Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2024, Sobota, 17:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

G.B.B.6730.77.2012/13                                                    Bircza, dnia 22. 01.2013 r.
 
 
 
 
D E C Y Z J A
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt.2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.,- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) – po rozpatrzeniu wniosku: Stanisława Malinowskiego Schwander Polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Kolejowa 12 - Pełnomocnika Inwestora Gminy Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków saniratnych oraz przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza na części działek nr 128/1, 127, 126, 86, 110, 286,296, 143/2 Obręb Bircza wraz z rozbiurką zbędnych obiektów i urządzeń sanitarnych.
u s t a l a m
lokalizację inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia budowlanego p.n.:
 
a) Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków obejmująca:
- Budynek socjalno – techniczny,
- Budunek stacji mechanicznego oczyszczania
- Komorę technicznej stabilizacji osadu,
- Pompownia ścieków z kratą koszową,
- Zbiornik buforowy
- Reduktor biologiczny MBR,
- Budynek urządzeń obsługujacy bioreaktory,
- Budynek socjalny obsługi,
- Budynek stacji odwodniania i higinizacji osadu,
- Wiatę,
- Zbiornik ścieków oczyszczonych fi 2500
- Tacę najazdową,
- Biofilter
na części działek nr 128/1, 127, położonych w miejscowości Bircza gmina Bircza.
 
b) Rozbudowa przebudowa i modernizacja pompowni ścieków wrz z sieciami i urządzeniami towarzyszącymi obejmująca:
- Przebudowę istniejacej przypompowni ściekowej,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 315 PVC w rurze ochronnej pod potokiem Stupnica,
- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej na Ø 315 PCV,
- Przebudowa istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej na części działek nr 86, 110, 286, 296, 143/2 połozonych w miejscowości Bircza,
 
c) Rozbiórkę zbędnych obiektów i urządzeń okreslonych na załącznikach graficznych Nr 1 i 2.
 
1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i   zagosporaeowania terenu.
 
1.1.Teren w granicach części działkek nr 128/1, 127, 126, 86, 110, 286, 296, 143/2  położonych w miejscowosci Bircza gmina Bircza przeznacza się pod rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszcalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej.
 
2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
Ustalenia lokalizacji inewstycji celu publicznegodla rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Birczana części działek nr ewid. 128/1, 127, 126, 86, 110, 286, 296, 143/2 onręb Bircza wraz z rozbiórką zbędnych obiektów i urządzen sanitarnych.
 
 
2. Ustalenia dotyczace warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
2.1. Dane techniczne projektowanego budynku socjalono - technicznego:
- powierzchnia zabudowy                             - do 113,00 m2
- kubatura                                                      - do 460,00 m3
- szerokośc elewacji frontowej                      - do   18,00 m
- wysokośc budynku nad poziomem terenu -           6,14 m
- budynek parterowy z dachem konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty blachodachówką
 
 2.2.Dane techniczne projektowanego budynku stacji mechanicznego oczyszczania:
 - powierzchnia zabudowy                            - do   80,00 m2
- kubatura                                                      - do 480,00 m3
- szerokośc elewacji frontowej                      - do   12,00 m
- wysokośc budynku nad poziomem terenu -           9,18 m
- budynek parterowy z dachem konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty blachodachówką
 
2.3.Dane techniczne projektowanego budynku urzązdeń obsługujacych reaktory:
- powierzchnia zabudowy                             - do   56,00 m2
- kubatura                                                      - do 560,00 m3
- szerokośc elewacji frontowej                      - do     9,00 m
- wysokośc budynku nad poziomem terenu -           8,40 m
- budynek parterowy z dachem konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty blachodachówką
 
2.4.Dane techniczne projektowanego budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu:
- powierzchnia zabudowy                             - do   55,00 m2
- kubatura                                                      - do 270,00 m3
- szerokośc elewacji frontowej                      - do     8,80 m
- wysokośc budynku nad poziomem terenu -           8,40 m
- budynek parterowy z dachem konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty blachodachówką
 
2.5.Dane techniczne projektowanego zbiornika podziemnego biofiltra:
- pojemnośc zbiornika                                    - max   65,00 m3
- pokrywa źelbetowa                                                
- wymiary wewnętrzne                                             - 9,30 x 3,50 x 2,00 m
 
2.6.Dane techniczne projektowanej pompowni ścieków z krata koszową:
- pojemność pompownii                                - do   29,00 m3
- pokrywa zbiornika                                       - źelbetowa                                                   
- wysokośc pompowni                                  - 5,80 m
 
2.7.Dane techniczne projektowanych podziemnych zbiorników bilogicznych:
- pojemność zbiornika                                    - max   310,00 m3
- pokrywa                                                      - źelbetowa
- powierzchnia netto                                      - 84,00 m2
- wymiary wewnętrzne                                  - 5,50 x 15,60 x 4,60 m
- rzędna dna zbiorników                                - - 2,32 m od istniejącego poziomu terenu
- rzędna góry zbironika wraz z pokrywą żelbetową - + 2,50 m od istniejącego poziomu terenu                                                  
 
2.8.Dane techniczne istniejącego zbiornika buforowego:
- pojemność zbiornika                                    - max   122,80 m3
- pokrywa zbiornika                                       - źelbetowa
- powierzchnia netto                                      - 30,72 m2
- wymiary wewnętrzne zbiornika                  - 8,00 x 3,85 x 4,00 m
- rzędna dna zbiornika                                   - 218,82 m n.p.m
- rzędna góry zbiornika wraz z pokrywą żelbetową - 223,07 m n.p.m
 
2.9.Dane techniczne projektowanego zbiornika ścieków oczyszczonych:
- pojemność zbiornika                                    - 28,50 m3
- pokrywa zbiornika                                       - źelbetowa
- wysokość zbiornika                                     -    5,80 m
           
3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony gatunków roślin.
3.1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy, przepisy dotyczące ochrony środowiska, szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity) Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.) oraz planowanej inwestycji w granicach Przemysko- Dynowskiego obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r., w sprawie Przemysko- Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.. Podkarpackiego Nr 94, poz. 1585., z póź zm., gdzie obowiązują zakazy: - likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, - wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych, oraz w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 pn. „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) względem którego, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U Nr 92, poz. 880, z późn. Zm.). „zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz stan siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 zaś inwestycje realizowane winny być zgodnie z zapisami art. 33 ust. 3 tejże ustawy. W przypadku konieczności przeprowadzania wycinki drzew i/lub krzewów, wycinkę można przeprowadzić wyłącznie po uzyskaniu zgody właściwego organu - po przedłożeniu wniosku wraz z szczegółową inwentaryzacją, w zakresie niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
 
3.2. Inwestor uzyskał Decyzje Wójta Gminy Bircza o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 31 października 2012 roku znak. OŚ.6220.10.2012
 
3.3. Teren oczyszczalni obejmuje częśc działek nr 128/1, 127, położonych w miejscowości Bircza i nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne. Część działek nr 128/1, 127, o łącznej pow. około 0,7640 ha sklasyfikowano jako grunt klasy Ba o pow. 0,3640 ha, Ps III o pow. 0,2160 ha, R IIIa o pow. 0,1200 ha, Ł o pw. 0,0440 ha i Ps VI o pow. 0,0200 ha.
 
4.Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
4.1.W docelowych rozwiązaniach projektu budowlanego inwestycji uwzględnić istniejące elementy infrastruktury oraz potrzeby indywidualnych właścicieli nieruchomości.
4,2 Spełnić warunki określone przez gestorów sieci uzbrojenia terenu.
4.3. Dojazd do oczyszczalni scieków z istniejacej drogi gminnej (działka nr 125) połączonej z  drogami gminnymi nr (62, 146, 145) – obsługujacymi obszar.
5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich
5.1 Projektowana inwestycja nie może powodować;
a)      pozbawienia dostepu do drogi publicznej,
b)      mozliwości korzystania z energii
5.2.Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.
 
6.      Warunki wynikajace z przepisów szczególnych.
6.1 . Przy wykonywaniu projektu budowlanego uwzglednić przepisy:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 243 poz. 1623) oraz przepisów techniczno-budowlanych tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie (Dz. U. Nr   75 poz. 690 z poźniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U nr 16 poz
  78 z poźniejszymi zmianami) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności
   uzyskania decyzji zezwalajacej na wyłączenie”
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 25 poz. 150 z
  2008 z późniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 92 poz. 880
   z poźniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
 
7.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie górniczym
7.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.
 
 
8.      Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Teren projektowanej rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza  pokazano na załącznikach graficznych na mapach w skali 1:500 i 1: 2000  w konturze oznaczonym literami ABCDEF oraz linią ciągłą w kolorze czerwonym.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez Stanisława Malinowskiego Schwander Polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Kolejowa 12 - Pełnomocnika Gminy Bircza – zamierzona inwestycja jest zgodna z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi. W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego na którym przewiduje się realizację inwestycji.
 
Ponadto projektowana inwestycja została podana uzgodnieniu z;
 
1)  Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych; postanowieniem z dnia 14.01.2013 r., znak G.V.6123.1.2013
2) Regopnalnym Dyrektorem Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Poddano uzgodnieniu i w ciagu 14 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.
      3) Inwestor uzyskał Decyzje Wójta Gminy Bircza o srodowiskowych uwarunkowaniach      zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 31 października 2012 roku znak.     OŚ.6220.10.2012
 
 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji
 
POUCZENIE
 
1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospordarowania terenu innym wnioskodawcom.
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje rozszczenie o zwrot 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
4. Koszty realizaci rozstrzeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
 
Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wojta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
- załaczniki graficzne nr 1 i 1a oraz 2 i 2a stanowiące integralną część decyzji,
Otrzymują:
1.      WNIOSKODAWCA – Stanisława Malinowskiego Schwander Polska s.c.
                                       33-300 Nowy Sącz ul. Kolejowa 12
                                       – Pełnomocnik Gminy Bircza
 
2.      Strony biorące w postępowaniu wg wykzazu znajdującego się w Urzędzie Gminy.
 
 

Autor: Janusz Chrobak
Data: 2013-01-22 07:57:32
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-01-22 08:00:26

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl