Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-02-2020, Czwartek, 05:06


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr II/2012

Protokół Nr II/2012 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 15 lutego 2012 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz.9.00 do godz.10.00

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14 Nieobecna była Radna Pani Teresa Madej..

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska,

Sekretarz Gminy Bircza – Pani Czesława Wiśniowska , Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Wiśniowska, Dyrektor SP Leszczawa Dolna – Pani Maria Pawliszyn, Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, Dyrektor SP Lipa – Pani Jolanta Lichota, Dyrektor SP Żohatyn – Pani Edyta Płowy, Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Listy obecności uczestniczących w sesji stanowią załącznik do protokołu.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

4.      Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

5.      Podjęcie uchwał:

- w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest

dla Gminy Bircza na lata 2012-2032,

- w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bircza niektórych nieruchomości,

- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

- w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

- w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Birczy.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

7. Zakończenie obrad.

Ad 1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone 2 projekty uchwał: w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, tj obręb Brzeżawa oraz w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, tj. obręb Brzeżawa.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4.

W tym punkcie porządku obrad sprawozdanie ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od dnia 30 stycznia 2012 do dnia 15 lutego 2012 złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:

1.      spotkał się z Panem Zbigniewem Kopczakiem – Nadleśniczym Nadleśnictwa Bircza w sprawie zakupu działki w miejscowości Rudawka na potrzeby Koła Łowieckiego, tj. postawienie wiaty itp.

2.      Rozmawiał z P.Nadleśniczym w sprawie wspólnego remontu dróg: była Lecznica – Huta Brzuska, droga Sufczyna -Huta Brzuska i droga Bircza - Rudawka. Drogi te będą mogły być wykorzystane jako trasy turystyczne,

3.      spotkał się z zarządcą b.PGR w Leszczawie Dolnej, który jest zainteresowany dzierżawą około 200 ha gruntów na posadzenie wierzby energetycznej.

Proponował, żeby jak najwięcej gruntów było dzierżawionych w poszczególnych sołectwach na terenie gminy, by nie leżały odłogiem,

4.      był w Rzeszowie w sprawie środków na usuwanie skutków powodzi, gmina otrzyma dość pokaźną sumę pieniędzy,

5.      był w sprawie środków , które otrzymamy z FOGR i które to środki zostaną wykorzystane na remont dróg,

6.      spotkał się z projektantem oczyszczalni ścieków w Birczy, poczynione zostały pewne ustalenia, najprawdopodobniej w przyszłym roku zostanie złożony wniosek do Unii Europejskiej o środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Birczy,

7.      był w Zakładzie Energetycznym w sprawie likwidacji Posterunku Energetycznego w Birczy, ale żadne pisma nie pomogły i Zakład zostanie przeniesiony do Dynowa,

8.      uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Bieszczadzkich Pogranicza, w którym uczestniczył również Kurator Oświaty oraz Wojewoda. Głównym tematem były sprawy dot. oświaty. We wszystkich 10-ciu gminach, które należą do Związku zostało zlikwidowane po 2 lub 3 szkoły i przekształcone w Stowarzyszenia. W naszej gminie w związku z likwidacją szkół od tego roku mamy oszczędności.

Drugim tematem posiedzenia była sprawa utworzenia Turnickiego Parku Narodowego,

do Pani Marszałek Kopacz zostało wystosowane pismo, by w tej sprawie były uwzględniane uwagi samorządów,

9.      uczestniczył w zebraniu wiejskim w Żohatynie, Kuźminie oraz w zebraniu strażackim

w Lipie,

10.  był w Agencji Rynku Rolnego w celu przeprowadzenia rozmów w sprawie zakupu działki na skład drewna dla lasu wsi Malawa,

11.  złożył wniosek o wydanie pozwolenia na remont cerkwi w Kotowie,

12.  nadzorował remont garażu OSP w Brzeżawie,

13.  nadzorował remont Gminnego Ośrodka Kultury w Birczy,

14.  z Panem Przewodniczącym Rady uczestniczył w spotkaniu z Minister Sportu – Panią Muchą,

15.  uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Pod koniec swojego wystąpienia Pan Wójt proponował, żeby wycinki drzew oraz zakrzaczeń przy rzekach dokonać w czynie społecznym przy pomocy strażaków i pod nadzorem sołtysów.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:

- jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Bircza na lata 2012-2032”.

Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Worotyłko – zastępcę Wójta uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XXVII/9/2012 stanowi załącznik do protokołu,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVII/10/2012 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bircza niektórych nieruchomości, dot. działek składających się na drogę do Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipa,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVII/11/2012 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działek położonych w miejscowości Kuźmina,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVII/12/2012 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 373/3 o pow. 0,57 ha położonej w obrębie Brzeżawa,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVII/13/2012 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 397 o pow. 0,25 ha położonej w obrębie Brzeżawa,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVII/14/2012 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki położonej w miejscowości Wola Korzeniecka,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVII/15/2012 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki położonej w Nowej Wsi,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVII/16/2012 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. oddania w wieczyste użytkowanie działki Nr 65/1 o pow. 0,99 ha, położonej w Brzeżawie w formie bezprzetargowej na okres 99 lat na rzecz Stowarzyszenia Muzeum Wsi Podkarpackiej z siedzibą w Brzeżawie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w/w Stowarzyszenia.

Wyjaśnienia do uchwały udzieliła Pani Grażyna Ćwan – Radna miejscowości Brzeżawa.

Jako ostatni został przedstawiony projekt uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Birczy.

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to pierwszy etap reformy w Gminie, zgodnie z zaleceniami Radnych.

Radny Pan Zbigniew Urban skierował pytanie do Wójta, a mianowicie kto będzie obsługiwał szkoły, które pozostały oraz jak mu wiadomo Wójt zobowiązał się, że szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia również będą obsługiwane przez ZEAS.

Ponadto Pan Urban zapytał, co będzie z osobami, które są zatrudnione w ZEAS.

Pan Wójt odpowiedział, że prowadzenie szkół przyjmą urzędnicy, część ludzi będzie zatrudniona oczywiście na warunkach, które przyjmą, jeżeli takie przyjmą, natomiast część osób będzie musiała być zwolniona, takie są realia i nic na to nie poradzimy.

Jeśli zaś chodzi o obsługę szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia, Pan Wójt zadeklarował, że zleci prowadzenie księgowości tych szkół swojemu synowi, który zajmuje się prowadzeniem księgowości jego małżonki.

Pani Ewa Beń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sufczynie zapytała, co będzie z projektami, które realizują szkoły, gdyż w projektach jest wpisane, że organem prowadzącym jest ZEAS.

Pan Wójt odpowiedział, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy będzie prowadzić je Gmina. To Gmina realizuje wszystkie projekty, tylko wykonawcami tych projektów są jednostki podporządkowane, albo szkoła, albo ZEAS, albo GOK.

Pan Przewodniczący zabierając głos w tej sprawie powiedział, że Wójt na pewno doceni doświadczonych pracowników , tak jak np. P. Dyrektor ZEAS, na pewno do tego tematu podejdzie z rozwagą. Wszyscy znamy Wójta i wiemy, że specjalnie złośliwie nigdy nikomu krzywdy nie zrobił, tak na pewno postąpi również w tej sytuacji.

W związku z tym, że w powyższej sprawie nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji ZEAS w Birczy..

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta 13- głosami „za” i 1 głosie wstrzymującym się i jako Nr XXVII/17/2012 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

Pan Wójt zwrócił się z prośbą o możliwość zorganizowania sesji nadzwyczajnej dot. finansowania hali ze środków Unii Europejskiej.

W tym roku hala sportowa musi być oddana pod klucz.

Kolejną sesję Pan Wójt proponował poświęcić tematowi zabezpieczenia oraz regulacji koryt rzek i potoków, wycięcia zakrzaczeń przy korytach rzek oraz zabezpieczeń mostów.

Pan Wójt będąc przy głosie na prośbę Radnego Pana Zbigniewa Urbana poinformował o tym, jakie były zobowiązania wymagalne od roku 2007 i tak:

Rok 2007 - 693.000

Rok 2008 - 702.062

Rok 2009 - 1.509.613

Rok 2010 - 722.000

Rok 2011 - 349.214

Wniosek z tego jest taki, że „zaciskanie pasa” pozwala na oddłużanie się, a nie zadłużanie się – powiedział Pan Wójt.

Pan Wójt poinformował, że realizowany jest w szkołach projekt Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej, fundusz ten daje część środków na nauczanie języka angielskiego, ale od tego roku Gmina musi dopłacać 20%, to w tym roku wyszłoby 1.800,00 zł, na następny rok 40%, czyli wyjdzie 3.600,00 zł i w trzecim roku – w 2014-2015 – 4.000,00 zł.

Pan Wójt prosił o zaakceptowanie powyższego tematu.

Radny Pan Zbigniew Urban przeprosił Pana Przewodniczącego za wypowiedź na ostatniej sesji Rady Gminy, a mianowicie, że opinia RIO powinna być dołączona do materiałów na sesję budżetową, takiego wymogu nie ma.

„Sugerowałem się tym, że w poprzednich latach tak się praktykowało” - dodał Pan Urban.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w poprzednich latach budżet był uchwalany do końca marca, a w tej chwili do końca stycznia i jest to technicznie niemożliwe.

Ad.7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady zamknął XXVII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Danuta Fornal

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2012-07-23 13:06:55
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-07-23 13:08:39

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl