Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-02-2020, Czwartek, 06:29


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIX/2012

 

Protokół Nr XIX/2012
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.9.00 do godz.11.00
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 11. Nieobecni była Radna Pani Grażyna Ćwan (usprawiedliwiona.) .
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza Pan Józef Żydownik, zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Prezes ZGKiM w Birczy – Pan Jan Brodzicki, Pani Teresa Dutkowska – inspektor w Urzędzie Gminy Bircza oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza
Listy obecności uczestniczących w sesji stanowią załącznik do protokołu.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.
4.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza,
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bircza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012, związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pn. “Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I.”
5.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6.      Zakończenie obrad.
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie w punkcie 4 – Podjęcie uchwał – po projekcie uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza - projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza – obręb Rudawka oraz proponował przesunięcia: po projektach uchwał o zbyciu niektórych nieruchomości, projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012, związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pn. “Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I.”, następny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dot. hali sportowej, zaciągnięcia zobowiązań dot. budowy orlika w Birczy i na końcu uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Zmiany do porządku obrad wnioskowane przez Wójta zostały przyjęte jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty również jednogłośnie.
Ad.3.
Protokoły z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad “Podjęcie uchwał”, Pan Wójt dla usprawnienia przebiegu sesji proponował, żeby nie czytać projektów uchwał, a szczególnie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, ponieważ każdy otrzymał i na pewno się zapoznał, a ten czas przeznaczyć na dyskusję.
W związku z tym, że nikt nie wnosił sprzeciwu, propozycja Wójta została przez Radnych przyjęta.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza.
Jako pierwszy głos zabrał Radny Pan Zbigniew Urban, który odniósł się do § 10 pkt 1 ppkt a), w którym jest zapisane, że odpady będą odbierane 1 raz na dwa tygodnie. Pan Urban uważa, że odpady powinny być odbierane 1 raz w tygodniu.
Ponieważ nikt nie zabierał głosu, wobec tego Pan Przewodniczący zgłosil swoje uwagi do regulaminu, a mianowicie, że w podstawie prawnej brak jest odniesienia do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
Pan Przewodniczący miał również uwagi do § 13 pkt 1 – 4 , twierdząc, że skoro wskazujemy drogę mieszkańcom do takich zakupów, to co my dajemy w zamian, co ten wojewódzki plan daje w zamian, gdzie te puste opakowania zbywać, jakie programy będą podjęte przez Marszałka.
Następnie w pkt 5 jest zapis: stare meble – jest to zapis niedokładny, nieprecyzyjny, gdyż meble stare mogą być bardziej wartościowe, niż nowe.
Według Pana Przewodniczącego powinien być zapis “zbędne” , a nie stare.
Dalej – w rozdziale VII § 17 pkt 1 jest napisane: “osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań, aby zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Jeszcze będą tu nakazy, jeśli chodzi o odprowadzanie gnojówki. Znowu są wymagania, a jakby tego wsparcia nie ma.
W § 14 ostatnie zdanie brzmi: “W tym celu prowadzi się w Gminie Bircza szeroką edukację ekologiczną.”
Są to puste słowa – powiedział Pan Przewodniczący – kto na to da pieniądze i jak ma to wyglądać.
Jak można zapisać, że gmina prowadzi, albo Gmina Bircza jest zobowiązana do prowadzenia edukacji ekologicznej – jest to nie na miejscu.
Następnie najważniejsza rzecz – brak jest sankcji karnych za niestosowanie się do tego regulaminu, czyli Wójt nie ma żadnych sankcji karnych.
“Stąd mój wniosek o odrzucenie tego regulaminu w całości.”
Radny Pan Stanisław Chrobak wnioskował o wykreślenie z § 3 ust.1 pkt 12 dot. odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych.
Pan Wójt w odniesieniu do wypowiedzi Pana Urbana powiedział, że on również byłby za tym, żeby 1 raz w tygodniu wywozić śmieci, ale to rodzi następne skutki, będą większe koszty, musi być zrobiona nowa kalkulacja cen. Ponadto jest możliwość przetrzymywania śmieci niesegregowanych przez 2 tygodnie.
Do Pana Przewodniczącego:
- podstawa prawna – niech wypowie się Pani Prawnik,
- edukacja ekologiczna – z opłaty,
- kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,
- zgadza się, żeby przekazywać zbędne meble, telewizory, itp.,
- sankcje karne – jeżeli ustawodawca zapisał w ustawie , to nie powinno się tych zapisów powtarzać w uchwale,
- odpady biodegradowalne – jeśli chodzi o rolnika, to powinien być zapis, że rolnik ma obowiązek tworzyć kompostownik koło domu, a później wytworzony nawóz zużywać dla potrzeb własnych.
Pan Wójt o uzupełnienie swojej wypowiedzi poprosił Panią Teresę Dutkowską.
Zanim Pani Dutkowska zabrała głos, Pani Beata Worotyłko odnośnie § 3 regulaminu
powiedziała, że te zapisy wynikają z planu gospodarki odpadami i tego nie można pominąć.
Ponadto Pani Worotyłko poinformowała, że art.4 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że: “Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej “regulaminem” , regulamin jest aktem prawa miejscowego.”
Pani Worotyłko odnosząc się do odpadów biodegradowalnych, odpowiedziała, że w § 13 pkt 6 projektu uchwały jest zapis: “kompostować odpady ogrodowe oraz kuchenne na terenie przydomowych ogródków”.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani T. Dutkowskiej, która odniosła się do przedstawionych uwag:
- dlaczego w podstawie prawnej nie ma wymienionego wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami, Pani Dutkowska wyjaśniła, że w podstawie prawnej powołujemy się na ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która odsyła nas do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i w związku z tym nie jest ten plan wpisany w podstawie prawnej w projekcie uchwały.
Jeśli chodzi o sankcje karne , są one bardzo szczegółowo zapisane w ustawie, więc my nawet nie możemy przepisywać zapisów ustawy do uchwały.
Co zaś się tyczy hodowli zwierząt, nie chodzi tu o ograniczenie hodowli zwierząt, tylko chodzi tu o zwierzęta wałęsające się.
Jeśli chodzi o odpady biodegradowalne – kompostując śmieci, odpady, zbiera się je selektywnie i to już jest mniejszy koszt. Na wsi mieszkańcy mają taką możliwość, niestety ci co mieszkają w blokach, takiej możliwości nie mają.
Jeśli chodzi o stare meble, to rzeczywiście można słowo: ”stare” meble, zamienić na “zbędne”.
Pan Jan Brodzicki zabierając głos w sprawie odpadów biodegradowalnych powiedział, że będzie to duży problem i mimo, że żyjemy na wsi, to nie wszyscy rozumieją, że segregowanie odpadów, to także segregowanie odpadów zielonych. W deklaracji każdy będzie mógł zadeklarować, czy ma kompostownik, czy kompostuje, dlatego tu jest duża motywacja.
Pan Przewodniczący tytułem odpowiedzi stwierdził, że nie bardzo się z tym zgadza, że to jest zapisane w ustawie, a to jest zapisane w regulaminie. Więc albo wszystko piszemy, co powinno być w regulaminie, np. odnośnie sankcji karnych i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Według Pana Przewodniczącego powinno być napisane, kiedy został uchwalony wojewódzki plan, przez kogo, nic na ten temat nie wiemy, to jest ogólne odesłanie do ustawy. Ustawa ogólnie reguluje prawo, a potem my stanowimy prawo szczegółowe, czyli ten regulamin powinien być jasno i precyzyjnie sformułowany.
Wobec tego, co z tego, że my wszystko mówimy, co mieszkańcy mają robić, a nie mówimy, co im grozi za to, jeśli nie będą tego robić. Czy oni mają biegać za ustawą? Przecież to nie tak. To wszystko, co mówimy jest zapisane w ustawie, prawdę mówiąc nie powinniśmy nic robić, tylko dostosować się do ustawy, po co w ogóle przyjmować regulamin. A jeżeli to mamy przetransponować na nasz tutaj teren, to musimy to ludziom jasno powiedzieć. Te zapisy powinny być jasne i nie budzące wątpliwości.
Jeśli chodzi o zwierzęta, to myślę, że nie chodzi tu o zwierzęta, które bedą się wałęsały, tylko chodzi tu głównie o te wszystkie odpady, np. w ubojniach zwierząt, żeby to nie przeszkadzało otoczeniu.
Odnosząc się do zapisu odpadów biodegradowalnych – są tu pewne nieścisłości, jeśli przenosi się zapisy z jednego aktu prawnego do drugiego.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący podtrzymuje swój wniosek o odrzucenie w całości projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza.
Radny Pan Andrzej Pacławski zabierając głos powiedział, że ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przygotowali Żydzi i Masoneria, przelobbowane przez kapitał niemiecki.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący zapytał Radnego Pana Chrobaka, czy mimo wyjaśnień wnioskodawców podtrzymuje swój wniosek. Pan Chrobak odpowiedział twierdząco “tak”.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie swój wniosek, tj. odrzucenie w całości projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.
Za odrzuceniem w/w projektu uchwały głosowali wszyscy Radni.
Wobec powyższego projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza został odrzucony przez Radę jednogłośnie.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bircza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pan Przewodniczący miał następujące uwagi: w § 2 pkt 1 jest napisane, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Bircza będzie świadczyć usługi odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości w każdej ilości pojemników i worków.
Zdaniem Pana Przewodniczącego Gmina Bircza nie jest od świadczenia usług, natomiast Gmina Bircza może zlecić wykonanie usługi, dlatego powinno być napisane, że na zlecenie Gminy Bircza ktoś będzie odbierał z nieruchomości odpady.
W § 2 pkt 5 jest napisane, że odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – odbierane będą 1 raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej i 1 raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej.
Wcześniej mówiliśmy o możliwości kompostowania, a tu jest zapisane, że będą one odbierane.
Zapis ten w regulaminie powinien być alternatywny.
Pani Dutkowska wyjaśniając powiedziała, że za gospodarkę odpadami odpowiedzialna jest gmina poprzez firmę, która wygra przetarg.
Pan Wójt potwierdził, że zapis ten musi być doprecyzowany.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bircza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W/w projekt uchwały został jednogłośnie odrzucony.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Pani Dutkowska wyjaśniła, jakie czynniki były brane pod uwagę do obliczenia wysokości opłaty za odpady segregowane i niesegregowane.
Według projektu uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami miałaby wynosić 13,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, natomiast jeżeli odpady komunalne byłyby zbierane i odbierane w sposób selektywny, wówczas proponowana stawka opłaty wynosiłaby 8,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.
Radny Pan Lichota zapytał, ile będzie kosztował worek lub pojemnik na odpady, bo jak wiadomo, każdy będzie musiał je sobie kupić, ponieważ ustawa nam to narzuca.
Pan Wójt odpowiedział, że ustawa wyraźnie mówi, że do obowiązków właścicieli należy zakup worków lub pojemników, których ceny na dzień dzisiejszy nie znamy.
Wiadomą rzeczą jest, że będzie popyt na worki i pojemniki i w związku z tym ich ceny wzrosną.
Nasza Gmina liczy ok. 7.000 mieszkańców. Będziemy musieli wydać 7.000 decyzji, tyle też może być odwołań – powiedział Pan Wójt.
Kontynuując swoją wypowiedź, Pan Wójt powiedział również, że Gmina ani jednej złotówki nie może dołożyć do śmieci. Musimy ściągnąć 70.000 zł od mieszkańców i przedsiębiorców.
Jednym z najważniejszych czynników, który składa się na stawkę opłat za odpady są koszty transportu. Wskazywanie i porównywanie się z innymi gminami jest nie na miejscu, ponieważ mamy inną powierzchnię i w ogóle inne koszty, które nie można porównać z innymi gminami.
Po przetargu okaże się, jakie to będą kwoty.
Sołtys Nowej Wsi – Pan Janusz Demkiewicz zabierając głos stwierdził, że jego rodzina nie uzbiera tyle śmieci, tak będzie również w przypadkach innych rodzin.
Pan Wójt - przyjęliśmy odnośnik do obliczenia danych statystycznych. Odpady są nielimitowane, Nie ma rodziny, w której nie produkowałoby się śmieci.
Pan Przewodniczący – cała dyskusja polega na tym, że nikt nie jest w stanie zagwarantować, że ta kwota będzie wynosić 13,00 zł.
Radny Pan Zb. Urban uważa, że ten projekt uchwały jest do odrzucenia.
To od nas Radnych zależy, czy podejmiemy tę uchwałę, czy nie – powiedział Pan Urban.
Inne gminy podjęły już uchwały, ustalając niższe stawki opłat, dlaczego u nas proponuje się takie wysokie.
Ten projekt uchwały należy odrzucić i przepracować, jeśli chcemy pomóc naszym mieszkańcom.
Nawet, gdy zatwierdzimy niższe stawki, to czy gmina nie może w tym przypadku dopłacić do mieszkańców?
Ponownie skierował pytanie do Pani Dutkowskiej, dlaczego w innych gminach stawki są niższe.
Pan Urban wnioskował o odrzucenie tego projektu uchwały.
Radna Pani T. Madej zabierając głos, zapytała jak będzie się miała sprawa płacenia za odpady w przypadku dzieci, które uczęszczają do szkoły, przebywają w internatach oraz w przypadku osób pracujących.
Pan Urban ponownie zabierając głos, proponował, żeby skupić się nad tym projektem uchwały dot. wysokości stawek opłat za śmieci.
“Złożyłem wniosek o odrzucenie tego projektu uchwały. Usiądźmy razem i przedyskutujmy, zanim podejmiemy uchwałę o ustaleniu stawek, żebyśmy nie skrzywdzili naszych mieszkańców.”
Radny Pan A. Buczek uważa, że powinniśmy poczekać dotąd, dopóki ktoś nie zacznie nas dotować w zakresie opłat za odpady.
Radny Pan A. Pacławski złożył wniosek formalny o poddanie w/w projektu uchwały pod głosowanie
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny, tj. przegłosowanie projektu uchwały w w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, chodzi szczególnie o § 2 pkt 1 – 13,00 z od mieszkańca i 8,00 zł od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów.
W/w projekt uchwały został jednogłośnie odrzucony.
Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że § 1 pkt 1 jest zapisane, że za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie do dnia 15-go każdego miesiąca, czyli np. za grudzień do 15-go grudnia, za styczeń do 15-go stycznia itd.
“Moje zastrzeżenie budzi to, dlaczego mamy płacić przed terminem wykonania usługi. Jeśli usługa będzie wykonana do końca grudnia, to dlaczego będziemy musieli płacić do 15-go grudnia. Uważam, że powinno się płacić po wykonaniu usługi, tj. na koniec miesiąca. Nie dość, że uderzamy w mieszkańców, ustalając wysokie opłaty, to jeszcze każemy, żeby szybciej płacili.
Dlatego wnioskuję o odrzucenie tego projektu uchwały.”
Radni jednogłośnie głosowali za odrzuceniem projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do tego projektu uchwały również były uwagi, a szczególnie chodziło o wykreślenie z pozycji D I. deklaracji zapisu pod oświadczeniem. Chodziło o to, żeby wykreślić zapis, że w przypadku różnicy pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkujących nieruchomość, przedłożyć zaświadczenie potwierdzające adres aktualnego miejsca pobytu osoby zameldowanej.
Nie zawsze jest możliwość uzyskania takiego zaświadczenia – powiedział Pan Przewodniczący.
Również ten projekt uchwały został odrzucony przez Radę jednogłośnie.
W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 653 o pow.0,24 ha położonej w miejscowości Huta Brzuska.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XLIV/104/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIV/105/2012 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 174/4 o pow. 1,6177 ha, położonej w miejscowości Rudawka.
Kolejno przedstawiony został projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012, związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pn. “Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I.”
Pan Wójt wyjaśnił, że ten projekt uchwały wynika z realizacji w/w projektu. Termin realizacji inwestycji przesunął się na rok 2014, ażeby Związek mógł podpisać umowę z Marszałkiem, musi być powiązanie finansowe. Na 2013 rok jest ta kwota w budżecie, natomiast na rok 2014 musimy zaciągnąć zobowiązanie.
Uchwała w powyższej sprawie o Nr XLIV106/2012 została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Po podjęciu w/w uchwały Radny Pan A. Pacławski złożył wniosek formalny o przerwanie obrad sesji do roku 2013.
Wniosek P. A. Pacławskiego został przez Radę przyjęty. .
Wobec powyższego obrady niniejszej sesji zostały przerwane do roku 2013. O terminie wznowienia obrad Radni zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
W związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem 2013, Wójt w imieniu swoim i pracowników Urzędu Gminy złożył wszystkim obecnym na sesji i ich rodzinom serdeczne życzenia z tej okazji.
Zaprosił wszystkich chętnych do obejrzenia hali sportowej, przy której prace dobiegają ku końcowi.
Następnie Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że Rada w jakimś sensie dzisiaj złamała prawo, nie podejmując tych uchwał, ale jak powiedział dalej – takie prawo mamy, to jest suwerenna decyzja Radnych. Niemniej jednak prosił Pana Wójta o przeanalizowanie możliwości, szczególnie jeśli chodzi o obniżenie stawek opłat za odpady komunalne.
Jeżeli byłaby taka możliwość jakiejkolwiek analizy i obniżenia stawek, to prawdopodobnie wszyscy byśmy się jeszcze raz zastanowili.
Pan Przewodniczący podziękował za dzisiejszą sesję, za taką jednomyślność głosowania, na pewno była to sesja ciężka – powiedział, na pewno będzie krytykowana i na pewno ta krytyka spadnie na nas, ale uważam, że postępowaliśmy słusznie.
“Życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku, byśmy w Nowym Roku podejmowali mądre decyzje, a przede wszystkim żebyśmy mieli na to siły, żebyśmy byli zdrowi i żebyśmy dobrze służyli tym, którzy nas wybrali.”
Pan Przewodniczący podziękował wszystkim udział w sesji.
22 styczeń 2013 r. - Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski wznowił obrady przerwanej w dniu 28 grudnia 2012 roku XLIV sesji Rady Gminy w Birczy, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecna była Radna Pani Grażyna Ćwan oraz Radny Pan Artur Buczek (usprawiedliwieni).
Pan Przewodniczący przypomniał, że obrady w/w sesji zostały przerwane w punkcie 4 “Podjęcie uchwał”, a mianowicie nie zostały podjęte uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.,
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012, związanych z realizacją zadania pn.: “Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza – etap II.”,
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012, związanych z realizacją zadania pn.: ”Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu “Moje boisko – Orlik 2012”,
 
Pan Przewodniczący oddał głos P. Wójtowi.
Pan Wójt zanim przystąpił do podejmowania uchwał, poinformował, że z dniem 1 stycznia 2013 roku powierzył obowiązki Sekretarza Gminy – Pani Jadwidze Haber-Słowińskiej, odwołał ją ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy i z dniem 1 kwietnia br. powoła ją na stanowisko Sekretarza Gminy.
Na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy powołał Panią Annę Kozanecką.
Następnie Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, zwiększający między innymi dochody budżetu o kwotę 9.394,00 zł.
Wyjaśnienia do uchwały udzieliła Pani Skarbnik.
Radny Pan Urban skierował pytanie do Wójta, czy wydatki w dziale transport w kwocie 51.907,66 zł, to są wydatki na odśnieżanie dróg za miesiąc grudzień 2012 roku.. Jeśli tak, to zdaniem Pana Urbana jest to zbyt duża kwota.
Pan Wójt wyjaśnił, że dziwi go pytanie Pana Radnego, ponieważ wszystkie faktury za odśnieżanie były stwierdzane przez Radnych lub sołtysów. Jest to udokumentowane. Faktem jest, że śniegu nie było dużo, ale niektóre odcinki dróg wymagały niemal ciągłego posypywania ze względu na ślizgawice. Tak również jest w dniu dzisiejszym, śniegu nie ma, ale jest taka ślizgawica, że drogi muszą być posypane.
Pan Wójt stwierdził, że dokumenty dotyczące odśnieżania lub posypywania dróg są do wglądu i nie uważa, że Radni, bądź sołtysi nadużyli zaufania.
Pan Urban uważa, że jeżeli było odśnieżane kilka razy, bo śniegu nie było, to jest to za duża kwota i nie ma tu żadnej oszczędności.
Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że zima jeszcze potrwa ok. 3 miesięcy i niezależnie od tego, czy będzie dużo śniegu, czy będą śnieżyce oraz śliskie nawierzchnie dróg, musimy na to zwracać szczególną uwagę.
Radny Pan St. Chrobak zabierając głos powiedział, że dziwi się radnemu i sołtysowi z Korzeńca, że nie zabierają głosu w tej sprawie, ponieważ prawie codziennie drogi na przysiółki Korzeńca są posypywane przed busem, który dowozi dzieci do szkoły., bo gdyby te drogi nie zostały posypane, to prawdopodobnie bus z dziećmi wylądowałby w rowie.
Pan Wójt ponownie zabierając głos powiedział, że stara się ciąć wydatki, gdzie tylko można, ale nie można oszczędzać na bezpieczeństwie mieszkańców. Jeśli chodzi o Birczę, tam, gdzie jest to tylko możliwe, posypywaniem dróg, podjazdów zajmują się pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w ramach prac interwencyjnych, którzy rozpoczynają pracę o godz.6.30.
Duże pieniądze wydatkowane są przede wszystkim tam, gdzie są strome podjazdy, gdyż tam nawierzchnie muszą być posypywane piaskiem.
Pan Urban ponownie zabierając głos powiedział, że przyjmując budżet na rok 2012, środki w dziale transport na odśnieżanie dróg były zabezpieczone, a te środki, które dzisiaj mamy przyjmować, to są dodatkowe środki.
Ponadto Pan Urban dodał, że w ubiegłych latach na odśnieżanie dróg przyjmowaliśmy kwotę około 100.000,00 zł, a dzisiaj mamy przyjąć za jeden miesiąc ponad 50.000,00 zł, coś tu jest nie tak.- dodał, gdyby zima trwała 6 miesięcy, to odśnieżanie kosztowałoby nas bardzo dużo.
Pan Wójt uważa, że Radni i sołtysi stwierdzając wykonanie prac w zakresie odśnieżania i posypywania dróg, dbają o interes gminy, chyba, że jest inaczej, to zgłosi do Prokuratury, która zbada te sprawy. “Nie mam złotego środka tutaj” - dodał Pan Wójt.
W związku z tym, że w tej sprawie nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji przedstawionej przez Wójta.
Uchwała Nr XLIV/106/1/2012 została podjęta przez Radę przy 1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik do protokołu.
Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, zwiększający dochody i wydatki o kwotę 347.000,00 zł.
W tej uchwale zostały zabezpieczone wydatki w kwocie 44.000,00 zł na zadanie: “Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza – etap II oraz wydatki w kwocie 303.000,00 zł na realizację zadania pn.: “Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu “Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Birczy).
Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik uchwała Nr XLIV106/2/2012 została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części obrad Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012, związanych z realizacją zadania pn.: “Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza – etap II.”.
Po przedstawieniu w/w uchwały Pan Wójt wspomniał, że w ubiegłym roku mówił o dodatkowych robotach, które będą musiały być wykonane przy realizacji II etapu budowy hali sportowej. Niektóre prace nie zostały wykonane do dnia 31 grudnia br. i w związku z tym budynek nie został jeszcze oddany do użytku. Budynek został już odebrany przez Sanepid. Straż Pożarna częściowo odebrała, ale zausterkowała, ponieważ muszą być wymienione drzwi, które nie były planowane, muszą to być drzwi ognioodporne na łączniku między szkołą a halą sportową, zostało już zlecone wykonanie tych drzwi, ich koszt będzie wynosił około 7.000,00 zł.
Ponadto w trakcie roku wychodziły dodatkowe roboty na skutek albo zmiany przepisów, albo projektant czegoś nie dopatrzył.
Roboty dodatkowe to:
1.      stolarka wewnętrzna,
2.      dodatkowy chodnik,
3.      dodatkowe zadaszenie windy,
4.      dodatkowe ocieplenie pomieszczeń trenera i klatki schodowej,
5.      dodatkowe poszerzenie szachtów pod włazy dachowe,
6.      dodatkowa przeróbka rur spustowych przy wejściu,
7.      dodatkowa przeróbka osadzenia okien zewnętrznych,
8.      taras nad wejściem głównym,
9.      dodatkowe zamknięcie naświetli w kasach,
10. dodatkowe stopnie na trybunach,
11. dodatkowe zabezpieczenie przewodów wentylacyjnych,
12. dodatkowa palisada:
- palisada roboty montażowe,
- odwodnienie liniowe na dojściach,
- dodatkowa podbudowa pod kostkę z pospółki,
- pomniejszenie ilości krawężników o ilość palisady,
- obniżenie studni,
14. Instalacje:
- przyłącz niskiego napięcia od tablicy głównej do pomieszczeń sterowni,
- instalacja przywoławcza w WC dla niepełnosprawnych,
- okablowanie tablicy wyników,
- zasilanie pod napis: balkon i pod napis: hala sportowa,
- kotłownia - instalacja elektryczna, wymieniono jeden piec na nowy plus podłączenie.
Wszystkie prace są udokumentowane zdjęciami. Jest również wykonany kosztorys, który nie został jeszcze sprawdzony przez inspektora nadzoru.
Po udzieleniu wyjaśnienia Przez Pana Wójta, została jednogłośnie podjęta uchwała
Nr XLIV/106/3/2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012, związanych z realizacją zadania pn.: “Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza – etap II.”.
Następnie Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012, związanych z realizacją zadania pn.: ”Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu “Moje boisko – Orlik 2012”.
Tutaj również Pan Wójt udzielił wyjaśnienia.
Pan Wójt prosił o odrzucenie tego projektu uchwały, ponieważ całkowite koszty związane z budową orlika zostały zamieszczone w uchwale Nr XLIV/106/2/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, nie ma więc potrzeby zaciągania zobowiązań.
Wobec powyższego Radni jednogłośnie głosowali za odrzuceniem w/w projektu uchwały.
Ad.5.
W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący w imieniu wszystkich Państwa Radnych złożył gratulacje Pani Jadwidze Haber-Słowińskiej z okazji objęcia funkcji Sekretarza życząc dobrej współpracy z Radą, gdyż jak powiedział, tworzenie projektów uchwał, tworzenie wszystkich aktów prawnych w dużej mierze będzie zależało od Sekretarza. Dlatego wyraził nadzieję, że ta współpraca będzie się układała dobrze, a Pani Sekretarz życzył wszelkiej pomyślności, by ta współpraca była dobra dla i Rady, i dla Gminy i dla Pani Sekretarz.
Pan Przewodniczący pogratulował również objęcie stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki - Pani Annie Kozaneckiej, również z nadzieją, że współpraca “nas” wszystkich będzie się dobrze układać.
Następnie Pan Przewodniczący będąc przy głosie, zwrócił się z prośbą o przedstawienie i przekazanie na następnej sesji wszystkim Radnym rozliczenia z prac przy odśnieżaniu dróg za 2012 rok.
Wszystko musi być udokumentowane, ponieważ to są wydawane publiczne pieniądze.
Pan Wójt zapewnił, że takie rozliczenie z rozbiciem na poszczególne miejscowości zostanie dostarczone każdemu Radnemu na sesji budżetowej.
Pan Wójt, mimo, że Radni otrzymali zaproszenia, jeszcze raz zaprosił wszystkich Radnych na uroczystość 5-cio lecia pożycia małżeńskiego, która odbędzie się w dniu 26.01.2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
Również Pan Wójt poinformował, że dzień 27 stycznia (niedziela) bieżącego roku, to dzień otwarty hali sportowej i orlika w Birczy, zapraszając wszystkich do zwiedzania.
Na koniec Pan Wójt poinformował, że w dodatkowych robotach, żeby hala sportowa funkcjonowała
musi być wykonany podział hali siatkami na trzy boiska, by w tym samym czasie lekcje wychowania fizycznego mogły odbywać trzy klasy. Musi to wykonać firma specjalistyczna, gdyż jest to bardzo odpowiedzialna sprawa. Podział hali z montażem siatki kosztuje 34.000,00 zł. Według rozeznania jest to najniższa kwota.
Ad.6.
Zakończenia XLIV sesji Rady Gminy w Birczy dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, dziękując wszystkim za udział.
 
Protokołowała: Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2013-02-26 08:32:52
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-02-26 08:34:38

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl