Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-02-2020, Czwartek, 06:06


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr IX/2012

 

Protokół Nr IX/2012
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 20 lipca 2012 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.9.00 do godz.13.30.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny – Pan Czesław Mliczek (usprawiedliwiony).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska,
Kierownik ŚDS w Birczy – Pani Krystyna Banaś, Kierownik GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz, Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski, członek Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz rolnik wsi Kuźmina – Pan Andrzej Kozioł, Prezes Koła Łowieckiego “Żbik” - Pan Adam Chmielowski, Pan Marcin Ciźla – Dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Emilia Kojtych-Lichota – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Pan Waldemar Rowiński – hodowca koni – Rokszyce, Pan Jan Pelc – rolnik z Gminy Fredropol, Pan Andrzej Szmuc - rolnik z Zalesia Gmina Krasiczyn, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza – Pan Stanisław Rębisz, w imieniu Wójta Gminy Krasiczyn – Pan Tadeusz Bobek, Pan Damian Zabawski z biura senatorskiego w Przemyślu Senatora RP A. Matusiewicza oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza. W sesji uczestniczył również Pan Paweł Bugira z Życia Podkarpackiego oraz Telewizja Rzeszów.
Listy obecności uczestniczących w sesji stanowią załącznik do protokołu
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy
4.      Sprawa szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych na terenie Gminy Bircza:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ dyskusja,
c/ wystąpienie zaproszonych gości,
d/ zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w tej sprawie.
5.      Przedstawienie protokołu z ostatniej kontroli NIK.
6.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
- w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy
Bircza,
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie przekazania w nieodpłatne użyczenie świetlicy wiejskiej w Leszczawie
Górnej oraz nieruchomości gruntowej położonej w Leszczawie Górnej wraz z
mieniem ruchomym na rzecz Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich
w Leszczawie Górnej,
- w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bircza.
7.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
8. Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz witając zaproszonych gości, którym szczególnie podziękował za przybycie.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta w punkcie 6 jednogłośnie zostały wprowadzone następujące zmiany:
- wycofano projekt uchwały w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 424 położonej w miejscowości Sufczyna oraz działki Nr 120 i 124 położonych w miejscowości Rudawka, a także wprowadzono następujące projekty uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu,
- w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Bircza w charakterze Partnera do Projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy w Birczy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad: “Sprawa szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną
w uprawach rolnych na terenie Gminy Bircza”, Pan Przewodniczący zanim udzielił głosu Panu Wójtowi, nawiązując do tematu, powiedział, że problem, z którym wzmagają się wszyscy rolnicy,
bądź większość rolników na terenie naszej gminy, występuje od dawna.
Rok temu, 19.04.2011 r. Rada zajmowała się tym tematem, myślę, że sytuacja jeszcze się pogorszyła w stosunku do tamtego roku. Zniszczenia czynione przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych są ogromne. Wniosek z tamtej sesji był taki, że zgodnie z prawem, można obejść prawo i nic nie zrobić. Starania rolników, pisanie, zwłaszcza jednego rolnika – Pana Jana Ulanowskiego do wszystkich możliwych osób w państwie, łącznie z Premierem, Prezydentem i Ministrem Rolnictwa nic nie dały.
Wszystkie sprawy wracały tutaj i praktycznie pozostawały bez załatwienia.
Być może, że trzeba będzie jednak zmienić prawo. Na interpelacje poselskie, na wezwanie Poseł Pani Renaty Putry w tamtym roku Wiceminister Zaleski odpowiadał, że po konsultacji z organizacjami rolniczymi wydano to Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, że to rozporządzenie załatwia całą sprawę. Być może pod względem prawnym i opiniowania oraz podchodzenia do tej sprawy - tak, ale po stronie poszkodowanych rolników ta sprawa wcale nie jest załatwiona. Dlatego konieczne będą jakieś zmiany, które spowodują to, że rolnicy będą mogli spokojnie uprawiać swoje pola. W związku z tym została zorganizowana ta sesja. Na pewno na tej sesji zostanie wypracowane jakieś stanowisko w powyższej sprawie.
Pan Przewodniczący dodał, że dobrze, iż w niniejszej sesji uczestniczą media, które nagłośnią tę sprawę, gdyż bez nagłośnienia nic pozytywnego nie może się odbyć. Dla rolników jest to sprawa najważniejsza, sprawa życiowa.
Pan Przewodniczący jakby na rozpoczęcie dyskusji udzielił głosu Wójtowi Gminy – Panu Józefowi Żydownikowi.
Pan Wójt zabierając głos na początku powiedział, że nie chciałby, żeby ta sesja była odebrana przez dzierżawców obwodów łowieckich jako sąd nad nimi. Cały problem tkwi w tym,
że jest złe prawo, które działa na niekorzyść rolników, jak i prawo, które jest prawidłowo wykorzystane przez dzierżawców obwodów łowieckich.
Chodzi zatem o to, żeby zmienić prawo, żeby rolnicy mogli produkować żywność przynajmniej na własne potrzeby, gdyż jest to często ich głównym źródłem utrzymania.
Pan Wójt zacytował art.126 ustawy o ochronie przyrody, który mówi, że Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry.
Natomiast za szkody wyrządzone przez dziki i jelenie odpowiadają obwody łowieckie.
Rozdział 9 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie – art.46 ust.1 mówi, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzanych:
1.      w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny ,
2.      przy wykonywaniu polowania.
W ślad za tym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.
Pan Wójt wzorując się na w/w rozporządzeniu poinformował, w jaki sposób oblicza się odszkodowanie za wyrządzone szkody.
Reasumując, rolnik z 1 hektara zniszczonego plonu otrzymuje znikome grosze, natomiast Główny Urząd Statystyczny ustalił, że dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 2572 zł.
“Mocno akcentowałem sprawę wyrządzania szkód przez zwierzynę leśną na sesji w dniu 19 kwietnia 2011 roku, tak samo teraz twierdzę, że tutaj winne jest złe prawo, dlatego musimy iść w kierunku nacisku na Parlament, na naszych posłów. Chcemy utrzymywać dobre kontakty z kołami łowieckimi. Podoba mi się stanowisko Wicewojewody Pani Alicji Wosik z dnia 2 lipca 2012 r. wystosowane do Ministra Środowiska w sprawie szkód .“ Pan Wójt odczytał ważniejsze fragmenty tego pisma, z którymi się w większości zgadza. Pismo to stanowi załącznik do protokołu.
Również załącznik do protokołu stanowi pismo Ministra Środowiska Podsekretarza Stanu Janusza Zaleskiego jako odpowiedź do Pani Wicewojewody. Zakończenie tego pisma brzmi następująco: “Kończąc, chciałbym stwierdzić, że obecna sytuacja nie wymaga natychmiastowych zmian w zakresie aktów wykonawczych do ustawy Prawo łowieckie lub samej ustawy. Wymaga natomiast rzetelnego podejścia kół łowieckich do prowadzenia gospodarki łowieckiej oraz zwiększenia nadzoru ze strony zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie przestrzegania prawa i budowania dobrych relacji z władzami samorządowymi oraz rolnikami.”
Pan Wójt powtórzył, że tutaj nie są winny koła łowieckie, tutaj przede wszystkim jest winne prawo i trzeba zrobić wszystko, żeby to zmienić.
Pan Wójt dodał, że przygotował projekt stanowiska dla Rady Gminy w sprawie wyrządzania szkód przez zwierzynę leśną, które będzie poddane dyskusji.
Następnie Pan Przewodniczący odczytał pismo Ministra Środowiska jako odpowiedź na zapytanie Poseł Pani Renaty Putry.
Ponadto Pan Przewodniczący powiedział, że podczas kongresu w Opolu nagle wyszła taka sprawa, że jest szansa na rozwiązanie problemu szkód łowieckich. Prawdopodobnie w najbliższym okresie finansowania unijnego na lata 2012-2020 znajdzie się możliwość dofinansowania ubezpieczeń od szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę leśną w ramach tzw. instrumentu zarządzania rynkiem.
Chodzi o to, że Skarb Państwa współfinansowałby ubezpieczenia szkód łowieckich i wtedy one byłyby szacowane przez niezależnych rzeczoznawców z towarzystw ubezpieczeniowych. Rolnik nie miałby kontaktu z kołem łowieckim.
Pan Przewodniczący poinformował również, że w art.13 ustawy - Prawo łowieckie jest zapis, który stawia w niekorzystnym świetle koła łowieckie, w bardzo poważny sposób kieruje odpowiedzialność w kierunku kół łowieckich, a musimy sobie zdawać sprawę z tego, że koła łowieckie utrzymują się praktycznie ze składek, które opłacają ich członkowie, czyli że fizycznie, gdyby trzeba było wypłacać te odszkodowania łowieckie w takiej wysokości jak zostały policzone, to prawdopodobnie nie byłoby kół łowieckich, dlatego, że nie miałyby za co funkcjonować.
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Jan Ulanowski rolnik wsi Korzeniec, który rozpoczął swoje wystąpienie przedstawieniem korespondencji w sprawie szkód od 2004 roku do chwili obecnej. Jak powiedział Pan Ulanowski na początku zwracał się z prośbą o pomoc do gminy, Wójt Gminy kierował w formie postanowienia do Nadleśnictwa Bircza (stanowisko Wójta Gminy Góralewicza z 2004 r. oraz stanowisko Wójta Gminy Żydownika z 2009 roku).
Ponieważ straty w uprawach rolnych wyniosły 100%, Pan Ulanowski postanowił wystąpić z pismem do NIK-u i Prezydenta RP.
W tym momencie został pokazany krótki film z 2010 roku, na którym uwidocznione były uprawy Pana Ulanowskiego doszczętnie zniszczone przez dziki - pszenica, ziemniaki i owies – straty 100%.
Teraz pozostały tylko pastwiska i trawy, które również są całkowicie niszczone przez dziki – mówił Pan Ulanowski
Po przedstawieniu tego filmu Pan Ulanowski zaapelował o pomoc w tym temacie.
Pan Ulanowski odczytał również odpowiedź z NIK na pisma, które tam kierował oraz odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP.
Pisma te stanowią załącznik do protokołu.
Ostatecznie w związku z interwencją w Ministerstwie Rolnictwa w sprawie szkód wyrządzanych przez dziki, Pan Ulanowski został odesłany do posłów RP w regionie. Zwrócił sie więc z tym tematem do Posła Pana Piotra Tomańskiego. Pan Tomański skierował sprawę do Pani Ewy Kopacz – Marszałek Sejmu RP z prośbą o przekazanie interpelacji w sprawie konieczności rozwiązania problemu szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach rolnych Panu Sawickiemu – Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informując o tym Pana Ulanowskiego. Jak wynika z dokumentów, sprawa przekazania interpelacji miała miejsce w dniu 5 lipca 2012 roku.
Pan Ulanowski poinformował, że w swoim piśmie zarówno do Ministra Rolnictwa, jak i do Posła Tomańskiego zaproponował, żeby powstała STRAŻ ROLNA na wzór STRAŻY LEŚNEJ. Zdaniem Pana Ulanowskiego STRAŻ ROLNA strzegłaby upraw rolnych oraz spraw rolniczych.
Pan Ulanowski uważa, że powinna powstać STRAŻ ROLNA oraz PRAWO ROLNE i wówczas sytuacja by się uspokoiła. W tym momencie Pan Ulanowski odczytał pismo Pani Ewy Kopacz skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi – Pan Marka Sawickiego.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza – Panu inż. St. Rębiszowi, który na wstępie powiedział, że 3 lata temu na tej samej sali i w powyższej sprawie odbyło się spotkanie z udziałem z-cy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. W spotkaniu uczestniczyło wielu rolników, Radni Powiatu i dyskutowano dość długo jak rozwiązać problem szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach rolnych.
W międzyczasie podjęto szereg działań, między innymi mających na celu zwiększenie odstrzałów, szczególnie na dziki, bo te wyrządzają najwięcej szkód. 10 lat temu liczba ta wynosiła 100 sztuk.
Problem tkwi również w tym, że dziki stały się odważne, po prostu przestały się bać człowieka.
Pan Rębisz poinformował również o działaniach, jakie Nadleśnictwo stosuje, żeby zapobiec szkodom, a mianowicie:
- wykłada rocznie ok. 40 ton kukurydzy, co znacznie odciąża uprawy rolne,
- wykłada ok. 200 ton buraków cukrowych,
- poletka zaporowe zakłada się w głębi lasu po to, żeby zwierzęta, a szczególnie dziki nie szły na pola uprawne,
- udostępnia się nieodpłatnie siatkę ogrodzeniową na grodzenie upraw (w tym roku udostępniono 3 km siatki, a ogólnie już udostępniono rolnikom 25 km siatki),
- stosuje się inne środki odstraszające, ale niestety są informacje od rolników, że są one mało skuteczne.
Pan Rębisz powiedział, że przedstawił działania, które Nadleśnictwo stosuje, ale jak się okazuje są one mało skuteczne.
Kontynuując swoje wystąpienie Pan Rębisz powołał się na art. 2 ustawy – Prawo łowieckie, który mówi, że: ”Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa”, więc nie jest to własność myśliwych, kół łowieckich, czy nadleśnictw, jest to dobro ogólnonarodowe, dlatego wszyscy powinni się tym tematem zająć, żeby to dobro ogólnonarodowe było, ale żeby też rolnicy mogli zbierać swoje plony.
Dlatego dobrze, że na tej sesji jest wielu przedstawicieli różnych władz centralnych i samorządowych oraz Radnych, być może wszyscy razem coś wymyślimy.
Problem dzików jest w tej chwili nie tylko problemem ogólnopolskim, jest to problem ogólnoeuropejski. Mówi się wprost, że populacja dzika wymknęła się spod kontroli. Środki, które stosują nadleśnictwa oraz rolnicy, to wszystko jest za mało.
Stwierdzono, że dziki obecnie rozmnażają się dwukrotnie w ciągu roku, tego nie było 20 lat temu. Po prostu jest eksplozja populacji dzików.
W związku z tym, normalnymi sposobami tego problemu nie da się rozwiązać.
Na ten temat organizowanych jest wiele spotkań, z których wnioski idą w kierunku drastycznego zmiany prawa.
Pan Przewodniczący – dlaczego ambony są budowane na obrzeżach lasu, jeśli chodzi o koła łowieckie, jedzenie, karma dla tych zwierząt, żeby podeszły, jest wykładana poza lasem czyli, że uczy się zwierzynę wychodzenia z lasu.
Kilka, lat temu, jak Pan Nadleśniczy powiedział, tego problemu nie było. Teraz przy zwiększonej populacji, problem ten zaczyna doskwierać, czyli być może trzeba zasady łowieckie zmieniać.
Ponadto krążą informacje, nie wiadomo na ile sprawdzone, że gdzieś tam w Gminie Fredropol są hodowane dziki, więc są przyzwyczajane do człowieka. Rolnicy z różnych względów nie chcą mówić wszystkiego. Z jakiej strony by się nie dotknąć, nic się nie da zrobić, a rolnicy są poszkodowani. Musimy zrobić coś, żeby temu przeciwdziałać.
Biorąc pod uwagę art.2 ustawy - Prawo łowieckie – uwagi są kierowane do Skarbu Państwa, a przedstawicielem Skarbu Państwa są tutaj Lasy Państwowe.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Janowi Pelcowi - rolnikowi Gminy
Fredropol, który posiada 400 hektarowe gospodarstwo rolne i problem wyrządzania szkód przez dziki w uprawach rolnych jest mu dobrze znany. Stwierdził on, że straty w wyniku wyrządzanych szkód sięgają dziesiątki tysięcy złotych. Według niego prawo jest po prostu chore i nikt w tym temacie nie chce pomóc, ma pretensje szczególnie do Posłów z naszego regionu.
Zgadza się, że zwiększyła się populacja, dlatego musi być zmienione prawo. Ktoś, kto jest właścicielem zwierzyny, nie powinien szacować szkód. Podkreślał, że należy w dalszym ciągu apelować do Posłów o zmianę prawa łowieckiego. Tylko wspólne działania mogą prowadzić do określonego celu.
Radny Pan A. Buczek zabierając głos powiedział między innymi: “Nie bójmy się stawiać człowieka wyżej zwierzyny”.
Pan Buczek ma nadzieję, że z tej dzisiejszej kolejnej dyskusji wypłyną wnioski pozytywne, że już nie będziemy otrzymywać pism, które tylko będą odbijać piłeczkę.
Pan Buczek w pełni popiera rolników i uważa, że najlepszym rozwiązaniem w tej kwestii jest zwiększenie odstrzałów.
W związku z tym, że w tym momencie nikt nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący
odczytał projekt stanowiska Rady Gminy w Birczy, prosząc o dyskusję i odniesienie się do przedstawionego stanowiska.
Pan Bobek – Urząd Gminy w Krasiczynie – stwierdził, że z całą swoją stanowczością należy dążyć do zmiany Prawa łowieckiego, jeśli nie, to po prostu na szczeblu gminy nie zatwierdzać planów gospodarki łowieckiej dla poszczególnych kół łowieckich, które są co roku zatwierdzane.
Pan Rowiński Waldemar – hodowca koni w miejscowości Rokszyce, posiada również gospodarstwo rolne i jak powiedział problem dzików dotyczy również jego oraz rolników w jego miejscowości. Problem ten monitował wiele razy do różnych mediów, ale jak się okazało, bez żadnego skutku.
Dobrze, że została zorganizowana sesja poświęcona szkodom wyrządzanym przez dziki, na razie rolnicy rekompensują sobie wartość wyrządzonych szkód – dopłatami, ale dopłaty nie będą w nieskończoność i nie wiemy tak naprawdę, co będzie dalej.
Pan Rowiński powiedział, ze chciałby zaapelować do Posłów z naszego terenu, by wpłynęli na zmianę przepisów ustawy – Prawo łowieckie. Pan Rowiński dodał, że wspólnie zrobimy znacznie więcej, i jeśli media to zauważą, to będzie to na pewno z korzyścią dla rolników.
Najważniejszą sprawą jest zmiana ustawy tak, żeby rolnicy otrzymywali odszkodowania w wysokości utraconych plonów. Według Pana Rowińskiego odszkodowania powinny być wypłacane przez Skarb Państwa, natomiast komisja, która będzie szacować i oceniać szkody, powinna być powoływana w gminie.
Pan Przewodniczący – pomysł Pana Ulanowskiego, żeby powołać straż rolną, być może jest słuszny, ale co taka straż miałaby robić.
Tutaj muszą być jakieś drastyczne pociągnięcia, które wstrząsną tymi, którzy ustalają prawo.
Następnie głos zabrał członek Izby Rolniczej – rolnik z miejscowości Kuźmina – Pan Andrzej Kozioł, który stwierdził, że problem szkód wyrządzanych przez dziki, jest problemem od dawna i ciągle narasta. Ma nadzieję, że jeżeli media nagłośnią ten temat, to zostanie on przynajmniej w części rozwiązany.
Radny Pan Jan Lichota zabierając głos powiedział, “że ma wrażenie, iż odbijamy się od ściany niemocy, za chwilę skończą się dopłaty i rolnik zostanie z niczym”.
Pan Lichota stwierdził, że przysłuchując się tej dyskusji, poddaje pod rozwagę fakt, że jeśli ze statystyki wynika, że jest za dużo zwierzyny, to należy zmniejszyć jej ilość. Skierował tę sugestię do tych, którzy mają wpływ na pogłowie zwierzyny leśnej.
Pan Lichota stwierdził również, że zwierzęta leśne – dziki stają się niebezpieczne nie tylko dla rolników, ale również dla kierowców.
O tym, że dziki stają się niebezpieczne mówił Radny miejscowości Huta Brzuska, który został zaatakowany przez dzika w samo południe w środku wsi.
Pan Przewodniczący – ludzie wylewają swoje żale tak jak to widzą, dlatego wszyscy musimy się gdzieś spotkać i porozmawiać, muszą być pewne wnioski zapoczątkowane, musi być silne działanie oddolne, może ktoś się otrząśnie.
Pan Przewodniczący skierował pytanie do przedstawiciela z biura Senatora, czy temat szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną był kiedykolwiek poruszany - brak odpowiedzi.
Radny Pan Urban zabierając głos powiedział, że zgadza się z tym, że wypłacane przez Nadleśnictwa i koła łowieckie odszkodowania są nieadekwatne do poniesionych strat w wyniku zniszczenia. Apelował więc do Wójta i Radnych o jeszcze większe zaangażowanie w tym temacie.
W wyniku dyskusji wypracowano stanowisko Nr 1/2012 Rady Gminy w Birczy w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych na terenie Gminy
Bircza :
Każdy punkt Stanowiska głosowano oddzielnie – jak niżej:
1.      przejęcie przez Skarb Państwa wypłaty odszkodowań za zniszczenia dokonane przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych – jednogłośnie,
2.      ogrodzenie lasów państwowych w taki sposób, aby zwierzyna nie mogła przedostawać się na pola uprawne leżące w pobliżu lasów – 4 głosy “za”, 9 głosów wstrzymujących się,
3.      wysokość odszkodowań powiązać należy z dochodowością z 1 hektara przeliczeniowego w taki sposób, żeby przy zniszczeniu całkowitym upraw na obszarze 1 hektara, odszkodowanie wynosiło kwotę taką, jaka stanowi podstawę określenia dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłoszonego przez Prezesa GUS - jednogłośnie,
4.      zwierzyna leśna, dokonująca szkód w uprawach rolnych stanie się własnością poszkodowanych rolników do czasu wykupu jej przez Skarb Państwa – 3 głosy “za”, 1 głos “przeciw”, 10 głosów wstrzymujących się,
5.      ocena szkód powinna być dokonywana przez komisję gminną – 12 głosów “za”, 2 głosy wstrzymujące się,
6.      odszkodowania za szkody powinny zawierać zwrot kosztów przywrócenia zniszczonych przez zwierzynę leśną gruntów do kultury rolnej - jednogłośnie
7.      koszt utylizacji zwierząt leśnych na drogach publicznych w przypadku zdarzeń drogowych
ponosi Skarb Państwa – jednogłośnie.
Po przegłosowaniu każdego punktu Stanowisko Nr 1/2012 w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych na terenie Gminy Bircza zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Po przyjęciu w/w stanowiska Pan Przewodniczący zarządził krótką przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.5.
W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie skontrolowała prawidłowość gospodarowania mieniem przez Wójta Gminy Bircza w latach 2008 do końca pierwszego półrocza 2011 roku. Następnie przedstawił wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie z przeprowadzonej kontroli, odczytując kolejno wszystkie wnioski pokontrolne.
Pan Wójt odczytał fragment wystąpienia, a mianowicie, “że w związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 17.02.2012 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie stosownie do art.60 ust.1 ustawy o NIK pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia kontrolowany zakres działalności gminy”.
Reasumując, Pan Wójt powiedział: ”z pełną satysfakcją stwierdzam, że jestem zadowolony i usatysfakcjonowany, łącznie z moimi urzędnikami. Na 4 miesiące kontroli mogę powiedzieć, że spełniłem swoje oczekiwania służby w gminie. Dziękuję bardzo za uwagę.”
W związku z powyższym Pan Przewodniczący złożył Wójtowi serdeczne gratulacje w związku z wynikami kontroli.
Ad.6.
W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał – jak niżej:
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIV/51/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Wyjaśnienia do uchwały udzieliła Pani Skarbnik.
- następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł na sfinansowanie występującego przejściowego w 2012 roku deficytu budżetu gminy.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki te zostaną przeznaczone na wydatki w szczególności związane z budową hali sportowej w Birczy, które będą częściowo refundowane przez Urząd Marszałkowski, co pozwoli zachować płynność finansową Gminy. Kredyt krótkoterminowy spłaca się do końca 2012 roku.
Pan Wójt zabierając głos powiedział, że hala sportowa w Birczy jest decyzją – inwestycją przekraczająca możliwości naszej gminy, po zakończeniu sesji Pan Wójt zaprosił wszystkich do obejrzenia.
“Jest to inwestycja, która wyniesie ponad 10 mln złotych, z tego 71% stanowią środki własne, pochodzące z budżetu gminy.
Takiej inwestycji do tej pory nie realizowałem, zawsze było odwrotnie, ale naprawde jest się czym pochwalić. Miałem pewne obawy, skąd weźmiemy 4 mln zł, bo początkowo koszt tej inwestycji miał wynosić 4 mln zł, ale teraz jestem zadowolony. Obecnie są realizowane małe faktury, już niedługo zaczną wpływać faktury o większych kwotach, dlatego chcemy zaciągnąć ten kredyt, żeby zachować płynność finansową. Codziennie, gdy idę na halę, widzę postępy w pracy i to mnie cieszy, dlatego jeszcze raz zapraszam Państwa do jej obejrzenia, chętnie Państwa oprowadzę”.
Pani Skarbnik odnosząc się do powyższego projektu uchwały, wyjaśniła: “że tym roku mamy do spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych na łączną kwotę 1.863.000 zł i w związku z tym, żeby nie było takiej dyskusji, jak była dwa lata temu, że gmina zbankrutuje, obliczyłam, że na koniec II kwartału br. na planowanych ponad 25 mln zł dochodów, mamy już wypracowanych ponad 13 mln zł, czyli to jest już ponad 50%. Mam nadzieję, że na koniec roku będzie przynajmniej 21 mln zł wypracowanych, więc to nam da 14%, a nie przekroczymy wskaźnika 15% obowiązującego zgodnie ze starą ustawą o finansach publicznych (suofp), ale nawet, gdy będzie to 17%, tak jak było w 2010 roku, to nie bójmy się tego, bo to nie jest nic złego, ponieważ to jest spłata kredytu.”
“My więcej spłacamy, niż musimy. Uważam, że jest to pozytywne, a nie negatywne. Gmina zbankrutowałaby wówczas, gdyby nie nadążała ze spłatą kredytów” - dodała Pani Skarbnik.
Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIV/52/2012 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIV/53/2012 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 66 o pow.0,2368 ha, położonej w Malawie.
Rada wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10-ciu lat, począwszy od 20 lipca 2012 roku z Panią Grażyną Chrobak zam. Malawa,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIV/54/2012 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 381 o pow. 0,09 ha, położonej w miejscowości Rudawka,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIV/55/2012 w sprawie przekazania w nieodpłatne użyczenie budynku komunalnego w Leszczawie Górnej oraz nieruchomości gruntowej położonej w Leszczawie Górnej wraz z mieniem ruchomym na rzecz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Leszczawie Górnej.
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIV/56/2012 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bircza niektórych nieruchomości, dot. działki Nr 99 o pow. 1,0537 stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
Pan Wójt wyjaśnił, że miejscowość Malawa do tej pory składowała drewno na działce Agencji nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Obecnie Agencja przeznaczyła tę działkę do sprzedaży.
Radny Pan Lichota zabierając głos powiedział, że w przypadku nabycia przez gminę tej działki, sołtysowi wsi Malawa w perspektywie czasu na pewno uda się przekonać mieszkańców, żeby na ten cel przeznaczyć środki pochodzące ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasu wsi Malawa.
Pan Wójt wyjaśnił również, że warunkiem przystąpienia do przetargu jest podjęcie w/w uchwały.
Ponadto Pan Wójt zwrócił się do Rady z prośbą o określenie, za jaką kwotę można by kupić tę działkę.
Radny Pan Urban zabierając głos stwierdził, ze Rada nie może określić kwoty.
Pan Przewodniczący również potwierdził, że Rada nie może określić kwoty, za którą
Wójt może kupić w/w działkę.
Pan Lichota ponownie zabierając głos stanowczo stwierdził, że tę działkę należy kupić pod skład drewna.
Pan Kazimierz Harłacz – sołtys wsi Malawa stwierdził, że działka ta nie jest przydatna na inny cel, jedynie na skład drewna, dlatego koniecznie należałoby ją kupić.
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIV/57/2012 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Bircza w charakterze Partnera do projektu 'Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Pan Wójt wyjaśnił, że udział Gminy Bircza w tym projekcie będzie wynosić 13.295.000,00 zł.
Wszystkie podjęte przez Radę uchwały stanowią załącznik do protokołu.
Ad.7.
W tym punkcie porządku obrad Radna wsi Leszczawa Górna - Pani Teresa Madej zapytała, czy w jej miejscowości jest planowana wycinka drewna, ponieważ otrzymała przed sesją kilka telefonów, że na działce gminnej ktoś wycina drewno.
Pan Wójt odpowiedział, że Leszczawa Górna nie posiada lasu, ale zleci leśnikowi, żeby pojechał na miejsce i sprawdził, być może jest to działka gminna, która ma być przeznaczona do sprzedaży.
Radny Pan Urbann – zapytał Wójta, czy podjął decyzję w sprawie remontu drogi w “Rybne”.
Pan Wójt odpowiedział, że jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji, ale tylko dlatego, że po prostu były inne sprawy, bardziej ważne, związane z budową hali sportowej w Birczy.
Pan Wójt zapewnił, że w powyższej sprawie podejmie decyzję w tym tygodniu.
Radny Pan A. Buczek – pytał, co to za Stowarzyszenie działa w Kotowie.
Wyjaśnienia udzieliła obecna na sesji Pani Wiesława Matusz – Kierownik GOPS Bircza, informując, że są to osoby po różnych przejściach, przeważnie b. alkoholicy, jest tych osób 11, 6 z nich złożyło wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Są to osoby bardzo trudne.
Pan Wójt poinformował, że najbliższa sesja Rady Gminy będzie poświęcona między innymi tematowi gospodarki ściekowej w miejscowościach nie posiadających kanalizacji zbiorowej.
Radny Pan K. Cap zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia mieszkań mieszkańcom Huty Brzuskiej, którym budynki uległy spaleniu.
Pan Wójt odpowiedział, że swego czasu było wolne mieszkanie, które zostało przyznane nauczycielce z Birczy, a teraz borykamy się z różnymi problemami.
W przypadku mieszkańców Huty Brzuskiej jest to również problem i niewiadomo jak go rozwiązać.
Pan Wójt poinformował, że zwrócił się do Wojewody z prośbą o środki finansowe na zakup kontenerów, a Wojewoda odpisał, że jest to zadanie własne gminy.
Pan Przewodniczący odnosząc się do powyższego stwierdził, że na pewno jest to duży problem, ale nie jest tak, że lokatorowi się wszystko należy.
W umowie na pewno jest taki zapis, że można ją wypowiedzieć.
Z drugiej strony, gmina musi dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.
Ad.8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXIV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2013-02-15 11:13:46
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-02-15 11:16:58

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl