Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 12:23


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr I/2013

Protokół Nr I/2013

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 29 stycznia 2013 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz.9.00 do godz.14.00.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Jerzy Pisz i Pan Zbigniew Urban (usprawiedliwieni).

Ponadto sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Pankiewicz, Dyrektor SP Lipa – Pani Jolanta Lichota, Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, Kierownik ŚDS Bircza – Pani Krystyna Banaś,  Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan Krzysztof Urban, a w drugiej części sesji  przybył Poseł na Sejm RP – Pan Piotr Tomański.

W sesji uczestniczyła młodzież gimnazjalna z Gimnazjum Nr 1 w Birczy pod przewodnictwem Pani mgr Małgorzaty Hop, realizująca projekt pt.”Młode Bieszczady.”

W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

5. Podjęcie uchwał:

   a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów             

  Alkoholowych na rok 2013,

  b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,

  c) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza:

- przedstawienie projektu uchwały,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,

- przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu uchwały,

- głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Wójta,

- podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza,

 d) w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o projekcie uchwały

   budżetowej,

- przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu uchwały budżetowej,

- głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Wójta,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2013 rok.

e) w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

6. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2013 rok.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

8. Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady  stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie wprowadzono dwa projekty uchwał:

1)      w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu,

2)      w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3.

            Protokoły z dwóch  ostatnich sesji Rady Gminy w Birczy zostały przyjęte  jednogłośnie.

 

Ad.4.

            W tym punkcie porządku obrad sprawozdanie ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 21.12.2012 r. do 29.01.2013 r. złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:

1) jednym z elementów pracy w ostatnim okresie międzysesyjnym – jak określił Wójt -  była                       

   sprawa  związana  z oddaniem hali sportowej i orlika do użytku.

   Obydwie inwestycje rzeczowo zostały zakończone, teraz trwa techniczny odbiór przez    

   odpowiednie instytucje,

2)      nadzorował prace związane z kontynuowaniem remontu kapitalnego świetlicy w Starej Birczy oraz remontu byłej szkoły w Korzeńcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,

3)      przeprowadził nową kalkulację dot. opłat za śmieci,

4)      rozpoczęto remont kapitalny świetlicy w Jasienicy,

5)      przeprowadził przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Bircza. Jeden lokal  został sprzedany, natomiast na drugi lokal brak było nabywcy i w związku z tym  będzie ogłoszony drugi przetarg,

6)      dokonano odbioru I-go etapu informatyzacji gminy tzw. PSeAP, który jest realizowany wspólnie z Marszałkiem. Teraz Marszałek ogłosi przetarg na wyposażenie: komputery, programy. Prawdopodobnie w I kwartale zostanie to zakończone,

7)     poinformował, że została przeprowadzona kilkudniowa kontrola przez pracowników Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie wydatkowania środków na budowę  hali sportowej. Kontrola została zakończona, natomiast środki finansowe po otrzymaniu oficjalnego protokołu zostaną przekazane w I kwartale tego roku,

8)      poinformował ponownie, że sprawy rzeczowe hali sportowej i orlika zostały już zakończone, odbyła się również kontrola  straży pożarnej i sanepidu na tych dwóch inwestycjach. Kontrola straży pożarnej zausterkowała, gdzie projektant nie przewidział – łącznik, który łączy halę sportową ze szkołą. Są tam drzwi plastikowe i muszą być wymienione na ognioodporne, koszt tych drzwi około 7.000,00 zł. Planuje się, że do 5.02.2013 r. drzwi zostaną  zamontowane.

     Ze strony sanepidu  nie było większych uwag, za wyjątkiem, że nie było przewidzianego

     pomieszczenia dla obsługi do sprzątania, tj. pomieszczenia, gdzie będą przetrzymywane

     sprzęt i środki do sprzątania.

     W uzgodnieniu z projektantem pomieszczenie takie zostanie wydzielone. Pracownik  

     pojechał do Krakowa, celem wprowadzenia pewnych zmian.

     Urząd dozoru technicznego podzielony jest na poszczególnych specjalistów, którzy    

    dokonują odbioru w/w inwestycji stopniowo.

    Prawdopodobnie te odbiory będą zakończone do 10-go lutego br.

    Gdy nadzór budowlany wyda decyzję na użytkowanie, to w okresie ferii hala byłaby   

    użytkowana.

9)      spotkał się z Naczelnikiem Straży Pożarnej w Sufczynie i Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Przemyślu w sprawie przyjęcia jednostki OSP w Sufczynie do Krajowego Systemu Ratownictwa. Jest zapewnienie, że ta jednostka zostanie ujęta w KSR, w związku z tym dodatkowe środki dla tej jednostki wpłyną bez wydatkowania naszych środków, ale musimy pewne  sprawy uzupełnić, czyli torbę medyczną, którą Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego nam zapewni – do połowy lutego bieżącego roku. Aparaty tlenowe, samorząd Gminy Bircza zakupił dwa, ale w związku z tym, że zostały zmienione przepisy dot. wyposażenia w aparaty tlenowe, muszą być zakupione jeszcze dwa aparaty, które kosztują w granicach 4.500,00 zł. Jest zapewnienie, że zostaną one zasponsorowane przez Nadleśnictwo Bircza.

10)  odbył się przetarg na dożywianie dzieci w szkołach, wygrała firma z Jarosławia,

11)  uczestniczył  w zebraniu OSP w Hucie Brzuskiej, w Lipie i w Kuźminie,

12)  był w Krakowie u projektanta w związku z tym, że wynikło wiele zmian technicznych przy realizacji inwestycji – hala sportowa. Niektóre zmiany wynikły z winy projektanta, natomiast wiele zmian nastąpiło w wyniku przepisów prawnych,

13)  uczestniczył w rozprawie  sądowej  z mieszkańcem Leszczawy Dolnej, który przyblokował budowę kanalizacji w tej miejscowości. Gmina skierowała tę sprawę na drogę postępowania sądowego,

14)  uczestniczył w debacie w Radiu Rzeszów na temat spraw związanych z wprowadzeniem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, transmitowanej na antenie Radia Rzeszów w obecności posłów i przedstawicieli z Ministerstwa,

15)  uczestniczył w Gimnazjum w spotkaniu z rodzicami w sprawie promowania i naboru do szkoły średniej w Birczy na rok szkolny 2013/2014,

16)  spotkał się z Marszałkiem Województwa na temat spraw związanych z dożywianiem, którego jednym z organizatorów był Poseł na Sejm RP  - P. Bury. Chodziło o to, żeby do szkolnych sklepików trafiała odpowiednia żywność, dlatego tez zapowiedział kontrole w sklepikach,

17)  przeprowadził rozmowy w Nadleśnictwie  sprawie współfinansowania remontu dróg, z których Nadleśnictwo korzysta. Nadleśniczy wyraził gotowość do współpracy w tym temacie,

18)  był w Starostwie, a właściwie w Lokalnej Grupie Działania, ponieważ był nabór wniosków  z tzw. odnowy wsi. Z terenu Gminy Bircza zostały złożone 2 wnioski. Jeden złożyła Parafia Bircza na wykonanie parkingu przy plebanii, a drugi Gmina Bircza na remont kapitalny świetlicy w Leszczawie Dolnej,

19)  uczestniczył wraz z Radnymi w posiedzeniu Związku Gmin Fortecznych  na temat  zatwierdzenia  budżetu na rok 2013 i rozpoczęcia  inwestycji kapitalnego remontu Pałacu Humnickich w Birczy. Przyznano kwotę prawie 2.500.000 zł. W związku z tym w

      I kwartale zostanie ogłoszony przetarg, by można było rozpocząć I etap prac,

20) spotkał się u Wojewody na temat budżetu na 2013 rok. Gmina Bircza otrzymała

      zabezpieczenie  finansowe  w I etapie, czyli Bircza otrzyma promesę  na wykonanie 

      asfaltu do szkoły, orlika i hali sportowej, tj. trak węgierski, będzie to droga asfaltowa,

      która będzie wykonywana w miesiącu kwietniu – maju br.

20)  uczestniczył w uroczystości zorganizowanej z okazji 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego,

21)  poinformował, że 27.01.2013 r. został zorganizowany  Dzień Otwarty hali sportowej i orlika, było duże zainteresowanie  młodzieży tymi inwestycjami, które będą służyć nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także osobom dorosłym, gdyż są ku temu możliwości,

22)  spotkał się z Dyrektorem Zakładu Energetycznego w sprawie współfinansowania i remontu oświetleń dróg na terenie naszej gminy. W roku ubiegłym wymieniono 45 opraw ze starych na energooszczędne, w tym roku pójdziemy w podobnym kierunku, tak żeby wszędzie były żarówki energooszczędne,

23)  podpisał w ramach pomocy dla bezrobotnych wniosek do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu na zatrudnienie z końcem marca 35 osób na prace społecznie-użyteczne. Te osoby będą wykonywały różne prace ustalone przez opiekę społeczną, a mianowicie: pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, koszenie traw na cmentarzach, koszenie traw przy świetlicach, utrzymywanie świetlic, pomoc przy szkołach. W pierwszym  etapie osoby te będą zatrudnione do sprzątania hali sportowej w Birczy, dopóki nie sprawdzimy, ile będą wynosić faktyczne koszty utrzymania hali sportowej, tj. prąd, woda, ścieki, środki czystości. Także w ramach oszczędności w pierwszym roku będą monitorowane koszty związane z utrzymaniem hali sportowej.

 

Ad.5.

           W tym punkcie porz. obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Wyjaśnienia do projektu uchwały  udzielił Wójt, twierdząc, że wszystkie środki, które są zabezpieczone w budżecie  w tym dziale, muszą być wydatkowane wyłącznie na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Pan Przewodniczący miał uwagi do liczby bezrobotnych, twierdząc że w Gminie Bircza jest około 700 osób bezrobotnych, a  nie 316.

Pan Wójt potwierdził, że tak jest, ale te ujęte w GPPiRPA – są to osoby bezrobotne zdiagnozowane, które będą objęte profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Po udzieleniu wyjaśnienia przez Wójta, jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVI/1/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2013.

           Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Pan Wójt zabierając głos powiedział, że na terenie naszej gminy nie odnotowano osób uzależnionych od narkotyków. Niemniej jednak zgodnie z przepisami ustawy o narkomanii Rada Gminy ma obowiązek podjąć taką uchwałę i zabezpieczyć środki finansowe. Oczywiście są to środki w wysokości 2000 zł, które głownie będą przeznaczone na profilaktykę. Jeśli zajdzie potrzeba, że tych środków będzie za mało, wówczas będziemy się nad tym zastanawiać, co dalej. Pan Przewodniczący zabierając głos, stwierdził, że dobrze jest usłyszeć informacje, że na terenie naszej gminy nie odnotowano osób uzależnionych od narkotyków, ale mimo to zwrócił się do Kierownika Posterunku Policji o zabranie głosu w tej sprawie.

Pan K. Urban poinformował, że w 2012 roku prowadzono działania przygotowawcze w sprawie posiadania i używania narkotyków, było ich 16 na terenie gminy. W roku 2011 takich przypadków nie odnotowano.

Pan Przewodniczący ponownie, Wójt mówił, że nie ma przypadków, a P. K. Urban mówił, że odnotowano 16 postępowań.

Pan Wójt-zdiagnozowany, tzn. uzależniony i trzeba podjąć radykalne środki, nie znaczy, że także postępowania są. Natomiast, jeśli chodzi o działania grup przestępczych, one zawsze będą. Tutaj - zdaniem Wójta jest bardziej rola Policji niż Gminy. Myślę, że Policja działa w tej sprawie.

Pan  K. Urban zabierając głos wyjaśnił, że w większości były to grupy przestępcze i były to przypadki posiadania i udzielania środków odurzających.

Pan Przewodniczący stwierdził, że wynika z tego, iż problem jest i nie można przejść obok tego do porządku dziennego.

Radny Pan Buczek zabierając głos powiedział, że na szczęście nie słychać, żeby takie przypadki zdarzały się w naszych szkołach. Ponadto P. Buczek zapytał
P. Kierownika Posterunku Policji czy te przypadki były wśród młodzieży naszej, szkolnej, czy młodzieży starszej.

Pan K. Urban poinformował, że przypadki te dotyczyły młodzieży starszej, ale także ocierały się o młodzież ze szkoły ponad gimnazjalnej.

Radny P. Jan Lichota zwrócił się z prośbą do Kierownika Posterunku Policji, żeby policjanci częściej pojawiali się w szkołach i rozmawiali na wyżej wymienione tematy.

           Pan Wójt ponownie  zabierając głos powiedział, że posiada dane, gdyż na bieżąco współpracuje z Kierownikiem Posterunku Policji, analizują te sprawy i czuwają nad nimi.

Jeżeli zdarzyłyby się jakiekolwiek przypadki w tym temacie, apelował do wszystkich o współpracę w tym zakresie.

„Młodzież musi być wolna od wszelkich używek, tj. alkoholu i narkotyków, na taką młodzież stawiamy, dlatego młodzież musi zdecydować, czy wybiera życie w nałogach, czy stawia życie na takiej stopie, że jest się odpowiedzialnym za gminę, za kraj, za Polskę.”

           Pan K. Urban powiedział, że przypadki, o których  mówił, to w większości były przypadki częstowania.

           Radny Pan St. Chrobak zabierając głos powiedział, że szkoła w Birczy jest monitorowana, na korytarzach nauczyciele mają dyżury, rynek w Birczy też jest monitorowany i uważa, że takie sprawy byłyby zauważalne.

           Radny Pan Buczek  - jako nauczyciel, mając dyżur na zewnątrz budynku szkoły, chciałby wiedzieć, na kogo ma zwrócić szczególną uwagę, czy to jest możliwe.

           Pan K. Urban odpowiedział, że niestety nie może pewnych rzeczy publicznie mówić.

           Pan Przewodniczący  poddał pod głosowanie przedstawiony wyżej projekt uchwały.

Uchwała Nr XLVI/2/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii została podjęta  przez Radę jednogłośnie.

           Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

           Uchwałę Nr 11/17/2012 z dnia 14 stycznia  2013 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza odczytała Pani Sekretarz – jak załącznik do protokołu.

           Autopoprawkę Wójta Gminy Bircza do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza przedstawiła Pani Skarbnik – jak załącznik do protokołu

           Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę Wójta.

           Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

 Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/3/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

 

d) W tym punkcie porządku obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2013 rok.

            Następnie Pani Sekretarz odczytała uchwałę Nr 11/17/2012 z dnia 14 stycznia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bircza na 2013 rok – jak załącznik do  protokołu.

           

 

Pan Jan Lichota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

odczytał opinię komisji o projekcie budżetu Gminy Bircza na 2013 rok – jak załącznik do protokołu.

            W dalszej części porządku obrad Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę  Wójta do projektu uchwały budżetowej – jak załącznik do protokołu.

            Autopoprawka Wójta do projektu uchwały budżetowej została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

            Kolejnym podpunktem porządku obrad była dyskusja.

W dyskusji głos zabrał Wójt, który  powiedział między innymi: „że co roku  zatwierdzając budżet, zawsze ten budżet budzi wiele emocji. Emocje  te są uzasadnione, ponieważ potrzeby gminy są coraz większe, społeczeństwo oczekuje coraz większych inwestycji i rozwiązywania różnych problemów. Był okres, kiedy rzeczywiście  Gmina Bircza była na pierwszych stronach gazet. Mieszkańcy gminy, a także spoza gminy byli zaniepokojeni sytuacją podawaną przez prasę, że Gmina Bircza  jest tak zadłużona, że w najbliższym czasie  nic się nie będzie działo w tej gminie, tylko będziemy spłacać kredyty i zaciągać nowe.

Ja przynajmniej staram się tworzyć politykę długofalową, szczególnie z Radą obecnej kadencji ustaliliśmy pewien front pracy na czteroletnią kadencję i on jest niezmienny.

Faktem jest, że ustawa o finansach publicznych spowodowała to, że  zarówno państwo, województwa czy gminy muszą zaciskać pasa, minimalizować wydatki bieżące, które generowały nam koszty. Te wydatki bieżące w większości były przeznaczane  na konsumpcję.

Na początku ubiegłego roku zadłużenie naszej gminy wynosiło 43% przy możliwości 60% tworzenia długu publicznego. Było to wielkie zaniepokojenie, ale reformy, które rozpoczęto w roku 2011 i kontynuowano w roku 2012 spowodowały to, że te wydatki bieżące były ograniczone. To z kolei spowodowało, że rozpoczęliśmy  budżet na rok 2013, kiedy stan zadłużenia gminy z 43% spada do 37%, czyli są pozytywne skutki dot. eliminowania zadłużenia Gminy Bircza, a tym samym jesteśmy na dobrej pozycji, a dowodem tego jest fakt, że w ubiegłym roku spłaciliśmy 2 mln kredytów.  Rok 2013 jest rokiem przełomowym, rokiem gdzie mamy spłacić najwięcej kredytów, tj. 2.336.000,00 zł.

Ustawa nam daje taka gwarancję, że możemy maksymalnie  tak realizować budżet, przekraczając 15% spłacania kredytów. Wskaźnik  ten na dzień dzisiejszy wynosi 12%, w roku 2014 będzie wynosić 6% i zadłużenie nam co roku spada, o czym pisze Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Uważam, że jest dobrze, nie odstajemy od innych gmin, gdzie sytuacja jest być może gorsza.

W 2012 roku niejednokrotnie na sesjach Rady mówiłem, że my możemy być dumni,

a przynajmniej ja jestem dumny, że pewna polityka, która przez część Radnych była krytykowana (zaciskanie pasa) nie sprawdziła się. Efektem tego jest to, że zostały zakończone dwie duże inwestycje, czyli orlik i hala sportowa, które w części będą finansowane z budżetu roku 2013 ze względu na to, że rzeczowy zakres prac został zakończony pod koniec roku 2012, natomiast finansowe rozliczenie będzie z budżetu 2013 roku, czyli można stwierdzić, że jest dobrze. W naszej gminie  nie było takiego zagrożenia, że  nie były wypłacone na czas pobory dla urzędników, wynagrodzenia dla nauczycieli, czy inne sprawy związane z oświetleniem, ubezpieczeniem obiektów, bądź też innych zadań bieżących.

Jestem dumny z tego, że udało się nam zahamować wydatki bieżące, ale inwestycje niebagatelne były bardzo duże.

Mimo, że ten rok jest rokiem przełomowym, gdzie jak wcześniej powiedziałem, spłacamy najwięcej kredytów, bo w 2014 roku już tylko 1.600.000,00 zł, mając tak duże obciążenie jak spłacanie kredytów w wysokości 2.336.000,00 zł – my jeszcze inwestujemy.

Budżet roku 2013 jest budżetem zrównoważonym, tzn. dochody i wydatki  są na tym samym poziomie, czyli już od dwóch lat nie tworzymy deficytu.

W roku ubiegłym mieliśmy nawet nadwyżkę budżetową.”

Pan Wójt kontynuując swoją wypowiedź, powiedział, że skupi się głównie na rzeczywistych zadaniach, które  będą realizowane i tak:

- wytwarzanie i zaopatrzenie  w energię elektryczną, gaz i wodę – dalej utrzymujemy to, że będziemy dotować mieszkańców do  kosztów związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków, tj. 20.000,00 zł do wody i 70.000,00 zł do ścieków,

- transport i łączność – będą wykonywane  remonty dróg, ale  zadaniem nr 1 jest droga  tzw.  trak węgierski. Ta droga jest drogą strategiczną. Tam będą jeszcze trwały prace, ponieważ jest potrzeba zagospodarowania terenu i wykonania drogi do orlika.

Myślę, że do oficjalnego oddania hali sportowej, które planujemy na 3.06.2013 r. prace te zostaną wykonane,

- gospodarka mieszkaniowa – jest to wydatek, z którym od kilku lat się nie zgadzam,

- podatek od nieruchomości – ten podatek  od dróg, który musimy sobie naliczyć, jest to kwota 811.333,00 zł, niestety obniża nam subwencję, ale tutaj ja mogę tylko wyrazić swoje niezadowolenie,

- działalność usługowa – cmentarze – niestety nie udało się w ubiegłym roku wykupić gruntu pod budowę kaplicy przycmentarnej w Birczy. W roku bieżącym mamy zabezpieczone środki w budżecie  myślę, że w tym roku  dojdzie do porozumienia, a jeżeli nie, to będę prowadził  sprawy związane z wywłaszczeniem gruntu.

W najbliższym czasie wydam 2 decyzje o warunkach zabudowy na budowę kaplic przycmentarnych w Birczy – jedna przy nowym cmentarzu, druga przy starym, tam gdzie kilka lat temu na Kamiennej Górce były ujęcia wody (wcześniej będą przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami),

- informatyzacja gminy – realizujemy projekt PSeAP – Podkarpacki System Administracji Publicznej - jest to niebagatelna kwota – 474.068,00 zł,  ale po wdrożeniu tego programu będziemy mogli załatwiać sprawy drogą elektroniczną.

Będziemy również realizować program dot. wykluczenia społeczeństwa, tj. będziemy pomagać ludziom, których nie stać na zakup komputera i założenia internetu,

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – co roku w budżecie na ten cel jest przeznaczana dość duża kwota, w roku bieżącym też jest to niebagatelna kwota, bo aż 185.200,00 zł, gdzie już nasze wszystkie jednostki OSP są wyposażone w niezbędny sprzęt, ubrania ochronne itp.

Dzięki dobrej woli Radnych przez ostatnie 5 lat  wydaliśmy na ochronę przeciwpożarową

1,5 mln złotych. Staram się to uświadamiać strażakom na zebraniach, że gdybyśmy tę kwotę zainwestowali w drogi, to chyba wszystkie drogi byłyby asfaltowe. Ale nie tędy droga, bo ważne są inwestycje, ważne są drogi, ale ważne jest również bezpieczeństwo mieszkańców,

- obsługa długu publicznego, czyli  stać nas na spłacanie kredytów,

- oświata i wychowanie – 22.000.000,00  zł  dochodów i tyle samo wydatków, natomiast sama oświata stanowi  kwotę  8.015.802,02 zł.  Świadczy to o tym, że my jako samorząd oświatę widzimy, czyli nie żałujemy pieniędzy na wynagrodzenia dla nauczycieli, mimo, że tych subwencji nie starcza  (subwencja na ten rok stanowi kwotę 5.000.000,00 zł).

Uważamy, że nauczyciele i oświata zasłużyła na to, a dowodem  tego jest to, że w   tym  roku będziemy spłacać zaległe rachunki  za halę sportową i orlik, które wpłyną w I kwartale.

Na ten cel są kwoty zabezpieczone i nas po prostu na to stać,

- pomoc społeczna – 5.958.109,00 zł  - my nie tylko obciążamy naszych mieszkańców  wydatkami, ale też im pomagamy, jak już wcześniej mówiłem, 35 osób będzie miało zatrudnienie przy pracach społeczno-użytecznych. Trochę przykro mi jest, gdy nieraz czytam w internecie , że my nic nie robimy w kierunku tworzenia miejsc pracy. Urząd Gminy nie jest instytucją od likwidacji bezrobocia na terenie naszej gminy, natomiast Urząd Gminy ma ściągać inwestorów, żeby inwestorzy tworzyli tu miejsca pracy poprzez budowę nowych inwestycji, zakładów pracy i takie są, tylko nieraz procedura związana z Naturą 2000 ogranicza nam te inwestycje. Ja już tu mówiłem wielokrotnie, że już 3 lata nam się ciągnie sprawa związana z budową firmy, która ma produkować brykiety w Leszczawie Dolnej.

Firma ta zamierza zatrudnić ponad 60 osób – ubolewam nad tym, że to tak długo trwa.

Teraz trwa rozbudowa  stacji CPN, też borykamy  się z tą  inwestycją  już ponad rok w związku z procedurą. Czyli generalnie rzecz biorąc, moją rolą jest ściągać inwestorów i my to robimy. U nas średnio  rotacyjnie przechodzi przez Urząd Gminy okresowych miejsc pracy około 100 osób, w tym roku nie będzie mniej, gdyż już jest 35 miejsc na prace społeczno-użyteczne.

Również zostanie złożony wniosek na prace publiczne, prace interwencyjne i staże.

Rozumiem młodzież, a szczególnie tę młodzież po studiach, która przychodzi do nas okresowo do pracy, chcąc zapoznać się z pracą w Urzędzie, by móc szukać pracy gdzieś w innych urzędach. Ale niestety, jeśli jest ok. 700 osób bezrobotnych,  wszystkim nie da się pomóc. Zarówno Rada Gminy i ja przyjęliśmy taką strategię, żeby jak najwięcej pomagać naszej młodzieży, To nie jest tak, że Urząd Pracy finansuje zatrudnianie pracowników, którzy są zarejestrowani i kierowani do prac interwencyjnych, bądź publicznych, bo Urząd Pracy tylko dopłaca, a główne koszty ponosi Urząd Gminy.

Ja już wydałem polecenie wszystkim kierownikom jednostek o przyjęcie przynajmniej po jednej osobie na staż i przynajmniej po jednej osobie na  prace interwencyjne, żeby po prostu pomóc ludziom, którzy skończyli studia, żeby nie musieli wyjeżdżać za granicę.

Oczywiście deklaruję również pomoc młodym ludziom, którzy ukończyli studia  w uzyskaniu środków na założenie działalności gospodarczej, na tworzenie miejsc pracy, bo takie pieniądze są. Myślę, że młodzież nie powinna się tylko skłaniać ku temu, że ukończyła studia i urzędy, czy inne instytucje się przed nimi otwierają, bo tak nie jest. Tu musi być własna inicjatywa, determinacja  tych osób, a ja jestem po to, żeby tym ludziom pomagać i chętnie pomogę. Mamy też wolne pomieszczenia w Birczy, które chętnie wynajmiemy na prowadzenie działalności gospodarczej, ale musi być inicjatywa tych osób.

Żeby inwestor tu przyszedł, to musi mieć: drogi w dobrym stanie, wodociągi, kanalizacje, czyste rzeki, itp.,

- następny etap, to jest duża inwestycja – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna z równoczesną rozbudową oczyszczalni ścieków w Birczy, to są niebagatelne inwestycje, ale są to inwestycje niewidoczne i nie robią takiego znaczenia jak np. wybudowanie drogi, asfaltu, czy chodnika.

Ja sobie założyłem tak, że dopóki będę Gminą rządził, nie pozostawię po sobie płynących ścieków w naszych potokach. Tu ma być czysta woda, tu ma być naturalne środowisko, tu prowadzimy politykę związaną z utylizacją eternitu, w ubiegłym roku pomogliśmy mieszkańcom Kuźminy i Roztoki w utylizacji 7 ton eternitu, w tym roku dalej będziemy prowadzić taką politykę,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.304.558,30 zł – dajemy na kulturę.

Proszę państwa remont Pałacu Humnickich, który tworzy tę całą aglomerację, czyli hala sportowa, orlik, szkoła średnia, plac zabaw koło szkoły, ŚDS, stacja uzdatniania wody, park, to jest kompleks, którym naprawdę można się pochwalić, nie tylko ja, ale my wszyscy.

Termomodernizacja 10-ciu budynków użyteczności publicznej, termomodernizacja GOK, SiT w Birczy, budynku byłej szkoły w Korzeńcu, która częściowo będzie przekształcona na świetlicę wiejską, a częściowo na przedszkole, gdyż takie są zamiary, budynek byłej szkoły w Kuźminie, która jest szkołą niepubliczną, świetlica w Rudawce, świetlica w Leszczawce, świetlica w Sufczynie, świetlica w Brzuśce, dwa obiekty użyteczności publicznej tj. szkoły w Sufczynie.

Udało nam się w ostatniej chwili złożyć wniosek do Lokalnej Grupy Działania na remont świetlicy wiejskiej w Leszczawie Dolnej.

Część prac wykonają nasi pracownicy. Będziemy kontynuować remont świetlic, których remont został rozpoczęty w roku ubiegłym, tj. w Starej Birczy,  w Leszczawie Dolnej, Jasienicy.

Reasumując, budżet jest na miarę możliwości naszej gminy, budżet realny do zrealizowania i on tak będzie zrealizowany, ponieważ ja,  jeśli coś realizuję, to po prostu wierzę w to co robię.

Mimo dużej spłaty kredytów, powstały jednocześnie duże inwestycje na terenie naszej gminy.

Obecna tu młodzież musi o tym wiedzieć i dobrze byłoby, gdyby właśnie młodzież uczestniczyła w sesji absolutoryjnej, na której będzie oceniana praca Wójta, czy to co Radni zatwierdzili, Wójt zrealizował, czy nie.

Jeszcze raz reasumując uważam, że budżet jest na miarę potrzeb naszej Gminy, oczywiście potrzeb jest znacznie więcej, ale sytuacja finansowa  jest taka jaka jest, natomiast te inwestycje, które wymieniłem nie są  realizowane ze środków gminnych, ale ze środków unijnych, środków Wojewody, a także Urzędu pracy i innych. Środki te nie trafiają  do Wójta, czy do urzędników, one trafiają do naszej społeczności lokalnej, w celu poprawy warunków bytowych.

Na sport również przeznaczamy niebagatelną kwotę. Ja na Dniach Otwartych hali sportowej mówiłem, że nie będę dotował, tylko jeden klub sportowy, którym jest piłka nożna, ale także piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis stołowy oraz wszystkie dyscypliny sportu, które można uprawiać w wybudowanej hali, ponieważ są ku temu warunki.

Mogę tu powiedzieć, że inne gminy nie dają tyle pieniędzy, co my dajemy na sport. Nie będę żałował  pieniędzy na sport, ale muszą być tego efekty. Będą drużyny, będą pieniądze.

Dobrze, że w tej sesji uczestniczy młodzież, że słyszy to, gdyż młodzież będzie mogła się włączyć, a samorząd Gminy Bircza nie będzie żałował  pieniędzy na sport.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, bo to wszystko jest na papierze, później nas czeka realizacja tych zadań.

I jak co roku: bez urzędników, bez Radnych, sołtysów, nauczycieli, mieszkańców i innych osób, wymienione przeze mnie zadania nie byłyby zrealizowane, gdyż ja jestem tylko łańcuszkiem w tym budżecie. Dziękuję wam wszystkim za to, że będziecie mnie wspierać, a razem osiągniemy to, czego Gmina Bircza oczekuje: stabilności, rozwoju, spokoju i to na pewno osiągniemy, jeżeli będziemy siadać do stołu i rozmawiać, bo naprawdę trudne czasy jeszcze nas czekają, a szczególnie jeśli chodzi o śmieci. Słyszę pogłoski, że Wójt nie chce, żeby podjąć uchwałę w sprawie opłat za śmieci, ponieważ chce mieć zaśmieconą Birczę. Ja proponuję, żebyśmy po sesji wyszli na ulice i zobaczyli, czy Bircza faktycznie jest zaśmiecona, tak samo jeśli chodzi o inne miejscowości. Tylko ja się nie będę godził, kiedy dodatkowe obciążenia spadają na moich mieszkańców, z tym się nie będę godził.

Jeżeli wywóz odpadów będzie kosztował np. 700.000 zł, to ja taką kwotą muszę obciążyć mieszkańców,  to są fakty, o których nikt nie mówi, tutaj ubolewam nad tym, ale poradzimy sobie. Na dzisiejszą sesję została przygotowana uchwała, musimy się z tym zmierzyć, że pewne sprawy będziemy musieli rozłożyć w czasie, żeby w pierwszym roku wprowadzenia  zmian do ustawy o odpadach, nie obciążyła zbyt naszych mieszkańców, żeby np. koszty za wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów pokryło Państwo, u nas to jest niebagatelna kwota 350.000,00 zł. Ja te 350.000,00 zł  muszę po prostu nałożyć na swoich mieszkańców.

W tym roku odpuszczamy sobie , myślę, że po wyborze oferenta okaże się  rzeczywiście , że będą to kwoty na tym poziomie, jakie przewiduje  przygotowana na dzisiaj uchwała, a mogą to być na następny rok kwoty o wiele niższe. Tylko ja nie będę się wzorował na stawkach podjętych przez inne gminy, ponieważ ja jestem odpowiedzialny za Gminę Bircza. Ja, jeżeli podejmuję decyzję, to podejmuję decyzję pod względem ekonomicznym i możliwości finansowych gminy. Nie będę obiecywał ludziom czegoś,  czego nie spełnię.

Przykładowo dzisiaj ustalimy 0,10 zł, a w przyszłym roku 25,00 zł za śmieci od mieszkańca.

Na to nie mogę sobie pozwolić.

W związku z tym taka jest moja decyzja i ja jej nie zmienię.

Gdyby Minister Finansów nie zmniejszył mi subwencję o 600.000 zł, to sytuacja przedstawiałaby się nieco inaczej, a  600.000 zł mniej Panie Pośle, to bardzo dużo, ja muszę zaciskać pasa, żeby szukać tych brakujących pieniędzy w oświacie i w innych działach. 600.000 zł, to niebagatelna kwota, ja liczyłem, że subwencja utrzyma się przynajmniej na poziomie roku ubiegłego.

Uważam że osiągniemy sukces, mimo, że będzie to bardzo  trudny rok, że będzie to rok,

w którym spłacamy najwięcej kredytów.

Natomiast rok 2014 będzie znacznie łatwiejszy, ponieważ będzie mniej kredytów do spłacenia.

Ale ja wierzę, że damy radę, tylko musi być z naszej strony wyrozumiałość, cierpliwość, jeśli nie będziemy tworzyć  nienawiści, niepotrzebnych kłótni, to damy radę.

Jeśli będziemy chcieli zmienić tę gminę, to zmienimy, a przynajmniej dopóki ja tu będę rządził, ta gmina będzie się zmieniać.”

Pan Wójt podziękował wszystkim za uwagę.

            Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Kierownikowi Posterunku Policji w Birczy – Panu Urbanowi, który stwierdził, że na bezpieczeństwo publiczne jest zabezpieczona kwota ponad 180.000,00 zł,  nie znalazła się żadna kwota na wspomożenie posterunku policji, chociażby 5.000,00 zł. Budynek, w którym mieści się posterunek policji jest bardzo zaniedbany, jest to najbardziej zaniedbany  oraz najskromniej wyposażony budynek użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza. Pan Urban proponował, żeby Radni przyszli i zobaczyli, że tak faktycznie jest, jakie są meble, jakie są podłogi itd.

Inne gminy, np.: Gmina Stubno, Krzywcza, czy Fredropol są to gminy, których sytuacja finansowa jest gorsza od Gminy Bircza, a jednak dofinansowują posterunki policji.

            Pan Przewodniczący zabierając głos stwierdził, że Pan Kierownik Posterunku Policji przede wszystkim powinien podziękować za pomoc finansową udzieloną w roku 2012 i poprosić o pomoc w roku 2013. W roku 2012 w budynku posterunku policji dzięki pomocy udzielonej przez Gminę zostały wymienione okna, budynek został pomalowany na zewnątrz.

Pan Przewodniczący powiedział, że nie obchodzą go inne gminy, a z wypowiedzi Pana Kierownika Posterunku Policji można odnieść wrażenie, że Gmina Bircza nic a nic nie robi w tym zakresie i ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj uczestniczą w sesji takie wrażenie mogli odnieść, a to nie jest prawdą. To, że nie jest zapisane w budżecie, nie znaczy, że nie będziemy pomagać. Policja dla nas jest bardzo ważna, nie tylko Policja, ale straż również, w ogóle jest dla nas ważne bezpieczeństwo mieszkańców. Być może, że przez jakieś niedopatrzenie nie zostało to zapisane i być może będzie to wprowadzone w okresie  późniejszym. My jako Radni, jako samorząd, jako społeczeństwo  doceniamy rolę Policji. Naszym zamiarem nie było  nie pomagać Policji, gdyż pomagamy w miarę naszych możliwości, dlatego, to co powiedział Pan Kierownik Posterunku Policji, trochę odniosło złe wrażenie

            Pan Wójt zabierając głos powiedział, że Policja, to jest administracja rządowa, czyli Państwo ma ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych obywateli, to oni powinni łożyć na Policję. Gdyby Minister Finansów nie zmniejszył subwencji o 600.000,00 zł, to od razu 60.000,00 zł przekazałby dla Policji.

„Panie Kierowniku – my cały czas utrzymujemy kontakt, wygląd posterunku się zmienia i zmieniać się będzie. My cały czas staramy się pomagać Policji, zamontowane kamery, to też jest pewnego rodzaju pomoc dla Policji.

Budżet, który uchwalamy dzisiaj, w ciągu roku jest wiele razy zmieniany i dopasowywany do potrzeb gminy. My o wszystkie grupy społeczne dbamy i o Policję, o bezpieczeństwo będziemy dbać. Proszę  o chwilę cierpliwości, my w pierwszej chwili musimy uporać się z tym, co nakazuje nam ustawa. Budżet w pierwszej kolejności musi zabezpieczać środki finansowe na zadania własne gminy i te środki na zadania własne gminy są w pełni zabezpieczone. Natomiast, jeśli chodzi o inne zadania, będziemy siadać do stołu, spotkamy się z Komisją Ładu i Porządku Publicznego i będziemy rozmawiać.

Gmina realizuje program tzw. PSeAP i wszystkie komputery muszą być wymienione, są to komputery dobrej klasy, część z nich przekażemy instytucjom podporządkowanym, a część przekażemy dla Policji w Birczy. Ja muszę dbać o bezpieczeństwo swoich mieszkańców.

Napewno w ciągu roku  będziemy dokonywać rekonstrukcji  budżetu i wówczas  zobaczymy jakiej pomocy Policja potrzebuje ”  - powiedział Wójt.

            W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  budżetu Gminy Bircza na 2013 rok.

Uchwała  w sprawie  budżetu Gminy Bircza na 2013 rok  została podjęta jednogłośnie i jako Nr  XLVI/4/2013 stanowi załącznik do protokołu.

            Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVI/5/2013 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 59/1  o pow. 0,2947 ha,

położonej w miejscowości Boguszówka.

            Jednogłośnie  została podjęta uchwała  Nr XLVI/6/2013 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kredyt ten zostanie przeznaczony na sfinalizowanie wydatków związanych z budową hali sportowej i orlika.

            Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia  stawki takiej opłaty oraz stawki  za pojemnik o określonej pojemności.

Pan Wójt wyjaśnił, że podjął decyzję dot. przygotowania  projektu w/w uchwały, żeby nie wyręczyła nas administracja rządowa. Pan Wójt powiedział, że  wyeliminował z kalkulacji  budowę tzw. punktów selektywnej zbiórki odpadów. Na ten czas będą te odpady gromadzone na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Birczy przy ul. Kusiaka. Tam zostaną wykonane nieduże prace, chociaż to nie będzie zgodne z prawem, ale żeby dokonać  wyliczeń, ile faktycznie będą  wynosić koszty wywozu odpadów komunalnych. „Nie jestem za tym, żeby porównywać się z innymi gminami, ale uważam, że gminy, które poważnie podeszły do tematu,  ustaliły opłatę za selektywną zbiórkę odpadów  w granicach 9 -10 zł.

Wyliczyłem kalkulacje, żeby jak najmniejsze obciążenie było dla naszych mieszkańców.

Na ostatnim spotkaniu u Wojewody, Pani Wojewoda powiedziała, że zmiany, które Sejm wprowadził  są  dla niej nic nie znaczące.

Pozostała jeszcze nadzieja, że Trybunał Konstytucyjny w tym temacie rozpracuje wnioski i uwagi gmin z korzyścią dla ich mieszkańców.

Myślę, że nasza spółka nie zbankrutuje , mamy w zamyśle, żeby naszej spółce komunalnej  powierzyć  prowadzenie  punktu  selektywnej zbiórki odpadów i żeby handlowała odpadami sortowanymi., czyli, że odpady byłyby przywożone na teren spółki, a spółka odstawiałaby na wysypisko odpadów komunalnych.

Stawka w wysokości  6,00 zł  za odpady sortowane jest dla mnie stawką jak najbardziej realną do zapłacenia . Myślę, że nawet ludzie biedni bardzo tego nie odczują. Wszystkie gminy, oprócz Fredropola i Krzywczy mają wyższe stawki.”

            Radny Pan  J. Lichota zabierając głos powiedział, że sprawa opłat za śmieci wzbudzała, wzbudza  i na pewno będzie jeszcze wzbudzała ogromne emocje społeczne.

Wyrazem tych emocji był w dniu 19 grudnia ubiegłego roku protest, który był różnie postrzegali, jedni uczestniczyli w tym proteście, inni przyglądali się z boku.

Pan Lichota dodał, że był współorganizatorem  tego protestu.  Uważa, że jeśli ktoś nie ma na chleb, to nie wyprodukuje tak dużo śmieci.

Pan Lichota stwierdził, że stawki za śmieci, które przedstawił Wójt w projekcie uchwały są jak najbardziej adekwatne  i dostosowane do naszej rzeczywistości. Jesteśmy od tego, żeby ludziom pomagać. Dlatego Pan Lichota proponował, żeby te stawki przyjąć.

Zwracając się do P. Posła  prosił, żeby przekazał swoim kolegom, że gminom  na Podkarpaciu ekologia nie jest obojętna, że nam zależy  na solidarności, że musimy bronić każdej złotówki.

Pan Lichota wyraził nadzieję, że firma, która wygra przetarg  na odbiór odpadów komunalnych zaakceptuje  te pojemniki, które mieszkańcy zakupili od ZGKiM sp. z  o.o.      w Birczy.

            Radny Pan A. Buczek  jako jeden z organizatorów w/w protestu również uważa, że stawki opłat za śmieci, które proponuje Wójt  są optymalne.

Pan Buczek również  zwrócił się do Pana Posła z prośbą, żeby przekazał  swoim kolegom, że ludzie na Podkarpaciu chcą płacić za śmieci, które wyprodukują.

            Radny Pan St. Chrobak  stwierdził, że czytając ustawę śmieciową, uważa, że niektóre punkty  powinny być wyrzucone do kosza, ponieważ nie pasują do naszego środowiska.

            W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Uchwała w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia  stawki takiej opłaty oraz stawki  za pojemnik o określonej pojemności  została podjęta 11 głosami „za” i  dwóch głosach wstrzymujących się  i jako

Nr XLVI/7/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.6.

            W tym punkcie porządku obrad kolejno zostały zatwierdzone plany pracy poszczególnych stałych komisji Rady Gminy – jak niżej:

1)      plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - jednogłośnie,

2)      plan pracy Komisji Rewizyjnej – jednogłośnie,

3)      plan pracy Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny – jednogłośnie,

4)      plan pracy Komisji Oświaty – jednogłośnie,

5)      plan pracy Komisji Ładu i Porządku Publicznego – jednogłośnie po wprowadzeniu dodatkowego punktu wnioskowanego przez Radnego Pana Okołowicza, a mianowicie:

„kontrola cmentarzy na terenie Gminy Bircza w okresie od kwietnia do listopada.”

 

Ad.7.  Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych:

 

            Radny Pan Kazimierz Cap skierował pytanie do Pana Posła Tomańskiego – na jakiej podstawie  zostały wyliczone stawki opłat za śmieci na 1 osobę.

            Radny Pan J. Lichota  zwrócił się z prośbą do Pana Posła, żeby przekazał swoim koleżankom i kolegom sugestię Radnych Gminy Bircza, by tak lekką ręką nie zmniejszali subwencji  dla Gminy Bircza.

Ponadto wyraził swoje niezadowolenie, że Pani Minister Edukacji z uśmiechem na twarzy i lekkim sercem powiedziała, że 10.000 nauczycieli straci pracę. Nie po to budowano nasze szkoły, żeby je teraz zamykać.

            Karol Rębisz – uczeń Gimnazjum w Birczy zapytał Wójta,  jaka  kwota jest przekazana na sport  w roku 2013.

            Pan Wójt odpowiedział, że wydatki na dofinansowanie klubu sportowego wynoszą  74.000,00 zł.

Razem wydatki na kulturę fizyczną wynoszą 554.000 zł,  w tym są wydatki inwestycyjne,

jak budowa orlika.

            Pan Przewodniczący odnosząc się do młodzieży powiedział między innymi:

„wy jako młodzież gimnazjalna powinniście się zastanowić, co robić, jak wykorzystać te obiekty sportowe. Na pewno  w województwie podkarpackim takiej hali sportowej nie ma.

Wracając do podsumowania, gmina  jak na nasze możliwości dobrze stoi, jesteśmy gminą bardzo rozległą, ciężko cokolwiek zrobić, komunikacja daleka, stąd też szkoły są małoliczne.

Robimy teraz wszystko, żeby utrzymać szkołę średnią. Jest planowany nabór  do Liceum  Wojskowego. Tutaj  jest duża pomoc obecnego Pana Posła Tomańskiego.

Mam nadzieję,  że Pan Poseł pomoże nam również uzyskać środki  na budowę obwodnicy – traku węgierskiego.”

Pan Przewodniczący podkreślił, żeby młodzież sobie zapamiętała, że ideą urzędnika jest służenie ludziom.

W związku z tym nawiązał do  nagród po 40.000,00 zł, które otrzymali wicemarszałkowie. Na to patrzą ludzie, dziennikarze to rozdmuchują, to wszystko drażni – powiedział Pan Przewodniczący.

            Radny Pan A. Buczek kierując się do młodzieży, powiedział, że Pan Poseł Tomański nie jest anonimowy dla miejscowości Bircza i dla Gminy Bircza. Jest to człowiek, który dla nas bardzo wiele załatwił i mamy nadzieję, że pomoże nam jeszcze w realizacji niejednego zadania.

            Pan Przewodniczący nawiązał do sprawy szkód wyrządzanych  przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych. Oczywiście przyszła odpowiedź, na pewno  Pan Poseł też otrzymał.

Jeżeli zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa, to Skarb Państwa powinien odpowiadać

za ten stan rzeczy.

            Radny Pan Adam Wilgucki poinformował, że do tej pory rolnicy nie otrzymali odszkodowania  od Marszałka  za szkody  wyrządzone przez zwierzęta leśne.

            Karol Rębisz – gimnazjalista zapytał Wójta, czy będzie możliwość korzystania z hali sportowej po południu  po zajęciach lekcyjnych.

            Pan Wójt odpowiedział, że hala nie została wybudowana dla niego.

To, jak ta hala będzie funkcjonować, będzie zależeć od młodzieży i kadry nauczycielskiej. Młodzież i nauczyciele powinni ustalić strategię. Hala będzie czynna przynajmniej do godziny 2200 . 

Otwarcie  hali planujemy  na 24.02.2013 r., tj.  na zakończenie ferii zimowych.

Nie zależy to tylko od nas, lecz od wielu innych instytucji, które dokonują odbioru tego obiektu.

Zwracając się do młodzieży powiedział między innymi „ że dobrze jest, że wydajecie gazetę szkolną, ale uważam, że w gazecie tej można pisać również o innych tematach. Można  by po prostu wydawać gazetę gminną i ponad gminną, gdzie będą opisywane sprawy szkolne, służby zdrowia i inne tematy dot. naszej gminy. Powinna to być gazeta, w której należy wykazać nie tylko same dobre rzeczy, ale również  skrytykować, czy wykazać błędy innych, w tym Wójta Gminy. Ja zawsze krytykę  przyjmuję z pokorą.

Mimo moich narzekań na Sejm, na Rząd, w dalszym ciągu muszę realizować zadania na terenie naszej gminy. Będę tutaj mieszkał i chcę, żeby się rozwijała , żeby tu były miejsca pracy, żeby przyroda i środowisko nie były zagrożone, żeby tworzyły się prywatne firmy

w zakresie  agroturystyki, ale to wszystko zależy od nas.

Jestem do dyspozycji wszystkich mieszkańców i trzeba mi mówić o wszystkim, co was boli, korzystać z internetu, gdzie będę raz na jakiś czas odpowiadać na pytania.

Tutaj na sesji nie zawsze mogę odpowiedzieć na wszystkie pytania, ponieważ  często muszę posłużyć się stosownymi dokumentami, gdyż nie sposób o wszystkim pamiętać.”

            Radny Pan Okołowicz  skierował pytanie do Wójta, czy w przyszłości  są przewidziane opłaty za korzystanie z hali sportowej.

            Pan Wójt odpowiedział, że jeśli np. ktoś spoza gminy zechce wynająć halę, to na pewno będą pobierane opłaty, natomiast  korzystanie  z hali naszych przez mieszkańców będzie bezpłatne.

            Pan Przewodniczący powiedział, że należy pamiętać, że utrzymanie hali będzie gminę kosztować,  tj. sprzątanie, energia elektryczna, dozór itd.

            Pan J. Lichota zabierając głos, podziękował  Panu Wójtowi, Pani W. Matusz. Pani Sekretarz oraz Pani Fornal za zorganizowanie w dniu 26 stycznia bieżącego roku 

świetnej rodzinnej uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego.

„Była to naprawdę miła, ciepła i rodzinna uroczystość” – dodał Pan Lichota.

            Pan Wójt ponownie zabierając głos powiedział, że na ostatniej sesji Rady Gminy padły zarzuty, że nie mam kontroli  nad wydatkami  w zakresie odśnieżania dróg.

Informuję więc wszystkich, że pełną dokumentację w zakresie odśnieżania dróg posiada pracownik merytoryczny Urzędu Gminy. 

Dzisiaj wszyscy Radni otrzymali  rozliczenie wydatkowania  środków na odśnieżanie  dróg na terenie gminy, celem przeanalizowania.

Ponadto dzisiaj Państwo sołtysi  otrzymają  tabele, w których będą zapisywać pogodę w poszczególnych dniach miesiąca.

Uważam jednak, że skoro Radni i sołtysi potwierdzają fakt odśnieżania dróg w swoich miejscowościach, to znaczy, że wykonują to sumiennie i twierdzenie, że jest inaczej podważa ich autorytet.

Wszędzie są ważne oszczędności, ale bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze i o tym musimy pamiętać,  bo jeśli z naszego powodu, tj. nie odśnieżenia lub nie posypania drogi coś się komuś stało, to bym sobie tego nie wybaczył.

Zgodnie z przepisami prawa, odśnieżanie chodników należy do właścicieli przyległych sklepów bądź mieszkań, ale tak naprawdę, to my to robimy.

Dlatego proszę przeanalizować wydatki związane z odśnieżaniem dróg i jeśli będą uwagi,

to  proszę się zgłosić do pracownika merytorycznego w Urzędzie Gminy, celem wyjaśnienia sprawy.”

            W dalszej części obrad głos zabrała Pani Jadwiga Haber-Słowińska, która poinformowała, że sołtysi mogą sobie odebrać arkusze z tabelami, na których będą znaczone warunki pogodowe w poszczególnych dniach miesiąca.

Ponadto Pani Sekretarz poinformowała, że w Urzędzie Gminy rozpoczęto prace związane z wydawaniem Wiadomości Birczańskich. Gazeta ta będzie wydawana 1 raz na kwartał. Prosiła więc, żeby jeśli w którejś miejscowości są osoby, które chciałyby pisać artykuły do tej gazety, zgłosić do niej.

Ponieważ są telefony dot. oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zostały przygotowane  informacje zawierające, w których godzinach świeci się światło uliczne w poszczególnych miejscowościach oraz zawierające numery telefonów do pracownika Urzędu Gminy

i pracownika Zakładu Energetycznego.

Pani Sekretarz zachęcała, żeby zgłosić się do zespołu, który tworzy plan ochrony dla obszarów „Natura 2000”. Większość sołtysów  już posiada  informacje, które można przekazać  swoim  mieszkańcom, zatem prosiła, żeby przekazywać te informacje szczególnie tym mieszkańcom, którzy posiadają  lasy prywatne.

 

 

            Następnie Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez Posła na Sejm Pana Piotra Tomańskiego.

 

Pan Poseł podziękował młodzieży, że tak spokojnie uczestniczy w sesji Rady Gminy,

a szczególnie pogratulował  zarówno młodzieży, jak i Pani nauczycielce realizacji projektu „Młode Bieszczady.”

            Następnie Pan Poseł podziękował Panu Przewodniczącemu za zaproszenie na sesję, pogratulował Wójtowi, a szczególnie Radzie za jednogłośne przyjęcie budżetu na 2013 rok.

Pan Poseł w swoim wystąpieniu poinformował  o pracy obecnego Rządu, który działa już drugą kadencję. Jest to Rząd, który zarówno  posiada zalety jak i wady.

Istotną sprawą tego Rządu jest walka o unijne pieniądze.

Obecnie kwota ta wynosi 300 miliardów euro, to są potężne pieniądze, które mogą zasilić polską gospodarkę.

Pan Poseł w skrócie powiedział,  na jakie zadania będą te środki przeznaczone,  poinformował, że w latach 2008-2012 Polska osiągnęła 18% wzrost gospodarczy, w związku z tym jesteśmy najlepszym krajem unijnym.

 

            Pan Poseł podziękował  jeszcze raz za zaproszenie na sesję.

                                                                                                                   

 

Ad.8

            Zakończenia XLVI sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

Protokołowała:

            Teresa Ślimak

           


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2013-08-05 13:48:35
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-08-05 13:55:21

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl