Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
24-10-2020, Sobota, 17:16


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Kierownictwo Urzędu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
                        
Ja, niżej podpisany(a), Jerzy Zenon Góralewicz
                                          (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 08.07.1957 w Birczy
Wójt Gminy, Urząd Gminy w Birczy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.
984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ....150.000...

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   15.000 USD
- papiery wartościowe: .......nie dotyczy.... na kwotę: ..................
II.
1. Dom o powierzchni: 300 m2, o wartości: ...... ok. 250 000.00........
   tytuł prawny:  współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: ... nie dotyczy.... m2, o wartości: .........
   tytuł prawny: ............nie dotyczy.............
3. Gospodarstwo rolne:
   rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy
   o wartości: ...................
   rodzaj zabudowy: ...........nie dotyczy........
   tytuł prawny: ................nie dotyczy...........
   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i
   dochód w wysokości: .......................................
4. Inne nieruchomości:
   powierzchnia: ....1. Działka o pow 0,90 ha ,          2. Lokal handlowy ...................
   o wartości: ...   .......... ko. 60.000 .............................
   tytuł prawny: ..............współwłasność .....................
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i
emitenta udziałów:
...............................................................
................nie dotyczy............................
...............................................................
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
...............................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ................................................................
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i
emitenta akcji:
...............................................................
...................nie dotyczy.........................
...............................................................
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
...............................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ....................................................
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .............
...............................................................
....................nie dotyczy........................
...............................................................
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę
   prawną i przedmiot działalności): ..nie dotyczy........
   - osobiście ..........nie dotyczy.............
     .........................................................
   - wspólnie z innymi osobami ...............................
     .......................nie dotyczy..........
   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
   i dochód w wysokości: .....................................
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
   przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy
   podać formę prawną i przedmiot działalności): .............
   .........................nie dotyczy..........
   - osobiście ........................................
   - wspólnie z innymi osobami ...............................
     .......................nie dotyczy..............
   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
   w wysokości: ..............................................
   ........................nie dotyczy..........................
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...........
   .......................nie dotyczy.....................
   - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................
     .............nie dotyczy................................
   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............
     .........................................................
   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
     .........................................................
  Z tego tytułu osiagnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
  w wysokości: .................nie dotyczy..........
2. W spółdzielniach:
   .....................nie dotyczy...................
   ...........................................................
   - jestem członkiem zarządu (od kiedy):
     ....................nie dotyczy..................
     .........................................................
   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........
     ....................nie dotyczy..................
     .........................................................
   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
     ........................nie dotyczy......................
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
  wysokości: ............nie dotyczy..........
  ............................................................
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
   ..........................nie dotyczy...............
   ...........................................................
   - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................
     ......................nie dotyczy.................
   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............
     .........................................................
     .........................................................
   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
     .........................................................
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
  wysokości: .................................................
  ...........................nie dotyczy...............
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu: ...................................
........................nie dotyczy....................
...............................................................
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w
przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i
rok produkcji): Mazda 626 rok – 1996 – ok 15.000
.......................Ford Transit rok – 1994 – ok 15.000
...............................................................
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): ...........................................
..........................nie dotyczy..................
...............................................................
...............................................................


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:43
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl