Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-02-2020, Czwartek, 05:19


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr IV/2012

 

Protokół Nr IV/2012
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 30 marca 2012 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.9.00 do godz.12.30
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny Pan Czesław Mliczek (usprawiedliwiony – dłuższe leczenie sanatoryjne).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska,
Sekretarz Gminy Bircza – Pani Czesława Wiśniowska , Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar, Dyrektor SP Leszczawa Dolna – Pani Maria Pawliszyn, Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan Krzysztof Urban, w/z Dyrektora RZGW w Krakowie Pan Marek Janusz – główny specjalista d/s gospodarki wodnej RZGW, Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Listy obecności uczestniczących w sesji stanowią załącznik do protokołu.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.
4.      Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.
5.      Zabezpieczenie rzeki Stupnica w Gminie Bircza przed powodzią.
6.      Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Bircza w okresie wiosennym ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia jakie niesie wypalanie traw.
7.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie przekazania w nieodpłatne użyczenie budynku komunalnego oraz nieruchomości gruntowej położonej w Kuźminie wraz z mieniem ruchomym na rzecz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Kuźminie,
- w sprawie przekazania w nieodpłatne użyczenie budynku komunalnego oraz nieruchomości gruntowej położonej w Żohatynie wraz z mieniem ruchomym na rzecz Stowarzyszenia Wspólne Dobro w Żohatynie,
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bircza w 2012 roku“,
- w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Bircza,
- w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/14/2012 Rady Gminy w Birczy z dnia
15 luty 2012 r.,
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Bircza na 2012 rok,
- w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.
8.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
9.      Zakończenie obrad.
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował następujące zmiany:
- pkt 4 przenieść na poz.6, natomiast punkt 6 przyjąć jako pkt 4,
- wprowadzenie dwóch projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – kwota 321.500,00 zł oraz kwota 1.542.732,61 zł,
- wprowadzenie dwóch projektów uchwał w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w pkt 7 po projekcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Bircza - “Stanowisko Rady Gminy w sprawie znakowania zwierząt”.
W/w wnioski Wójta zostały kolejno poddane pod głosowanie i zostały przyjęte jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.3.
Protokoły z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt poinformował, że otrzymał pismo z Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, że nikt z przedstawicieli PSP nie będzie uczestniczył w sesji.
Również Pan Andrzej Atamańczuk specjalista ds Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej w Gminie Bircza nie mógł uczestniczyć w niniejszej sesji.
W związku z tym Pan Wójt odczytał “Analizę bezpieczeństwa pożarowego Gminy Bircza za I kwartał 2012 roku, przygotowaną przez P.Atamańczuka, stanowiącą załącznik do protokołu.
Następnie Pan Wójt powiedział, że w roku bieżącym na terenie naszej gminy zdarzyło się dość dużo pożarów. Każdy wyjazd jednostki OSP do pożaru pociąga za sobą duże koszty, uszczuplające budżet gminy. To zakrawa na deufraudację naszych pieniędzy. Dlatego w tym zakresie należy coś zrobić, by zapobiec pożarom, musimy zrobić dochodzenie wspólnie z Policją tam, gdzie tych pożarów było najwięcej.
Pan Wójt poinformował, że w najbliższym czasie zorganizuje spotkanie z Zarządem Kryzysowym Ochrony Przeciwpożarowej w Gminie Bircza w celu ustalenia kierunków działania w zakresie dotyczącym powyższego tematu.
Pan Przewodniczący zapytał Radnego Powiatu – Pana Piotrowskiego, jakie stanowisko w sprawie wypalania traw zajął Powiat.
Pan Piotrowski odpowiedział, że niedawno była sesja Rady Powiatu i temat ten w ogóle nie był poruszany.
Pan Przewodniczący zabierając głos w powyższej sprawie powiedział między innymi, że jest to bardzo poważny problem, występujący nie tylko na terenie Gminy Bircza. Wszyscy jakby nie zgadzamy się z wypalaniem traw, a jak się to robi, to przymykamy oczy.
Wypalanie traw, to duże niebezpieczeństwo, gdyż od tego mogą płonąć lasy, budynki itd.
Tutaj większość mieszkańców oczekuje, że władza jest silna.
Wszyscy chcemy, żeby było ładnie i czysto, a wypalamy trawy i wyrzucamy śmieci.
Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Krzysztofowi Urban – Kierownikowi Posterunku Policji w Birczy, który wypowiedział się na temat wypalania traw.
Stwierdził on, że jest to problem – jak powiedział Pan Przewodniczący, który występuje nie tylko na terenie Gminy Bircza. Najgorsze jest to, że prawdopodobnie wszyscy wiemy, kto to robi, ale istnieje zmowa milczenia. Najczęściej wypalanie traw występuje w terenach mało zaludnionych. My jako Policja oferujemy pomoc, staramy się rozwiązywać problem wypalania traw poprzez ściganie przestępców, stosowanie kar.
Podobna sprawą jaką jest wypalanie traw, jest również wysypywanie śmieci. Jest to również problem trudny, ale niestety istniejący na terenie naszej gminy.
Pan Wójt wnioskował, żeby tam, gdzie występuje najwięcej pożarów związanych z wypalaniem traw, gdzie było najwięcej wyjazdów straży pożarnych, tj. Brzuska przeprowadzić dochodzenie wraz z Policją, przedstawicielem OSP z ramienia gminy. Pan Wójt zaoferował ze swej strony ludzi i samochód.
Radny Pan J.Lichota zabierając głos powiedział, że tutaj brak jest dobrej woli nas wszystkich. Chodzi tu nie tylko o wypalanie traw, ale również o wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych.
Pan Lichota proponował, żeby uruchomić telefon zaufania, być może taka forma przyniesie pozytywne skutki.
Pan Przewodniczący zwrócił się do Państwa sołtysów, by również włączyli się do prowadzenia wśród mieszkańców akcji uświadamiającej dot. ujemnych skutków jakie niesie wypalanie traw, że w ogóle nie pochwalają wypalania traw.
Kolejny wniosek Pana Wójta w powyższej sprawie - wystosować pismo do każdego gospodarstwa z apelem o niewypalanie traw oraz pismo zobowiązujące wszystkich mieszkańców do wykaszania traw.
Pani E.Kunik – sołtys wsi Kuźmina poinformowała, że fakt wypalania traw wystarczy zgłosić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wówczas dany rolnik nie otrzyma dopłaty obszarowej.
Ad.5.
W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący poinformował, że na niniejszą sesję został zaproszony Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i w związku z tym, że osobiście nie mógł uczestniczyć w sesji, z ramienia RZGW w Krakowie uczestniczy Pan Marek Janusz – główny specjalista w Zarządzie Zlewni Sanu z/s w Przemyślu.
Pan Przewodniczący odczytał pismo, które przesłał Dyrektor RZGW w Krakowie, w którym to piśmie informuje o zestawieniu zadań na rzekach i potokach na 2012 rok Niniejsze pismo stanowi załącznik do protokołu.
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że wszyscy znamy jaki jest stan naszych rzek i potoków. Po ostatniej powodzi w 2009 roku zostało wiele zadań wykonanych, dzięki dobrej współpracy z Przemyślem i Dynowem. Słowa uznania skierował Pan Wójt w stronę Pana Karnasa z Dynowa, gdyż nawiązał duży kontakt z mieszkańcami naszej gminy, dzięki czemu zostało wykonanych bardzo wiele prac przy potokach.
Najważniejszą sprawą jest to, żeby RZGW wystąpiło z wnioskiem do Starostwa o uregulowanie stanu formalno-prawnego rzek i potoków na terenie Gminy Bircza.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu M.Januszowi, który przedstawił informację dot. “Zabezpieczenia potoku Stupnica w Gminie Bircza przed powodzią”.
Pan Janusz poinformował, że w roku 2010-2011 takich drobnych robót, które polegały na wynajęciu sprzętu, finansowaniu sprzętu mechanicznego przez RZGW oraz fizycznej kadry pracowników Nadzoru Wodnego w Dynowie wykonano bardzo wiele. Takim sposobem zostało udrożnione 11 odcinków na potoku Stupnica, potoku Korzeniecki, potoku Rudawka i Jesionówka. Łączna kwota tych zadań na przestrzeni roku 2011 wyniosła 5.700,00 zł, w 2010 – 1.700,00 zł.
Również ważną sprawą była wycinka drzew na skarpach brzegowych. W roku 2011 zgodnie z decyzją wydaną w kwietniu 2011 roku na wycinkę 65 sztuk drzew w korycie potoku Stupnica na długości 4 km w miejscowości Sufczyna w okresie od października 2011 roku do lutego 2012 wycięto 62 drzewa, tj.97% tej ilości, która była określona w decyzji, a było to możliwe między innymi dzięki temu, że w roku 2009 zostało zlecone ustalenie nowej linii brzegowej potoku Stupnica na obrębie Sufczyna i na obrębie Nowa Wieś. Rok 2010 był rokiem przełomowym, jeżeli chodzi o prace geodezyjne w korytach rzek i potoków na terenie Gminy Bircza, ponieważ w roku 2009 na ustalenie nowej linii brzegowej na w/w dwóch obrębach wydatkowano kwotę 25.000,00 zł.
W roku 2010 - ciąg dalszy robót związanych z ustaleniem nowej linii brzegowej został rozpoczęty dla miejscowości Stara Bircza. W chwili obecnej operat pomiarowy będzie złożony do Starostwa Powiatowego w Przemyślu i należy się spodziewać, że do połowy tego roku będą wydawane nowe decyzje ustalające nową linię brzegową.
W miejscowości Bircza, przez którą terytorialnie przebiega najdłuższy odcinek potoku Stupnica i jest najwięcej działek przylegających, planuje się w roku bieżącym wykonanie wielu robót również w miejscowości Bircza, co wstępnie jest szacowane na kwotę 49.000,00 zł, jeśli chodzi o potok Stupnica. Również planowane są podobne czynności na potoku Korzeniecki, w tym roku na kilometrowym odcinku zaplanowaliśmy roboty, których koszt opiewa na kwotę 18.000,00 zł.
To jest informacja dotycząca robót, które zostały zrealizowane.
W odniesieniu do pisma przesłanego przez Pana Dyrektora RZGW - Pana Sądaga, Pan Janusz poinformował, że te odcinki, o których mowa w piśmie można podzielić na dwie części.
Jedna część, to będą zadania, dla których jest planowane ściśle wykonanie samych robót, pozostałe dwa zadania, to będzie wykonanie dokumentacji technicznej, projektu technicznego, bo wiadomo, że dzisiaj bez projektu technicznego, bez stosownych pozwoleń, decyzji administracyjnych, wydatkowanie środków z rezerw celowych nie jest możliwe.
I tak samych robót utrzymaniowych w miejscowości Bircza w km 13+300-13+400 – to jest prawy brzeg potoku Stupnica zerwany w 2009 roku na wysokości zabudowań Państwa Kielar i Brożyniak, gdzie przebiega kolektor kanalizacyjny i drugi odcinek monitowany do zabezpieczenia i zabezpieczany siłami Nadzoru Wodnego w Dynowie do tej pory w Leszczawie koło zabudowań P.Mielnikiewicza w km 19+400-19+500.
Jeśli chodzi o pozostałe tematy – potok Korzeniecki na długości 1 km, a więc od ujścia do potoku Stupnica do ujścia potoku Bircza. Na tym odcinku będą to roboty projektowe. Wartość szacunkowa wykonania tego projektu będzie wynosić 50.000,00 zł. Natomiast zadanie, które ma być dofinansowane w 100% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – projekt i roboty opiewają na kwotę 2.200.000,00 zł. Jeżeli doszłoby do sfinalizowania tej umowy z NFOŚ – prace projektowe rozpoczęłyby się na odcinku prawie 3 km, czyli byłaby to długość praktycznie w miejscowości Sufczyna. Cała miejscowość Sufczyna zostałaby objęta opracowaniem tego projektu i na tym odcinku byłoby zaprojektowanych 18 opasek brzegowych zabezpieczających
skarpy brzegowe przed erozją.
Pan Janusz odniósł się również do tematu zagrożenia powodziowego. Stwierdził, że należy zadać sobie pytanie – cóż to jest lub jaki obszar obejmuje zagrożenie powodziowe.
W październiku 2010 roku na zlecenie Dyrektora RZGW w Krakowie zostało opracowane “Studim ochrony przeciwpowodziowej zlewni Sanu”. Takie opracowanie zostało przekazane do każdej gminy i na pewno jest dostępne dla mieszkańców i wszystkich zainteresowanych w Urzędzie Gminy, jeśli nie, to jest to również dostępne na odpowiedniej stronie internetowej.
W tym studium zostały określone obszary szczególnego zagrożenia powodzią, miedzy innymi również dla potoku Stupnica. Polega to na tym, że na mapach topograficznych został określony zasięg wód o zadanym prawdopodobieństwie, a więc na mapie topograficznej mamy liniami o różnych kolorach rysowane linie, do których sięgać będzie woda powodziowa.
I tak wody o prawdopodobieństwie 0,1%, które mogą się pojawić raz na 100 lat, rozlewają się z koryta potoku na tereny przyległe pasem szerokości od 100 metrów w miejscowości Nowa Wieś i Sufczyna, do 400 metrów w Brzusce.
Natomiast na terenie miejscowości Bircza i Stara Bircza średnia szerokość zalewanych terenów, to 200 metrów.
Tutaj należy położyć duży nacisk na to, aby uświadomić mieszkańców, użytkowników terenów zagrożonych powodzią, aby zdawali sobie z tego sprawę. To jest bardzo ważna rzecz, aby do każdego mieszkańca, właściciela gruntu, który jest położony na tym terenie dotarło to, że może nastąpić zalanie wodą powodziową. To zdarzenie jest przykre, ale niestety miało on o miejsce w 2009 roku. Może wtedy nikt nie wiedział, gdzie ta woda dojdzie. W tym momencie takie opracowanie jest.
Pan Janusz zachęcał do zapoznania się z tym opracowaniem, choćby z ciekawości zobaczyć, czy mój dom, czy sąsiada dom jest bezpieczny, czy coś może się stać.
Jeżeli się okaże, że takie zagrożenie istnieje, pomyślmy o tym, żeby w czasach intensywnych opadów zabezpieczyć to, co jest na podwórku, np.: drewno, sprzęt rolniczy itp.
To studium ochrony przeciwpowodziowej jest dokumentem prawnie zatwierdzonym. Odbyły się szerokie konsultacje społeczne, w których uczestniczyły urzędy gmin i jest to dokument, który obowiązuje do czasu sporządzenia map ryzyka powodziowego.
Na tych terenach obowiązuje zakaz robót inwestycyjnych, sadzenia drzew, zmian ukształtowania terenu.
W świetle obowiązujących przepisów Dyrektor RZGW może zwolnić z zakazów w drodze decyzji, jeśli nie utrudni to ochrony przed powodzią. Ponadto wszystkie inwestycje i roboty na tych terenach wymagają pozwolenia wodno-prawnego, poprzedzonego zwolnieniem z zakazu.
Kończąc swoje wystąpienie Pan Janusz powiedział, że istnieje konieczność podejmowania działań informacyjnych mających na celu podnoszenia świadomości społecznej mieszkańców na temat znajomości zasięgu terenów określonych jako potencjalnie zagrożone ryzykiem powodzi.
Pan Janusz stwierdził, że każdy powinien się zorientować, czy jego budynek jest zagrożony powodzią. Powódź – to jest wezbranie, w którym woda wychodzi powyżej skarp brzegowych, a więc zalega tereny przyległe.
Ponadto powiedział, że należy pamiętać o tym, że nigdy opaska brzegowa nie chroni przed powodzią. Opaska brzegowa służy podtrzymaniu erozji, podtrzymaniu zabierania gruntów skarp brzegowych.
Radny Pan Stanisław Chrobak zapytał, czy jest możliwość uzyskania odszkodowania za grunt, który został zabrany w czasie wezbrania rzeki 6 lat temu.
Pan M. Janusz odpowiedział, że zgodnie z ustawą Prawo Wodne w tym przypadku szkodę należało zgłosić najpóźniej w 2008 roku. Aby uzyskać odszkodowanie, w pierwszej kolejności najważniejsze jest to, aby wystąpić z wnioskiem o ustalenie nowej linii brzegowej. Może się to odbywać na wniosek administratora lub na wniosek strony indywidualnej.
Każdy, komu woda zabrała grunt ma prawo złożyć wniosek do Starostwa o ustalenie nowej linii brzegowej. Jedynym mankamentem tego rozwiązania jest to, że należy ponieść koszty operatu geodezyjnego, które są zwracane przez Dyrektora RZGW po uprawomocnieniu się decyzji.
Jeżeli chodzi o samo odszkodowanie – prawo odszkodowań za grunty są prowadzone wprost przez Dyrektora RZGW w Krakowie. Zarządy Zlewni nie mają tutaj mocy decyzyjnej, nie mają wglądu za bardzo do postępowań i decyzji Dyrektora. Odbywa się to w ten sposób, że zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych Dyrektor powołuje biegłego do oszacowania wartości gruntu, biegły rzeczoznawca określa wartość gruntu, przedstawia odpowiednie dokumenty Dyrektorowi i na tej podstawie oszacowanej wartości Dyrektor przedstawia propozycję odszkodowania dla indywidualnej osoby.
Na pytanie: do kogo wysyłać dokumenty, Pan Janusz poinformował, że najprostszą ścieżką jest wysyłanie dokumentów bezpośrednio do Dyrektora RZGW, jeśli zostaną przesłane do Przemyśla do Zlewni Sanu, to wówczas Przemyśl wysyła do Krakowa.
Pan Wójt prosił o wyjaśnienie stanu formalno-prawnego, a mianowicie kilka potoków jest w zarządzie Melioracji w Jarosławiu i dobrze byłoby, gdyby Pan Karnas po świętach dłużej przebywał na terenie Gminy Bircza.
Faktem jest, że opaska brzegowa nie chroni przed powodzią, ale powoduje, że woda w korycie szybko płynie, a to z kolei powoduje, że nie ma zatorów, nie ma rozlewisk itd.
Pan Wójt jeszcze raz zwrócił się z prośbą, żeby Pan Karnas dłużej przebywał na terenie Gminy Bircza.
Pan Janusz odpowiedział, że zostanie wzięta pod rozwagę prośba Wójta, by rzeczywiście Pan Karnas dłużej przebywał na terenie Gminy Bircza.
Poinformował również, że terenem Gminy Bircza opiekuje się Nadzór Wodny w Dynowie.
Ten Nadzór Wodny w Dynowie ma na swoim utrzymaniu 270 km rzek i potoków. Z tego potok Stupnica na 28 km, tj. 10% podlega pod Pana Karnasa i tutaj z przykrością stwierdził, ze nie tylko na potoku Stupnica i jego dopływach występują takie potrzeby, więc nie może Nadzór Wodny
w Dynowie zajmować się tylko Gminą Bircza. Nie mniej jednak Pan Janusz zapewnił, że będą się starać, aby wszystkie takie sprawy, które wychodzą z dnia na dzień, jak np. powstanie tam bobrowych, żeby te roboty były w miarę możliwości wykonywane na bieżąco.
Pan Janusz poinformował, że posiada taką wiedzę, że w roku 2009 monitowano do Urzędu Gminy w Birczy o wyprowadzenie stanu własności związanych z potokiem Bircza, tj. tym potokiem, który wpada do Korzonki, również nazywanym Korzeniecki.
Do dnia dzisiejszego nie zostało przedstawione żadne stanowisko Urzędu Gminy, nie zostały podjęte żadne czynności związane z przetargami, chociaż wystąpiliśmy do Urzędu Gminy o przekazanie praw własności nad tym potokiem
Pan Janusz proponował spotkanie, na którym zostaną ustalone pewne zadania priorytetowe, jak również priorytetowe kierunki, do których należy dążyć. Wszystko jest do zrobienia, ale wymaga kompromisu.
Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że o to właśnie chodzi, żeby wypracować wspólne wnioski, priorytety oraz kierunki działań.
Pan Wójt – jeśli będziemy ustalać pewne roboty, to idźmy w tym kierunku, który został rozpoczęty 2 lata temu.
Pan Wójt wnioskował o wykonanie monitoringu rzeki Stupnica.
Radny Pan A. Buczek poruszał sprawę wycinki drzew przy korytach rzek i potoków, Uważa on, że każdy, kto posiada działkę przy rzece, powinien sobie wyciąć drzewa, wówczas znacznie polepszyłoby to drożność rzeki.
(Pan A.Buczek opuścił salę obrad).
Radny Pan J.Pisz zapytał, co robić, gdyż w miejscowości Kuźmina bobry nagminnie budują tamy na potoku, który przepływa przez tę miejscowość. Tamy są rozbierane od nowa budowane.
Sołtys wsi Jasienica – Pani ST.Naleśniak zgłosiła, że jeżeli będą obfite opady deszczu, to zostanie urwana droga powiatowa i kilka gospodarstw zostanie bez dojazdu.
Pan Janusz odpowiedział Pani Naleśniak, że droga ma swojego właściciela, a RZGW może partycypować w kosztach remontu.
Jeśli chodzi o bobry, to wiadomo wszystkim, że bóbr jest zwierzęciem całkowicie chronionym. Co jakiś czas stosowane jest pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie decyzji zwolnienia z zakazu tej ochrony.
Niestety plaga bobrów istnieje niemal na terenie każdej gminy.
Pan Pisz zapytał, co robić, gdy znowu pojawią się bobry i zbudują tamę.
Pan Janusz odpowiedział, że należy zadzwonić do Dynowa, wówczas pracownicy Nadzoru Wodnego przyjadą i dokonają rozbiórki tamy.
Jeśli chodzi o wycinkę drzew przy korytach rzek, to tam gdzie została wyznaczona granica, zostały wycięte drzewa, tutaj właśnie pozytywnym wynikiem jest wyznaczenie granicy.
Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski wyjaśnił Pani sołtys Jasienicy, że jeżeli droga jest podmywana przez potok, to Zarząd Dróg Powiatowych nie ma prawa podejmować jakichkolwiek działań, chyba że droga zostanie całkowicie urwana.
Pan Wójt, żeby podsumować temat podmywania drogi w Jasienicy, wnioskował, żeby zorganizować spotkanie następujących osób: przedstawiciel Starostwa, przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych, przedstawiciel RZGW, przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Dynowie i Wójt, pojechać na miejsce i ustalić, co należy zrobić, żeby zapobiec podmywaniu w/w drogi.
Pan Wójt wnioskował o zakończenie tematu dot. zabezpieczenia rzeki Stupnica przed powodzią, twierdząc, że z niniejszego spotkania wynika, że będą realizowane inwestycje, będzie uregulowany stan formalno-prawny rzek i potoków i głównie o to chodziło.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu w powyższej sprawie, Pan Przewodniczący podsumowując temat powiedział, że to co powiedział Pan Wójt oraz informacje, które przedstawił Pan Janusz rokują na dobrą współpracę i pozwalają mieć nadzieję na częściowe, spokojne i planowe rozwiązywanie spraw dot.w/w tematu.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Januszowi za udział w sesji i rzetelne przedstawienie problemów.
Ad.6.
W tym punkcie porządku obrad, informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj za okres od 15.02. do 30.03.2012 r. złożył Wójt – jak niżej:
1.      w WFOŚ złożył wniosek na usuwanie azbestu,
2.      spotkał się z Panem Baranem, który nieodpłatnie dokonał przeglądu projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Birczy,
3.      spotkał się z Sanepidem w sprawie ustalenia warunków remontu GOK Bircza, prace trwają,
4.      był w Sieniawie na seminarium dot. budownictwa socjalnego,
5.      uczestniczył w zebraniu OSP Brzeżawa,
6.      uzupełnił wniosek o środki finansowe na Pałac Humnickich i cerkiew w Kotowie,
7.      podpisał umowę na promocję Gminy Bircza w TV Podkarpacie,
8.      podpisał odwołanie na rozprawę administracyjną do Inspektora Sanitarnego w sprawie naliczenia kary w kwocie 75.000,00 zł za przekroczenia na oczyszczalni ścieków. Wniosek został załatwiony pozytywnie,
9.      FOGR – wniosek jeszcze nie został rozpatrzony, mimo kilku pobytów w Rzeszowie, ale będzie on pozytywnie załatwiony. 3.04.2012 r. w Birczy odbędzie się posiedzenie Związku Gmin Bieszczadzkich Pogranicza, na którym będzie obecna Pani Marszalek Kowalska i na ten temat będzie dyskusja,
10. złożył wniosek do Konserwatora o środki finansowe na remont cerkwi i Pałac Humnickich,
11. złożył wniosek do Ministra Kultury o środki na remont cerkwi I Pałac Humnickich,
12. spotkał się z Burmistrzem Ustrzyk w sprawie lotniska w Birczy. To lotnisko zostało wydzierżawione przez Arłamów. Po sesji w Arłamowie odbędzie się spotkanie dot. ustalenia strategii oraz w sprawie środków na halę sportową,
13. był w Zakładzie Energetycznym w sprawie oswietlenia ulicznego,
14. kilkakrotnie kontaktował się z Panią Łukaciejewską – Europosłanką na temat przyśpieszenia spraw w Komisji Europejskiej dot. Związku Gmin Fortecznych, a konkretnie projektu Zamku w Birczy,
15. w Gazownictwie prowadził rozmowy na temat zwiększenia środków finansowych na wejście w teren na gminne działki, przez które będzie przechodzić gazociąg,
16. był w Rzeszowie w sprawie zwiększenia uczestników do ŚDS w Birczy,
17. był w Kuratorium w sprawie zwiększenia środków finansowych na Przedszkola, na dzień dzisiejszy to jest mało realne, ale są przesłanki na utworzenie przedszkola niepublicznego w byłej szkole w Korzeńcu,
18. w WFOŚ wniosek o środki na usuwanie azbestu został rozpatrzony negatywnie, w związku z tym zostanie przygotowane odwołanie do NFOŚ,
19. Krajowy System Odpadów – przygotowano zmiany do Krajowego Systemu Odpadów,
20. dokonał objazdu świetlic: Korzeniec, Stara Bircza i Leszczawa Dolna, w których będą wykonywane remonty,
21. wytyczano drogi na terenie gminy,
22. uczestniczył w zebraniu wiejskim w miejscowości Brzuska, między innymi na temat podwyższonych podatków, mieszkańcy otrzymali stosowne wyjaśnienie,
23. podpisał wniosek na plac zabaw w Birczy,
24. spotkał się z sołtysami Gminy Bircza w sprawie obsługi weterynaryjnej oraz w sprawach gospodarczych,
25. spotkał się z mieszkańcami w sprawie dowozu dzieci do Jasienicy,
26. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Hucie Brzuskiej w sprawie sprzedaży budynku po b.szkole podstawowej, są przygotowywane dokumenty do sprzedaży,
27. wystąpił do Starostwa Powiatowego po ustaleniu z Nadleśnictwem Bircza w sprawie przyjęcia przez Gminę Bircza drogi powiatowej Malawa-Dobrzanka, Nadleśnictwo deklaruje, że wyremontuje tę drogę, tj. wykona nawierzchnię asfaltową, więc Gmina zyskałaby na tym, ponieważ w pobliżu tej drogi położone są działki gminne, które będzie można sprzedawać na cele turystyczne,
28. przygotował dokumenty na przetarg na remont drogi Kuźmina, Brzeżawa w ramach usuwania skutków powodzi,
29. przygotował z Panią Skarbnik dokumenty do kontroli dot. wykorzystania środków unijnych (5 lat temu budowane chodniki, wymiana okien w GOK Birch, remont sanitariatów oraz budowa kanalizacji Rudawka),
30. spotkal się z pełnomocnikiem Pana Sapiehy w Leszczawie Dolnej w sprawie produkcji wierzby energetycznej, są możliwości wydzierżawiania gruntów przez rolników na posadzenie wierzby energetycznej,
31. spotkał się z pełnomocnikiem Pana Sapiehy w Leszczawie w sprawie produkcji brykietów w Leszczawie Dolnej, sprawa się wydłuża, ze względu na brak decyzji środowiskowej,
32. złozył wniosek na orlik w Birczy przy Zespole Szkół w Birczy (są informacje, że wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony),
33. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Rudawce na temat podatków i kanalizacji,
34. wykonano porządki w Birczy, remonty w Birczy, wycinka zakrzaczeń przy drodze – od oczyszczalni do zabudowań Pana Tomaki, następnie w kierunku b.POM Bircza,
35. zatrudniono 3 stażystów w Urzędzie Gminy,
36. uczestniczył w rajdzie samochodowym w Birczy,
37. zatrudnione są osoby do prac społeczno-użytecznych, Wójt apelował do Radnych i sołtysów, by włączyli się i organizowali prace w swoich miejscowościach dla tych osób,
chodzi głownie o wycinkę zakrzaczeń przy drogach gminnych, wykaz tych osób posiada GOPS Bircza,
38. po świętach zostanie zatrudnionych 6 osób na roboty publiczne, będą to wyłącznie mężczyźni, którzy będą wykonywali prace budowlano-remontowe przy świetlicach, szkołach, dokończenie remontu szkoły w Leszczawie Dolnej, wykonanie parkingu przy szkole w Leszczawie itp.,
39. podpisał akt notarialny z Panią Pawluczuk na wykup mieszkania,
40. uczestniczył w sesji Młodzieżowej Rady Gminy Bircza,
41. uczestniczył w spotkaniu w Przemyślu na temat rozwoju Strategii Województwa Podkarpackiego, do której wniósł swoje uwagi, będzie tak nanosił swoje wnioski i uwagi, żeby w przyszłości można było składać wnioski o środki finansowe na realizację zadań, np. na kanalizację, oczyszczalnię ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wodociągi,
budowa ścieżek rowerowych, internet, lotnisko itp., będzie to wniosek z całego Powiatu, także może tak być, że nasze wnioski nie będą uwzględnione.
Jednym z najważniejszych elementów, który był rozpatrywany na tym spotkaniu, to była ustawa śmieciowa,
42. trwa remont GOK,SiT (sali klubowej i zaplecza kuchennego),
43. planowany jest remont Urzędu Gminy - sali ślubów, ale remont ten musi być rozpoczęty od dachu.
Ad.7.
W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał – jak niżej:
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIX/22/2012 w sprawie przekazania w nieodpłatne
użyczenie budynku komunalnego oraz nieruchomości gruntowej położonej w Kuźminie wraz z mieniem ruchomym na rzecz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Kuźminie,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIX/22/2012 w sprawie przekazania w nieodpłatne
użyczenie budynku komunalnego oraz nieruchomości gruntowej położonej w Żohatynie wraz z mieniem ruchomym na rzecz Stowarzyszenia Wspólne Dobro w Żohatynie,
Wyjaśnienia do uchwał udzielił Pan Wójt, a mianowicie, że obydwie szkoły składają wnioski do Lokalnej Grupy Działania i musi być zawarta umowa na minimum 5 lat..
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bircza w 2012 roku”.
Pani Worotyłko – zastępca Wójta wyjaśniła następująco: “w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) zmieniony został art.11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art.11 ust.1 w/w ustawy.
Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada Gminy mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt.
Ponadto w/w uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową.
W związku z powyższym przygotowany został “Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bircza w 2012 roku”, stanowiący załącznik do przedstawionej wyżej uchwały.
Projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu, Koło Łowieckie “BÓR” w Birczy oraz Stowarzyszenie Pomocy Psom Bezdomnym “Amicus””. Pani Worotyłko poinformowała również na jakich zasadach można umieścić psa w schronisku oraz jaki jest koszt umieszczenia psa w schronisku - około 6.200,00 zł, w tym jest opieka, wyżywienie i opieka weterynaryjna.
Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, ze podjęcie tej uchwały jest bardzo ważne dla nas, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że będziemy musieli zgodnie z ostatnim paragrafem w/w programu zabezpieczyć środki w budżecie gminy na ten cel. Musimy do tej sprawy podejść bardzo poważnie, prosząc Radnych i sołtysów o włączenie się do tego tematu.
Tutaj bardzo dużą odpowiedzialnością obarczono Wójta Gminy. Wójt będzie zobowiązany do dokarmiania zwierząt, do opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Wobec tego musimy zdawać sobie sprawę z tego, co nas czeka, jaki ciąży na nas obowiązek, podejmując tę uchwałę. Być może, że trzeba będzie występować o środki, całodobowo sprawować opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.
Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Antoniemu Szałydze.
Pan Szałyga zabierając głos powiedział, że deklaruje pomóc realizować to zadanie, ale oczekuje też pomocy od gminy.
Pan Szałyga poinformował o wszelkich działaniach podejmowanych w tym temacie na terenie gminy w 2011 roku. Reasumując poinformował również, że dzięki staraniom jego organizacji budżet gminy został odciążony w 2011 roku o kwotę 20.000,00 zł.
Po przeprowadzonej dyskusji w powyższym temacie 13 głosami “za” i 1 głosie wstrzymującym się została podjęta uchwała Nr XXIX/24/2012 w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bircza w 2012 roku”,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIX/25/2012 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Bircza,
Po podjęciu tej uchwały Radni dyskutowali na temat konieczności znakowania psów i kotów .
W wyniku dyskusji w tym temacie Rada zajęła stanowisko w sprawie podjęcia działań ustawodawczych celem wprowadzenia obowiązku znakowania psów i kotów oraz zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie państwa, które zostanie skierowane do Prezesa Rady Ministrow, Marszalka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Posłów na Sejm RP, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Województwaa Podkarpackiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu, stowarzyszeń ochrony zwierząt z województwa podkarpackiego.
Treść niniejszego stanowiska stanowi załącznik do protokołu.
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIX/26/2012 w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXVII/14/2012 Rady Gminy w Birczy z dnia 15 lutego 2012 roku, uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat działki położonej w miejscowości Wola Korzeniecka dla Pani Edyty Wilguckiej,
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIX/27/2012 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 232/2 o pow.0,30 ha oraz działki Nr 69 o pow. 0,03 ha, położonych w miejscowości Żohatyn,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIX/28/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok - kwota 704.670,29 zł,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIX/29/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – kwota 42.681,28 zł,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIX/30/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – kwota 321.500,00 zł.
Wyjaśnień do uchwał budżetowych udzielała Pani Skarbnik.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013. Również wyjaśnienia do uchwały udzieliła Pani Skarbnik, która powiedziała między innymi, że w obecnej sytuacji budżetowej nie jesteśmy w stanie wygospodarować dodatkowych środków na wyodrębnienie takich funduszy, a jednocześnie nie zamyka to drogi do realizacji zadań gminy w obecnym kształcie (liczne zadania wykonywane na poszczególnych sołectwach realizowane są i będą w ramach budżetu bez dodatkowej procedury). Ustawa o funduszu sołeckim nie zmienia formy realizacji zadań, ponieważ sołtysi mogą jedynie wnioskować o realizację konkretnych zadań tylko do wysokości określonych środków przez Wójta, a wszelkie decyzje co do zaciągania zobowiązań nadal należą do kompetencji Wójta, ze względu na to, że ani sołtys, ani rada sołecka nie posiadają osobowości prawnej.
Powyższa ustawa wskazuje, iż omawiany fundusz nie jest funduszem celowym, fundusz może być nie zrealizowany, a środki nie przechodzą na rok następny.
Radny Pan Zb.Urban zabierając głos w tej sprawie, powiedział, że według niego uchwała powinna być podjęta w takiej formie, że Rada Gminy wyraża zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki, niech sołtysi i rady soleckie się wypowiedzą, chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli możliwość decydowania.
Radny Pan R.Okołowicz – zabierając głos w powyższej sprawie stwierdził, że zgadza się
zarówno z Panem Urbanem, jak i z Panem Wójtem, ale żeby na przyszłość wziąć pod rozwagę to, co powiedział Radny P.Urban.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przy 8 głosach “za”, 3 głosach przeciwnych
i 1 głosie wstrzymującym się i jako Nr XXIX/30/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Paragraf 1 w/w uchwały mówi, że “nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki”.
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIX/32/2012 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. części działki Nr 301 o pow.0,98 ha położonej w miejscowości Rudawka,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIX/33/2012 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 129/3 o pow. 0,12 ha położonej w miejscowości Leszczawka.
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIX/34/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – kwota 1.542.772,61 zł dot. zwiększenia dochodów i wydatków o tę kwotę na zadanie pn.: ”Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza – etap II”, na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 
Ad.8.
W tym punkcie porządku obrad obecny na sesji Pan Antoni Szałyga zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dalszą dzierżawę działki, którą dzierżawi do tej pory w pobliżu b.Lecznicy w Birczy.
Pan Wójt odpowiedział, że na najbliższą sesję zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały.
Pan Przewodniczący prosił o wyjaśnienie, w jaki sposób został sporządzony akt notarialny z Panią Pawluczuk.
Pan Wójt wyjaśnił, że lokal został sprzedany bez dojścia do mieszkania.
We wcześniejszych ustaleniach jest zawarte, że Pani Pawluczuk ma dojście do mieszkania klatką schodową do chwili śmierci.
Radny P.Zb.Urban zwrócił się z prośbą do Wójta o naprawę kładki na potoku Korzeniecki koło Pana Mirka w Birczy.
Pan Wójt zapewnił, że kładka zostanie naprawiona jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.
Ad.9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXIX sesję Rady Gminy w Birczy, dziekując wszystkim za udział.
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2012-07-23 13:20:04
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-07-23 13:21:33

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl