Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-02-2020, Czwartek, 06:19


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XI/2012

 

Protokół Nr XI/2012
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 29 sierpnia 2012 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
 
Sesja trwała od godz.1930 do godz.2030. Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3
 
ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny Pan Czesław Mliczek (usprawiedliwiony).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Czesława Wiśniowska.
Listy obecności uczestniczących w sesji stanowią załącznik do protokołu.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012,
związanych z przygotowaniem i realizacją zadania: „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza“.
4.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy - Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad jednogłośnie na wniosek Wójta wprowadzone zostały niżej wymienione projekty uchwał:
1.      dwa projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
2.      projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bircza.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad.3.
Jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012, związanych z przygotowaniem i realizacją zadania: “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza”.
Pan Wójt poinformował, że do termomodernizacji zostały zgłoszone następujące budynki: Urząd Gminy, GOK,SiT, świetlica w Sufczynie, 2 budynki Szkoły w Sufczynie, świetlica w Brzusce, była szkoła w Kuźminie, świetlica w Leszczawce, świetlica w Rudawce i była szkoła w Korzeńcu.
Największe wydatki zostaną poniesione w GOK,SiT, w Leszczawce i Rudawce. Te wymienione dwie świetlice nie posiadają centralnego ogrzewania. Ponadto będzie wymieniona stolarka drzwiowa i okienna oraz docieplenie budynków.
Projekt, o którym mowa będzie opiewał na kwotę około 1,5 mln zł.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – kwota 2.000 zł i 630.000 zł. Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota 2.000 zł, to kwota, którą przeznacza się na wyrównywanie szans edukacyjnych w Gimnazjum na podstawie umowy zawartej w dniu 12 kwietnia 2012 roku pomiędzy Fundacją pod nazwą “Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”, a Gminą Bircza. Natomiast kwota 630.000 zł – to kwota, która została wprowadzona do budżetu gminy w dniu 30 marca 2012 roku na podstawie promesy z dnia 15 lutego 2012 roku
z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie:
1.      remontu drogi do sklepu i świetlicy w miejscowości Brzeżawa,
2.      remontu drogi na “Zasanie” w miejscowości Kuźmina.
Po pierwszym przetargu kwota spadła i uwolnioną kwotę 310.000 zł pismem z dnia 7 maja Minister Spraw Wewnętrznych przesunął na dofinansowanie zadań:
1.      remont drogi do szkoły w miejscowości Lipa,
2.      remont drogi do Soszki w miejscowości Stara Bircza.
Po drugim przetargu kwota spadla i pismem z dnia 21 czerwca 2012 roku Minister Spraw Wewnętrznych wyraził zgodę na wykorzystanie pozostałej kwoty dotacji w wysokości 121.364 zł na dofinansowanie:
1.      remontu drogi Nr 116011 R w miejscowości Korzeniec “Łazy” - Huta Brzuska.
Reasumując Pani Skarbnik powiedziała, że ogólna kwota się nie zmieni, tylko zmieniają się zadania.
Po udzieleniu wyjaśnień przez Panią Skarbnik, jednogłośnie została podjęta uchwała
Nr XXXVI/64/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, która stanowi załącznik do protokołu. Pisma Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z dnia 15 lutego, z dnia 7 maja i z dnia 21 czerwca 2012 roku stanowią załącznik do uchwały.
Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – kwota 29.385,04 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota ta wynika czysto z bilansu i przeznacza się ją na wydatki na budowę hali sportowej w Birczy.
Wobec powyższego jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVI/65/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – jak załącznik do protokołu.
W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bircza.
Pan Wójt wyjaśnił, że przedstawiony projekt uchwały różni się od poprzedniej uchwały tym, że zostały ustalone nowe progi dochodowe oraz zmienione wysokości stypendium w poszczególnych grupach dochodowych.
Pan Wójt poinformował, że na stypendium Wojewoda przeznaczył 24.000 zł, a Gmina 6.000 zł. Razem: 30.000 zł. Ponadto Pan Wójt poinformował również, że wnioski na stypendium składa się w Urzędzie Gminy, pokój Nr 11 u Pani T. Dutkowskiej.
Pan Przewodniczący zapytał, dlaczego nie możemy przydzielać stypendium studentom, tylko słuchaczom kolegiów.
Pani Zastępca Wójta odpowiedziała, że byłoby to niezgodne z ustawą, ponieważ studenci otrzymują stypendium socjalne na studiach.
Po udzieleniu wyjaśnień Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/66/2012 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bircza – jak załącznik do protokołu.
Ad.4.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył XXXVI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2013-02-15 11:22:58
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-02-15 11:24:26

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl