Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-02-2020, Czwartek, 04:55


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIV/2012

 

Protokół Nr XIV/2012
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 29 października 2012 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.9.00 do godz.13.00.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.
Ponadto w sesji uczestniczyli: zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Czesława Wiśniowska, Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Pankiewicz, Dyrektor SP Leszczawa Dolna – Pani Maria Pawliszyn, Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, Dyrektor SP Lipa – Pani Jolanta Lichota, kierownik ŚDS Bircza – Pani Krystyna Banaś, Kierownik GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Listy obecności uczestniczących w sesji stanowią załącznik do protokołu.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołów z czterech ostatnich sesji Rady Gminy.
4.      Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.      Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku
a/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok,
b/ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku,
6.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/86/2007 Rady Gminy w Birczy z dnia 10 listopada 2007 roku (nowy Statut ŚDS znajduje się do wglądu w biurze Rady Gminy),
- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.:“ Rozwijanie kompetencji i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-VI w szkole podstawowej“ w ramach konkursu otwartego nr 32/POKL/9.1.2/2012 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty“. Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych“ Priorytet IX POKL wraz z przyjęciem zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w formie niepieniężnej,
- w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
8. Zakończenie obrad.
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone następujące zmiany:
1.      projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.”Nowoczesna szkoła szansą na lepsze jutro” w ramach konkursu otwartego nr 32/POKL/9.1.2/2012 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1.”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie: 9.1.2 'Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Priorytet IX POKL wraz z przyjęciem zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w formie niepieniężnej,
2.      wydanie opinii przez Radę Gminy w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego stanowiącego załącznik nr 9 ww uchwały Sejmiku z dnia 24 września 2012 roku,
3.      wydanie opinii przez Radę Gminy w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowiącego załącznik Nr 10 ww uchwały Sejmiku z dnia 24 września 2012 r.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3.
Protokoły z czterech ostatnich sesji zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 18.08.2012 r. do dnia 29.10.2012 r. złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:
1.      podpisał umowę na termomodernizację dwóch dodatkowych budynków, tj. Leszczawka i Sufczyna, na następny rok,
2.      uczestniczył w zebraniu wiejskim w miejscowości Malawa, Huta Brzuska, Brzeżawa, Sufczyna, Brzuska i Jasienica,
3.      uczestniczył w dożynkach parafialnych w Leszczawie Górnej, Leszczawce,
4.      nadzorował prace przy szkole w Sufczynie (odwodnienie, rynny, docieplenie, szpalety),
5.      nadzorował prace przy remoncie schodów wejściowych oraz zadaszenia do szkoły w Leszczawie Dolnej, a także prace przy parkingu,
6.      kilkakrotnie wyjeżdżał z Panią Skarbnik do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie budowy hali sportowej,
7.      wyjeżdżał kilkakrotnie z Panią Skarbnik do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie podpisania umów na wykonanie dróg w ramach usuwania skutków powodzi, gdyż na każdą drogę musi być podpisana oddzielna umowa,
8.      nadzorował prace na hali sportowej (elewacje zewnętrzne, zagospodarowanie terenu na zewnątrz, wylewki, wentylacja, kotłownia (już działa), prace przebiegają zgodnie z planem,
9.      dokonano wywozu ziemi z terenu hali w miejsce, gdzie ma być orlik,
10. nadzorował prace przy malowaniu świetlicy w Hucie Brzuskiej, wyremontowano jedno pomieszczenie i trybunę w w/w budynku przed dożynkami,
11. w Biurze Wyborczym w Przemyślu uzgadniał podział gminy na okręgi wyborcze,
12. uczestniczył w dożynkach gminnych,
 
13. kilka razy wyjeżdżał do Agencji Rynku Regionalnego w Przemyślu w sprawie termomodernizacji budynków (10 budynków na kwotę 1,5 mln zł),
14. nadzorował wykonanie dróg asfaltowych w miejscowości Kuźmina, Brzeżawa, Huta Brzuska, które zostały zakończone w ramach usuwania skutków powodzi,
15. spotkał się z Panią Konserwator Zabytków w sprawie środków na remont cerkwi w Kotowie,
16. kilkakrotnie uczestniczył w posiedzeniu Rady Budowy w sprawie prac przy budowie hali sportowej w Birczy,
17. dokonał odbioru dokumentacji na orlik,
18. wystąpił z wnioskiem do Starostwa o wydanie pozwolenia na budowę orlika,
19. wyjeżdżał do Leska w sprawie budowy chodnika w Birczy pod Ośrodkiem Zdrowia na następny rok,
20. spotykał się w Ustrzykach Dolnych z Burmistrzm w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi,
21. spotkał się ze studentką Politechniki Rzeszowskiej, która opracowuje dokumentację na rewitalizację rynku w Birczy,
22. uczestniczył w otwarciu roku szkolnego w Zespole Szkół w Birczy,
23. wyjeżdżał do Rzeszowa z Panią Skarbnik w celu podpisania aneksu do umowy na przesunięcie terminu oddania do użytku hali sportowej,
24. podpisał pismo do Sądu w sprawie przymusowego wejścia w teren, jeśli chodzi o podłączenie kanalizacji Stara Bircza-Leszczawa Dolna,
Kanalizacja została wykonana, zainteresowani złożyli protest, który będzie rozpatrywany w Sądzie,
25. zlecił przygotowanie przetargów na: dostawę węgla, oleju opałowego, przetargu na odśnieżanie dróg oraz przetargów na wolne lokale użytkowe – brak chętnych na lokale,
26. odbył się przetarg na orlik, wygrała firma z Poznania – za kwotę 1.040.000,00 zł, z tym, że niektóre prace zostaną wykonane systemem gospodarczym, tj.: kanalizacja burzowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg. Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 1,5 mln zł
27. wystąpił o dodatkowe środki na drogi w ramach usuwania skutków powodzi, takie środki gmina otrzymała w wysokości 220.000,00 zł, został już rozstrzygnięty przetarg i będzie wykonany asfalt na drodze Leszczawka-Górny Koniec oraz droga w Birczy od Wygonu z Kamiennej Górki najpierw będzie nawieziony tłuczeń, czyli będzie przygotowana droga pod przyszłą obwodnicę,
28. przygotowuje wniosek o środki na wykonanie dróg w ramach usuwania skutków powodzi na następny rok, wytypował już 5 miejscowości, więcej nie będzie typował, żeby otrzymać środki przynajmniej w takiej wysokości jak w roku bieżącym,
29. została dokończona droga w ramach środków z FOGR – Sufczyna i Nowa Wieś,
30. był z delegacją w Nadleśnictwie w sprawie zamiany gruntu pod budowę kaplicy, gmina musi wystąpić z oficjalnym wnioskiem,
31. nadzorował prace przy świetlicy wiejskiej w Jasienicy i Leszczawie Dolnej, wymieniono okna i dach na świetlicy w Leszczawie Dolnej, wmontowane zostały okna w dyrektorówce w Birczy i prace przy świetlicach na razie zostają wstrzymane do uchwalenia nowego budżetu,
32. spotkał się z prezesem budowy hali sportowej, ponieważ nieco zatrzymały się prace przy tej inwestycji, w związku z tym zostanie zwołana Rada budowy hali sportowej w najbliższych dniach,
33. zakończono dokumentację na budowę oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi,
34. był w Wydziale Rolnictwa w sprawie wykonania dróg w ramach usuwania skutków powodzi na 2013 rok,
35. spotkał się tylko z dwoma dyrektorami szkół w sprawie środków oświatowych i funkcjonowania oświaty na terenie naszej gminy do końca roku, ponieważ niestety pewne sprawy dotyczące oświaty były znane Radnym już na początku roku, że tych środków finansowych będzie brakować.
Po powrocie z urlopu Pan Wójt obiecał, że przyjrzy się nagrodom dla nauczycieli i dyrektorów szkół (nie dla wszystkich).
Na koniec swojego wystąpienia Pan Wójt nawiązał do uroczystości Patrona szkoły, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Kuźminie, mówiąc: “Zapraszanie mnie do Kuźminy na święto Patrona Szkoły i obrzucanie mnie błotem, to graniczy z pewnym chamstwem.
Chcę powiedzieć o tym, żeby historia kiedyś napisała. Nie wiem co mają do mnie ci święci katolicy z Kuźminy, bo ja do nich nic nie mam. Ja powinienem szkołę w Kuźminie zamknąć 5 lat temu za to, że miałem kampanię wyborczą na przystanku PKS, ale ja tego nie zrobiłem, bo nie jestem mściwy. Dlatego mam takie podziękowanie za to, co zrobiłem w tej miejscowości:
- za wpompowanie 300.000,00 zł na remonty dróg,
- za remont kapitalny sali gimnastycznej,
- za remont kapitalny biblioteki w szkole,
- za częściową wymianę okien,
- za dofinansowanie remontu zabytkowego Kościoła,
- za przekarasorowanie samochodu dla straży – ponad 100.000,00 zł,
- za znalezienie prywatnego sponsora – Arłamowa - przekazanie środków dla straży,
- za wyposażenie straży,
- za utrzymanie szkoły niepublicznej (mogłem się nie zgodzić na szkołę niepubliczną w Kuźminie),
- za dofinansowanie Stowarzyszeń ze swoich prywatnych pieniędzy,
- za dofinansowanie biletów miesięcznych ze swoich prywatnych pieniędzy dla dzieci,
- za przygotowanie do termomodernizacji budynków byłej szkoły na kwotę 200.000,00 zł,
- za przygotowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne.
Takie mam podziękowanie?
Za te oklaski mojego poprzednika, który był bardzo zadowolony – powiem co zrobił mój poprzednik: zrobił drogę za 30.000,00 zł, którą wróble po roku czasu rozdziobały i zrobił budkę dla gołębi, tj. tzw. garaż dla strażaków za 25.000,00 zł, za nieudolne kierowanie gminą. To on w 2000 roku przygotował reformę likwidacji szkoły w Kuźminie, ale z tej reformy się wycofał, ponieważ bał się o stanowisko.
Ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym, ja się szanuję tu, bo to co ja w tej gminie zrobiłem, jakie miliardy ściągnąłem, to każdy z mieszkańców może zobaczyć”
Ad.5.
a/ uchwałę Nr 11/38/2012 z dnia 20 września 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o informacji Wójta Gminy Bircza o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku przedstawiła Pani Beata Worotyłko – zastępca Wójta – jak załącznik do protokołu.
b/ opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bircza za I półrocze 2012 roku przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Pan Jan Lichota – jak załącznik do protokołu.
Ad.6.
W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał – jak niżej:
- jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały
Nr XIV/86/2007 Rady Gminy w Birczy z dnia 10 listopada 2007 r.
Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Krystynie Banaś – Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy, która poinformowała, że chodzi tu o wprowadzenie w życie nowego Statutu ŚDS w Birczy. Podyktowane to jest tym, że zostały zmienione procedury funkcjonowania domów i podziału na trzy typy z zakresu świadczenia usług dla podopiecznych, stosownie do nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
Zmiany dotyczą przyjmowania do domów samopomocy, świadczonych usług oraz zmiany w zatrudnieniu i dostosowanie domu do standardu.
W okresie 2011 roku w/w warunki zostały spełnione i w związku z tym zachodzi potrzeba wprowadzenia w życie nowego statutu.
Pani Banaś zwróciła się do Rady z prośbą o zaakceptowanie nowego statutu ŚDS.
Będąc przy głosie Pani Banaś powiedziała, że w związku z tym, że jest mieszkanką Kuźminy, jest jej bardzo przykro za to, co zaszło w Kuźminie podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły w Kuźminie, przepraszając Wójta.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wyżej przedstawiony projekt uchwały.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/75/2012 w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/86/2007 Rady Gminy w Birczy z dnia 10 listopada 2007 r.,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/76/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.:“ Rozwijanie kompetencji i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-VI w szkole podstawowej“ w ramach konkursu otwartego nr 32/POKL/9.1.2/2012 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty“. Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych“ Priorytet IX POKL wraz z przyjęciem zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w formie niepieniężnej.
Pani Worotyłko wyjaśniła, że wkładem gminy jest udostępnienie sal, a środki na wynagrodzenia dla nauczycieli pochodzą z Funduszu Europejskiego (dot. SP Sufczyna)
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/77/2012 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działek o numerach: 124 o pow.066 ha,
nr 38 o pow.0,33 ha, cz. działki nr 50 o pow.1,88 ha, położonych w miejscowości Rudawka,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/78/2012 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 424 o pow. 3,53 ha, położonej w miejscowości Sufczyna,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/79/2012 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działek: Nr 390 o pow.0,63 ha,
Nr 399/1 o pow.0,71 ha, Nr 399/2 o pow. 067 ha, Nr 67/2 o pow. 0,02 ha, położonych w miejscowości Sufczyna,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/80/2012 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 176 o pow. 2,62 ha, położonej w miejscowości Rudawka,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/81/2012 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 252/3 o pow. 0,1466,
Nr 252/4 o pow. 1914 ha, Nr 252/5 o pow. 0,2032 ha, położonych w miejscowości Lipa.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
O głos poprosiła Radna miejscowości Leszczawa Górna – Pani Teresa Madej, która powiedziała: “Analizując podział gminy na okręgi wyborcze, zastanawiam się, czym kierowano się łącząc sołectwo Leszczawa Górna z Leszczawką, na pewno nie dobrem mieszkańców. Tak sztuczny podział, jest co najmniej dla mnie nie zrozumiały. Leszczawa Górna z Leszczawką nie łączy się ani terytorialnie, ani nie styka się nawet polami. Są to dwie miejscowości oddalone od siebie około 7-10 km. Mieszkańcy wsi w większości się nie znają. Jak łączyć, to Leszczawę Górną z Leszczawą Dolną, ponieważ mieszkańcy Leszczawy Górnej chodzą do Kościoła, a dzieci do szkoły w Leszczawie Dolnej. Mamy wspólne Stowarzyszenie, które pracowało dla mieszkańców obu wsi.
Organizujemy wspólne dożynki, ludzie się znają. Radnego z Leszczawy Dolnej mieliby blisko, spotkania mieszkańców z radnym odbywają się przeważnie pod Kościołem. Niestety łącząc Leszczawę Górna z Leszczawką pozbawi się 130 mieszkańców Leszczawy Górnej możliwości kontaktu z radnym, a wielu nawet nie będzie go znało. Szybciej taki mieszkaniec pojedzie do Birczy, niż do Leszczawki. Łącząc nas z Leszczawką, to tak samo, jakby przyłączyć nas do Birczy, bądź do jakiejkolwiek innej miejscowości.
Dlatego też składam formalny wniosek o przyłączenie Leszczawy Górnej do Leszczawy Dolnej”.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że chodzi tu o okręg Nr 7 i Nr 8, a mianowicie, żeby podzielić w ten sposób, żeby część Leszczawy Dolnej połączyć z Leszczawą Górną, a drugą część Leszczawy Dolnej z Leszczawką lub Leszczawka jako oddzielny okręg wyborczy.
Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi. Pan Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały został przygotowany przez niego i jest przygotowany zgodnie z przepisami prawa.
Rozpatrując wniosek Radnej Pani Madej, należałoby część Leszczawy Dolnej połączyć z Leszczawą Górną, a drugą część Leszczawy Dolnej z Leszczawką. Według oceny Pana Wójta takie rozwiązanie jest niekorzystne.
Pan Wójt dodał, że swojego stanowiska nie zmienia, gdyż nie widzi uzasadnionych potrzeb.
To nie mieszkańcy mają jechać do Radnego, lecz Radny powinien przyjechać do mieszkańców danej miejscowości, Radny powinien utrzymywać stałą więź z mieszkańcami, przyjmować strony w danej miejscowości, rozmawiać z ludźmi – taka jest rola Radnego, a nie tylko przychodzić na sesje.
W związku z powyższym Pan Wójt nie widzi uzasadnionych podstaw do zmiany podziału w/w okręgów i jak podkreślił, jego wniosek jest niezmienny i pozostaje jak w wersji przedstawionego projektu uchwały.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnej Pani Teresy Madej.
Za przyjęciem wniosku głosowało 4 Radnych, 9 Radnych głosowało przeciw wnioskowi.
Wobec powyższego wniosek został odrzucony.
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące się.
Uchwała w powyższej sprawie, to Nr XXXIX/82/2012 stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – kwota 243.191,53 zł.
Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik, jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/83/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.163.000,00 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały został opracowany na podstawie § 1 pkt 4 i § 2 uchwały Nr XXVI/5/2012 Rady Gminy w Birczy z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bircza na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bircza na lata 2012-2018.
Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/84/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Birczy Nr XXVI/4/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bircza.
Po udzieleniu stosownego wyjaśnienia, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/85/2012 w powyższej sprawie,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/86/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji
projektu pt: ”Nowoczesna szkoła szansą na lepsze jutro” w ramach konkursu otwartego nr 32/POKL/9.1.2/2012 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1.”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie: 9.1.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Priorytet IX POKL wraz z przyjęciem zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w formie niepieniężnej (dot. SP Leszczawa Dolna).
Również w tym przypadku wkładem własnym będzie udostępnienie sal.
Wszystkie podjęte uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Również załącznik do protokołu stanowi jednogłośnie podjęta pozytywna opinia w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego stanowiącego załącznik Nr 9 w/w uchwały Sejmiku z dnia 24 września 2012 roku, a także pozytywna opinia w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, stanowiącego załącznik Nr 10 w/w uchwały Sejmiku z dnia 24 września 2012 roku.
Ad.7.
W tym punkcie porządku obrad Radny Pan Urban zabierając głos miał następujące pytania i uwagi:
- jakie drogi zostały wytypowane ze środków popowodziowych od Wojewody,
- dlaczego nie ma akademii w Święto Niepodległości,
- uważa, że w Kuźminie w święto Patrona Szkoły nie było nic takiego, żeby się obrażać.
To, że szkoła została zlikwidowana, jest prawdą.
Radny miejscowości Kuźmina - Pan Jerzy Pisz – przeprosił Pana Wójta i Radę za występ kobiet, ale uważa jednocześnie, że za 3 osoby, które śpiewały, nie może cierpieć cała wioska, wg niego jest to niesprawiedliwe.
Radny Pan Adam Wilgucki zwrócił się z prośbą o wykonanie remontu drogi na Łodzinkę.
Radny Pan Tadeusz Wilgucki zapytał, które drogi będą ujęte do remontu, kiedy będzie wykonany remont świetlicy w Korzeńcu.
Odnośnie drogi do stawów w Birczy – Pan Wilgucki uważa, że bardziej potrzebna jest droga tam, gdzie mieszkają ludzie, a nie tam, gdzie w przyszłości ma być jakaś obwodnica.
Pan Wójt zanim przystąpił do odpowiedzi na poszczególne pytania, powiedział kilka zdań na temat wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
“Ja sie szanuję i jako Wójt nie mam się czego wstydzić. U nas co roku wykonywane są asfalty, co roku oddaje się jakąś inwestycję, które są inwestycjami milionowymi. Jak w zadłużonej gminie można oddawać milionowe inwestycje. Jeśli gmina jest zadłużona, to nie powinno się nic robić, a tu jak powiedziałem, co roku oddaje się jakąś drogę asfaltową lub inną milionową inwestycję.
Szanowni Państwo, ja się szanuję i pewne przemyślenia na urlopie dały mi coś do zrozumienia.
Państwo się mnie nie pytają, z czego ja płacę upomnienia, które otrzymuję od RIO, z czego płacę kary pieniężne za to, że łamię ustawę o finansach publicznych. Bo jest tak, że pewne zadania wykonuję nie mając środków, a potem szukam tych pieniędzy. Ja powinienem najpierw z Panią Skarbnik uzgodnić, czy są pieniądze na daną inwestycję, jeśli Pani Skarbnik potwierdzi, że są, to wówczas przystąpić do jej realizacji. Ja robię, bo jestem odpowiedzialny i nie mam się czego wstydzić, gdyż jak już wcześniej powiedziałem, w tej gminie powstają milionowe inwestycje, w każdej miejscowości coś się robi. Nie jestem Wójtem mściwym, ale Państwo oczekujecie ode mnie zbyt wiele. Pewne granice zostały już przekroczone.
Ja do Kuźminy nic nie mam, ale podawanie do publicznej wiadomości, że ja doprowadziłem do zadłużenia gminy, jest nie na miejscu, ponieważ ja doprowadziłem do oddłużenia gminy poprzez reformy, które powinny być przeprowadzone w 2000 roku.
Według wydanego przez RIO stanu zadłużenia gmin, np. Gmina Dubiecko - ma 51% zadłużenia, Gmina Fredropol – 57% zadłużenia, Gmina Krzywcza - 57% zadłużenia, Gmina Bircza – 43% zadłużenia, Gmina Krasiczyn – 1% zadłużenia, a to dlatego, że rządził tą gminą odpowiedzialny Wójt i przeprowadził reformy w 2000 roku i w związku z tym gmina ta nie ma zadłużenia.
90% zaciągniętych kredytów, to wydatki bieżące, tzw. konsumpcyjne. Ile zaciągnęliśmy kredytów na wydatki inwestycyjne. Proszę Państwa, ja robię, ja haruję tutaj i potrzebuję pewnego szacunku, a jeżeli dany mieszkaniec jest niedoinformowany, to należy go doinformować, bo taka jest rola Radnego i Sołtysa, żeby spotykać się z mieszkańcami i mówić o wszystkim, a nie tylko nadawać na Wójta na prawo i na lewo.”
Wracając do spraw interpelacji – jeśli chodzi o Kuźminę – ja z Radnym wkładam serce do tej miejscowości. Nie jestem Wójtem mściwym, ale to nie było miejsce i czas na śpiewanie o takich bzdetach, dlatego musiałem to wydobyć z siebie. Ja wkładam serce do Kuźminy, tak jak do każdej innej miejscowości.
1 mln zł zostało wydane na drogi. Ściągamy środki z zewnątrz. 3 mln zł jest ściągniętych na budowę kanalizacji w Leszczawie Dolnej.”
Jeśli chodzi o przeznaczenie środków od Wojewody, to zostały wytypowane drogi w 5-ciu miejscowościach: Bircza, Leszczawka, Korzeniec, Sufczyna i Lipa.
Do Pana T. Wilguckiego – do Birczy będą środki szły, czy się to komuś podoba, czy nie. Droga, o której Pan Wilgucki wspomniał, jest pewnym harmonogramem moich działań, czyli doprowadzenia Birczy do standardu, który będzie tu funkcjonował, czyli szkoła, hala sportowa, orlik. Są przygotowane drogi zapasowe, którymi będzie jeździć multum samochodów i w związku z tym ten rejon musi być zagospodarowany. To jest mój punkt honoru, który sobie stawiam.
Na ten cel Wojewoda daje środki i ja decyduję, które drogi będą wykonywane.”
Pan Wójt poinformował, że jeszcze w tym roku będą szły remonty dróg w Brzeżawie, Woli Korzenieckiej, Łodzince, Korzeńcu i Birczy.
Ponadto Pan Wójt poinformował, że generalnie harmonogram budżetowy ustalony na 2012 rok został wielokrotnie przekroczony. Zrobiło się znacznie więcej, niż planowano. Jeśli w danym roku w określonej miejscowości zostało wykonane zadanie na kwotę np.200.000 zł, to na następny rok nie można oczekiwać, że znowu będzie coś robione.
“Pewne roboty przeze mnie zaplanowane nie są jeszcze zakończone.
Powtarzam po raz kolejny, czy będę rządził 20 lat, czy 2 lata, to będę tak rządził, że będę mógł odejść z podniesioną głową, nie będę się miał czego wstydzić.
Wszyscy ustalamy budżet, a potem ciągniemy na prawo i na lewo. Mnie możecie Państwo oceniać dopiero po 31 grudnia 2012 roku. Nie stosuję polityki mściwości. Nie wolno wykonywać zadania, jeśli nie mamy pieniędzy. Wszyscy muszą mieć tego świadomość.
Wszystko będzie zrobione, bo ja wierzę w to co robię.
Drogi powiatowe są o wiele gorszym stanie, niż gminne.”
Następnie Przewodniczący Rady udzielił glosu Pani Jolancie Lichota – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lipie, która poinformowała, że w dniu 18 października 2012 roku w Wili Decjusza w Krakowie wraz z Panią Agnieszką Karkut nauczycielem języka angielskiego i koordynatorką projektu UPS w Lipie wzięły udział w ceremonii wręczenia Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira De Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds Praw Człowieka (2002-2003). Polska Nagroda im. Sergio Viera de Mello jest przyznawana od 2004 roku osobom i organizacjom pozarządowym za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.
Nagrodę honorową odebrał Arnold Wellman, wiceprezes ds. korporacyjnych i PR w amerykańskiej firmie kurierskiej UPS.
Pan Arni podczas zabrania głosu podkreślił, że nigdy nie doceniają naszej pracy ci co są obok nas, ale zawsze doceniają ci co nas obserwują trochę dalej.
“Gdy powiedziałam o naszej drodze do szkoły w Lipie, to była wręcz euforia, że nasz Wójt, to jest prawdziwy gospodarz. Wyraził też duży szacunek do Rady, która wspiera Wójta w działaniach, jakie mają miejsce na terenie gminy.
Także nie martwmy się tym, co mówią o nas ci co są blisko nas, ale doceniajmy też opinie tych, którzy widzą nasze działania i naszą wielką determinację z zewnątrz”.
 
Następnie głos zabrał Radny Pan Jan Lichota, który powiedział, że tak jak każdy spośród nas jest człowiekiem, tak samo i Wójt.. Wójt ma prawo do urlopu, po to ma urlop, żeby odpocząć. Zwracając się do Radnych i sołtysów powiedział: “nie szeptajcie, że to jest coś nie tak.
Powinniśmy doceniać to, co Wójt robi. Powinniśmy zrozumieć pewne sprawy i powinniśmy być cierpliwi.”
W odniesieniu do Wójta powiedział, żeby się nie przejmował tym, co mówią inni, a zwłaszcza ci, którzy mówią źle, nie dostrzegając działań dobrych na rzecz gminy. Decyzje, które podejmuje Wójt są często bardzo trudne i ryzykowne, a zarazem wymagają szybkich działań i takie działania Wójt podejmuje.
Zwrócił się do Radnych o zachowanie wstrzemięźliwości i przyzwoitości przy stwierdzaniu faktur za odśnieżanie dróg Pan J. Lichota będąc przy głosie powiedział, że jest czasem zażenowany postawą Radnych, ponieważ jest wiele uroczystości i Radni w nich nie uczestniczą – dlaczego?
Pan Przewodniczący odpowiadając Radnemu Panu Urbanowi, dlaczego nie ma akademii w Święto Niepodległości, wyjaśnił, że brany był pod uwagę fakt, że jest to niedziela, dzień wolny od nauki i był to główny powód, po prostu chodziło o to, żeby dać młodzieży odpocząć, tym bardziej, że w każdej szkole odbywają się akademie z tej okazji.
Pan Urban ponownie zabierając głos w tej sprawie, stwierdził, że akademia powinna być, ponieważ między innymi w ten sposób dajemy młodzieży dobry przykład, jest to przecież Święto Państwowe.
Natomiast, to że wszyscy Radni nie uczestniczą w uroczystościach gminnych nie jest prawdą, nie można być egoistą, Nie zawsze każdy może uczestniczyć we wszystkich uroczystościach.
Kierując swoje zdanie do Wójta, powiedział, że jeśli w danej miejscowości np. Borownicy, czy Żohatynie nic się nie robi, to pytania będą powracać i dyskusja na ten temat zawsze będzie.
Radny Pan Lichota w odniesieniu do Radnego Pana Urbana wyjaśnił, że nie miał pretensji do nikogo personalnie.
Pan Przewodniczący powiedział, że uczestnictwo każdego z Radnych w poszczególnych uroczystościach, to jest decyzja każdego Radnego, każdy postępuje według własnego uznania.
Ad.8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIX sesji Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2013-02-26 08:21:12
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-02-26 08:23:25

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl