Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
24-10-2020, Sobota, 17:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Kierownictwo Urzędu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE


wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Ja, niżej podpisany(a), 
Piotr Słowiński
urodzony(a) 16.02.1976 w Kłokowicach

Urząd Gminy w Birczy - podinspektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:-10 000 zł-
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:-nie dotyczy-
- papiery wartościowe:-nie dotyczy-na kwotę:-

II.
1. Dom o powierzchni:  -m2,.o wartości:
tytuł prawny: 
2. Mieszkanie o powierzchni:-nie dotyczy-m2, o wartości:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:, powierzchnia:.
o wartości:  
rodzaj zabudowy:-nie dotyczy-
tytuł prawny:-nie dotyczy-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:908,66 zł 
4. Inne nieruchomości:działka rolna o powierzchni 1,82 ha 
powierzchnia:
o wartości:6 000 zł
tytuł prawny:własność

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:-
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:-
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:-

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):-
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:-
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):-
- osobiście-
- wspólnie z innymi osobami-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):-
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):-
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):-
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-
2. W spółdzielniach:-
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):-
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):-
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:-
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):-
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):-
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:dochody małżonka w 2005 r.- 7 480 zł 

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):samochód osobowy Fiat Punto 85 1999 r 

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):-


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:46
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:46

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl