Birczy …………………Urząd Gminy w Birczy - inspektor………………………………………………..
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .......nie dotyczy.................
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   ....................... nie dotyczy...
- papiery wartościowe: .................. nie dotyczy....................... na kwotę: ..................
II.

Nieruchomości:

1.      Dom o powierzchni:…………100 m2.., o wartości:………65 tyś zł ...........
    tytuł prawny: ..............................współwłasność małżeńska.............................
  2. Mieszkanie o powierzchni: ........... nie dotyczy......., o wartości: ………......
      tytuł prawny: ...........................................
3. Gospodarstwo rolne:
    rodzaj gospodarstwa: ……ogólnorolne.........., powierzchnia: ...........3,99 ha
   o wartości:......................7 980 zł..................................
   rodzaj zabudowy: ................budynek inwentarsko - składowy..................
   tytuł prawny: ....................... współwłasność małżeńska............................
   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i
   dochód w wysokości: .............brak.....................
4. Inne nieruchomości:
    powierzchnia: ........................... nie dotyczy. ………….

    o wartości: ................ nie dotyczy...................................
    tytuł prawny: ............................własność..............................
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i
emitenta udziałów:
............................................ nie dotyczy....................................
.................................................................................
.................................................................................
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
..................................................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ałam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ................................................................
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i
emitenta akcji:
............................ nie dotyczy........................................
.....................................................................
......................................................................
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
......................................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ....................................................
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
......................................... nie dotyczy............................................................
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę
    prawną i przedmiot działalności):
     .......................................... nie dotyczy.....................................................

   - wspólnie z innymi osobami .................................................
     ..............................................................................................
   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
   i dochód w wysokości: .....................................
2. Zarządzam działalnocią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ................................... nie dotyczy.............................................
   .............................................................................
   - osobiście ............................................................
   - wspólnie z innymi osobami ...............................
     .............................................................................
   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
   w wysokości: .......................................................
   ...............................................................................
VII.
  1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
     .............................. nie dotyczy..............................................
   - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..............
   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............
     ...........................................................................
   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
     ..........................................................................
  Z tego tytułu osiagnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
  w wysokości: ......................................................
2. W spółdzielniach:
   ................................. nie dotyczy...........................................
   ............................................................................
   - jestem członkiem zarządu (od kiedy):
     ..........................................................................
     ..........................................................................
   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........
     .........................................................................
     .........................................................................
   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
     .........................................................................
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
  wysokości: ........................................................
  ...........................................................................
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
   ........................ nie dotyczy..................................................
   ..........................................................................
   - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................
     ........................................................................
   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............
     ........................................................................
     ........................................................................
   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
     .........................................................
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
  wysokości: .......................................................
  ..........................................................................
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu:
................................ nie dotyczy................................................
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ............................................... OPEL CORSA-1998 r. .......................................................................

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): ..................... nie dotyczy............................................................


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:42
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:42

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl